Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ PROJE YARIŞMASI KAPSAMINDA PROJE KİTABINA GİRMEYE HAK KAZANMIŞ “OYNA ÖĞREN SINIFI” PROJE SUNUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ PROJE YARIŞMASI KAPSAMINDA PROJE KİTABINA GİRMEYE HAK KAZANMIŞ “OYNA ÖĞREN SINIFI” PROJE SUNUMU."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ PROJE YARIŞMASI KAPSAMINDA PROJE KİTABINA GİRMEYE HAK KAZANMIŞ “OYNA ÖĞREN SINIFI” PROJE SUNUMU

2 PROJEN İ N YAPILDI Ğ I OKUL: Ş HT.PLT.ÜST.CEM İ L KAYA İ.Ö.O PROJE SAH İ PLER İ : D İ LEK KARAÇEL İ K ( Sınıf ö ğ retmeni ) YAHYA ALKAN ( Sosyal Bilgiler Ö ğ retmeni ) BANDIRMA/ BALIKES İ R

3 OYNA ÖĞREN SINIFI

4 “ S ö ylersen unuturum, g ö sterirsen hatırlayabilirim, beni işe katarsan anlarım. ” ( Ç in Atas ö z ü )

5 Sınıfın giriş kısmı ö ğrencilerin bireysel ya da grup eşliğinde materyalleri kullanabilecekleri şekilde tasarlandı. Bu kısımda var olan materyaller şunlardır:

6  Çıkarma ve toplama işlemlerinin yapılabildi ğ i panolar do ğ ru sonucun bulunması takdirinde yanan ışık ile ö ğ rencilerin bu işlemleri ö ğ renebilmelerine fırsat tanımaktadır

7 Üç bisiklet tekerleğinin demir bir ç ubuk ü zerine monte edilmesi ile yapılmıştır. İki y ö nl ü olarak okuma kartlarının yerleştirildiği tekerlekler hareketlidir. İlk etapta birinci sınıflar i ç in kelime ve hece okuma ç arkı olarak tasarlanan ç ark t ü m derslere g ö re g ü ncellenebilir.

8 Eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimelerin kavranması i ç in yapılan yapbozların her bir par ç asının zeminine ve ü zerine uygun kelimeler etiketlere yazılarak yapıştırılmıştır.

9 24 par ç adan oluşan bu materyalde kartlar i ç erisinde yer alan s ö zc ü klerin eş anlamlısı, zıt anlamlısı ve ü lkelerle başkentlerinin bulunmasına dayalı üç ayrı hafıza oyunu şeklinde tasarlanmıştır.

10

11

12 Birinci sınıf ö ğrencileri i ç in tasarlanmış olan bu materyalde akvaryum i ç erisinde ü zerine s ö zc ü kler ve heceler yazılmış balıklar bulunmaktadır. Bu balıklar i ç erisine metal par ç acıklar eklenmiş olup mıknatıslı olta ile ç ekilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Balık avlama oyunuyla ö ğrencilere okuma ç alışmalarını eğlenerek yapabilme imkânı sağlanmıştır.

13 Bu saatin amacı ö ğrencilere 12 ’ lik ve 24 ’ l ü k saat dilimlerini birlikte ve karşılaştırmalı olarak ö ğretmektir.

14 Sınıfın II. kısmı ö ğrencilerin dinlenebilecekleri, kendi aralarında s ö zl ü oyunlar oynayabilecekleri, Hacivat ve Karag ö z oyunlarını izleyebilecekleri ve dramalar yapabilecekleri şeklinde tasarlanmıştır.

15 Sessiz Sinema Oyunu (Canlandırma ) Hacivat İ le Karagöz Oyununun İ zlenmesi

16 Oyna Ö ğ ren Sınıfı okulumuz bünyesinde 07.03.2012 tarihi itibarı ile açılmı ş olup beklenen sonuçların elde edilip de ğ erlendirilmesi için gerekli zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sınıfın yapım a ş amasında iken ö ğ rencilerin göstermi ş oldukları co ş ku ve ö ğ retmenlerin ilgisi projenin do ğ ru yolda oldu ğ unu göstermi ş olup hedeflenen sonuçların en kısa sürede elde edilece ğ ini ortaya koymu ş tur. Ayrıca yakın zamanda sınıf tavanının gökyüzü rengine boyanıp takımyıldızların resmedilmesi ve bir sınıf kitaplı ğ ının olu ş turulması çalı ş maları beklenen ba ş arının daha da artaca ğ ını tahmin ettirmektedir.

17 Proje sahiplerince yapılan çevre ara ş tırmaları sonucunda hiçbir okulda materyallerin oyun e ş li ğ inde kullanılarak ö ğ renmenin sa ğ landı ğ ı böyle özel bir sınıfın bulunmadı ğ ı tespit edilmi ş tir. Proje bu yönüyle bir ilki ba ş armı ş olup benzer sınıfların olu ş turulması için örnek te ş kil etmektedir. Bu sınıfta kullanılan malzemeler güncellenebilir ve sınıf ba ş ka ö ğ retmenler tarafından da farklı materyaller ile donatılabilir. Proje; geli ş tirilebilmesi ve güncellenebilmesi açısından kalıcı ve etkili bir çalı ş ma özelli ğ i sergilemektedir. Okul korkusu ya ş ayan ve okulu sevmeyen ö ğ rencilerin bu problemlerini ortadan kaldırabilmek açısından önem arz eden bir projedir. Ana derslerin temellerini olu ş turabilmek ve ö ğ renme güçlü ğ ü çeken ö ğ rencilerin ö ğ renmelerini kolayla ş tırabilmek elde edilmesi beklenen kazanımlar arasındadır.

18 Ö ğ rencilerin hem oyun oynayarak hem ö ğ renerek kullanmaları için olu ş turulan bu sınıf, ö ğ rencilere “de ğ erli olduklarını “ hissettirmesi açısından da bu projeye bir ba ş ka önem katmaktadır. Bu sınıfta gerçekle ş tirilecek olan ö ğ renme faaliyetlerinde ö ğ retmenlere sadece “ oyunla ö ğ retim “yöntemi ile de ğ il “ gösterip yaptırtma, bulu ş yoluyla ö ğ retme, bireysel çalı ş ma, birebir ö ğ renme, drama ile ö ğ renme gibi yöntem ve tekniklerini de kullanma olana ğ ı sa ğ layacaktır.

19 Bütün bu durumlardan ötürü fiziki ş artları müsait olan tüm okulların da böyle bir sınıf açmaları ve Milli E ğ itim Bakanlı ğ ının bu sınıfların açılabilmesi için uygun büyüklükte ve özellikte okullar yaptırması önerilir.


"EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ PROJE YARIŞMASI KAPSAMINDA PROJE KİTABINA GİRMEYE HAK KAZANMIŞ “OYNA ÖĞREN SINIFI” PROJE SUNUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları