Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜZYAZI TÜRLER İ MAKALE DENEME SOHBET FIKRA Hazırlayan:Hatice Demir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜZYAZI TÜRLER İ MAKALE DENEME SOHBET FIKRA Hazırlayan:Hatice Demir."— Sunum transkripti:

1

2 DÜZYAZI TÜRLER İ MAKALE DENEME SOHBET FIKRA Hazırlayan:Hatice Demir

3 11.01.2013 2

4 1.MAKALE Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Gazete ve dergilerdeyayınlanır. Bir gerçe ğ i açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir. Makaleler bir gerçe ğ i kanıtlamak için yazılır. Makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır.Gazetedergilerde 11.01.2013 3

5 Makalenin özellikleri  Makalenin amacı hangi konuda olursa olsun "bilgi vermek"tir.  Makale sade ve herkes tarafından anlaşılır olmalıdır Makale her konuda yazılabilir.  Makale genellikle kısa ve öz yazılardır  Makale de öne sürülen bilgi, düşünce ve görüş açıklanır  Makalede açıklanan konuyla ilgisi olmayan hiçbir cümleye yer verilmemelidir.  Makale dergi, gazete ve uygun içerikli sitelerde yayımlanır  Makale içeri ğ i özgün olmalıdır, orijinal olmalıdır.  Tek bir konuyu ele almalı ve o konu hakkında derinlemesine bilgi vermelidir. 11.01.2013 4

6 2.DENEME Deneme, edebiyat alanında herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü. 11.01.2013 5

7 Denemenin özellikleri  Ö ğ retici metinlerdir.  Denemede konu özgürce seçilir.  İ nsanı ve toplumu ilgilendiren her şey (yaşam, ölüm, aşk, felsefe, din, ahlak, töre, siyaset, bilim vb.) denemenin konusu olabilir.  Deneme yazarı kendisiyle konuşur gibi yazar.  Yazar dili do ğ ru ve güzel kullanır.  Düşünce ufku geniş ve kendine özgü bilgi birikimine sahiptir.  Deneme rahat okunan bir düşünce yazısıdır.  Denemecinin öne sürülen her düşünce ya da savı do ğ rulama, kanıtlama gibi bir kaygısı yoktur. Deneme, makale ve eleştiriden bu yönüyle ayrılır.  Deneme yazarı birçok kaynaktan beslenir. Felsefi, sosyolojik, tarihi tema ve olayların yanında bilimsel veriler ve ünlü kişilerin özdeyişleri olabilir. Yine de denemeci seçti ğ i konuyu farklı bir yaklaşımla işler.  Deneme, herhangi bir konuda düşündürücü, ö ğ retici, inandırıcı ve ufuk açıcıdır. 11.01.2013 6

8 3.SOHBET Bir konunun ya da düşüncenin bir başkasıyla konuşurmuş gibi işlendi ğ i yazıdır. Bir edebiyat türü de ğ il, bir yazış ya da anlatım biçiminin adıdır. Eleştiri, inceleme, özellikle de deneme türleri söyleşi biçiminde yazılabilir. 11.01.2013 7

9 Sohbetin özellikleri  Herkesi ilgilendiren konular seçilir.  Düşünsel plânla yazılır.  Cümleler ço ğ u zaman konuşmadaki gibi devriktir.  Yazar, sorulu-cevaplı cümlelerle konuşuyormuş hissi verir.  İ çtenlik, samimilik, do ğ allık sohbetin özelliklerindendir.  Yazar anlattıklarının do ğ rulu ğ una, okuyucusu ile olan ba ğ ına güvenmeli, anlattıklarını günlük konuşma havasıyla, fakat mantık çerçevesinden ayrılmadan anlatabilmelidir.  Kolay okunabilir bir üslup yakalayabilmelidir. 11.01.2013 8

10 4.FIKRA  Fıkra ; bir yazarın herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini ayrıntılara inmeden anlattı ğ ı gazete ve dergilerde yayınlanan kısa fikir yazılarının genel adıdır. Bu tür yazıların di ğ er adı da ‘Köşe Yazısı’dır. Fıkralar, gazete ve dergilerin belli sütun veya köşelerinde yayımlanır.Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gere ğ i duymadan yazdı ğ ı kısa, günübirlik yazılardır. 11.01.2013 9

11 Fıkranın özellikleri  Gerçek olaylar veya düşüncelerle ilgili konular işlenir.  Konular tarafsız bir şekilde ele alınmalıdır.  Düşünce ön plânda olmalıdır.  Konular çok de ğ işik açılardan ele almadan, ayrıntılara inmeden işlenir.  Yazılanlara okuyucuyu inandırma zorunlulu ğ u yoktur.  Yazılanlar okuyucunun ilgisini çekmelidir.  Nükteli fıkralardan, kıssalardan, vecize ve atasözlerinden faydalanılmalıdır.  Açık, sade ve akıcı bir dil kullanılmalıdır.  Konular okuyucuya merak uyandırmalı, aynı zamanda da e ğ itici, bilgilendirici olmalıdır. 11.01.2013 10

12 Özet  Bir gerçe ğ i açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir.  Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattı ğ ı yazı türüne deneme denir.  Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdı ğ ı yazılara sohbet denir.  Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gere ğ i duymadan yazdı ğ ı kısa, günübirlik yazılara fıkra denir. 11.01.2013 11

13 Kaynakça www.edebiyatogretmeni.org www.mavirize.com www.bilgiyuvasi.org www.sorubak.com tr.wikipedia.org www.yenimakale.com 11.01.2013 12


"DÜZYAZI TÜRLER İ MAKALE DENEME SOHBET FIKRA Hazırlayan:Hatice Demir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları