Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kardiovasküler Hastalıklarda Rejyonal Anestezi GATA TIP FAKÜLTESİ Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD GATA TIP FAKÜLTESİ Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kardiovasküler Hastalıklarda Rejyonal Anestezi GATA TIP FAKÜLTESİ Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD GATA TIP FAKÜLTESİ Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD."— Sunum transkripti:

1 Kardiovasküler Hastalıklarda Rejyonal Anestezi GATA TIP FAKÜLTESİ Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD GATA TIP FAKÜLTESİ Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Prof. Dr. Ercan KURT

2 Kardiovasküler Hastalıklar u Myokard iskemisi ve infarktüsü u Kapak hastalıkları u Ritm ve ileti bozuklukları u Myokard ve perikard hastalıkları u Primer/sekonder pulmoner hipertansiyon u Konjenital kalp hastalıkları

3 Rejyonal Anestezi u Spinal u Tek doz u Devamlı kateter u Epidural u Tek doz u Devamlı kateter u Periferik sinir blokları u Tek doz u Devamlı kateter Genel anestezi + Rejyonal blok

4 Rejyonal Anestezi u SVR u EF u Hipotansiyon u Bradikardi u Taşikardi u Anemi u Hipoksi u Hipotermi u Ağrı Antikoagülan alımı

5 Rejyonal Anestezi u Uygun hasta seçimi u Preoperatif değerlendirme u İnvazif tedavi u Mönitorizasyon u Uygun endikasyon u Uygun rejyonal blok u Periferik sinir blokları en uygun seçenektir u Devamlı spinal ve/veya epidural anestezi

6 Rejyonal Anestezi Seçimi 1.Devamlı spinal anestezi 2.Devamlı epidural kateter 3.Kombine spinal epidural kateter 4.Ekstremite operasyonlarında periferik sinir blokları en üstün seçenektir Tek doz spinal ve tek doz epidural blok tercih edilmemelidir ! Tek doz spinal ve tek doz epidural blok tercih edilmemelidir !

7 Periferik Bloklar u Ekstremite cerrahisi için ideal yöntemdir u Tek doz ve/veya kateter u Zaman alması u Yamalı blok riski u Lokal anestetik dozu u Ultrasonografi ile doz azaltılabilir u Adrenalin kullanımı u Hasta ve cerrah uyumuna gereksinim u Antikoagulan Kullanımı Ciddi Sorun !

8 Devamlı Spinal Anestezi u 1944 Edward Tuohy ilk tanımlayan u Düşük doz lokal anestezik, artan dozlar kontrollü verilir u Yüksek seviyeli spinal anestezi sağlanabilir u KVS’de çok az etkilenme olasılığı u Postoperatif etkin analjezi Postspinal baş ağrısı Kalıcı nörolojik hasar (mikro-makro kateter) Bel ağrısı Enfeksiyon Postspinal baş ağrısı Kalıcı nörolojik hasar (mikro-makro kateter) Bel ağrısı Enfeksiyon

9 Devamlı Spinal veya Epidural Anestezi? SpinalEpidural İlaç miktarı AzAz Çok Blok YoğunYamalı KVS üzerine etki Çok az PSBA +- Postop analjezi +++

10 Modifiye New York Association Fonksiyonel Sınıflandırması SINIFTANIMLAMA I Aşırı egzersiz dışında asemptomatik II Orta derecede aktivite ile semptomatik III Çok az derecede aktivite ile semptomatik IV İstirahatte semptomatik

11 Kalp Dışı Cerrahide Multifaktöriyel Kalp Risk İndeksi Goldman ve Ark. u Yaş >705 u 6 Ay içinde MI10 u Aort darlığı3 u EKG sinüs dışı ritm7 u 5 > VPA / dk7 u PaO 2 50 mmHg3 u K + > 3.0 veya HCO 3 - < 20 mEq/lt3 u BUN > 5 veya kreatinin > 3.0 mg/dl3 u Anormal SGOT3 u Kalp dışı nedenlerle yatalak olma3 u İntraabdominal, intratorasik cerrahi3 u Acil operasyon4 u TOPLAM 53 Klas I 0-5 Düşük risk Klas II 6-12 Orta risk Klas III 13-25 Yüksek risk Klas IV 26 > Çok yüksek risk Klas I 0-5 Düşük risk Klas II 6-12 Orta risk Klas III 13-25 Yüksek risk Klas IV 26 > Çok yüksek risk

12 Yüksek Perioperatif Kardiyovasküler Risk u Major u Anstabl koroner sendromlar u Akut veya yakın zamandaki MI u Dekompanse kalp yetmezliği u Ciddi aritmiler u Yüksek derece atriyoventriküler blok u Kontrol aaltında olmayan yüksek ventrikül geçişli supraventriküler aritmiler u Ciddi kapak hastalığı u Orta dereceli u Hafif anjina pektoris u Daha önceki MI hikayesi veya patalojik Q dalgaları u Kompanse kalp yetmezliği u Diabetes mellitus (özellikle insulin bağımlı) u Renal yetmezlik u Minor u İleri yaş u Anormal EKG (sol ventrikül hipertrofisi, sol-dal bloğu, ST-T anormallikleri) u Sinüs dışındaki ritimler (örn. bir torba yük ile bir kat merdiven çıkamama) u Felç hikayesi u Kontrolsüz sistemik hipertansiyon

13 Elektif Nonkardiyak Cerrahi İçin Kontrendikasyonlar u Kesin  Son bir ay içinde geçirilmiş MI  Kompanse olmayan kalp yetmezliği  Ciddi aort stenozu  Ciddi mitral stenozu u Rölatif u 3-6 ay önce geçirilmiş MI u Anjina pektoris u Hafif kalp yetmezliği u Siyanotik kalp hastalığı u Ağır polisitemi

14 Rejyonal Anestezinin Kontrendikasyonları u Antikoagülan alan hastalar u Ciddi aort kapak stenozu

15 Postoperatif İskemi Koroner arter hastalığı olanlarda postoperatif iskemi atakları; u Sessizdir u İlk üç gün gözlenir u Kalp hızı artar u ST segment değişimi olmayabilir Perioperative myocardial ischemia in patients undergoing noncardiac surgery--II: Incidence and severity during the 1st week after surgery. The Study of Perioperative Ischemia (SPI) Research Group. Mangona DT, J Am Coll Cardiol. 1991 Mar 15;17(4):851-7

16 Nonkardiyak Cerrahi Sonrası Mortaliteye Etki Eden Faktörler u Acil cerrahi u Ameliyat bölgesi u Majör cerrahi u Büyük sıvı kayıpları u Vasküler cerrahi u Anstabil koroner sendrom u Konjestif kalp yetmezliği u Aort stenozu

17 Nonkardiyak Cerrahi Sonrası Mortalite u Nonkardiyak cerrahi sonrası ölümlerin %25-20’unu KVS’e ait komplikasyonlar oluşturur u Pulmoner ödem u MI u KKY

18 Peroperatif Mortalite u Daha önceden bypass geçirmiş kişilerde nonkardiyak operasyonlar için peroperatif mortalite, koroner hastalığı olmayan kişilerdeki gibidir Risk of noncardiac operation in patients with defined coronary disease: The Coronary Artery Surgery Study (CASS) registry experience. Foster ED, Ann Thorac Surg. 1986 Jan;41(1):42-50

19 Hipertansiyon u Antihipertansifler kesilmemelidir u Devamlı epidural blok iyi bir alternatiftir u Genel anestezi + Epidural tercih edilebilir u Hipotansiyon için gerekli tedbirler alınarak spinal anestezi de yapılabilir

20 Hipertansiyon Sistolik Basınç Diyastolik Basınç Kan Basıncı (mmHg) (mmHg) Normal <130 <85 Yüksek normal 130-139 85-89 Hipertansiyon Devre 1/hafif 140-159 90-99 Devre 2/orta 160–179100-109 Devre 3/ciddi 180-209110-119 Devre 4/çok ciddi >210 210 <120

21 Aort Stenozu u Konjenital, romatizmal, sklerotik olabilir u Volüm iyi korunmalıdır u Sistolik fonksiyon bozulur u Diastolik fonksiyon bozulur u İnvaziv monitorizasyon yapılmalıdır u % 2-5 olguda ani ölüm görülebilir

22 Aort Stenozu u Spinal ve epidural anestezi şiddetli aort darlığı olan hastalar için kontraendikedir

23 Aort Stenozu u Continuous spinal anesthesia with invasive hemodynamic monitoring for surgical repair of the hip in two patients with severe aortic stenosis u Collard CD. Anesth Analg. 1995 Jul;81(1):195-8

24 Aort Stenozu Continuous spinal anesthesia for femoral fracture in two patients with severe aortic stenosis Fuzier R Ann Fr Anesth Reanim. 2006 May;25(5):528-31  SVR düşebilir  Aort kapak alanı <0.5 cm 2  İzobarik 0.25% bupivakain titrasyonu ile total doz 5 mg altında kalmıştır

25 Ciddi Aort Stenozu u Epidural anesthesia for ileocecectomy in a patient with severe aortic stenosis Mayahara T. Masui. 2002 Sep;51(9):1020-2 u Aort kapak alanı 0.5 cm 2 u Fenilefrin ile hipotansiyonu önlenmelidir

26 Idiopathic Hypertrophic Subaortic Stenosis u Combined spinal and epidural anesthesia in a parturient with idiopathic hypertrophic subaortic stenosis Ho KM Anesthesiology 1997 Jul;87(1):168-9

27 Mitral Stenoz u Akut romatizmal ateşin geç komplikasyonudur u Kapak alanı 4-6 cm 2 olup, 2 cm 2 düşmesi 20-30 yıl sürer u Taşikardiden sakınmalıdır u Aritmiyi tedavi etmek uygundur u TaşikardiBradikardiVolüm değişiklikleri u Atrial fibrilasyon ve emboli riski u Spinal veya epidural kateter uygun olabilir u Santral blokların vazodilatatör etkilerine çok duyarlıdır u Preload’u artırmamalıdır u Afterload’u düşürmemelidir u Temel hedef sinüs ritmini sürdürmek

28 Mitral Yetmezlik u Pulmoner hipertansiyon ve düşük kalp debisi olabilir u Bradikardiden sakın u Volüm yüklenmesi sol ventrikülü dilate eder u Sol venrikül fonksiyonu iyi olanlar spinal ve epidural anesteziyi tolere ederler

29 Mitral ve Aort Kapak Yetmezliği u Bradikardiden sakın u Afterload’u azaltmamak temel amaç u Myokantraktiliteyi azaltan ilaçlardan sakın u Aritmiyi tedavi et u Lokal anestetiğe epinefrin eklenebilir

30 Aort ve Pulmoner Kapak Stenozu u Hafif olgularda rejyonal anestezi yapılabilir u Ciddi olgularda çok dikkatli olmak gerekir u İstenilen blok düzeyini sağlamak zaman alabilir

31 Triküspit Yetmezliği u Afterload artmıştır u Pulmoner hipertansiyon u Sağ ventrikül dilatasyonu u Spinal ve epidural anesteziyi iyi tolere ederler

32 Erken Dönem MI u Olgu: 56 yaş ♂ u Tanı: Ciddi sepsis, erken dönem MI u Operasyon: Diz üstü amputasyon Peripheral nerve blocks for lower limb surgery--a choice anaesthetic technique for patients with a recent myocardial infarction ? Chia N Singapore Med J. 2002 Nov;43(11):583-6.

33 Yeni Geçirilmiş Kardiak Arrest u Olgu: 54 yaş ♂ u Tanı: Kardiak arrestten 2 gün sonrası, toksik kardiyomyopati u Operasyon: Diz üstü amputasyon Combined sciatic nerve - 3 in 1 block in high risk patient - 20 ml.Mepivakain%1 Marhofer P Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther. 1998 Jun;33(6):399-401

34 Unilateral Spinal Blok - Periferik Sinir Bloğu ASA I-II Unilateral Spinal Anestezi 8 mg hiperbarik bupivakain 0.5% yavaş enj. (hız=0.02 ml sn.) 15 dk 25 G Kombine siyatik-femoral sinir bloğu Kombine siyatik-femoral sinir bloğu 7 mg/kg mepivacaine 2% Cardiovascular effects of two different regional anaesthetic techniques for Unilateral leg surgery Fanalli G. Acta Anaesthesiol Scand. 1998 Jan;42(1):80-4.

35 Unilateral Spinal Blok Unilateral spinal block for outpatient knee arthroscopy: a dose-finding study Borghi B. J Clin Anesth. 2003 Aug;15(5):351-6 10 ml.kg-1 Ringer Laktat solüsyon 20 min içinde 4, 6, 8 mg hiperbarik bup. 25 g Whitacre 3 dk enjeksiyon 15 dk yan yatıyor Cerrahi blok başlama süresi 13 +/- 5 dk.

36 Dilate Kardiomyopati u Epidural Anesthesia for Laparoscopic Cholecystectomy In A Patient With Dilated Cardiomyopathy Abdelazeem A. El-Dawlatly The Internet Journal of Anesthesiology 1092-406 Volume 18 Number 1 u EF % 15 u PAP 40 mmHg u Düşük insuflasyon basıncı 10 mmHg, 5 mg Dopamin infüzyonu u Torasik epidural kateter T 8-9

37 Periferik Bloklar u Paravertebral block for open cholecystectomy in patients with cardiopulmonary pathology Serpentinis I. Acta Anaesthesiol Scand. 2008 Jul;52(6):872-3.

38 Konjestif Kalp Yetmezliği ve Pulmoner Hipertansiyon u Succesful Use Of Continuous Spinal Anesthesia Technique For Femoro-Popliteal By-Pass In A Patient With Congestive Heart Failure And Pulmonary Hypertension u Mehmet Turan Inal, The Internet Journal of Anesthesiology 71 yaş Olgu : 71 yaş PAP 55-60 mmHg 2 lt/dk oksijen T 10 kadar duysal blok

39 OLGU 84 bayan Sağ diz üstü amputasyon 6 gün MI 15 yıldır DM 10 yıldır HT 2 yıl önce 2 damar koroner by-pass 2 ay önce diz altı amputasyon Teknik LMWH den 10 saat sonra 18 G crawford iğne 2,5 mg Hiperbarik Bupivakain Toplam 7,5mg

40 Perioperatif Myokardiyal İskemi u Tipik iskemik göğüs ağrısı u EKG değişiklikleri u CK- MB izoenzim düzeyinde artma u Kardiyak troponinler cTnT Myocardial infarction and coronary deaths in the World Health Organization MONICA Project. Registration procedures, event rates, and case-fatality rates in 38 populations from 21 countries in four continents. Tunstall-pedoe H. Circulation. 1994 Jul;90(1):583-612.

41 Perioperatif MI Önleme u Preoperatif revaskülarizasyon u Preoperatif koroner anjiografi u Preoperatif perkütan girişimler u Perkutan transluminal koroner anjioplasti u Koroner stent u Preoperatif cerrahi koroner revaskülarizasyon u Farmakolojik tedavi

42 Koroner Stentler u Perioperatif MI u Ciddi kanama u 2 hafta ertelenebilir, ideal olan 4-6 haftadır u Antikoagulan tedavi sürmelidir, Catastrophic outcomes of noncardiac surgery soon after coronary stenting. Kaluza GL J Am Coll Cardiol. 2000 Apr;35(5):1288-94 u 40Olgu u 7 PMI u 11Ciddi kanama u 8 Exitus - Stent trombozu

43 Tromboprofilaksi - Nöroaksiyal Anestezi Anfraksiyone heparin SC IV LMWHWarfarinTrombolitikler Amerikan Rejyonal Anestezi ve Ağrı Derneği Kontraendikasyo n yok, eğer teknik zorluk bekleniyorsa heparini blok sonrasına erteleyin Nöroaksiyal teknikten 1 sa. sonra heparin, son heparin dozundan 2-4 sa. sonra kateter çekimi, travmatikse zorunlu erteleme yok Günlük iki kez:Teknik ne olursa olsun cerrahiden 24 sa. sonra LMWH, ilk LMWH dozundan 2 sa. önce kateteri çekin Nöroaksiyal teknik öncesi kesildikten sonra normal INR dökümante edilmeli, INR≤1.5 ise kateter çekilebilir Fibrinojen değerleri sonrasında nöroaksiyal teknik için veya kateter çekimi için güvenli zaman aralığı hakkında veri yok

44 Postoperatif İskemi u Anemi u Hipotermi u Ağrı u Perioperatif ilaç tedavisi u Statinler, aspirin, β-blokerler

45 Rejyonal Anestezi u Kalbin iş yükünü azaltır u Pulmoner fonksiyonu iyileştirir u Oksijenizasyonu artırır u Mobilizasyonu artırır u Kognitif fonksiyonları korur u Ağrı ve stresi azaltır

46 Sonuç Olarak u Rejyonal Anestezi u Uygun hasta seçimi u Uygun endikasyon u Uygun rejyonal blok u Periferik sinir blokları en uygun seçenektir u Devamlı spinal ve/veya epidural anestezi uygulanabilir

47 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM


"Kardiovasküler Hastalıklarda Rejyonal Anestezi GATA TIP FAKÜLTESİ Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD GATA TIP FAKÜLTESİ Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları