Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6. sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite: Ülkemiz ve Dünya 6. sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite: Ülkemiz ve Dünya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6. sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite: Ülkemiz ve Dünya 6. sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite: Ülkemiz ve Dünya."— Sunum transkripti:

1 6. sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite: Ülkemiz ve Dünya 6. sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite: Ülkemiz ve Dünya

2 DÜNYA’NIN NERES İ NDEY İ Z Sınırları belirli bir alan içinde yaşayan insan sayısına nüfus denir. Bu alan Dünyanın ta­mamı olabilece ğ i gibi kıta, ülke, bölge, il, ilçe, köy veya daha dar bir alan da olabilmektedir.

3 Dünya üzerinde nüfusun ve ekonomik fa­aliyetlerin da ğ ılışının düzensiz olmasında çeşitli faktörler etkilidir. Bunlar; Fiziki Faktörler 1. Yeryüzü şekilleri 2. İ klim özellikleri 3.Bitki örtüsü 4. Toprak verimlili ğ i 5. Su kaynakları 6. Kara ve denizlerin da ğ ılışı 7- Co ğ rafi konum 8. Yer altı kaynakları 9. Bakı

4 Beşerî ve Ekonomik Faktörler 1.Ulaşım 2.Sanayileşme 3.Ticaret 4.Tarım 5.Yer altı zenginlikleri 6.Turizm 7 Tarihî faktörler 8.Göçler

5 Dünyada Nüfusun Yo ğ un Oldu ğ u Yerler Afrika’da Nil Vadisi, Kuzey Amerika’nın do ğ u kıyıları, Güneydo ğ u Asya kıyıları (Malezya, En­donezya, Hindistan), Avrupa ülkeleri (Fransa, İ ngiltere, Hollan­da, Belçika, Lüksemburg, Almanya, İ sviçre, Ma­caristan, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya). Dünyada nüfusun yo ğ un oldu ğ u yerlerde iklim şartları elverişli, yeryüzü şekilleri sade, tarım alanları geniş, toprak özellikleri tarıma elverişli, su kaynaklan bol, ulaşım a ğ ı gelişmiştir.

6 Dünyada Nüfusun Az Oldu ğ u Yerler Da ğ ların yüksek kesimleri, Kuzey ve güney kutup çevreleri, Bataklık alanlar ve engebeli da ğ lık araziler, Ekvatoral bölgedeki Amazon ve Kongo havzaları gibi sık ormanlık alanlar, Asya Kıtası içlerindeki ve dönenceler çevresindeki çöl ve bozkır alanlarıdır. Dünyada nüfusun ve ekonomik faaliyet­lerin az oldu ğ u yerler do ğ al faktörler açısından insan yaşamı için uygun koşullar taşımayan yer­lerdir

7 Nüfus Yo ğ unlu ğ u Fazla Olan Ülkelerden Bazıları Bangladeş,Güney Kore,Hollanda,Belçika,Japonya, Hindistan,El Salvador,Sri Lanka, İ ngiltere,Almanya Nüfus Yo ğ unlu ğ u Az Olan Bazı Ülkeler Mo ğ olistan,Nabibya,Avusturya,Moritanya,Lib ya,Kanada,Kazakistan,OrtaAfrika,Bolivya

8 TÜRK İ YE’DE NÜFUS DA Ğ ILIŞI Türkiye’de kıyı kesimleri, iklimin elverişli olmasından dolayı tarımsal etkinlikler için uygun koşullar oluşturur. Bu nedenle kıyı kesimlerinde nüfus yo ğ unlu ğ u fazladır. Kışları çok so ğ uk geçen yüksek ve engebeli alanlar ile kuraklı ğ ın yaygın oldu ğ u kesim­lerde nüfus yo ğ unlu ğ u azdır.

9 K İ M NEREDE ÇALIŞIYOR? Dünya üzerinde yaşayan nüfusun bir kıs­mı tarım, bir kısmı sanayi, bir kısmı da hizmet sektöründe çalışmaktadır. Bu sektörler içinde de­ ğ işik meslek dalları yer almaktadır.

10 Tarım sektöründe çalışan nüfusun yo ğ un oldu ğ u ülkeler fazla gelişme gösterememiştir. Hizmet ve sanayi sektöründe çalışan nüfusun faz­la oldu ğ u ülkeler ise oldukça gelişmiş ülkelerdir.

11 Malavi, Bolivya, Arnavutluk, Bangla­ deş ve Jamaika gibi ülkelerde tarım alanında ça­lışan nüfusun oranı yüksek iken ABD, Japonya, İ ngiltere, Norveç, Güney Afrika gibi ülkeler hiz­met ve sanayi sektörü alanında gelişme göstermiş­ tir. Tarım sektörüne a ğ ırlık veren ülkelerin geliş­mişlik düzeyi yetersiz, hizmet ve sanayi sektörüne a ğ ırlık veren ülkelerin gelişmişlik düzeyi yüksektir.

12 Ülkelerin ekonomik alanda öne çıkmalarında; İ klim özellikleri Toprak özellikleri Do ğ al kaynaklar Devlet politikası Yetişmiş insan gücü Girişimcilik arayışı etkili olur.

13 ALDIKLARIMIZ, SATTIKLARIMIZ Belirli bir kazanç sa ğ lamak amacıyla her türlü mal ve hizmetin alım satım faaliyetlerineti­caret adı verilir. Bir ülkenin sınırları içindeki iç pa­zara yönelik ticaret iç ticaret, ülkeler arasında dış pazara yönelik ticaret ise dış ticaret olarak ad­landırılır. Ülkeler ürettikleri malların ya da ham maddelerin fazlasını di ğ er ülkelere satar.

14 Dış ticaret içinde yer alan bu faaliyete dış satım (ihracat) adı verilir. Dış ticaret ile satılan malların döviz olarak karşılı ğ ına dış ticaret hacmi denir. Ülkelerin ihtiyacı olan çeşitli ürünleri di ğ er ülkelerden satın alması faali­yetine ise dış alım (ithalat) adı verilir.

15 TÜRK İ YE’N İ N DIŞ SATIMI ( İ HRACATIMIZ) Ülkemizin dış ticaret hacmi yıllara göre büyümüş olsa da henüz yeterli düzeyde de ğ ildir. Özellikle dış satımımız istenilen düzeye ulaşama­mıştır. Bunda dış pazarlarda yaşanan rekabet güçleri, hızlı nüfus artışı ve dışarıdan alınan a ğ ır sanayi ürünlerine ödenen giderlerin fazla olması gibi faktörler etkili olmuştur.

16 Türkiye’nin En Fazla İ hracat Yaptı ğ ı Ülkeler Almanya, ABD, İ spanya, İ ngiltere,Hollanda, İ talya, Rusya, Fransa Türkiye’nin En Fazla İ thalat Yaptı ğ ı Ülkeler Almanya, İ talya,Fransa,Rusya, İ ngiltere

17 KÜLTÜRLER ARASI KÖPRÜ Anadolu ilk ça ğ lardan beri dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olmuştur. İ klim koşullan, bol su kaynakları, önemli ticaret ve ulaşım yollarının Anadolu’dan geçmesi buranın yerleşim yeri olarak seçilmesinde etkili olmuştur.

18 ULUSLARARASI İ Ş B İ RL İĞİ Yardımlaşma, kendi gücümüzü ve olanaklarımızı, başkalarının iyili ğ i için kullanmaktır. Dayanışma, toplulu ğ u oluşturan bireylerin bir konuda, duygu, düşünce ve karşılıklı çıkar birli ğ i içinde olmalarıdır.


"6. sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite: Ülkemiz ve Dünya 6. sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite: Ülkemiz ve Dünya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları