Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Göç Nedir? İnsanların, doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına GÖÇ GÖÇ denir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Göç Nedir? İnsanların, doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına GÖÇ GÖÇ denir."— Sunum transkripti:

1

2

3 Göç Nedir? İnsanların, doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına GÖÇ GÖÇ denir.

4 İnsanlar neden yaşamları boyunca doğdukları yerlerde yaşamazlarda göç ederler? Siyasi SosyalEkonomik Doğal Nedenler İnsanlar,Siyasi, Sosyal,Ekonomik ve Doğal Nedenler ‘den dolayı göç ederler.

5 Tarih boyunca insanlar çeşitli nedenlerle yaşadıkları yurtlarından ayrılmak zorunda kalmışlardır. ------------------- Şimdi ‘ne bir bakalım Şimdi Göç Çeşitleri ‘ne bir bakalım Tarih boyunca insanlar çeşitli nedenlerle yaşadıkları yurtlarından ayrılmak zorunda kalmışlardır. ------------------- Şimdi ‘ne bir bakalım Şimdi Göç Çeşitleri ‘ne bir bakalım Mübadele Göçleri (Yer Değiştirme) 1982 TÜRKİYE ‘DE GÖÇLER Bir antlaşmanın esaslarına dayanılarak yapılan,ülke nüfusları- nın karşılıklı olarak yer değişmesi ile oluşan göçlerdir.... Örneğin ; Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanistan ile yapılan anlaşmalarla ülkemizde yaşayan Rumlar ile Yunanistan ‘daki Türkler arasında yer değiştirme göçleri yaşanmıştır. Beyin Göçü Bilim ve tekniğin gelişmesine katkıda bulunabilecek nitelikteki elemanları çalışmak üzere başka ülkelere göç emesi olayına Beyin Göçü denir…İyi eğitilmiş elemanların daha iyi çalışma olanakları sağlayan ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin nitelikli kişilerinin sanayileşmiş ülkelere gitmesidir…Örneğin ; II. Dünya Savaşı sırasında Alman Bilim Adamları ‘nın ABD’ye göçü bu türdendir. İşçi Göçü Bilim ve tekniğin gelişmesine katkıda bulunabilecek nitelikteki elemanları çalışmak üzere başka ülkelere göç emesi olayına Beyin Göçü denir…İyi eğitilmiş elemanların daha iyi çalışma olanakları sağlayan ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin nitelikli kişilerinin sanayileşmiş ülkelere gitmesidir…Örneğin ; II. Dünya Savaşı sırasında Alman Bilim Adamları ‘nın ABD’ye göçü bu türdendir. Ekonomik gelişmenin yavaş olduğu ülkelerde,iş olanakları- nın az olması, bu imkânların geliştiği ülkelere ve bölgelere doğru göçlere neden olmaktadır.İşsizlik nedeniyle yapılan göçlere İşgücü Göçü denir..İşgücü göçleri mevsimlik, kısa süreli veya uzun süreli olabilir…Örneğin ; ülkemizde yaz mevsiminde pamuk işçilerinin Çukurova’ya gelmesi mevsimlik işgücü göçüdür. Doğal Afetlerin neden Olduğu Göçler Deprem,heyelan,kuraklık ve çölleşme,taşkın,sel,çığ,volkanik püskürmeler gibi doğal yıkımlar birçok sosyal ve ekonomik Sorunların yanı sıra göçlere de neden olmaktadır. Doğal yıkımlardan zarar gören insanlar bulundukları yerleri terk ederek koşulları daha iyi olan yerlere göç ederler. Örneğin ; IV. Ve V. Yüzyılda Hunların ve Moğolların Orta Asya’dan başka yerlere göç etmelerinde kuraklık ve çölleşme etkili olmuştur. İnsanları Göçe iten sebepler açısından Göçler 2 ‘ye ayrılır -----------------------Bunlar; 1.Zorunlu Göçler 2.Gönüllü Göçler İnsanları Göçe iten sebepler açısından Göçler 2 ‘ye ayrılır -----------------------Bunlar; 1.Zorunlu Göçler 2.Gönüllü Göçler 1-Zorunlu Göçler: Savaşlar,sınır değişiklikleri,Mübadele ( Antlaşmalarla sağlanan nüfus değişiklikleri), Etnik baskılar,Salgın hastalıklar,doğal afetler, Kamulaştırma sonucu oluşan göçlerdir. 2-Gönüllü Göçler İş bulmak,eğitim görmek,sağlık şartlarından yararlanmak, macera aramak, Şehirdeki kültürel-sanatsal faaliyetlerden yararlanmak, beyin göçü gibi göçlerdir. Gidilen Yere göre Göçler 2 ‘ye ayrılır -----------------------Bunlar; 1.İç Göç 2.Dış Göç Gidilen Yere göre Göçler 2 ‘ye ayrılır -----------------------Bunlar; 1.İç Göç 2.Dış Göç 1- İç Göçler: Herhangi bir ülkenin sınırları içinde oluşan göçlerdir. Bu yer değiştirme hareketi sırasında ülke nüfusunda herhangi bir değişme söz konusu değildir. Genellikle iç göçlere bağlı olarak kent nüfusları artarken, kırsal nüfus azalmaktadır. İç Göçler ikiye ayrılır: A-Mevsimlik Göçler: Genel olarak tarım işçilerinin oluşturduğu göçlerdir. Ayrıca inşaat, işçileri, yaylacılık ve inşaat işçileri ve turizm sezonu işçileri gibi. B- Sürekli Göçler: İnsanların yaşadığı yerlere bir daha geri dönmemek üzere ve gittikleri yerlerde sürekli kalmasıyla oluşan göçlerdir. 2-Dış Göçler: Bir ülkeden başka ülkelere olan göçlerdir. Göç veren ülkenin nüfusu azalır. İNSANLARI GÖÇE İTEN SEBEPLER YÖNÜNDEN GÖÇLER GİDİLEN YERE GÖRE GÖÇLER

6 Göçün, Nedenleri Nedenleri ‘ne bakalım Göçün, Nedenleri Nedenleri ‘ne bakalım 1.Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı 2.Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması 3.Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi 4.Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması 5.Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması 6.Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler 7.Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği 8.İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri 9.Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş olanaklarının fazlalığı 10.Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı 1.Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı 2.Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması 3.Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi 4.Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması 5.Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması 6.Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler 7.Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği 8.İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri 9.Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş olanaklarının fazlalığı 10.Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı

7 Şimdi Göçün Sonuçları ‘na bakalım Şimdi Göçler sonucunda Ormanlı Alanlara yerleşmelerin artması ile Ormanların tahrip edilmesi Yol açması Göç eden insanların,göç ettikleri yerlerinde Konut Yetersizliği ile karşı karşıya kalması sonucunda düzensiz kentleşmenin ortaya çıkması Göçler sonucunda,yerleşime uygun olmayan yerlere yerleşen insanların sağlıksız yaşam koşulları ile karşı karşıya kalması Yerleşim Alanları ‘nın aldığı göçe bağlı olarak Trafik Sorunu ‘nun ortaya çıkması Göçten önce şehir dışında olan Fabrikaların,göç sonrasında şehir için- de yer alması ile birlikte,şehirde yaşam koşullarının elverişsiz hale gelmesi Belli yerlere göçlerin yoğunlaşması ile ülke içinde Dengesiz Nüfus Dağılımı’ nın ortaya çıkması Göçler sonucunda, göç yapılan yerde eğitim,sağlık ve alt yapı hizmetlerinin aksaması Şehirlerde nüfusun hızla artmasına bağlı olarak işsizlik sorunun ortaya çıkması

8 Şimdi,sizlere gösterilecek tablo ve grafiklerle yorum yapalım. Yurt Dışından Gelen Göçlerin Dağılımı 1927-1997 Arası Kent ve Kır Nüfus Durumu 1995 – 2000 Arası Göç Durumu İç Göçün Nedenlerinin Dağılımı 2005 Verileri ‘ne Göre İç Göç Nedenleri 2005 Sonrası Türk İşçileri ‘nin Göç Haritası

9 Doğru Yanlış Size sorulan cümlelerin DOĞRU yada YANLIŞ olduğunu belirleyiniz… Size sorulan cümlelerin DOĞRU yada YANLIŞ olduğunu belirleyiniz… Türkiye’de en fazla göç alan bölge Marmara Bölgesi ‘dir. Türkiye’de en fazla göç alan bölge Marmara Bölgesi ‘dir. Türkiye ‘de en fazla göç veren bölge Karadeniz Bölgesi ‘dir. Türkiye ‘de en fazla göç veren bölge Karadeniz Bölgesi ‘dir. Hakkari’de yaşayan bir vatandaşın Adana ‘ya 3-4 aylık bir süre İçin Pamuk Ekimi ‘ne gitmesi bir Dış Göç ‘tür. Hakkari’de yaşayan bir vatandaşın Adana ‘ya 3-4 aylık bir süre İçin Pamuk Ekimi ‘ne gitmesi bir Dış Göç ‘tür. Nitelikli insanların başka bir ülkeye gidip o ülkeye yerleşmesi ve o ülke için çalışmaya başlaması ile sonuçlanan göç olayına “Beyin Göçü” denir. Nitelikli insanların başka bir ülkeye gidip o ülkeye yerleşmesi ve o ülke için çalışmaya başlaması ile sonuçlanan göç olayına “Beyin Göçü” denir. Ülke içindeki göçlerde ülke içindeki nüfus dağılımı değişmez Bulgaristan ‘da yaşayan vatandaşların zorunlu nedenlerden dolayı (Baskı Politikası Sonucu) Türkiye ‘ye göç etmelerine “Zorunlu Göç” denir. Bulgaristan ‘da yaşayan vatandaşların zorunlu nedenlerden dolayı (Baskı Politikası Sonucu) Türkiye ‘ye göç etmelerine “Zorunlu Göç” denir. Ülke Sınırları içersinde yapılan göçler, O ülkenin nüfusunun artmasına sebep olur Ülke Sınırları içersinde yapılan göçler, O ülkenin nüfusunun artmasına sebep olur

10


"Göç Nedir? İnsanların, doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına GÖÇ GÖÇ denir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları