Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI TÜRK İ YE’DE STANDARD İ ZASYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI TÜRK İ YE’DE STANDARD İ ZASYON."— Sunum transkripti:

1 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI TÜRK İ YE’DE STANDARD İ ZASYON

2 Günümüzdeki standart anlayışının dünyadaki ilk örne ğ i 1502 yılında Osmanlı Sultanı II. Bayezid Han’ın yayınladı ğ ı “Kanunname-i İ htisab-ı Bursa” (Bursa Belediye Kanunu) dır. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

3 Bu kanunda her alanda alınan, satılan ve işlenen çeşitli kumaşların, giyeceklerin, yiyeceklerin ebatlama, ambalajlama, kalite gibi esasları ile narh ve ceza hükümlerine yer verilmiştir. MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

4

5 TÜRK STANDARTLARI ENST İ TÜSÜ

6 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI (TSE), ÖZEL HUKUK HÜKÜMLER İ NE GÖE YÖNET İ LEN VE TÜZEL K İ Ş İ L İĞİ OLAN, TC B İ L İ M SNAY İ VE TEKNOLOJ İ BAKANLI Ğ INA BA Ğ LI KAMU KURULUŞUDUR.

7 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI 25 EYLÜL 1954‘TE TÜRK İ YE ODALAR VE BORSALAR B İ RL İĞİ (TOBB) BÜNYES İ NDE OLUŞTURULAN TSE 18 KASIM 1960‘TAK İ 132 SAYILI KURULUŞ KANUNUYLA TOBB’DAN AYRILMIŞTIR. TSE’N İ N KURULUŞ YASASI EN SON OLARAK 16 MAYIS s 1985‘TE 3205 SAYILI KANUN İ LE DE Ğİ ŞT İ R İ LM İ ŞT İ R.

8 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI TSE, 26 MAYIS 1955'de ISO (INTERNATIONAL SATANDARDIZATION ORGANIZATION)'ya, 1 OCAK 1956 TAR İ H İ NDE DE ULUSLAR ARASI ELEKTROTEKN İ K KOM İ SYONUNA (IEC) AS İ L ÜYE OLMUŞTUR VE BU KURULUŞLARIN TÜRK İ YE TEMS İ LC İ S İ HAL İ NE GELM İ ŞT İ R.

9 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ENST İ TÜ BAŞKANI, KURULUŞUN ÜYELER İ ARASINDAN GENEL KURUL TARAFINDAN ÜÇ YIL İ Ç İ N SEÇ İ L İ R VE YÖNET İ M KURULUNA BAŞKANLIK EDER. HER YIL MAYIS AYINDA OLA Ğ AN OLARAK TOPLANAN GENEL KURUL, TSE’N İ N EN YÜKSEK KARAR ORGANIDIR.

10 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI TÜRK STANDARTLARI ENST İ TÜSÜ, BELGELEND İ RME YAPMAYA YETK İ L İ TEK RESM İ KURULUŞTUR.

11 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI TSE’N İ N 1990 YILINDAN İ T İ BAREN YÜRÜTTÜ Ğ Ü S İ STEM BELGELEND İ RME FAAL İ YETLER İ TÜRKAK VE HOLLANDA AKRED İ TASYON KONSEY İ (RVA) TARAFINDAN AKRED İ TE ED İ LM İ ŞT İ R.

12 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI TSE, ÜLKEM İ Z İ N 81 İ L İ NDE ÖRGÜTLENM İ Ş DURUMDADIR. AYRICA YURT DIŞINDA 5 ÜLKEDE ( AZERBAYCAN, KAZAK İ STAN, ÖZBEK İ STAN, KKTC, SUUD İ ARAB İ STAN) TEMS İ LC İ L İ KLER İ BULUNMAKTADIR.

13 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI TSE’N İ N GÖREVLER İ -HER TÜRLÜ STANDARDI HAZIRLAMAK VE/VEYA HAZIRLATMAK -ENST İ TÜ BÜNYES İ NDE VEYA HAR İ ÇTE HAZIRLANAN STANDARTLARI İ NCELEMEK VE UYGUN BULDUKLARINI TÜRK STANDARDI OLARAK KABUL ETMEK.

14 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI -KABUL ED İ LEN STANDARTLARI YAYINLAMAK VE İ HT İ YAR İ OLARAK UYGULAMALARINI TEŞV İ K ETMEK, MECBUR İ OLARAK UYGULAMAYA KONULMALARINDA FAYDA GÖRÜLENLER İ N İ İ LG İ L İ BAKANLI Ğ IN ONAYINA SUNMAK -KAMU SEKTÖRÜ VE ÖZEL SEKTÖRÜN TALEB İ ÜZER İ NE STANDARTLARI HAZIRLAMAK VE GÖRÜŞ B İ LD İ RMEK

15 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI -STANDARTLAR KONUSUNDA HER TÜRLÜ TEKN İ K VE B İ L İ MSEL ARAŞTIRMALARDA BULUNMAK, YABANCI ÜLKELERDEK İ BENZER ÇALIŞMALARI TAK İ P ETMEK, ULUSLAR ARASI STANDART KURULUŞLARI İ LE İ RT İ BAT KURMAK VE İ ŞB İ RL İĞİ YAPMAK -ÜN İ VERS İ TELER VE D İĞ ER B İ L İ MSEL VE TEKN İ K KURUMLARLA İ ŞB İ RL İĞİ SA Ğ LAMAK, STANDARD İ ZASYON KONUSUNDA YAYINLAR YAPMAK VE ULUSAL VE ULUSLAR ARASI STANDARTLARLA İ LG İ L İ ARŞ İ V OLUŞTURMAK.

16 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI - İ HT İ YAR İ VE MECBUR İ STANDARTLARIN UYGULAMASINI KONTROL ETMEK İ Ç İ N LABORATUVARLAR KURMAK, KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRÜN TALEP EDECE Ğİ TEKN İ K ÇALIŞMALARI YAPMAK VE RAPOR VERMEK -ÜLKEDEK İ STANDART ÇALIŞMALARININ GEL İ ŞT İ R İ LMES İ İ Ç İ N ELEMAN YET İ ŞT İ RMEK VE BU AMAÇLA KURS VE SEM İ NERLER DÜZENLEMEK

17 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI -METROLOJ İ VE KAL İ BRASYON İ LE İ LG İ L İ ARAŞTIRMA VE GEL İ ŞT İ RME ÇALIŞMALARI YAPMAK VE GEREKL İ LABORATUVARLARI KURMAK -TSE’N İ N BU GÖREVLER İ N İ N ÖNCEL İ K SIRASINA GÖRE DÜZENLENMES İ, GENEL KURUL TARAFINDAN KARARLAŞTIRILIR VE YAYINLANIR.

18 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

19 ÜRÜN BELGELEND İ RME TSE KEND İ S İ NE KANUN VE YÖNETMEL İ KLERLE VER İ LEN YETK İ LER ÇERÇEVES İ NDE ÜRÜN BELGELEND İ RME ÇALIŞMALARINI ŞU KONULAR ALTINDA SÜRDÜRMEKTED İ R :

20 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

21 PERSONEL VE S İ STEM BELGELEND İ RME

22 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

23

24 TSE DENEY LABORATUVARLARI

25 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI TSE, LABORATUVAR H İ ZMETLER İ FAAL İ YETLER İ NE KURULUŞUNDAN HEMEN SONRA BAŞLAMIŞTIR. DOLAYISI İ LE KURULAN İ LK LABORATUVAR ANKARA’DAK İ MERKEZDE KURULMUŞTUR. GÜNÜMÜZDE, SANAY İ N İ N İ HT İ YAÇLARI VE YERLEŞ İ M İ NE BA Ğ LI OLARAK PEK ÇOK İ LDE FARKLI LABORATUVARLAR KURULMUŞ BULUNMAKTADIR.

26 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

27 METROLOJ İ VE KAL İ BRASYON FAAL İ YETLER İ

28 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI SEV İ YES İ VE SAHASINA BAKILMAKSIZIN ÖLÇME İ LE İ LG İ L İ HER TÜRLÜ FAAL İ YETE METROLOJ İ DENMEKTED İ R.

29 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI METROLOJ İ FAAL İ YETLER İ, - İ LM İ METROLOJ İ -ENDÜSTR İ YEL METROLOJ İ -YASAL METROLOJ İ OLMAK ÜZERE ÜÇ ANA KONUDA YAPILMAKTADIR.

30 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI İ LM İ METROLOJ İ, CGPM’DE KABUL ED İ LEN KARARLARA GÖRE TEOR İ K TANIMI YAPILMIŞ F İ Z İ KSEL B İ R İ MLER İ N REAL İ ZASYONLARINI GERÇEKLEŞT İ REREK, PR İ MER STANDARTLARIN OLUŞTURULMASINI TEM İ N ETMEKT İ R. YURDUMUZDA BU KONU İ LE İ LG İ L İ OLARAK TUB İ TAK GÖREVLEND İ R İ LM İ ŞT İ R.

31 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ENDÜSTR İ YEL METROLOJ İ, (Endüstriyel Kalibrasyon), ILM İ METROLOJ İ SONUCUNDA ELDE ED İ LEN PR İ MER STANDARTLARA BA Ğ LI OLARAK ARAŞTIRMA, ÜRET İ M VE DENEYLERDE YAPILAN ÖLÇÜM FAAL İ YETLER İ D İ R. KAL İ BRASYONUN YAPILMASI VE/VEYA YAPTIRILMASI TAMAMEN İ HT İ YAR İ D İ R. TSE,132 SAYILI KANUNUN VERD İĞİ YETK İ YE DAYANARAK ENDÜSTR İ YEL AMAÇLI KAL İ BRASYON LABAORATUVARLARI KURMAK VE KONUYLA İ LG İ L İ ARAŞTIRMALAR YAPMAK ÜZERE GÖREVLEND İ R İ LM İ ŞT İ R.

32 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI YASAL METROLOJ İ, T İ CARETE ESAS TEŞK İ L EDEN ÖLÇÜ VE KONTROL ALETLER İ N İ N KAL İ BRASYONLARI İ LE İ LG İ LEN İ R. BU KATEGOR İ YE G İ REN TÜM C İ HAZLAR MECBUR İ OLMAK ÜZERE BEL İ RL İ ARALIKLARLA KAL İ BRE ETT İ R İ LMEK ZORUNDADIR. ÜLKEM İ ZDE 3516 SAYILI KANUN YASAL KAL İ BRASYON İ LE İ LG İ L İ D İ R. T.C. B İ L İ M,SANAY İ VE TEKNOLOJ İ BAKANLI Ğ I BU KONU İ LE İ LG İ L İ OLARAK GÖREVLEND İ R İ LM İ ŞT İ R.

33 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ULUSAL METROLOJ İ ENST İ TÜSÜ (UME) TÜB İ TAK- ULUSAL METROLOJ İ ENST İ TÜSÜ, ÜLKEM İ ZDE YAPILAN ÖLÇÜMLER İ GÜVENCE ALTINA ALMAK, BU ÖLÇÜMLER İ N ULUSLAR ARASI S İ STEME ENTEGRASYONUNU SA Ğ LAMAK, MEVCUT VE YEN İ ÖLÇME TEKN İ KLER İ N İ GEL İ ŞT İ RMEK, TÜRK İ YE’N İ N B İ L İ MSEL VE TEKNOLOJ İ K GEL İ Ş İ M İ NE KATKIDA BULUNMAK VE TÜRK ENDÜSTR İ YEL ÜRÜNLER İ N İ N KAL İ TES İ N İ ARTTIRMAK İ Ç İ N GEREKL İ S İ STEM İ KURMAK AMACIYLA KURULMUŞTUR.

34 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI UME, 14 EK İ M 1999 YILINDA PAR İ S’TE İ MZALANAN B İ R ANLAŞMA İ LE; ABD AB JAPONYA RUSYA AVUSTRALYA, VB DAH İ L OLMAK ÜZERE 38 ÜLKE TARAFINDAN TANINMIŞTIR.

35 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI UME, AYRICA IMEKO(ULUSLAR ARASI METROLOJ İ KONFEDERASYONU) VE EUROMET (AVRUPA METROLOJ İ ENST İ TÜLER İ B İ RL İĞİ ) NE DE ÜYED İ R.

36 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74


"MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI TÜRK İ YE’DE STANDARD İ ZASYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları