Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erasmus+ Projelerimiz. Okulumuzun Erasmus + Projesi kapsamında yapılan iki ba ş vurusu kabul edilmi ş tir. 2015-2017 tarihli arasında gerçekle ş ecek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erasmus+ Projelerimiz. Okulumuzun Erasmus + Projesi kapsamında yapılan iki ba ş vurusu kabul edilmi ş tir. 2015-2017 tarihli arasında gerçekle ş ecek."— Sunum transkripti:

1 Erasmus+ Projelerimiz

2 Okulumuzun Erasmus + Projesi kapsamında yapılan iki ba ş vurusu kabul edilmi ş tir. 2015-2017 tarihli arasında gerçekle ş ecek “TraditionalTales On Stage” ve ”City Rings” isimli iki farklı proje bünyesinde çalı ş maya ba ş lamı ş bulunmaktayız. ‘’TraditionalTales’’; İ spanya, Polonya, Hırvatistan ve Türkiye olmak üzere’ 4 ülke ortaklı ğ ında, İ spanyol ortaklarımızın koordinatörlü ğ ünde ba ş latılan ve yürütülmekte olan projemizdir. Konumuz olan ‘Geleneksel Masallar’ kapsamında her ülke kendi masallarından birini seçip bu eserin eski ve modernize olmu ş halini dramatize edecektir.

3 Bu toplantı öncesinde bir pano olu ş turulmu ş ve Nasreddin Hoca, Kelo ğ lan, Hacivat ve Karagöz gibi masal kahramanlarımız hakkında bilgilendirme yapılmı ş tır. Bu çalı ş maların ilk aya ğ ı 07-13 Kasım 2015 tarihinde di ğ er ülkelerden gelen ö ğ retmenlerin katılımıyla okulumuzda yapılmı ş tır. Sadece ö ğ retmenlerin bulundu ğ u bu ilk toplantıda amaç; projenin ve 2 yıllık i ş leyi ş sürecini detaylı bir ş eklide tartı ş mak ve programlamaktır. Okuldaki toplantılarımızın yanı sıra proje orta ğ ı olan misafirlerimize okulumuzun bölümleri tanıtılmı ş, derslerin i ş leyi ş i ve törenlerimiz hakkında bilgiler verilmi ş tir. Okulumuz ö ğ retmenlerinin hazırladı ğ ı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası programı birlikte izlenmi ş tir.

4 Bu ziyaretin di ğ er bir amacı olan kültür alı ş veri ş i kapsamında -okulumuzda yapılan toplantıların yanı sıra – misafir ö ğ retmenler için Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camisi ve Dolmabahçe Sarayı’na geziler düzenlenmi ş tir. Toplantılarımız düzenlenen sertifika töreniyle bitirilmi ş, projenin programla ş tırma a ş aması ba ş arıyla tamamlanmı ş tır. Projede çalı ş acak ö ğ rencileri saptamak amacıyla ilgili duyuruyu yaparak çalı ş malara ba ş lamı ş bulunmaktayız. Amacımız; bu tarz çalı ş maları olabildi ğ ince yaygınla ş tırıp ö ğ rencilerimizi farklı kültürlerle tanı ş tırmak, çocuklarımızın Avrupa Birli ğ i kapsamında ortak çalı ş malarda bulunmalarını sa ğ lamaktır.

5 Bir di ğ er çalı ş mamız olan ''City Rings'' ( Ş ehir Sesleri) ise Norveç, Belçika, Fransa, Finlandiya, İ talya ve Türkiye arasında 6 ortaklı bir proje olup Norveç’in koordinatörlü ğ ünde yürütülecektir.. Bu projede ilk toplantımız Eylül 26-31 tarihleri arasında Norveç’te olmu ş tur. Norveç toplantısında alınan kararlar neticesinde çalı ş malarımız ba ş lamı ş ve hali hazırda seçilen ö ğ rencilerle ses çalı ş malarına devam etmektedir. Bu programdaki amaç; farklı sesler kullanarak, bu sesleri kaydederek ya ş antılarımız, ş ehrimiz ve ülkemiz hakkında bilgilendirme yapmaktır.

6


"Erasmus+ Projelerimiz. Okulumuzun Erasmus + Projesi kapsamında yapılan iki ba ş vurusu kabul edilmi ş tir. 2015-2017 tarihli arasında gerçekle ş ecek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları