Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Malign Plevral Sıvılar ve Mezotelyoma Dr. İhsan Atila Keyf.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Malign Plevral Sıvılar ve Mezotelyoma Dr. İhsan Atila Keyf."— Sunum transkripti:

1 Malign Plevral Sıvılar ve Mezotelyoma Dr. İhsan Atila Keyf

2 Malign Plevral sıvı tanısı  Plevral sıvıda  Plevral dokuda malign hücrelerin görülmesi ile konulur.

3 Paramalign sıvı  Malign bir nedene bağlı olmasına rağmen, doğrudan invazyon yoluyla oluşmayan sıvılardır.  Malign hücreler sıvı ve dokularda gösterilemez

4 Paramalign efüzyon nedenleri NedenYorum Tümörün lokal etkileri Lenfatik obstrüksiyonPlevral sıvı toplanmasından sorumlu asıl mekanizma Pnömoniyle seyreden bronşiyal obstrüksiyon Akciğer kanseri operasyon şansını etkilemez Atelektaziyle seyreden bronşiyal obstrüksiyon Transuda; operasyon şansını etkilemez ŞilotoraksTorasik kanal ya da ana dallarında kesinti olması; en sık nedeni lenfomalardır. Tümörün sistemik etkileri Pulmoner emboliAdenokanserlerde hiperkoagülasyon HipoalbüminemiSerum albümini <1.5 g/dl; tipik görünüm anasarka ödem

5 Paramalign efüzyon nedenleri NedenYorum Tedavi Komplikasyonları Radyasyon tedavisi ErkenRadyoterapinin tamamlanmasının sonra 6. hafta-6. aylarda plörit GeçMediastinal fibrozis, konstrüktif perikardit, vena cava tıkanması Kemoterapinin komplikasyonları MetotraksatPlörit yada efüzyon ± kan eozinofilisi ProkarbazinKan eozinofilisi, ateş ve titreme SiklofosfamidPlöroperikardit Mitomisinİnterstisyel hastalıkla ilişkili Bleomisinİnterstisyel hastalıkla ilişkili

6 Malign plevral sıvı nedenleri TümörYüzde (%) Akciğer36 Meme25 Lenfoma10 Over5 Mide2 Primeri bilinmeyen7 Diğer14

7 Antunes, G et al. Thorax 2003;58:ii29-ii38 Schematic diagram of pleural anatomy; s.c.=systemic capillary; p.c.=pulmonary capillary. PATOGENEZ

8  Malign plevral sıvı, plevranın doğrudan infiltrasyonundan çok mediastinal lenf bezi tutulumu ile lenfatik drenajın bozulmasına bağlı olarak oluşur.

9 PATOGENEZ  Tümör hücreleri mezotelyal yüzeye yada subseröz tabakaya yayıldığında plevral metastaz meydana gelir.  Mezotelyal yüzey tutulumunda tümör hücreleri plevral sıvıda bol miktarda bulunurken subseröz infiltrasyonlarda nadiren saptanırlar.  Tümör plevral boşluğa yayıldığında mezotelyumda reaktif değişiklikler olur.

10 PATOGENEZ  Kanlı plevral sıvı genellikle damar invazyonu, venüllerde tıkanıklık, tümörle ilişkili angiogenezis ya da vazoaktif sitokin ve kemokinlere bağlı artan permeabilite nedeniyle meydana gelir.  %50-70 lenfosit içerir.  Mezotel hücreleri

11 PATOGENEZ  Akciğer kanserinin yayılımı sonucu gelişen plevral metastazda hem parietal hem de visseral plevra tutulmuştur.  Akciğer kanserinde visseral plevraya metastazda pulmoner arter invazyonu ve embolizasyon baş rol oynar.  İki taraflı pevral metastaz genellikle karşı akciğer yada karaciğerde tutulum ile birliktedir.

12 PATOGENEZ  Primer olarak diafragmanın altından başlayan metastaz karaciğer metastazının göstergesidir.

13 PATOGENEZ  Hodgin hatalığında plevral sıvı nadirken, non-Hodgin lenfomada sıktır.  Hodkin lenfomada plevral effüzyon çoğu kez mediastinal adenopati, plevral ve pulmoner infiltrasyon ve duktus torasikus tıkanması sonucu gelişen lenfatik drenaj bozukluğuna bağlıdır.  Non-Hodgin lenfomada asıl mekanizma doğrudan plevranın lenfomatöz infiltrasyonudur.

14 PATOGENEZ  Malign mezotelyomada sıvı genellikle tek taraflıdır.  Sıvı rezorbe yada organize olarak yerini tümöre bırakır.  Hem paryetal hem de visseral plevra tutulur.  Nadiren parankime penetre olur, interlober fissüre ilerler.  Hiler LAP %50 den az olguda görülür.  Uzak hematojen yayılım sık değildir.

15 PATOGENEZ  Malign mezotelyomada birbirinden farklı davranış gösteren iki tip vardır: Epiteloid tip Sarkomatöz tip Mikst tip

16  Nefes darlığı  Öksürük  Kilo kaybı  Göğüs ağrısı (künt nitelikli) **%25 olgu asemptomatik** **mezotelyomalı hastaların tamamı semptomatik** FM: matite, solunum seslerinde azalma, diafragma hareketlerinde kısıtlılık. Malign plevral sıvı klinik

17

18

19

20

21

22

23

24 Bir hemitoraksta 1500 cc den fazla sıvı toplanmış fakat mediasten karşı tarafa itilmemişse olasılıklar 1.Kanser aynı taraf bronşta atelektaziye neden olmuştur, 2.Malign LAP lere bağlı mediasten fiksasyonu olmuştur, 3.Malign mezotelyomadır, 4.Tümör büyüktür. Malign Plevral sıvı Radyoloji

25

26

27

28 TTD Plevra bülteni Cilt: 3 Say›: 1 Y›l 2009

29 Malign plevral sıvı özellikleri  Seröz, seröanjiöz, kanlı  Çekirdekli hücre sayısı 1500-4000/µL  Eozinofili %8-12  Eksuda  pH PCO2 PO2  Glukoz 30-55mg/dL  %10 olguda Amilaz

30 Malign Mezotelyoma sıvı özellikleri  Başlangıçta seröz sonra hemorajik  Eksuda  Protein 4-5 g/dL  Hücre sayısı 5000/µL den az  LDH (600IU/L)

31 TANI

32 Tanı  Torasentez  Kapalı plevra biyopsisi  VATS  Torakoskopi  Açık plevra biyopsisi

33 tanı İmmünhistokimyasal incelemeler CEA, Leu-M1, B72.3, Ber-EP4,Bg8---Adenokanser Calretinin, Cytokeratin 5/6 ---Mezotelyoma Flow sitometri, Kantitatif DNA ölçümü---Lenfoma

34 Prognoz  Malign plevral sıvı her zaman kötü prognozun işaretidir.  Genel sağkalım 3-4 ay.  Bir aylik mortalite %54, bir yıllık mortalite %84  pH ve glukoz seviyeleri düşükse prognoz kötü  Malign plevral sıvı aynı zamanda inoperabilitenin de göstergesidir.

35 TEDAVİ  Palyatif, destek tedavi

36 Malign ve paramalign efüzyonlarda yaklaşım SeçenekYorum GözlemKüçük asemptomatik sıvılarda; çoğunda artma görülür ve tedavi gerekir Terapotik torasentezDispnede hızla rahatlama; değişik nüks oranları KemoterapiLenfoma, küçük hücreli akciğer kanseri, meme kanserinde yararlı olabilir RadyoterapiLenfoma ve lenfomatöz şilotoraksta mediastinal radyasyon etkili olabilir

37 Malign ve paramalign efüzyonlarda yaklaşım SeçenekYorum KataterSemptom kontolüne yönelik; 2 ayda %50 hastada spontan plöredezis. Akciğer ekspansiyon sorunlarında semptomatik etkili Talk eriyiği ile göğüs tüpü drenajı Akciğerde ekspansiyon sorunu yoksa %90 üzerinde başarı. Torakoskopi ile pudra talkAkciğerde ekspansiyon sorunu yoksa %90 üzerinde başarı. Plevra-peritoneal şantDiğer yöntemler başarısızsa ya da endike değilse; şilotoraksta yararlı olabilir Plevral abrazyon (aşındırma) ve parsiyal plörektomi %100’e yakın etkinlik; VATS yada torakotomi gerektirir.

38 Mezotelyoma Tedavi  Palyatif, destek tedaviler  Kemoterapi  İMRT  Üçlü kombinasyon (ekstraplöral pnömonektomi + kemoterapi + radyoterapi)  Gen tedavisi


"Malign Plevral Sıvılar ve Mezotelyoma Dr. İhsan Atila Keyf." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları