Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuklarda Supraventriküler Taşikardi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuklarda Supraventriküler Taşikardi"— Sunum transkripti:

1 Çocuklarda Supraventriküler Taşikardi
Dr. Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi Çocuklarda SVT

2 Ritm Sorunları Bradiaritmiler Taşiaritmiler Hasta sinüs sendromu
Atriyoventriküler bloklar Taşiaritmiler Supraventriküler taşikardi Ventriküler taşikardi Çocuklarda SVT

3 Taşikardiler Tetiklenen Reentry Artmış Aktivite Otomatisite
WPW Sendromu AVNRT Atriyal Flutter Atriyal Fibrilasyon IART VT İyon Kanal Hastalıkları EAT JET VT Çocuklarda SVT

4 Supraventriküler Taşikardi Öykü&Fizik İnceleme
Çarpıntı Senkop Fizik İnceleme Normal Taşikardi Kardiyovasküler şok Kardiyomiyopati Çocuklarda SVT

5 QRS<0.12 saniye Supraventriküler Taşikardi= Dar QRS Taşikardi
Çocuklarda SVT

6 Supraventriküler Taşikardi
En sık görülen mekanizma REENTRY En sık görülen taşikardi tipi aksesuar yollara ikincil gelişen taşikardiler Süt çocukluğu döneminde ektopik taşikardiler ikinci sıklıkta Büyük çocuklarda AVNRT taşikardi ikinci sıklıkta Postoperatif taşikardiler önemli sorun Çocuklarda SVT

7 Manifest WPW Kısa PR intervali  Dalgası Geniş QRS Anormal T Dalgaları
Çocuklarda SVT

8 WPW Sendromu Çocuklarda SVT

9 Atriyoventriküler Reentry
Aksesuar Yol Mediated Manifest: WPW Sendromu Gizli Atriyoventriküler Nodal Reentry (AVNRT) AV DÜĞÜM Çocuklarda SVT

10 Ektopik Atriyal Taşikardi
aVR V1-6 Atriyal Ektopik Taşikardi DI DII aVL DIII aVF Çocuklarda SVT

11 Ektopik Atriyal Taşikardi EAT Odakları Çocuklarda SVT

12 Junctional Ektopik Taşikardi
Nadir görülür, taşikardiyomiyopatiye neden olur. Antiaritmiklerle hız kontrolü sağlanabilir Çocuklarda SVT

13 Atriyal Flutter & IART Primer oldukça nadir.
Kardiyak cerrahiye ikincil daha sıktır. ASD Kapatılması sonrası Mustard ve Senning sonrası Fontan sonrası Çocuklarda SVT

14 Atriyal Fibrilasyon Mitral kapak hastalıklarına bağlı olarak gelişir.
Çocukluk çağında nadir olarak görülür. Çocuklarda SVT

15 SVT: Acil Tedavi Vagal Manevralar Adenosin Antiaritmiklerle tedavi
Kardiyoversiyon Çocuklarda SVT

16 Vagal Manevralar Küçük Çocuklar: Büyük Çocuklar:
Yüze buzlu su uygulaması Oküler masaj Büyük Çocuklar: Karotis masajı Kusma refleksinin ortaya çıkarılması Ikınma Balon şişirme Çocuklarda SVT

17 Pediatric Cardiac Emergencies
ADENOZİN Bir endojen purin nükleosididir. AV iletimde blok oluşturur. Birçok taşikardiyi sonlandırır. Aksesuar yollara bağlı taşikardiler AV nodal reentrant taşikardi Bazı taşikardilerde etkisizdir. Ancak mekanizmanın belirlenmesini sağlar!!! Atriyal flutter, fibrilasyon Ektopik atriyal taşikardi Ventriküler taşikardi Pediatric Cardiac Emergencies

18 Dar QRS Taşikardi Adenozin Sonrası
Çocuklarda SVT

19 Transözafagal Elektrofizyolojik Çalışma
Yarıgirişimsel, güvenli bir yöntemdir. Taşikardinin durdurulması ve mekanizmanın belirlenmesi açısından önemlidir. AA tedavi etkinliğini belirlemede de kullanılabilir. Çocuklarda SVT

20 Çocuklarda SVT

21 Programlı Uyarım Normal sinus ritmi SVT
Çocuklarda SVT

22 Çocuklarda SVT

23 Çocuklarda SVT

24 Pediatric Cardiac Emergencies
KARDİYOVERSİYON Antiaritmiklere yanıt vermeyen veya taşikardiye bağlı hemodinamik yönden kötü hastalarda endikedir. Genel anestezi veya sedasyon gereklidir. Kullanılmakta olan antiaritmikler ciddi ventriküler aritmilere neden olabilir! Doz Joule/kg Sadece VF’ da defibrilasyon kullanılmalıdır! Embolizasyon riski yönünden dikkat!!! Pediatric Cardiac Emergencies

25 Kardiyoversiyon&Defibrilasyon
İntrakardiyak Kardiyoversiyon&Defibrilasyon Çocuklarda SVT

26 Tedavide Genel Prensipler
Hastanın hemodinamik durumu QRS morfolojisi Altta yatan kalp hastalığı Daha önce kullanılan antiaritmikler Tedavi öyküsü Çocuklarda SVT

27 AKUT TEDAVİ ALGORİTMASI
Çocuklarda SVT

28 Hayatı Tehdit Eden Taşikardiler Sol Ventrikül Disfonksiyonu
& Sol Ventrikül Disfonksiyonu oral Amiodaron Gecikmiş Etki Zamanı İV Amiodaron IV AMIODARONE

29 Çocuklarda SVT

30 Kronik Taşikardi* *: Zimmermann FJ ve ark. High incidence of incessant SVT in Pediatric patients referred for cardiac transplantation. PACE 1996 Çocuklarda SVT

31 R P Çocuklarda SVT

32 Postoperatif Aritmiler
Bradiaritmiler Taşiaritmiler Atriyal flutter İntraatriyal reentrant taşikardi (IART) Ventriküler taşikardi Çocuklarda SVT

33 İART SIKLIĞI Weipert J et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2004
Çocuklarda SVT

34 Taşiaritmilerde Kronik Tedavi
Antiaritmik Tedavi Antitaşikardik Kalıcı Kalp Pilleri Kateter Ablasyon Aritmi Cerrahisi İmplante Kardiyovertör-Defibrilatör Çocuklarda SVT

35 Antiaritmik Tedavi Palyatif etki sağlar. Sistemik yan etkiler
Organ disfonksiyonları Cilt bulguları 2. Kardiyak yan etkiler Kalp yetmezliği Proaritmi Çocuklarda SVT

36 Kronik Antiaritmik Tedavi
Digoksin: En sık kullanılan antiaritmik ilaçtır. WPW sendromunda kullanılması sakıncalıdır. Verapamil: Etkileri iyi bilinen antiaritmiklerdendir. Tetiklenen aktiviteye ikincil taşikardilerde etkilidir. İV kullanımı İLK BİR YAŞTA kontrendikedir. -blokörler: özellikle otomatik aktiviteye bağlı taşikardilerde önerilmektedir. Kinidin: Atriyal fibrilasyonda kullanılır. Proaritmik etkisi belirgindir. D-sotalol, Propafenone: Tedavisi güç taşikardilerde kullanılır. Amiodarone: Hayatı tehdit eden taşikardilerde kullanılmalıdır. Çocuklarda SVT

37 İmplante Cihazlarla Tedavi
Pile ait komplikasyonlar Tedavi edici değildir (palyatif) Uygulama zorluğu Taşikardinin Sonlandırılması SVT Yüksek Hızla Uyarı Verilmesi Çocuklarda SVT

38 Çocuklarda SVT

39 DİSRİTMİ TEDAVİSİNDE ABLASYON
DC (elektriksel) ablasyon: Komplikasyon oranı yüksek, etkili değil Kimyasal ablasyon: His ablasyonunda kullanılır. Radyofrekans Ablasyon (RFA) Kriyoablasyon Microwave, Laser, Ultrason, : Araştırmalar devam etmektedir. Çocuklarda SVT

40 Radyofrekans Akım Radyofrekans akım kullanılır (300-1000 kHz).
Unipolar uygulanır, kas stimülasyonuna neden olmaz. Elektrod ucundaki ısı C’a kontrollü olarak ayarlanabilir. Mikroskopik incelemede tipik koagülasyon nekrozu, mononükleer hücre infiltrasyonu vardır. Çocuklarda SVT

41 RF Ablasyon Hedef Dokular
Atriyal Taşikardi EAT : Ektopik odağın ablasyonu AF : Reentry halkası A Fib : His hüzmesi AVNRT : Fast veya slow pathway modifikasyonu WPW : Aksesuar yol VT : VT odağı veya reentry halkası Çocuklarda SVT

42 RF Ablasyon Başarı şansı aritmi tipine bağlı olarak % arasında değişir. % 2 kadar tekrar olabilir. Dirençli vakalarda AA tedavi zorlanmalıdır. Yeni haritalama ve ablasyon yöntemleri günümüzde artan oranlarda kullanılmaya başlamıştır. Çocuklarda SVT

43 WPW Sendromunda RFKA Klas I İndikasyonlar (NASPE) :
WPW – Resusite edilmiş kardiyak arrest WPW – Senkop A fibrilasyon sırasında R-R interval < 250 ms Aksesuar yol ERP < 250 ms Sol Ventrikül Disfonksiyonuna neden olan Kronik / incessant SVT Çocuklarda SVT

44 WPW Sendromunda RFKA Klas IIA İndikasyonlar
SVT : Antiaritmik ilaçlara dirençli, semptomatik, > 4 yaş Girişimi engeleyebilecek cerrahi tedavi öncesi Sol Ventrikül Disfonksiyonuna neden olmayan Kronik / incessant SVT İndüklenebilen SVT Çocuklarda SVT

45 WPW Sendromunda RFKA Klas IIB İndikasyonlar
WPW : Asemptomatik, SVT yok , > 5 yaş SVT : > 5 yaş, kronik ilaç tedavisine alternatif SVT : < 5 yaş, ilaçlar ineffektif veya iyi tolere edilmiyor Çocuklarda SVT

46 Çocuklarda SVT

47 İntermittant WPW Sendromu
Çocuklarda SVT

48 WPW Sendromu: SVT Çocuklarda SVT

49 CONCEALED AP (Left lateral)
Çocuklarda SVT

50 Çocuklarda SVT

51 WPW Sendromu: Mapping Çocuklarda SVT

52 WPW Sendromu: RF Ablasyon
Çocuklarda SVT

53 WPW SENDROMU: RFA Önce Sonra
Çocuklarda SVT

54 ATRİYAL FLUTTER Çocuklarda SVT

55 ATRİYAL FLUTTER: POSTABLASYON
Çocuklarda SVT

56 EAT: RF ABLASYON Çocuklarda SVT

57 EAT: Ablasyon Öncesi-Sonrası EKG
DI DII DIII aVR aVL aVF V1-6 aVR V1-6 DI DII aVL DIII aVF Çocuklarda SVT

58 Yeni Yöntemler Ablasyon: 3 Boyutlu Haritalama Kriyoablasyon
Kardiyak Navigasyon Cerrahi: Fontan “takedown” Maze ve kriyoablasyon Çocuklarda SVT

59 Elektroanatomik 3D Mapping
Çocuklarda SVT

60 Kriyoablasyon Kriyomapping: Geri dönebilen elektriksel değişim yaratır. AV blok riski önlenebilir. Kriyoadezyon: Kateterin yerinden oynamasını engeller Çocuklarda SVT

61 RF Ablasyon Komplikasyonlar
Giriş yerinde hematom, AV fistül Kateter maniplasyonuna bağlı perforasyon ve tamponad (% 0.8) Embolik olaylar (% 0.8) İatrojenik AV tam blok (%1) Semiluner ve AV kapak hasarı Koroner arter lezyonları Çocuklarda SVT

62 Cath and Cardiovasc Intervent, 1999
Koroner Zedelenme Khanal et al. Cath and Cardiovasc Intervent, 1999 Çocuklarda SVT

63 RCA Angiography 20 Months After RF Application Bertram H et al, Circulation 2001
Çocuklarda SVT

64 Aritmi Tedavisinde Cerrahi
Konduit değişimi Kavopulmoner anastomoza dönüşüm Cerrahi kriyoablasyon Maze işlemi Maze veya kriyoablasyon + atriyal cerrahi Kardiyak transplantasyon Çocuklarda SVT

65 “Pediatric RFCA Registry”: SVT Tipleri : KKH Ø
72 % % % % % (JET n=14) Çocuklarda SVT

66 “Pediatric RF Catheter Ablation” KKH Ø - Akut Başarı Oranı
97% % % % % % Çocuklarda SVT

67 Çocuklarda SVT

68 Çocuklarda SVT

69 Hacettepe Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi
RF Ablasyon Sonuçları ENDİKASYONLAR SONUÇLAR AVNRT VT Çocuklarda SVT

70 Çocuklarda SVT

71 Sonuç Çocuklarda aritmi sıklığı, tipleri ve tedavi protokolleri erişkinlere göre farkılılık gösterir. Ablasyon tedavisinde endikasyonların çok dikkatli konulması gereklidir. Gelişen ve daha küçük kalp yapısı nedeniyle komplikasyonlar daha sıktır. AV blok komplikasyonun önlenmesi için Kriyoablasyon gelecek vadetmektedir. Postoperatif taşikardilerde 3D haritalama yöntemleri öncelik kazanmalıdır. Çocuklarda SVT

72 Çocuklarda SVT


"Çocuklarda Supraventriküler Taşikardi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları