Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKG Sağlık Sunumları: http://hastaneciyiz.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKG Sağlık Sunumları: http://hastaneciyiz.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 EKG Sağlık Sunumları:

2 EKG DEĞERLENDİRME Prekordial Derivasyonları:
1-V1:4.İKA sternum sağ kenarı 2-V2:4.İKA sternum sol kenarı 3-V2 ile V4 ü birleştiren hattın ortası 4-5.İKA MKH ile kesiştiği nokta 5-5.İKA Ön axiller hat kesiştiği nokta 6-5.İKA midaxiller hat kesiştiği nokta

3 EKG Kaydı yapılırken nelere dikkat edelim
Hasta sırt üstü rahat bir şekilde yatmalı Elektrotlar uygun yerlerine yeterli jel sürüldükten sonra yerleştirilmeli İnterferensten kaçınmak için topraklama iyi olmalıdır Kalibrasyonu yapılmalı 1 mV 10 mm yani 2 büyük kare boyunda olmalı ve bir büyük kare 0.20 sn olmalıdır Her derivasyon en az 3-4 kompleks içermelidir

4 EKG yorumlaması Ritm Anahtar P dalgasıdır Hız Aks
P dalgası morfolojisi PR intervali QRS kompleksi ST segmenti T dalgası QT intervali U dalgası

5 Eksen Sapması Sol Eksen Sapması :Elektriksel eksen -30 derece ve daha negatif olduğu zaman sol eksen sapmasıdır.Sol eksen sapması ileri derece olduğu zaman sol anterior hemiblok terimi kullanılır(Organik kalp hastalığını işaret eder. Sağ Eksen Sapması :Elektriksel eksen +90 dereceden fazladır.Yenidoğan ve ince yapılı gençlerde normal olarak bulunur.İleri sağ eksen sapması eksen +120 dereceden büyük olduğu zaman ifade edilir,daima patolojiktir.Kongenital kalp hastalıklarında ve sol posterior hemiblokta görülür

6 Atrial Anomali P dalgalarının normalde yüksekliği 2.5 mm,genişliği 0.12 sn’yi geçmez,en iyi DII ve V1 derivasyonunda görülürler Sol atrial anomalide(hipertropi veya dilatasyon) DII derivasyonunda görülen çentikli P dalgalarına neden olur buna P mitrale de denir.V1 derivasyonunda bulunan negatif alanı fazla bifazik P dalgalarının varlığı,DI ve DII derivasyonunda görülebilen çentikli P dalgalarının varlığından daha güvenilir kabul edilmektedir. Sağ atrial anomalide;Sağ atrium depolarizasyon süresi uzar ve EKG de DII, DIII,aVF de P dalgası amplitüdünde artmaya neden olur ki buna P pulmonalede denir.

7 Ventriküler Hipertrofi
Sol vent. Hipertrofi:Sol vent. İş yükü arttığında EKG de sol vent. gören DI,aVL,V5,V6 derivasyonlarında R voltajında artma meydana gelir,buna karşılık V1 V2 derivasyonlarında da S voltajında artma olur. EKG kriterleri:Horizantal planda V1 S dalgası ile V5 veya V6 daki R dalgasının voltajları toplamı 35mm(3.5 mV) veya üzerinde olmasıdır.(sokolow indeksi). EKG de sadece R ve S dalgaları voltajlarına göre sol vent. Hipertrofisi varsa ve birlikte ST segment ve T değişikliği bulunmuyorsa buna sol ventr. Hipertrofisi voltaj kriteri denir.Voltaj kriteri her zaman gerçek anlamda sol ventr. Hiper. Göstermez.Sol ventr. Hipertne sistolik yüklenme eşlik ediyorsa voltaj kriterine ek olarak lateral prekordial derivasyonlarda ST segment depresyonu ve T dalga inversiyonuda mevcut olur.Diastolik yüklenmenin eşlik ettiği durumda aynı derivasyonda T dalgası amplitüdünde artma olur ancak ST segment değişikliği bulunmaz.

8 Sağ Ventrikül Hipertrofisi
Önce interventriküler septum sonra her iki ventrikülün serbest duvarları depolarize olur. Sağ ventr. gösteren V1-2 derivasyonlarında R voltajında artma meydana gelir.Normalde V1 derivasyonunda R/S oranı 1 ‘den küçüktür,sağ ventr. Hipert. de bu oran 1 veya 1 ‘den büyük olur. V1 derivasyonundaki R dalgası ile V5 derivasyonundaki S dalgası toplamı 10.5mm(1.05 mV) veya üzerinde olmasıdır(sokolow indeksi) Sağ ventr. Sistolik yüklenmede V1,V2 de yüksek R dalgalarına ST depresyonu ve T dalgası inversiyonu eşlik eder(pulmoner HT,pulm. Stenoz).Diastolik yüklenmede;Volüm artışına bağlı EKG de sağ dal bloğu olur(ASD,TY vb).

9 1-Sağ ventr. Hipertrofisi 2-Sağ dal bloğu 3-WPW sendromu A tipi
V1 Derivasyonda R>S 1-Sağ ventr. Hipertrofisi 2-Sağ dal bloğu 3-WPW sendromu A tipi 4-Posterior MI 5-Nadiren normallerde

10 Myokard İnfarktüsü lokalizasyonları
Anterior:V2-3-4 Anteroseptal: V1-3 Anterolateral: DI,aVL,V5-6 Yaygın Anterior:DI,aVL,V1-6 İnferior:DII,DIII,aVF Posterior:V1-3 yüksek R,ST depresyonu,pozitif T

11 ST segment yükselmesi E = Early Repolarization L = LBBB
E = Electrolytes (High Potassium) V = Ventricular Hypertrophy (LVH) A = Aneurysm (LVA) T = Treatment (Pericardiocentesis) I = Injury (AMI, Contusion), Infection (Pericar.) O = Osborn Wave (Hypothermia) N = Non-occlusive Vasospazm

12 BER

13 MI Subepikardial MI:İnfarktüs sadece epikardın altındaki bölgededir.EKG de T dalgası değişiklikleri bulunur,özellikle V2-6 derivasyonlarında negatif T dalgaları bulunması tanıyı düşündürebilir.Subepikardial iskemi ve infarktüs arasında ayırım kardiak enzimlerin yükselmesi ile yapılabilir. Subendokardial MI:Sadece endokard dahildir.V2-6 derivasyonlarında ST segmentinde çökme ve pozitif T dalgaları bulunur.

14 ATRİAL FİBRİLASYON Tanım Hız 400-650/dk Düzensiz kasılma
Ventrikül cevabı düzensiz Ventrikül hızı ~170/180/dk Fibrillasyon dalgaları En iyi V1,V2,V3 ve aVF’de görülür. Düzensiz ventriküler cevap

15 ATRİAL FLUTTER Tanım Hız 250-350/dk Düzenli
Daha çok atriumlarda görülür EKG Bulguları /dk arasında düzenli atrial hız En iyi II,III ve aVF’de görülür Testere dişi görünümü Düzensiz ventriküler cevap AV Blok(2:1,3:1...)

16 Prematür Atrial Kontraksiyon
Ektopik P dalgası daha erken görülür Ektopik P dalgasının aksı ve şekli farklıdır Ektopik p dalgası AV düğüme iletilebilir veya iletilemez Sık PAC lar KOAH,iskemik kalp hast. Veya digital toksisitesinde görülür.

17 Multifokal Atrial Taşikardi
En az 3 farklı ektopik odaktan doğan düzensiz bir ritimdir Üç veya daha fazla şekilde P dalgası vardır. PP, PR, RR intervalleri değişmektedir. Atrial ritm genelde arasındadır. MFAT en sık atrial flatter veya fibrilasyonla karışmaktadır. En sık dekompanse KOAH lı yaşlı hastalarda görülür,KKY, sepsis veya metilksantin intoksi.de görülmektedir.

18 Aritmiler Atrial Aritmiler:Atrial taşikardi: /dk arasında hızda P dalgası görülmesi . Atrial Flatter( F):Atriumların /dk hızda düzenli ventrikül cevabı olan supraventriküler aritmi. Atrial Fibrilasyon:Atriumların düzensiz kontraksiyonlarıdır /dk. Ventriküler Aritmiler:QRS kompleksi geniştir,ancak supraventriküler bir odaktan çıkıp dal bloğu ile iletilen bir uyarıda QRS de genişleme yapar. VT:Üç veya daha fazla art arda gelen geniş QRS kompleksinin oluşyurduğu ritme denir.Düzenlidir,70-250/dk dır. VF Torsade de Pointes:Hipomagnesemi, hipokalemi,komplet AV blok vb.

19 Aritmiler(Uyarı iletiminde bozukluk)
1.derece AV blok:PR 0.20 sn’den uzundur,normal QRS izler. 2. derece AV blok:Atriumdan kaynaklanan uyarıların bir kısmı ventriküllere geçmez,Mobitz tip I ve tip II vardır. Mobitz tip I 2. Derece AV blok:Atriumlardan ventr.lere iletim geçişi giderek uzar ve bir QRS oluşmaz.Yeniden başladığında ilk PR aralığı en kısa aralıktır. Mobitz tip II 2. Derece AV blok:PR aralığı sabittir,PP aralıkları düzenlidir,ileti sürerken bir ileti ventriküllere geçmez,AV tam blok gelişme riski fazladır. 3.derece AV tam blok:Atrium ve ventr.ler bağımsız çalışır.

20 İntraventriküler Bloklar
Sağ Dal Bloğu:EKG;QRS süresi 0.12sn veya fazladır,V1-2 derivasyonda R>s veya rsR’ kompleksleri,V6 DI derivasyonlarında S dalgası(PR aralığı kısa olmamalıdır) (Akut MI de sağ dal bloğu görülme oranı sol dal bloğu görülme oranından fazladır. Sol Dal Bloğu:Septum ve sol ventr. Sağ ventr. Üzerinden ,sağdan sola doğru aktive olur.QRS süresi 0.12 sn’den fazladır,DI,aVL ve V6 derivasyonlarında Q dalgası görülmez ve bu derivasyonlarda QRS kompleksi pozitifdir.

21 Sol Dal Bloğu varlığında MI tanısı
ST segment yükselmesi>1 mm concordanse(5 puan) ST segment depresyonu>1mm V1,V2 veya V3(3 puan) St segment yükselmesi>5mm diskordans(2 puan) Cabrera belirtisi:V3-4 derivasyonlarında QS kompleksinin çıkan bacağında çentiklenme. Chapman belirtisi:DI,aVL veya V6 derivasyonlarında R dalgasının çıkan bacağında çentiklenme.

22 Preeksitasyon Sendromları
WPW sendromu:Kısa PR(<0.12sn),geniş QRS,QRS başında Delta dalgası vardır. Lown Ganong Levine Sendr:WPW sendromunun bir şeklidir,farkı; QRS başında delta dalgası olmamasıdır. Sağlık Sunumları:


"EKG Sağlık Sunumları: http://hastaneciyiz.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları