Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tu ğ ba Turan AVRUPA BİRLİĞİ. AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR ? Avrupa Birli ğ i ya da kısaca AB yirmi yedi ülkeden olu ş an ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tu ğ ba Turan AVRUPA BİRLİĞİ. AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR ? Avrupa Birli ğ i ya da kısaca AB yirmi yedi ülkeden olu ş an ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında."— Sunum transkripti:

1 Tu ğ ba Turan AVRUPA BİRLİĞİ

2 AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR ? Avrupa Birli ğ i ya da kısaca AB yirmi yedi ülkeden olu ş an ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. Yakla ş ık 500 milyon nüfusuyla Avrupa Birli ğ i,dünyanın nominal gayri safi yurtiçi hasılasının %30’luk bölümünü olu ş turuyor.

3 1951: Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu ğ u, altı kurucu üye tarafından kuruldu. 1957: Roma Antla ş ması ile bir ortak pazar kuruldu. 1973: Topluluk, dokuz üye ülkeye çıktı ve ortak politikalar geli ş tirildi. 1979: Avrupa Parlamentosu’na ilk do ğ rudan seçimler yapıldı. 1981: Akdeniz’i içine alan ilk geni ş leme gerçekle ş ti. 1993: Tek Pazar sonuca ula ş tı. 1993: Maastricht Antla ş ması ile Avrupa Birli ğ i kuruldu. 1995: AB büyüyerek 15 üyeye çıktı. 2002: Euro banknotları ve madeni paraları dola ş ıma sunuldu. 2004: Birli ğ e on ülke daha katıldı.

4 Neden Avrupa Birli ğ i ?

5 Avrupa Birli ğ i, tüm üye ülkeleri ba ğ layan standart yasalar aracılı ğ ıyla, insan, e ş ya, hizmet ve sermaye dola ş ımı özgürlüklerini kapsayan bir ortak Pazar (tek Pazar). Geli ş tirmi ş tir.

6 Birlik içinde tarım, balıkçılık ve bölgesel kalkınma politikalarından olu ş an ortak bir ticaret politikası izlenir. Birli ğ e üye ülkelerin on be ş i, avro adıyla anılan ortak para birimini kullanmaya ba ş lamı ş tır. Avrupa Birli ğ i, üye ülkelerini Dünya Ticaret Örgütü’nde,G8 zirvelerinde ve Birle ş mi ş Milletler'de temsil ederek dı ş politikalarda da rol oynamaktadır

7 Avrupa Birli ğ i, devletlerarası ve çokuluslu bir olu ş umdur. Birlik içinde kimi konularda devletlerarası anla ş ma ve fikir birli ğ i gerekir.

8 YÜRÜTME AVRUPA KOM İ SYONU Yasa tasarısı sunar bütçeyi hazırlar yürütmeyi denetler YASAMA B İ RL İĞİ AVRUPA KOM İ SYONU Yasa ve içi ş lerini düzenler Uluslar arası antla ş maları imzalar YASAMA AVRUPA PARLAMENTOSU Yasa ve iç i ş lerini onaylar komisyonu denetler Avrupa Birli ğ i Yönetim YARGI AVRUPA ADALET D İ VANI Temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sa ğ lar

9

10 Avrupa Birliği Politikası Avrupa Birli ğ i'nin en çok ilgilendi ğ i iki konu Avrupa entegrasyonu ve Avrupa Birli ğ inin geni ş lemesi sürecidir. Bu sürecin destekçileri yeni üye katılımlarının, birli ğ e giren ülkelerde demokrasinin geli ş imine katkıda bulundu ğ unu savunmanın yanı sıra büyümenin ekonomiye katkılarını da ele alırlar.

11 Dı ş ili ş kiler Avrupa Birli ğ i'nin dı ş ili ş kileri büyük ölçüde Ortak Dı ş i ş leri ve Güvenlik Politikası'nın ı ş ı ğ ında yürütülür. Uluslararası ticaret görü ş melerinde i ş birli ğ i esası ortak bir ticaret politikası çerçevesinde birli ğ in Kömür ve Çelik Toplulu ğ u olarak temellerinin atıldı ğ ı 1957 yılında dayanır. Ortak Dı ş i ş leri ve Güvenlik Politikası'nın ise temelleri 1970 yılında olu ş turulan Avrupa Politik İş Birli ğ i kararlarında atılmı ş tır

12 İnsani yardım Avrupa Toplulu ğ u İ nsanî Yardım Bürosu ya da kısaca ECHO, Avrupa Birli ğ i'nden geli ş mekte olan ülkelere insanî yardım sa ğ lar. 2006 yılında büronun bütçesi 671 milyon avroya ula ş mı ş ve bunun %48'lik bölümü Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeleri 'ne gitmi ş tir. Avrupa Birli ğ i'nin kendisinin ve üye ülkelerinin yaptı ğ ı yardımlar toplandı ğ ında, Avrupa Birli ğ i dünyadaki en büyük ba ğ ı ş çı durumuna gelmektedir

13 Avrupa güvenlik ve savunma politikası  Avrupa Birli ğ i'nin üyeleri kendi ülke topraklarının korunmasından kendileri sorumludur. Avrupa Birli ğ i'nin yirmi yedi üyesinin yirmi biri NATO üyesidir.  Batı Avrupa Birli ğ i, Avrupa Birli ğ i'ne ba ğ lı bir güvenlik ve savunma birimidir. Bunlar arasında kriz yönetimi ve barı ş gücü askerli ğ i gibi insanî yardım görevleri de bulunur.  Ortak Dı ş i ş leri ve Güvenlik Politikası ile Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın birer parçası olarak uygulanmaya ba ş lanmı ş tır.

14 Avrupa iklim değişikliği programı Avrupa Toplulu ğ u'nda çevreyle ilgili ilk politika 1972 yılında ba ş latıldı. O günden beri, Avrupa Toplulu ğ u asit ya ğ murları, ozon tabakasının incelmesi, hava kalitesi, gürültü kirlili ğ i, su kirlili ğ i ve atıklar gibi pek çok konuyla ilgilenmektedir. Akarsuların, göllerin, topra ğ ın ve kıyı kesimlerinin sularının 2015 yılına kadar temizlenmesini amaçlayan Su Çerçevesi Direktifleri, Avrupa Birli ğ i'nin çevresel politikalarının bir örne ğ idir. Kyoto Protokolü'nün devamı niteli ğ indeki Birle ş mi ş Milletler İ klim De ğ i ş ikli ğ i Konferansı 'n da Avrupa Birli ğ i'nin 2050 yılına kadar sera gazı salınımını yarı yarıya azaltması önerilmi ş tir.

15 Avrupa komisyonu Polonya’da Rospuda vadisini korumaya çalı ş maktadır.

16 Eğitim E ğ itim ve ara ş tırma alanında Avrupa Birli ğ i'nin görevi ulusal yönetimleri desteklemekle sınırlıdır. Bunlardan biri 1987 yılında uygulamaya konulan üniversitelerarası bir ö ğ renci de ğ i ş imi programı olan ERASMUS'tur. Son yirmi yılda 1,5 Milyon ö ğ renci de ğ i ş imi ya ş anmı ş tır.

17 Üye ülkeler kendi çıkarları açısından geleneksel AB çerçevesi kapsamında birlikte çalı ş manın en uygun oldu ğ unu dü ş ündükleri alanlarda Avrupa bütünle ş mesi devam edecek. Üye ülkeler ve AB arasında ve AB ile AB vatanda ş ları arasındaki ili ş kileri düzenleyen kuralların güncellenmesini içeren kurumsal süreç devam edecek.


"Tu ğ ba Turan AVRUPA BİRLİĞİ. AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR ? Avrupa Birli ğ i ya da kısaca AB yirmi yedi ülkeden olu ş an ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları