Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KANSER TEDAVİSİNDE KARDİYAK GEÇ YAN ETKİLER Prof. Dr. Vedat KÖSEOĞLU Ankara, 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KANSER TEDAVİSİNDE KARDİYAK GEÇ YAN ETKİLER Prof. Dr. Vedat KÖSEOĞLU Ankara, 2006."— Sunum transkripti:

1 KANSER TEDAVİSİNDE KARDİYAK GEÇ YAN ETKİLER Prof. Dr. Vedat KÖSEOĞLU Ankara, 2006

2 Kardiyak yan etkiler, kanser tedavisi sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilen, önemli derecede mortalite ve morbiditeye sahip komplikasyonlardandır.

3 Antitümör antibiyotikler, Alkilleyici ajanlar, Topoizomeraz inhibitörleri, Mikrotubülleri hedefleyen ilaçlar, Antimetabolitler, Biyolojik cevap düzenleyiciler, Diferansiyasyon ajanları, Antikor tedavileri, Hormonlar Radyoterapi

4 Risk Faktörleri Yaş Cins Kümülatif doz İlaç uygulama yolu İlaç uygulama sıklığı Mediastinal veya spinal radyasyon Tanıdan sonra geçen süre Siyah ırk Trisomi 21

5 Antrasiklinler Akut Yan Etkiler – Supraventrküler taşikardi – Ektopik atımlar – Myoperikardit – Belirgin EKG değişiklikleri – Kardiyomyopati – Ölüm Antitümör Antibiyotikler

6 Kronik Yan Etkiler – Sol ventrikül fonksiyonlarında belirgin derecede azalma – Konjestif kalp yetmezliği Antrasiklinler Antitümör Antibiyotikler

7 Subakut – Kardiyomyopati Antrasiklinler Antitümör Antibiyotikler

8 Etki Mekanizması – Lipid peroksidasyon yoluyla oksidatif hasarlanma Antrasiklinler Antitümör Antibiyotikler

9 Daunorubisin Doksorubisin Epirubisin İdarubisin Kardiyomyopati Myoperikardit Supraventriküler taşikardi Ventriküler ektopi Antrasiklinler Antitümör Antibiyotikler

10 Antrakinonlar Mitoksantron düşük düzeyde kardiyak yan etkiye sahiptir. >160 mg/m 2 üzerindeki kümülatif dozlarda risk artmaktadır. Antitümör Antibiyotikler

11 Antrakinonlar Mitoksantron Aritmiler Antitümör Antibiyotikler

12 Mitomisin Kardiyotoksisite olguları rapor edilmiştir. Daha sık olarak konjestif kalp yetmezliği şeklinde görülmektedir. 30 mg/m 2 yi aşan kümülatif dozlarda sık olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle antrasiklinlerle birlikte kullanıldığında kardiyotoksisite riski artmaktadır. Antitümör Antibiyotikler

13 Bleomisin Perikardit nadir ancak önemli bir yan etkidir. Akut göğüs ağrısı bildirilmiş olgular vardır. Ayrıca koroner arter hastalığı, myokardiyal iskemi ve infarktüs genç olgularda bildirilmiştir. Antitümör Antibiyotikler

14 Etoposid Vazopastik anjina ve myokardiyal infarktüs oluşturduğuna dair kanıtlar mevcuttur. Topoizomeraz İnhibitörleri

15 Siklofosfamid Düşük dozda kardiyotoksisite oluşturmamaktadır. Ancak transplant rejimlerinde akut kardiyak toksisite rapor edilmiştir. Alkilleyici Ajanlar

16 Siklofosfamid QRS kompleksi amplitütünde azalma, Nonspesifik T dalgası ve ST değişiklikleri, Taşiaritmiler Komplet kalp blokları Yüksek doz alanlarda %28’e kadar varan sıklıkta akut başlangıçlı fulminant kalp yetmezliği oluşturabilmektedir. Alkilleyici Ajanlar

17 Siklofosfamid Hemorajik myoperikardit Perikardiyal effüzyon Kardiyak tamponad Ölüm Alkilleyici Ajanlar

18 Siklofosfamid Etki Mekanizması – Endotelial kapiller hasarlanma Alkilleyici Ajanlar

19 İfosfamid Aritmi ST ve T dalgası değişiklikleri Konjestif kalp yetmezliği Bu bulgular genellikle geri dönüşümlüdür Alkilleyici Ajanlar

20 Sisplatin Supraventriküler taşikardi Bradikardi ST ve T dalgası değişiklikleri Sol dal bloğu Akut iskemik olaylar İskemik kardiyomyopati Myokardiyal infarktüs Alkilleyici Ajanlar

21 Sisplatin Etki Mekanizması – İlaca bağlı elektrolit anormallikleri – Yükselmiş von Willebrand faktör konsantrasyonu muhtemel arteriyel oklüzyonu saptamada yararlı, Alkilleyici Ajanlar

22 Busulfan Bir olguda endokardiyal fibrozis bildirilmiştir. Alkilleyici Ajanlar

23 Vinka Alkaloidleri En sık olarak Vinblastin’de görülürken Vinkristin ve Vinorelbin’le de rapor edilmiş olgular vardır. Mikrotubülleri Hedefleyen İlaçlar

24 Vinka Alkaloidleri Hipertansiyon Myokardiyal iskemi Myokardiyal infarktüs Mikrotubülleri Hedefleyen İlaçlar

25 Vinka Alkaloidleri Etki Mekanizması – Vazokonstrüksiyon Mikrotubülleri Hedefleyen İlaçlar

26 Taksan’lar Bradikardi AV Blok Atriyal ve ventriküler aritmiler Konjestif kalp yetmezliği Myokardiyal iskemi Mikrotubülleri Hedefleyen İlaçlar

27 Taksan’lar Genel olarak geri dönüşümlü yan etkilerdir, Taksanlar antrasiklin toksisitesini potansiyalize edebilirler. Mikrotubülleri Hedefleyen İlaçlar

28 Florourasil Kalp yetmezliği Atriyal veya ventriküler ektopi Myokardiyal iskemi Myokardiyal infarktüs Antimetabolitler

29 Florourasil Etki Mekanizması – Koroner vazospazm Antimetabolitler

30 Metotreksat Kesin olarak gösterilmiş bir kardiyak yan etkisi yoktur. Nadiren senkop, myokardiyal infarktüs, supraventriküler taşikardi, ventriküler aritmi olguları rapor edilmiştir. Antimetabolitler

31 Sitarabin Anjina Perikardit Perikardiyal effüzyon Perikardiyal tamponad olguları bildirilmiştir. Steroidin tedavi edici olduğuna dair kanıtlar mevcuttur. Antimetabolitler

32 Fludarabin Hipotansiyon Akut göğüs ağrısı Antimetabolitler

33 İnterferon’lar Atriyal ve ventriküler aritmi AV blok Konjestif kalp yetmezliği Myokardiyal iskemi Myokardiyal infarktüs Biyolojik Cevap Düzenleyiciler

34 İnterferon’lar Etki Mekanizması – İndirekt etki ve sellüler fizyolojinin değişimi ile Biyolojik Cevap Düzenleyiciler

35 İnterlökin-2 Artimiler Konjestif kalp yetmezliği Myokardiyal iskemi Myokardiyal infarktüs Biyolojik Cevap Düzenleyiciler

36 İnterlökinler Etki Mekanizması – Kapiller sızıntı sendromu Biyolojik Cevap Düzenleyiciler

37 All Transretinoik Asit Myokardiyal iskemi Myokardiyal infarktüs Perikardiyal effüzyon Diferansiyasyon Ajanları

38 Arsenik Trioksid Uzamış QT Diferansiyasyon Ajanları

39 Rituksimab Aritmiler Antikorlar

40 Dietilstilbestrol Etki Mekanizması – Vazospazm Hormonlar

41 Dietilstilbestrol >5mg/gün’den daha yüksek dozlarda kardiyotoksisite görülür. Hormonlar

42 Kardiyotoksisite tedavi bitiminden yıllar sonra ortaya çıkabildiği ve uzun süre asemptomatik olarak kalabildiği için klinik bulguları ortaya çıkmadan saptanması amaçlanmaktadır.

43 Kardiyak İzleme Testleri Seri EKG Seri EKO Radyonükleid anjiografi Endomokardiyal biyopsi Kardiyak troponinler Natriüretik peptidler


"KANSER TEDAVİSİNDE KARDİYAK GEÇ YAN ETKİLER Prof. Dr. Vedat KÖSEOĞLU Ankara, 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları