Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuklarda SVT Çocuklarda Supraventriküler Taşikardi Dr. Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuklarda SVT Çocuklarda Supraventriküler Taşikardi Dr. Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi."— Sunum transkripti:

1 Çocuklarda SVT Çocuklarda Supraventriküler Taşikardi Dr. Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi

2 Çocuklarda SVT Ritm Sorunları Bradiaritmiler Hasta sinüs sendromu Atriyoventriküler bloklar Ta ş iaritmiler Supraventriküler ta ş ikardi Ventriküler ta ş ikardi

3 Çocuklarda SVT Ta ş ikardiler Reentry Artmı ş Otomatisite WPW Sendromu AVNRT Atriyal Flutter Atriyal Fibrilasyon IARTVT EAT JET VT Tetiklenen Aktivite İ yon Kanal Hastalıkları

4 Çocuklarda SVT Supraventriküler Ta ş ikardi Öykü&Fizik İ nceleme Öykü –Çarpıntı –Senkop Fizik İ nceleme –Normal –Ta ş ikardi –Kardiyovasküler ş ok –Kardiyomiyopati

5 Çocuklarda SVT Supraventriküler Taşikardi= Dar QRS Taşikardi QRS<0.12 saniye

6 Çocuklarda SVT Supraventriküler Ta ş ikardi En sık görülen mekanizma REENTRY En sık görülen ta ş ikardi tipi aksesuar yollara ikincil geli ş en ta ş ikardiler Süt çocuklu ğ u döneminde ektopik ta ş ikardiler ikinci sıklıkta Büyük çocuklarda AVNRT ta ş ikardi ikinci sıklıkta Postoperatif ta ş ikardiler önemli sorun

7 Çocuklarda SVT Manifest WPW Kısa PR intervali  Dalgası Geniş QRS Anormal T Dalgaları

8 Çocuklarda SVT WPW Sendromu

9 Çocuklarda SVT Atriyoventriküler Reentry Aksesuar Yol Mediated – Manifest: WPW Sendromu –Gizli Atriyoventriküler Nodal Reentry (AVNRT) AV DÜĞÜM

10 Çocuklarda SVT Ektopik Atriyal Ta ş ikardi DI DII DIII aVR aVL aVF V1-6 Atriyal Ektopik Taşikardi

11 Çocuklarda SVT Ektopik Atriyal Taşikardi EAT Odakları

12 Çocuklarda SVT Junctional Ektopik Ta ş ikardi Nadir görülür, ta ş ikardiyomiyopatiye neden olur. Antiaritmiklerle hız kontrolü sa ğ lanabilir

13 Çocuklarda SVT Atriyal Flutter & IART Primer oldukça nadir. Kardiyak cerrahiye ikincil daha sıktır. ASD Kapatılması sonrası Mustard ve Senning sonrası Fontan sonrası

14 Çocuklarda SVT Atriyal Fibrilasyon Mitral kapak hastalıklarına bağlı olarak gelişir. Çocukluk çağında nadir olarak görülür.

15 Çocuklarda SVT SVT: Acil Tedavi Vagal Manevralar Adenosin Antiaritmiklerle tedavi Kardiyoversiyon

16 Çocuklarda SVT Vagal Manevralar Küçük Çocuklar: –Yüze buzlu su uygulaması –Oküler masaj Büyük Çocuklar: –Karotis masajı –Kusma refleksinin ortaya çıkarılması –Ikınma –Balon ş i ş irme

17 Pediatric Cardiac Emergencies ADENOZ İ N Bir endojen purin nükleosididir. AV iletimde blok olu ş turur. Birçok ta ş ikardiyi sonlandırır. –Aksesuar yollara ba ğ lı ta ş ikardiler –AV nodal reentrant ta ş ikardi Bazı ta ş ikardilerde etkisizdir. Ancak mekanizmanın belirlenmesini sa ğ lar!!! – Atriyal flutter, fibrilasyon – Ektopik atriyal ta ş ikardi – Ventriküler ta ş ikardi

18 Çocuklarda SVT Dar QRS Taşikardi Adenozin Sonrası

19 Çocuklarda SVT Transözafagal Elektrofizyolojik Çalışma Yarıgirişimsel, güvenli bir yöntemdir. Taşikardinin durdurulması ve mekanizmanın belirlenmesi açısından önemlidir. AA tedavi etkinliğini belirlemede de kullanılabilir.

20 Çocuklarda SVT

21 Normal sinus ritmi SVT Programlı Uyarım

22 Çocuklarda SVT

23

24 Pediatric Cardiac Emergencies KARD İ YOVERS İ YON Antiaritmiklere yanıt vermeyen veya ta ş ikardiye ba ğ lı hemodinamik yönden kötü hastalarda endikedir. Genel anestezi veya sedasyon gereklidir. Kullanılmakta olan antiaritmikler ciddi ventriküler aritmilere neden olabilir! Doz 0.5-2 Joule/kg Sadece VF’ da defibrilasyon kullanılmalıdır! Embolizasyon riski yönünden dikkat!!!

25 Çocuklarda SVT İntrakardiyakKardiyoversiyon&Defibrilasyon

26 Tedavide Genel Prensipler Hastanın hemodinamik durumu QRS morfolojisi Altta yatan kalp hastalı ğ ı Daha önce kullanılan antiaritmikler Tedavi öyküsü

27 Çocuklarda SVT Kan Basıncı Bilinç Durumu Ş OK Hipotansiyon Senkop Kalp Yetmezli ğ i ADENOZ İ N DC Ş ok İ yi Vagal Manevra ADENOZ İ N, AA İ AA İ DC Ş ok AKUT TEDAV İ ALGOR İ TMASI

28 IV AMIODARONE Hayatı Tehdit Eden Ta ş ikardiler & Sol Ventrikül Disfonksiyonu oral Amiodaron Gecikmiş Etki Zamanı İ V Amiodaron

29 Çocuklarda SVT TA Şİ KARD İ YOM İ YOPAT İ SVT EATPJRT A F JET VT

30 Çocuklarda SVT Kronik Ta ş ikardi* *: Zimmermann FJ ve ark. High incidence of incessant SVT in Pediatric patients referred for cardiac transplantation. PACE 1996

31 Çocuklarda SVT RP

32 Postoperatif Aritmiler Bradiaritmiler Ta ş iaritmiler –Atriyal flutter – İ ntraatriyal reentrant ta ş ikardi (IART) –Ventriküler ta ş ikardi

33 Çocuklarda SVT Weipert J et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2004 İART SIKLIĞI

34 Çocuklarda SVT Ta ş iaritmilerde Kronik Tedavi Antiaritmik Tedavi Antita ş ikardik Kalıcı Kalp Pilleri Kateter Ablasyon Aritmi Cerrahisi İ mplante Kardiyovertör-Defibrilatör

35 Çocuklarda SVT Antiaritmik Tedavi 1. Palyatif etki sağlar. 2. Sistemik yan etkiler Organ disfonksiyonları Cilt bulguları 2. Kardiyak yan etkiler Kalp yetmezliğiProaritmi

36 Çocuklarda SVT Kronik Antiaritmik Tedavi Digoksin:Digoksin: En sık kullanılan antiaritmik ilaçtır. WPW sendromunda kullanılması sakıncalıdır. VerapamilVerapamil: Etkileri iyi bilinen antiaritmiklerdendir. Tetiklenen aktiviteye ikincil ta ş ikardilerde etkilidir. İ V kullanımı İ LK B İ R YA Ş TA kontrendikedir.  -blokörler  -blokörler: özellikle otomatik aktiviteye ba ğ lı ta ş ikardilerde önerilmektedir. KinidinKinidin: Atriyal fibrilasyonda kullanılır. Proaritmik etkisi belirgindir. D-sotalol, PropafenoneD-sotalol, Propafenone: Tedavisi güç ta ş ikardilerde kullanılır. AmiodaroneAmiodarone: Hayatı tehdit eden ta ş ikardilerde kullanılmalıdır.

37 Çocuklarda SVT İ mplante Cihazlarla Tedavi Pile ait komplikasyonlar Tedavi edici de ğ ildir (palyatif) Uygulama zorlu ğ u SVT Yüksek Hızla Uyarı Verilmesi Taşikardinin Sonlandırılması

38 Çocuklarda SVT

39 D İ SR İ TM İ TEDAV İ S İ NDE ABLASYON DC (elektriksel) ablasyon: Komplikasyon oranı yüksek, etkili de ğ il Kimyasal ablasyon: His ablasyonunda kullanılır. Radyofrekans Ablasyon (RFA) Kriyoablasyon Microwave, Laser, Ultrason, : Ara ş tırmalar devam etmektedir.

40 Çocuklarda SVT Radyofrekans Akım Radyofrekans akım kullanılır (300- 1000 kHz). Unipolar uygulanır, kas stimülasyonuna neden olmaz. Elektrod ucundaki ısı 45-75 0 C’a kontrollü olarak ayarlanabilir. Mikroskopik incelemede tipik koagülasyon nekrozu, mononükleer hücre infiltrasyonu vardır.

41 Çocuklarda SVT RF Ablasyon Hedef Dokular Atriyal Ta ş ikardi EAT: Ektopik oda ğ ın ablasyonu AF: Reentry halkası A Fib: His hüzmesi AVNRT: Fast veya slow pathway modifikasyonu WPW : Aksesuar yol VT: VT oda ğ ı veya reentry halkası

42 Çocuklarda SVT RF Ablasyon Ba ş arı ş ansı aritmi tipine ba ğ lı olarak % 70-95 arasında de ğ i ş ir. % 2 kadar tekrar olabilir. Dirençli vakalarda AA tedavi zorlanmalıdır. Yeni haritalama ve ablasyon yöntemleri günümüzde artan oranlarda kullanılmaya ba ş lamı ş tır.

43 Çocuklarda SVT u WPW – Resusite edilmi ş kardiyak arrest u WPW – Senkop u A fibrilasyon sırasında R-R interval < 250 ms u Aksesuar yol ERP < 250 ms u Sol Ventrikül Disfonksiyonuna neden olan Kronik / incessant SVT WPW Sendromunda RFKA Klas I İ ndikasyonlar ( WPW Sendromunda RFKA Klas I İ ndikasyonlar (NASPE) :

44 Çocuklarda SVT u SVT : Antiaritmik ilaçlara dirençli, semptomatik, > 4 ya ş u Giri ş imi engeleyebilecek cerrahi tedavi öncesi u Sol Ventrikül Disfonksiyonuna neden olmayan Kronik / incessant SVT u İ ndüklenebilen SVT WPW Sendromunda RFKA Klas IIA İ ndikasyonlar

45 Çocuklarda SVT u WPW : Asemptomatik, SVT yok, > 5 ya ş u SVT : > 5 ya ş, kronik ilaç tedavisine alternatif u SVT : < 5 ya ş, ilaçlar ineffektif veya iyi tolere edilmiyor WPW Sendromunda RFKA Klas IIB İ ndikasyonlar

46 Çocuklarda SVT

47 İ ntermittant WPW Sendromu

48 Çocuklarda SVT WPW Sendromu: SVT

49 Çocuklarda SVT CONCEALED AP (Left lateral)

50 Çocuklarda SVT

51 WPW Sendromu: Mapping

52 Çocuklarda SVT WPW Sendromu: RF Ablasyon

53 Çocuklarda SVT WPW SENDROMU: RFA ÖnceSonra

54 Çocuklarda SVT ATR İ YAL FLUTTER

55 Çocuklarda SVT ATR İ YAL FLUTTER: POSTABLASYON

56 Çocuklarda SVT EAT: RF ABLASYON

57 Çocuklarda SVT EAT: Ablasyon Öncesi-Sonrası EKG DI DII DIII aVR aVL aVF V1-6 DI DII DIII aVR aVL aVF V1-6

58 Çocuklarda SVT Yeni Yöntemler Ablasyon: –3 Boyutlu Haritalama –Kriyoablasyon –Kardiyak Navigasyon Cerrahi: –Fontan “takedown” –Maze ve kriyoablasyon

59 Çocuklarda SVT Elektroanatomik 3D Mapping

60 Çocuklarda SVT Kriyoablasyon Kriyomapping: Geri dönebilen elektriksel de ğ i ş im yaratır. –AV blok riski önlenebilir. Kriyoadezyon: –Kateterin yerinden oynamasını engeller

61 Çocuklarda SVT RF Ablasyon Komplikasyonlar Giri ş yerinde hematom, AV fistül Kateter maniplasyonuna ba ğ lı perforasyon ve tamponad (% 0.8) Embolik olaylar (% 0.8) İ atrojenik AV tam blok (%1) Semiluner ve AV kapak hasarı Koroner arter lezyonları

62 Çocuklarda SVT Koroner Zedelenme Khanal et al. Cath and Cardiovasc Intervent, 1999

63 Çocuklarda SVT RCA Angiography 20 Months After RF Application Bertram H et al, Circulation 2001

64 Çocuklarda SVT Aritmi Tedavisinde Cerrahi Konduit de ğ i ş imi Kavopulmoner anastomoza dönü ş üm Cerrahi kriyoablasyon Maze i ş lemi Maze veya kriyoablasyon + atriyal cerrahi Kardiyak transplantasyon

65 Çocuklarda SVT “Pediatric RFCA Registry”: SVT Tipleri : KKH Ø (JET n=14) 72 % 17 % 7 % 3% 1%

66 Çocuklarda SVT “Pediatric RF Catheter Ablation” KKH Ø - Akut Ba ş arı Oranı 97% 92% 86% 84% 78% 72%

67 Çocuklarda SVT

68

69 Hacettepe Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi RF Ablasyon Sonuçları AVNRTVT END İ KASYONLAR SONUÇLAR

70 Çocuklarda SVT RFAblasyon AA Tedavi Sonuçları KomplikasyonOlasılığı Aritmik Ani Ölüm Riski SpontanDüzelme KKH Tipi &HemodinamikDurum HastanınYaşı AritmiTipi Semptomlar&Sıklığı

71 Çocuklarda SVT Sonuç Çocuklarda aritmi sıklı ğ ı, tipleri ve tedavi protokolleri eri ş kinlere göre farkılılık gösterir. Ablasyon tedavisinde endikasyonların çok dikkatli konulması gereklidir. Geli ş en ve daha küçük kalp yapısı nedeniyle komplikasyonlar daha sıktır. AV blok komplikasyonun önlenmesi için Kriyoablasyon gelecek vadetmektedir. Postoperatif ta ş ikardilerde 3D haritalama yöntemleri öncelik kazanmalıdır.

72 Çocuklarda SVT


"Çocuklarda SVT Çocuklarda Supraventriküler Taşikardi Dr. Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları