Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALP BU KALB İ, E Ğ ER BANA GÜVEN İ YORSAN BENDE DAH İ L 2010 YILINDA KAYBETMEK İ STEMED İ KLER İ NE GÖNDER,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALP BU KALB İ, E Ğ ER BANA GÜVEN İ YORSAN BENDE DAH İ L 2010 YILINDA KAYBETMEK İ STEMED İ KLER İ NE GÖNDER,"— Sunum transkripti:

1

2 KALP BU KALB İ, E Ğ ER BANA GÜVEN İ YORSAN BENDE DAH İ L 2010 YILINDA KAYBETMEK İ STEMED İ KLER İ NE GÖNDER,

3 E ğ er hayallerinin gerçekle ş mesini istiyorsan Fazla uyuma.

4 Sahip oldu ğ un ş ey fazla önemli de ğ ildir, Önemli olan gösterebildi ğ indir.

5 Dost edinmek için en güzel vitamin: B1 (BE B İ R ) vitaminidir.

6 E ğ er dilin sivri ise, dikkat et kendi bo ğ azını da kesebilirsin.

7 Ya ş amındaki mutluluk, dü ş üncelerinin kalitesine ba ğ lıdır.

8 Ta ş ıyabilece ğ in en a ğ ır yük, kindir.

9 Verebilece ğ in ve kendin için de saklayabilece ğ in ş ey, kullandı ğ ın bazı kelimelerdir.

10 BANA YALAN SÖYLED İĞİ NDE, BU EN BÜYÜK YALANDIR. E Ğ ER BA Ş LAMAK İ Ç İ N CESARET İ N YOKSA, BU İŞ BA Ş LAMADAN B İ TM İŞ DEMEKT İ R. YEN İ DEN ELDE EDEMEYECE Ğİ N TEK Ş EY, KAYBED İ LEN ZAMANDIR.

11 E ğ er, yapmaya karar vermezsen dü ş ünce hiçbir i ş e yaramaz.

12 DÜ Ş ÜNCEN, B İ R PARA Ş ÜTE BENZER.... E Ğ ER,AÇMASINI BECEREB İ L İ RSEN FAAL İ YETE GEÇER.

13 10 emir, bir cevap seçimi değildir. 

14 MUTLULU Ğ UN ARANMASI, TÜM YA Ş AMIMIZ DA ULA Ş MAK İ STED İĞİ M İ Z B İ R HEDEFT İ R. SEV İ LEN B İ R İ OLAB İ LMEK İ Ç İ N H İ Ç B İ R ZAMAN GEÇ KALINMI Ş DE Ğİ LD İ R.

15 YA Ş AM, ESEF İ LE ZAMAN GEÇ İ RECEK KADAR UZUN DE Ğİ LD İ R. O HALDE, SANA KAR Ş I İ Y İ DAVRANAN İ NSANLARI SEVMEL İ S İ N... VE BUNU YAPMAYANLAR İ Ç İ N DE DUA ETMEL İ S İ N, Z İ RA ONLARIN BUNU DÜ Ş ÜNENLERDEN DAHA FAZLA ONA İ HT İ YAÇLARI VARDIR. BA Ş INA GELEN HER Ş EY İ N MUTLAKA B İ R SEBEB İ OLDU Ğ UNA İ NANMALISIN. E Ğ ER İ K İ NC İ B İ R Ş ANS ELDE EDERSEN HEMEN ONA İ K İ ELLE SARILMALISIN. E Ğ ER BU YA Ş AMINI DE ĞİŞ T İ RECEK SE, BRAK DE ĞİŞ T İ RS İ N.. H İ Ç K İ MSE YA Ş AMIN KOLAY OLDU Ğ UNU SÖYLEYENMEZ ONLAR SADECE ZAHMETE DE Ğ ER BULDUKLARI İ Ç İ N VAATTE BULUNURLAR.

16 DOSTLAR BALONLARA BENZERLER. E Ğ ER ONLARIN G İ TMELER İ N İ İ STERSEN İ Z, B İ R DAHA GÖREMEZS İ N İ Z. BAZEN GERÇEK DOSTLUKLARI ED İ NEMEY İ Z, YAN İ GEÇ KALDI Ğ IMIZI ANLAYANA KADAR.. BEN BUNUN BÖYLE OLMASINI İ STEM İ YORUM, O HALDE SANA TÜM KALB İ MLE BA Ğ LANACA Ğ IM VE SEN HEP BEN İ M DOSTUM KALACAKSIN.

17 BU BALONLARI TÜM DOSTLARINA GÖNDER, VE KAÇ TANES İ N İ N SANA GER İ DÖNDÜ Ğ ÜNÜ GÖR. BU BALONU TÜM SEVD İ KLER İ NE VEYA BE Ğ END İĞİ N İ NSANLARA GÖNDER. SONUCU GÖRECEKSİN.. Tercüme:Yusuf Haznedaroğlu


"KALP BU KALB İ, E Ğ ER BANA GÜVEN İ YORSAN BENDE DAH İ L 2010 YILINDA KAYBETMEK İ STEMED İ KLER İ NE GÖNDER," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları