Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Don Ki ş ot. Miguel de Cervantes Miguel de Cervantes Saavedra İ spanyol romancı, ş air ve oyun yazarıdır. Do ğ um 29 Eylül, 1547 Ölüm 22 Nisan 1616 (68.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Don Ki ş ot. Miguel de Cervantes Miguel de Cervantes Saavedra İ spanyol romancı, ş air ve oyun yazarıdır. Do ğ um 29 Eylül, 1547 Ölüm 22 Nisan 1616 (68."— Sunum transkripti:

1 Don Ki ş ot

2 Miguel de Cervantes Miguel de Cervantes Saavedra İ spanyol romancı, ş air ve oyun yazarıdır. Do ğ um 29 Eylül, 1547 Ölüm 22 Nisan 1616 (68 ya ş ında) En önemli eseri Don Ki ş ot’tur. Bu eseri hapishanede yazmı ş tır. Modern Avrupa'nın ilk romanı olarak kabul edilen Don Ki ş ot, Batı edebiyatının klasikleri arasında yer alır ve bugüne kadar yazılmı ş en iyi kurgusal eserlerden biri sayılır. Genç ya ş ta ba ş ladı ğ ı edebiyat hayatında denemeleri ve tiyatro eserleri ile kısa sürede tanınan bir yazar olmu ş tur. İ spanyol edebiyatında roman gelene ğ inin ba ş latıcısı olarak kabul edilir.

3 Yazıldı ğ ı Dönem Miguel de Cervantes Saavedra tarafından iki cilt olarak yazılmı ş ve 1605, 1615 yılları arasında basılmı ş. Bu dönem İ spanyol Edebiyatında Altın Ça ğ olarak adlandırılıyor. Ortaça ğ döneminde yani 11. yy ve 16. yy arasında önceleri yalnızlık ve sevgi gibi ince duyguları dile getiren kısa ş iirler ve kahramanlık destanları edebiyatı olu ş turuyordu. Daha sonra dinsel içerikli ve azizlerin ya ş amlarını anlatan ş iirler yaygınla ş tı. 14. yy da öykü türü ba ş ladı. Bu türün ba ş latıcısı Kral Alfonso'nun ye ğ eni Juan Manuel ve 50 ahlak öyküsüdür. İ lk İ spanyol romanı ise Kral Arthur öykülerinin İ spanyolca'ya çevirilerek okunması sonucunda ortay çıkmı ş. Böylelikle ş övalye romansı yazılmaya ba ş landı ve popüler oldu. Altın Ça ğ 16. ve 17. yüzyılı kapsayan bir dönem. Kristof Kolomb'un Amerika'yı ke ş fi ve İ talya ile alı ş veri ş sonucu İ spanyol Rönesansı ba ş lar.

4 ‘Donki ş otluk’ kavramı Gere ğ i yokken yi ğ itlik göstermeye kalkı ş ma durumu, ş övalyece dü ş ünü ş Gere ğ i yokken kahramanlık göstermeye kalkı ş ma durumu.

5 Yazarın Don Ki ş ot ile Benzerlikleri Eserde yazar kendi hayatıyla alay etmiş ve kahramanla aralarında birçok benzerlikler oluşmuştur. Eserde yazar kendi hayatıyla alay etmiş ve kahramanla aralarında birçok benzerlikler oluşmuştur. Her ikisi de yaşadıkları ortamlardan memnun olmamışlardır. Her ikisi de yaşadıkları ortamlardan memnun olmamışlardır. Her ikisi de zaman zaman başkalarını ve kendilerini kandırmışlardır. Her ikisi de zaman zaman başkalarını ve kendilerini kandırmışlardır. Her ikisi de bir isim ve ünvan peşinde koşmuştur. Her ikisi de bir isim ve ünvan peşinde koşmuştur. Her ikisi de yoksun bir hayat sürmüş. Don Kişot bütün parasını kitaplara harcamış, yazar ise parasızlıktan hapse bile girmiştir. Her ikisi de yoksun bir hayat sürmüş. Don Kişot bütün parasını kitaplara harcamış, yazar ise parasızlıktan hapse bile girmiştir.

6 Cervantes’in anlatım özellikleri Okuyucuyu çekebilecek nitelikte merak unsurları içerir. Sosyal ya ş amda ki ş ilerin veya ailelerin ba ş larından geçen ya da geçme olasılı ğ ı bulunan olayları yer ve zaman göstererek aktarır. Birbiriyle ba ğ lantılı olayları temel bir dü ş ünce etrafında birle ş tirerek yansıtır. Roman, hem bir gerçekli ğ in hem de dü ş gücünün ürünüdür. Yazar, anlattı ğ ı olayı, ki ş ileri gerçekten olsa da bunları yeniden yaratarak verir. Bu bakımdan roman gerçek ya ş amla tam olarak örtü ş mez. Roman, ya ş amın yeniden üretimi ya da yaratımıdır. Romanda aslında romancının hayal gücü, sanatçı ki ş ili ğ i, görgü ve bilgisiyle, zengin duygu ve dü ş üncesiyle yaratılan bir ya ş am ortamı anlatılır. Romanın geçti ğ i sosyal çevre içerisinde dine, felsefeye, ahlâka siyasete yer verilir. Romancı, okuyucuyu etkilemek okuyucunun ruhunda bir yankı uyandırmak amacındadır. Romanlar üçüncü ki ş i a ğ zıyla, roman ki ş ilerinden birinin ya da birkaçının yazdı ğ ı anı biçiminde veya roman ki ş ilerinin birbirlerine gönderdikleri mektuplarla olmak üzere üç de ğ i ş ik ş ekilde yazılır.

7 Karakterler Don Ki ş ot : Don Ki ş ot’u takma ad olarak kullanmaktadır. Asıl adı Alonso’dur. Eserin ana kahramanıdır. Zayıf, ya ş lı bir adamdır. Hayalci ve saf bir mizacı vardır. Kendisini son ş övalye olarak görmektedir. Sancho Panza : Sıradan bir köylüdür. Don Ki ş ot onu u ş ak olarak kullanır. Saf, aynı zamanda realist, kurnaz, basit bir adamdır.

8

9 Karakterler Dük ve Dü ş es : Don Ki ş ot’un ev sahipleridir. Alaycı, fırsatçı ki ş ilerdir. Juana Panza : Sancho’nun karı ş ıdır. Basit bir köylü kadınıdır. Pcro Perez : Köyün papazıdır. Master Nicholas : Köyün berberidir.

10 Karakterler Sanson Carrasco : Salamanca Üniversitesi’nde okuyan bekâr, kaba espriler yapan bir gençtir. Dulcinea del Toboso : Kendisini ş övalye sanan Don Ki ş ot, ş övalyelerin bir sevgilisinin olması gerekti ğ ini dü ş ünür. Sıradan, ş i ş man bir köylü kızı olan Aldonzo’ya Dulcinea del Toboso takma adını verir. Onu aristokrat bir ailenin güzel kızı olarak dü ş ünür.

11 Kaynaklar http://tr.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes http://sanatnotlari.blogspot.com.tr/2010/03/don- kisot-niye-onemli.html http://sanatnotlari.blogspot.com.tr/2010/03/don- kisot-niye-onemli.html http://www.izafet.net/threads/donkisotluk- donkisotluk-nedir-donkisotluk-anlami.421471/ http://www.izafet.net/threads/donkisotluk- donkisotluk-nedir-donkisotluk-anlami.421471/ http://edebiyatforum.com/index.php/component/j ootags/romanın%20özellikleri.html http://edebiyatforum.com/index.php/component/j ootags/romanın%20özellikleri.html http://eodev.com/gorev/292208


"Don Ki ş ot. Miguel de Cervantes Miguel de Cervantes Saavedra İ spanyol romancı, ş air ve oyun yazarıdır. Do ğ um 29 Eylül, 1547 Ölüm 22 Nisan 1616 (68." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları