Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Balkan Kelimesi, “Ormanlık Dag” anlamına gelmektedir. BALKANLAR dendiğinde ne anlaşılmaktadır? BALKANLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Balkan Kelimesi, “Ormanlık Dag” anlamına gelmektedir. BALKANLAR dendiğinde ne anlaşılmaktadır? BALKANLAR."— Sunum transkripti:

1

2

3 Balkan Kelimesi, “Ormanlık Dag” anlamına gelmektedir. BALKANLAR dendiğinde ne anlaşılmaktadır? BALKANLAR

4 Osmanlı Devleti, Balkanlarda nasıl bir ? “İskan Politikası” yürütmüştür? Osmanlı Devleti, Balkanlarda nasıl bir ? “İskan Politikası” yürütmüştür? Osmanlılar, Rumeli'ye geçi ş ten bir süre sonra, ele geçirdikleri yerlerde ba ş arılı bir iskan (yerle ş im) siyaseti uygulamaya ba ş ladılar. Yerle ş tirme i ş i, kendili ğ inden gidenler ve sürgün yoluyla gönderilenler olmak üzere iki yolla yapılıyordu. Sürgün yoluyla gönderilenler geli ş igüzel seçilmezdi. Bunun için Anadolu'dan getirilen konargöçer Yörükler ve Tatarlar tercih edilerek onların tam yerle ş ik ya ş ama geçmeleri sa ğ lanırdı. Özellikle, büyük yollar üzerinde bulunan ve askeri yönden önemli kent ve kasabalara, Anadolu'dan getirilen Türk boyları yerle ş tirildi. Di ğ er yandan, yerli halktan ayaklanma çıkarabilecek olanlar da ba ş ka yerlere yerle ş tiriliyordu.

5 Osmanlı Devleti, Balkanlarda uyguladığı “İskan Politikası”nın amaçları ne olabilir? Osmanlı Devleti, Balkanlarda uyguladığı “İskan Politikası”nın amaçları ne olabilir? Bölgede kalıcı olmak Rumeli ‘de Fetih Hareketlerini Kolayla ş tırmak Rumeli ‘de Fetih Hareketlerini Kolayla ş tırmak Konargöçerlerin Yerle ş ik hayata geçmeleri sa ğ lanarak Kontrol edilmesinin sa ğ lanması Konargöçerlerin Yerle ş ik hayata geçmeleri sa ğ lanarak Kontrol edilmesinin sa ğ lanması Balkanlarda Türk Nüfusunu artırarak Bölgede nüfus yo ğ unlu ğ unu Türkler lehinde ço ğ almasını sa ğ lamak Balkanlarda Türk Nüfusunu artırarak Bölgede nüfus yo ğ unlu ğ unu Türkler lehinde ço ğ almasını sa ğ lamak

6 Osmanlı Devleti, Balkanlarda uyguladığı “İskan Politikası”’nın yerleşmesi için ne gibi uygulamalar yapmıştır? Osmanlı Devleti, Balkanlarda uyguladığı “İskan Politikası”’nın yerleşmesi için ne gibi uygulamalar yapmıştır? Yerle ş ik ya ş ama geçirilen konar göçerlere toprak verilmi ş, bunlardan belirli bir süre vergi alınmamı ş ve böylece üretime katkıda bulunmaları sa ğ lanmı ş tır. Bu politikada en önemli unsur, topra ğ ın bo ş kalmamasını sa ğ lamak olmu ş tur. -------------------------- Öyle ki, topra ğ ı bir ş ekilde 3 Yıl üst üste de ğ erlendirmeyen veya bo ş bırakan ki ş inin topra ğ ını devlet elinden alırdı. Bu “ İ SKAN POL İ T İ KASI” s onucunda Osmanlılar, Rumeli'de güvenle ilerlediler ve kısa zamanda Balkan Yarımadası'nı ele geçirdiler.

7 Osmanlı Devleti, Balkanlarda uyguladığı “İskan Politikası” İle ilgili nasıl bir sonuç ortaya koyabiliriz? Osmanlı Devleti, Balkanlarda uyguladığı “İskan Politikası” İle ilgili nasıl bir sonuç ortaya koyabiliriz? Bu “iSKAN POLiTiKASI” sonucu olarak; Osmanlılar, ele geçirdikleri yerlerde halka dürüst davrandılar, ho ş görü gösterdiler. H alkın verebilece ğ i kadar ve eskisinden daha az vergi aldılar. H alkın inançlarına, diline, gelenek ve göreneklerine karı ş madılar. Osmanlıların Rumeli'de izledikleri bu siyaset, fazla bir direnme görmeden Rume l i'de yerle ş melerini sa ğ ladı. Osmanlı Devleti ‘nde İSKAN POLİTİKASI İSKAN POLİTİKASInı ilk uygulayan hükümdar I.MURAT ‘tır.

8 Doğru Yanlış Size sorulan cümlelerin DOĞRU yada YANLIŞ olduğunu belirleyiniz… Size sorulan cümlelerin DOĞRU yada YANLIŞ olduğunu belirleyiniz… İskân Politikası, bir yerleştirme politikasıdır. İskân Politikası, bir yerleştirme politikasıdır. Osmanlı Devleti’nin İskan Politikası ‘nı İlk uygulayan hükümdar II.Murat II.Murat ‘tır. Osmanlı Devleti’nin İskan Politikası ‘nı İlk uygulayan hükümdar II.Murat II.Murat ‘tır. Osmanlılarda İskan Politikası’nın en yoğun olarak uygulandığı bölge Kuzey Afrika Kuzey Afrika ‘dır. Osmanlılarda İskan Politikası’nın en yoğun olarak uygulandığı bölge Kuzey Afrika Kuzey Afrika ‘dır. İskan Politikası İskan Politikası, bölgede yaşayan Yerli halkın başka bölgelere sürülmesine yönelik bir açılımdır. İskan Politikası İskan Politikası, bölgede yaşayan Yerli halkın başka bölgelere sürülmesine yönelik bir açılımdır. İskan Politikası ile Balkanlar’da kalıcı olmak amaçlanmıştır. İskan Politikası ile Balkanlar’da kalıcı olmak amaçlanmıştır. İskan Politikası ile kendilerine toprak verilen aileler, o toprakları boş bırakmamak zorundalardı. İskan Politikası ile kendilerine toprak verilen aileler, o toprakları boş bırakmamak zorundalardı. Osmanlıların Rumeli'de izledikleri İskan Politikası, bölgede iç çekişmelere sebep olmuştur.

9 Osmanlı Devleti Balkanlarda

10 Soru-1

11 Soru-2

12 Soru-3

13 Soru-4

14 Soru-5

15


"Balkan Kelimesi, “Ormanlık Dag” anlamına gelmektedir. BALKANLAR dendiğinde ne anlaşılmaktadır? BALKANLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları