Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOLEZYUM MS 72 yılında İ mparator Vespasian tarafından yapılma emri verilen Roma’da bulunan amfi tiyatrodur. Tiyatro, o ğ lu Titus tarafından 80 yılında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOLEZYUM MS 72 yılında İ mparator Vespasian tarafından yapılma emri verilen Roma’da bulunan amfi tiyatrodur. Tiyatro, o ğ lu Titus tarafından 80 yılında."— Sunum transkripti:

1

2

3 KOLEZYUM MS 72 yılında İ mparator Vespasian tarafından yapılma emri verilen Roma’da bulunan amfi tiyatrodur. Tiyatro, o ğ lu Titus tarafından 80 yılında tamamlanmı ş tır. İ smini bir zamanlar buraya yakın bir yerde bulunan İ mparator Nero’dan alır. Ta ş ve demirden in ş a edilen Kolezyum, dünyadaki en büyük amfi tiyatrodur ve Roma mimari ve mühendisli ğ inin en önemli eseri olarak kabul edilir.Roma

4 188 metre uzunlu ğ u, 156 metre geni ş li ğ i ile devasa bir yapıdır. Sadece tiyatro oyunları için de ğ il, hayvan dövü ş leri, idamlar ve gladyatör mücadeleleri için de kullanılmı ş tır. Roma İ mparatorlu ğ unun ikonik sembolü olan ve turistlerin u ğ rak noktası olan Kolezyum’un Roma Katolik Kilisesi ile yakın ba ğ lantıları vardır. Papa, Kutsal Cuma ( İ sa’nın çarmıha gerildi ğ i gün) için me ş aleyi Kolezyum etrafındaki alanda ate ş ler.

5

6

7 TREV İ ÇE Ş MES İ RomaRoma’daki en büyük ve en ünlü barok tarzı çe ş medir. 25.9 metre yüksekli ğ inde ve 19.8 metre geni ş li ğ indedir. 1732 yılında Nicola Salvi tarafından tasarlanan çe ş me 1762 yılında tamamlanmı ş tır. Bu çe ş me, Trevi Meydanı’nda bulunur. Özellikle Türk gezginler tarafından A ş k Çe ş mesi adı ile bilinir.

8 Trevi Çe ş mesi üstündeki temel figür deniz tanrısı Neptün’dür. Neptün’ün iki yanında iki tane Triton vardır. Birisi bir deniz atına di ğ eri daha sakin bir hayvana liderlik ederken görülür. Bu ise denizin de ğ i ş en halini sembolize eder. Çe ş menin ilk katlarından birinde bulunan kız figürü ise su kemerine adını veren bakireyi temsil etmektedir. Kayalık bir kısmı da olan deniz kenarı Trevi Çe ş mesi’nde canlandırılmaya çalı ş ılmı ş tır. Figürler arasında Poseidon’un bir arabayı sürerkenki hali de vardır. Dört sütununda soldan sa ğ a ş u alegorik heykeller vardır: “Meyve Bollu ğ u”, “Tarlaların Verimlili ğ i”, “Sonbaharın Zenginli ğ i” ve “Bahçelerin Zenginli ğ i”.

9

10 Panteon Antik Roma döneminden kalan ve en iyi ş ekilde korunmu ş bir tapınaktır. Navona Meydanı‘na yakındır. Pagan Roma tanrılarına adanan tapınak, MS 118 – 125 yılları arasında in ş a edilmi ş tir. Yapı, İ mparator Hadrian tarafından yapılmı ş tır ve yapılı ş amacı Augustus’un arkada ş ı ve komutan Marcus Agrippa’nın MS 80 yılında yanan Panteon’unun yerine geçmektir.RomaNavona Meydanı

11 anteon’un giri ş kısmında Latince yazılmı ş Marcus Agrippa’ya itfah edilen bir yazı görülebilir. Yazıda “M. Agrippa, Lucius’un o ğ lu, üç kez konsül olan ki ş i yapmı ş tır.” Yazmaktadır. Giri ş in iki kısmında Augustus ve Agrippa’nın heykelleri bulunmaktadır. Yapının iç dizaynı ise gelenek ile yenili ğ i birle ş tirmi ş tir. Panteon’da yer alan iki gözden ya ğ mur girer. Fakat harika tasarım ile bu su hemen akar gider.

12

13

14 İ SPANYOL MERD İ VENLER İ 1725 yılında açılan ve Trinita dei Monti Kilisesine çıkan merdivenlerdir. 1723 – 1726 yılında Roma‘da yapılan merdivenler Francesco de Sanctis tarafından tasarlanmı ş tır. Fransız kilisesi Trinita dei Monti ile ünlü Spagna ( İ spanya) Meydanını birbirine ba ğ lar.Roma Kelebek ş eklindeki dizaynı ile İ spanya Meydanı, dünyadaki en ünlü ş ekillerden biridir. Roma barok stilini yansıtan bu meydan, Rönesans döneminde daha çok popüler bir yerdi. Eski yazarların ve sanatçıların bulu ş ma noktası olan meydanda ayrıca çok ş ık oteller de bulunmaktaydı. 17. yüzyılda Trinita dei Monti Kilisesi’nin adı meydana verilse de sonrasında İ spanya elçisinin burada ya ş amasıyla yine “ İ spanya Meydanı” adını almı ş tır.

15

16 Sistine Ş apeli ( İ ng: Sistine Chapel, İ ta: Cappella Sistina), hiç ş üphesiz ki dünyanın en de ğ erli sanat eserlerinin bulundu ğ u bir ş apeldir. Vatikan Müzesi turunun son dura ğ ı olan ş apel, her yıl dünyanın dört bir kö ş esinden gelen turistlerin turu sabırsızlıkla ula ş maya çalı ş tı ğ ı noktadır. Sistine Ş apeli ‘ne adım atıp büyülenmemek imkansız. Yerden tavana kadar her nokta ayrı ve de ğ erli bir sanat eseri ile kaplı. Vatikan Saraylarının yeni bir ibadethaneye ihtiyaç duyması ile ba ş layan Sistine Ş apeli serüveni mimar Giovannino De’Dolci tarafından 15. yüzyılda dizayn edilmi ş tir. Mimar, İ ncil’de geçen bir tapına ğ a benzetti ğ i bu ş apelde 40 metreden uzun olan 7 ayrı kata yer vermi ş tir. Papa Sixtus VII, Sistine Ş apeli’nin duvarlarının Yahudi – Hrıstiyan dünyası için Hz. Musa’nın hikayelerini tasvir eden resimlerle yapılmasını istemi ş tir. Bu resimler için Botticelli, Rosselli, Perugino ve Ghirlando gibi isimler ça ğ rılmı ş tır. Amaç İ ncil’de geçen hikayeleri resme dökmektir.

17

18 San Pietro Meydanı (Aziz Petrus Meydanı, İ ng: St Peter’s Square, İ ta: Piazza San Pietro), 1656 – 1667 yılları arasında Roma‘da Bernini tarafından tasarlanan bir meydandır. Papa Alexander VII tarafından yapımı desteklenen meydan büyük bir elips ş eklindedir. St. Peter Bazilikası‘na ula ş ırken geçilen San Pietro Meydanı 284 sütun ile çevrilidir. 1950 yılında daha geni ş bir yol ile meydanın gördü ğ ü alan daha da güzel hale getirilmi ş tir. RomaSt. Peter Bazilikası

19

20 San Pietro Bazilikası (Aziz Petrus Bazilikası, İ ng: St Peter’s Basilica, İ ta: Basilica di San Pietro in Vaticano), Hristiyan dünyasının en büyük bazilikasıdır. Vatikan’da yer alan bu bazilika 186 metre uzunlu ğ undadır, 136 metre yüksekli ğ inde bir kubbeye sahiptir, ön yüzü 114 metre geni ş li ğ inde ve 47 metre yüksekli ğ indedir. 22.000 metre karelik alanı ile bu devasa ibadethanede 20.000 insan aynı anda dua edebilir. San Pietro Bazilikası yakla ş ık MS 4. yüzyılda İ mparator Constantine’in iste ğ i üzerine Saint Peter’ın ş ehit dü ş tü ğ ü yerde in ş a edilmi ş tir. Zamanla bazilika büyümü ş ve zenginle ş mi ş tir. İ lk restorasyon çalı ş ması 15. yüzyılda papanın iste ğ i üzerine yapılmı ş tır.

21

22 Vatikan Müzesi ( İ ng: Vatican Museums, İ ta: Musei Vaticani), dünyanın en büyük Roma müze kompleksidir. Yüzyıllar boyunca farklı papalar tarafından toplanan de ğ erli resim, heykel, harita gibi sanat eserlerini bünyesinde barındırır. Müzenin ana kısmı 1503 -1513 yılları arasında Julius II tarafından olu ş turulmu ş tur.Roma Vatikan Müzesi ‘nde yer alan eserler orijinal olarak Rönesans dönemi Papaları Julius II, Innocent VII ve Sixtus IV için yapılmı ş lardır. Di ğ er çalı ş maların ço ğ u 18. yüzyılda yapılarak sergilenmeye ba ş lanmı ş tır. Kompleks içerisinde ziyaret edilecek birçok yer vardır. Fakat en çok dikkat çeken noktalar ş unlardır: Sistine Ş apeli, Raphael’in Odaları ve Etrüsk Müzesi.

23

24 Piazza Navona Roma’daki en ünlü meydanlardan biridir. Eski bir stadyum ş eklinde in ş a edilmi ş tir. Romalılar döneminde bu alan Dominitian Stadyumu olarak kullanılmaktaydı ve 30.000 kadar izleyici alma kapasitesine sahipti. Piazza Navona da bu stadın ölçülerinde ve ş eklinde in ş a edilmi ş tir.Roma Rüzgarlı sokaklardan ve tarihi merkezlerden birden Piazza Navona’ya çıkarsınız. Ş ehrin göbe ğ inde bulunan bu yer mimarisi ve uyumlu sanat eserleri ile göz alıcı güzelliktedir. Tüm Roma meydanları içerisinde Piazza Navona, Roma hayatının en canlı ya ş andı ğ ı yerlerdendir. Uzun bir süre bulu ş ma noktası olarak kullanılan meydan, ayrıca pazarlara, yarı ş lara ve farklı organizasyonlara ev sahipli ğ i yapmı ş tır.

25

26 Via del Corso ya da kısaca bilindi ğ i haliyle Corso, Roma’da Piazza Venezia’yı Piazza del Popolo Meydanı’na ba ğ layan yoldur. Bu mesafe 1.6 kilometredir. Antik Roma zamanında “Via Lata” olarak bilinen yol, 1467 yılında Papa II’nin yolu düzeltmesi ve ana bazilikalara giden yoldaki trafi ğ i rahatlatmayı amaçlaması ile yapılmı ş tır.Roma Eskiden geni ş bir cadde olarak dü ş ünülen ve kullanılan Via del Corso bugün 10 metre geni ş li ğ indedir. Sadece iki yönlü trafi ğ e ve iki yönlü yaya geçi ş ine açıktır. Kuzey kısmı yayalar içindir. Günümüzde bu sokak ünlü dükkanların bulundu ğ u bir yerdir.

27

28 CASTEL SANT’ANGELO = İ mparator Hadrian için MS 130 – 139 yılları arasında Roma‘da in ş a edi ş mi ş bir kaledir. Ayrıca papanın evi ve hapishane olarak da kullanılmı ş tır. Fatih Sultan Mehmet Han’ın o ğ lu Cem Sultan da hapishanede mahkum edilenler arasında bulunmaktadır. Önceki papalar tarafından tehlike durumlarında korunma amaçlı buraya saklanılmı ş tır. Castel Sant’angelo’yu Vatikan’a ba ğ layan gizli alt geçit hala burada bulunmaktadır. Orta Ça ğ ’da ş ehrin kuzey giri ş ini korumak için kaleye dönü ş türülmü ş tür. Roma

29

30 Piazza Venezia, Roma’nın geometrik merkezinde yer alan bir meydandır. Venezia Meydanı, Kardinal Venezia’dan almı ş tır adını. Kardinal, 1455 yılında kendi sarayı olan “Palazzo Venezia”nın in ş a emrini vermi ş tir. Piazza Venezia ise bu saraya yakındır. 1882 yılında yenilenen meydan bugünkü yerine ta ş ınmı ş tır. Roma’nın en popüler meydanlarından biridir. Campidogli Meydanı’nın yakınındadır. Capitone Tepesinin eteklerinde yer alır. Meydandaki anıt Roma Forumu‘na bakar. Kolezyum’u ziyaret edip, Romayı gezdikten sonra burada mola verip tarihin, sanatın ve mimarinin tadını çıkarabilirsiniz.Roma ForumuKolezyum

31

32 Circus Maximus ( İ ta: Circo Massimo), Roma’nın en eski ve en büyük stadyumudur. Bazı kısımları ta ş tan yapılmı ş tır ve MÖ 46’da Sezar tarafından yapılmı ş tır. Fakat Circus Maximus’un Tarquini zamanında da kullanılmı ş tır. Roma’da bulunan bu yer, in ş a edildi ğ i zamanlarda tekerlekli araba yarı ş ı ve toplu e ğ lenceler için kullanılmaktaydı. MS 550 yılına kadar bu amaçlarla kullanıldı. Ta ş ve tahtadan in ş a edilen Circus Maximus iki kez yandı. İ kinci kez yanması olayı İ mparator Nero’nun Romayı yaktı ğ ını söylendi ğ i zamanlara denk gelir. Roma

33

34 P İ AZZA DEL POPOLO, ş ehrin kuzey giri ş inde bulunan meydandır. Roma’daki en büyük meydandır. Kimi zaman pop konserlerine, siyasi olaylara, gösterilere ve yeni yıl kutlamalarına ev sahipli ğ i yapar. İ kiz kiliseler “Santa Maria dei Miracoli” ve “Santa Maria in Montesanto” burada kuzeyden gelenler için güzel bir görüntü olu ş turuyordu.Roma Piazza del Popolo, Avrupa’daki en güzel meydanlardan biri olarak dü ş ünülür. Meydan zamanla geni ş letilmi ş tir ve Papa Sixtus V’ın emri ile Via di Ripetta ve Via del Babuino isimli iki tane cadde eklenmi ş tir. Piazza del Popolo’ya orijinal ş eklini Fransız asıllı Romalı mimar Giuseppe Valadier 1809 – 1816 yılları arasında vermi ş tir.

35

36 Arch of Constantine ( İ ta: Arco di Costantino), Kolezyum’dan yürüme mesafesinde olan taktır. Bu iyi korunmu ş yapı, 4. yüzyılda dikilmi ş tir ve dikilmesindeki amaç ilk Hıristiyan İ mparator Konstantin’in zaferini anmaktır. Romalılar döneminde zafer kutlamaları için in ş a edilen en büyük taktır. Genel tasarımına bakıldı ğ ında Septimius Severus Takına (Forum yanında bulunan) benzemektedir. Mimari tarzı ise 3. yüzyıl Roma klasik tarzına pek uymamaktadır.Kolezyum

37

38 Roma Forumu ( İ ng: Roman Forum, İ ta: Foro Romano) Antik Roma’da ş ehir merkezidir. MÖ 5. yüzyıldan MS 5. yüzyıla kadar en önemli anıtlar buraya in ş a edilmi ş tir. Palatine ve Capitoline Tepeleri arasında bulunur. Bugün Roma Forumu, Mussolini tarafından in ş a edilen ve arkeolojik alanı ikiye ayıran Via dei Fori Imperiali adı verilen bir yolla ayrılır. Roma Forumu’nun sahip oldu ğ u bütün alan içerisindeki tapınaklar, binalar ve anıtlar ile dünyadaki en büyük arkeolojik alanlardan biridir.Roma

39 Roma Forumu’nda Yer Alan Önemli Yapılar Castor ve Pollux Tapına ğ ı Romulus Tapına ğ ı Satürn Tapına ğ ı Vesta Tapına ğ ı Venus ve Roma Tapına ğ ı Aemilia Bazilikası Julia Bazilikası Septimius Severus Kemeri Titus Kemeri, Rostra, Hostilia Mahkemesi Curia Hostilia Maxentius ve Konstantin Bazilikası Tabularium Antoninus Faustina Tapına ğ ı Urbi Göbe ğ i (Umbilicus Urbi) ve Sezar Tapına ğ ı Roma Forumu’nda yer alan önemli yapılardır.

40

41 ALTARE DELLA PATR İ A Roma Piazza Venezzia’da yer alan bir abidedir. Ulusal bir anıt olan Altare della Patria, birle ş tirilmi ş İ talya’nın ilk kralı olan Victor Emmanuel ve İ talya’nın birle ş mesi anısına yapılmı ş tır. Piazza Venezia ve Capitone Hill arasında yer alır. 1885 yılında Giuseppe Sacconi tarafından tasarlanan anıt 1911 yılında açılmı ş ve 1925 yılında tamamlanmı ş tır.RomaPiazza Venezzia

42

43 PALAT İ NO TEPES İ Roma Forumu ve Circus Maximus arasında yer alan büyük arkeolojik bir alandır. Eski imparatorların evleri, taklar, tapınaklar ve ılıcalar burada bulunmaktadır. Efsaneye göre Roma ş ehrinin kökeni buradadır. Yapılan kazılar da MÖ 1000 yıllarında bile burada ya ş amın oldu ğ unu göstermektedir. Roma’da yer alan yedi tepenin en eski ve en merkezde olanı Palatino Tepesi’dir. Roma Forumu’nun 40 metre üstünde bulunan bu tepe bir yandan da Circus Maximus’a bakar. İ sminin etimolojik kökü “palace” (saray) kelimesinden gelir. Roma ForumuCircus Maximus

44

45 HAZIRLAYAN: MUSA KACAR CO Ğ RAFYA Ö Ğ RETMEN İ


"KOLEZYUM MS 72 yılında İ mparator Vespasian tarafından yapılma emri verilen Roma’da bulunan amfi tiyatrodur. Tiyatro, o ğ lu Titus tarafından 80 yılında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları