Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Kalite Çemberleri ve Neden – Sonuç ve Benzerlik Diyagramları Sunan Ü m i t Ü N A L D I.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Kalite Çemberleri ve Neden – Sonuç ve Benzerlik Diyagramları Sunan Ü m i t Ü N A L D I."— Sunum transkripti:

1

2 1 Kalite Çemberleri ve Neden – Sonuç ve Benzerlik Diyagramları Sunan Ü m i t Ü N A L D I

3 2 KAL İ TE ÇEMBERLER İ Aynı mesleki faaliyet içinde olan veya aynı üniteye ba ğ lı olarak çalı ş an ve sayıları 5-10 ki ş i arasında de ğ i ş en gönüllü ki ş ilerin olu ş turdu ğ u küçük bir gruptur. Bir lider tarafından yönlendirilen, düzenli ve sürekli aralıklarla toplanan gönüllü bir i ş gören grubudur. Birlikte çalı ş mak suretiyle periyodik toplantılar yaparak, belirlenen problemlerin kaynaklarını, nedenlerini ara ş tıran, bulan, çözen ve üst kademe yönetime sunan çalı ş ma grubudur.

4 3 N İ Ç İ N KAL İ TE ÇEMBERLER İ Kalite çemberleri ki ş iye i ş ini daha düzenli olarak yapma ve üretin kalitesini iyile ş tirme imkanı sa ğ lar. Kalite çemberleri ki ş iye i ş ini daha düzenli olarak yapma ve üretin kalitesini iyile ş tirme imkanı sa ğ lar. Çalı ş anların kendi i ş ini yaparken gerekli olan bireysel kapasite ve yeteneklerini geli ş tirmesine kalite çemberi aracılı ğ ı ile fırsat sa ğ lanır. Çalı ş anların kendi i ş ini yaparken gerekli olan bireysel kapasite ve yeteneklerini geli ş tirmesine kalite çemberi aracılı ğ ı ile fırsat sa ğ lanır. Kurumun (hastanenin) kendini kabul ettirmesi ve i ş lerini en sa ğ lıklı, düzenli ve kısa sürede sonuçlandırabilmesi için, tüm personelde katılım dü ş üncesi yaratılarak çalı ş anların katılımının sa ğ lanılması olarak özetlenebilir. Kurumun (hastanenin) kendini kabul ettirmesi ve i ş lerini en sa ğ lıklı, düzenli ve kısa sürede sonuçlandırabilmesi için, tüm personelde katılım dü ş üncesi yaratılarak çalı ş anların katılımının sa ğ lanılması olarak özetlenebilir.

5 4 KAL İ TE ÇEMBERLER İ N İ N AMAÇLARI  Takım ruhunu geli ş tirmek.  Kalitenin geli ş tirilmesi, iyile ş tirilmesi.  Çalı ş anların motivasyonlarını artırmak.  Verimi artırmak.  İş günü ve i ş gücünü azaltmak.  Hataların azaltılması.  Çalı ş anların yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkarılması yönünde te ş vik etmek.

6 5  Kurum (hastane) içerisindeki haberle ş meyi daha etkin hale getirmek.  Çalı ş anların ki ş ilik ve liderlik yeteneklerini geli ş tirmek.  Kurumun geli ş tirilmesi ve iyile ş tirilmesine katkıda bulunmak.  Lider (ba ş hekim)- çalı ş an (doktor, hem ş ire) – tedarikçi (tahlil hizmeti veren laboratuarlar) - mü ş teri (hasta) ili ş kilerini artırmak. KAL İ TE ÇEMBERLER İ N İ N AMAÇLARI

7 6 Bazı Temel Teknikleri  Beyin Fırtınası  Risk Analizleri  Neden/Sonuç Diyagramı, Benzerlik Diyagramı  Serpilme Diyagramı  Kıyaslama  Pareto Analizi, Öncelik Diyagramı  Veri Toplamaya ili ş kin Teknikler  Histogram  Kontrol Grafikleri  Proses Yeterlilik Çözümlemeleri  8D, 6 Sigma ve Kaizen vb

8 7 P R O B L E M P R O B L E M  İ nsanları rahatsız edici ve mutlulu ğ unu bozucu bir durumdur.  Problem bireyin bir amaca ula ş masının ve amaca yönelik çalı ş malarının engellenmesidir.  Cevabı mevcut bilgi birikimiyle bulunamayan, ancak ara ş tırma ve incelemelerle cevaplanabilecek bir sorundur.

9 8 KURUMSAL PROBLEM  Kurumun (hastanenin) amaca ula ş masının veya amaca yönelik çalı ş malarının engellenmesidir.  Burada kurumun hizmet etkinli ğ inin bozulması söz konusudur.

10 9 PROBLEM ÇÖZMEYE ELVER İŞ L İ ORTAM Etkili bir ileti ş im sistemine, Çalı ş anlar, tedarikçiler ve mü ş terilerden (hastalardan) gelen ele ş tirileri içtenlikle dinleyen, benimseyip, gere ğ ini yapabilecek yönetime, Etkinli ğ i yükseltmeye yönelik, öneriler getiren bir denetleme sistemine, Yöneticilerin risk üstlenebilen, yeni dü ş üncelere açık, denemekten korkmayan ve örgütün (hastanenin) etkinli ğ ini artırmak için farklıla ş mayı, geli ş meyi arayan ki ş iler olmasına ihtiyaç vardır.

11 10 PROBLEM ÇÖZME SÜREC İ 1- Problemi Te ş his Etmek ve Problemin Seçimi 2- Problemin Nedenlerini Ara ş tırma 3- Çözümler Arama ve Seçme 4- Çözümün Denenmesi 5- Yönetime Sunma

12 Planla 1-Problemi Tanımla 2-Alternatifleri Belirle 3-Kriterleri Belirle 4-Alternatifleri De ğ erlendir 5-En İ yi Alternatifi Belirle Kontrol Et Sonuçları De ğ erlendir Problem Çözme (Kalite Geli ş tirme) A ş amaları Önlem Al Standartla ş tır Uygula

13 12 Balık Kılçı ğ ı Diyagramı (Ishikawa Diyagramı)  Belli bir sonuca neden olan temel faktörleri bulmaya ve bunların etkilerini belirlemeye yönelik bir analiz ve karar verme tekni ğ idir.  Yöntem beyin fırtınası tekni ğ i kullanılarak etkinle ş tirilir.  Ancak sonuçlara olan sinerji etkisi de dikkate alınmalıdır. (Sinerjik yönetim tüm kritik faktörleri ortaya çıkarmayı hedefler)

14 13 SONUÇ (HEDEF) Gözlenen Sonuç (Problem) 1-Ara ş tırılacak sorun kutu içine alınarak okla gösterilir.

15 14 NEDEN FAKTÖRLER İ SONUÇ (HEDEF) Gözlenen Sonuç (Problem) Ana Nedenler 2-Bu soruna sebep olabilecek ana nedenler birer kutu içine alınarak bu oka ba ğ lanır

16 15 NEDEN FAKTÖRLER İ SONUÇ (HEDEF) Gözlenen Sonuç (Problem) Alt Nedenler Ana Neden 3-Her ana nedenin hataya sebep olabilecek alt nedenleri i ş aretlenir.

17 16 NEDEN FAKTÖRLER İ SONUÇ (HEDEF) Gözlenen Sonuç (Problem) Alt Nedenler Ana Neden 4-Beyin fırtınası ile önem sırasına konulur 34 52 1

18 17 NEDEN FAKTÖRLER İ SONUÇ (HEDEF) Gözlenen Sonuç (Problem) Alt Nedenler Ana Neden 5-Belirlenen bu nedenlerin do ğ rulanması için veri toplanır, incelenir ve yorumlanır. Sorun giderilene kadar devam edilir. 34 52 1

19 18 1. Sorunların üzerine giden aktif bir yönetimi geli ş tirir. 2. Diyagramın hazırlanması ileti ş imi güçlendirir. 3. Herkesin dikkatini bir noktaya toplamasını sa ğ lar. 4. E ğ itici bir çalı ş madır. 5. Verilerin toplanmasını ve konuya bilimsel yakla ş ımı sa ğ lar. 6. Konuya hakimiyeti sınamak için iyi bir tekniktir. 7. Tüm sorunlara uygulanabilir. Balık Kılçı ğ ı Diyagramının Yararları

20 19 İğ ne batmaları için ara ş tırma yapılmı ş tır. Bunun için çalı ş anlar, ortam, sistem, malzeme, hasta ve hasta yakınları bu açıdan ara ş tırılmı ş, her bir faktörün neden oldu ğ u yaralanmaların bir alt nedenleri saptanmaya çalı ş ılmı ş tır. Balık Kılçı ğ ı Diyagramı Örne ğ i

21 20 Balık Kılçı ğ ı Diyagramı Örne ğ i ÇALIŞAN Alışkanlık Dikkatsizlik İş fazlalığı İhmal ORTAM Hazırlık odasının olmaması Atık kovalarının olmaması SİSTEM Atık kutusunun uzak olması Kilit sistemli malzeme Eğitim eksikliği HASTA VE YAKINI Bilgilendirme Poliklinik çöplerine iğne atma uyarı yazısı MALZEME İğne uçları Taşıma (pansuman) tepsisinin uygun olmaması Eldivenin uygun olmaması İĞNE BATMASI

22 21 Benzerlik Diyagramı Ortak temalar altında organize fikirler Çe ş itli fikir ve bilgilerin arasında önceden görülmeyen ba ğ lantıların ke ş fi Pek çok fikir, görü ş, konu veya faaliyet içinde temel olanları bulmak, onları gruplandırmak ve organize etmeyi amaçlayan tekniktir.

23 22 Benzerlik Diyagramı Pratik Çalı ş ma 1: Benzerlik diyagramı kurallarına uygun olarak a ş a ğ ıda verilenleri tasnif edelim.

24 23 Benzerlik Diyagramı Pratik Çalı ş ma 1: Çözüm

25 24 Benzerlik Diyagramı Pratik Çalı ş ma 2: Benzerlik diyagramı kurallarına uygun olarak “Prosedürlerin hayata geçirilememesi” problemiyle ilgili elde edilen a ş a ğ ıdaki bulguları ba ş lıkları tanımlayarak 6(altı) ba ş lık altında tasnif ediniz. Tespit edece ğ iniz ek bulguları uygun ba ş lık altında belirtiniz.

26 25 Benzerlik Diyagramı Pratik Çalı ş ma 2: Çözüm E ğ itim Yetersizli ğ i Önceden gerekli e ğ itimler verilmedi Verilen e ğ itimler yetersiz kaldı E ğ itimden herkes e ş it oranda faydalanamadı Prosedürlerin ne i ş e yaradı ğ ı bilinmiyor ISO 9000 anla ş ılamadı İş leri kolayla ş tıraca ğ ına olan inanç eksik Kalite Biriminin Yeterince Tanıtılmaması Kalite biriminin i ş leri yanlı ş algılandı Kalite çalı ş maları ek bir i ş olarak görüldü Kalite birimi çalı ş anları di ğ er çalı ş anlarla yeterince iyi diyalog içinde de ğ il Mekanizma Eksikli ğ i İ ç denetim eksik Hayata geçmeyen prosedürler için yaptırım yok Prosedürler ilgili birimlerde anlatılmadan dosyalanıyor Yönetimin İ nançsızlı ğ ı Yönetim konuya ilgisiz Yönetimin kendisi prosedürlere uymuyor Üst yönetimin deste ğ i yetersiz Yazılım Hatası Prosedürler yeterince açık yazılmıyor İş e uygun prosedürler yazılmadı Prosedürler çok kapsamlı Prosedürler direkt olarak çalı ş anların katkılarıyla hazırlanmadı Motivasyon Yetersizli ğ i Motivasyon eksik Ödül mekanizması yok Dü ş ük ücretler İş yükü fazla Ciddiye alınmıyor Prosedürleri hazırlayanlara gereken önem verilmiyor


"1 Kalite Çemberleri ve Neden – Sonuç ve Benzerlik Diyagramları Sunan Ü m i t Ü N A L D I." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları