Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ NEDİR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ NEDİR?"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ NEDİR?
Radyolojik yöntemler eşliğinde Vasküler ve/veya perkütan yaklaşımlarla Özel materyaller (iğne, kateter, balon dilatasyon kateterleri, drenaj kateterleri vb) kullanılan Tanı ve tedavi yöntemidir

2 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİDE KULLANILAN RADYOLOJİK YÖNTEMLER
Floroskopi DSA (digital substraction angiography) USG Renkli Doppler USG BT MR

3 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİDE KULLANILAN MATERYELLER
Vasküler sisteme girişte özel vasküler kılıflar Diagnostik vasküler kateterler Kılavuz teller Balon dilatasyon kateterleri Metalik stentler (çok amaçlı) Drenaj kateterleri Embolizan ajanlar Trombolitik ajanlar Filtreler (çok amaçlı) Biyopsi -RF-Vertebroplasti iğneleri

4 VASKÜLER GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
Diagnostik anjiyografi PTA-Stent Cover stent Endogreft Embolizasyon Kemoembolizasyon Trombolizis-Atherektomi Vena Cava Filtresi TIPS

5 Diagnostik Anjiyografi
Arteryel ve venöz darlıklar-oklüzyonlar AVM, AVF, psödoanevrizma, anevrizma Tümöral vaskülarizasyon ve/veya tanı Preoperatif anatomik değerlendirme Travma Endovasküler tedavi planı Lokal anestezi (çocuklarda GA) Özel vasküler kılıflar (introducer) ile femoral arter veya aksiller arter girişi Alt ve üst ekstremite arter ve venleri Arkus-torakal-abdominal aorta ve dallarının selektif arteriografisi Vena kava inferior ve pulmoner anjiyografi

6 PTA (perkütan transluminal anjiyoplasti)
Arteryel veya venöz stenoz-oklüzyon Balon dilatasyon kateterleri ile anjiyoplasti Abdominal-Arkus aorta ve dalları Torakal aorta İliak-femoral-popliteal arterler VKS, VKİ, üst-alt ekstremite venleri Hemodiyaliz fistül arteryel-venöz darlıkları

7 Subklavyan stenoz; PTA

8

9 Fibromuskular displazi (FMD) Sağ renal arter stenozu; PTA

10 9 aylık bebekte torakal-abdominal aorta darlığı; PTA

11

12 Stent Arteryel veya venöz stenoz-oklüzyon
Metalik vasküler stent ile dilatasyon/patensi sağlamak PTA sonrası oluşan komplikasyonların tedavisi Kompleks darlıklar (ülsere, kalsifiye, tortüöz vb) Oklüzyonlar Vasküler cerrahiye aday olmayan yaşlı ve medikal problemli hasta grubu

13 Karotis stent

14

15 Sol renal arter stent

16 Bilateral renal arter stent

17 Sağ common iliak arter oklüzyonu; stent (kontrlateral yaklaşım)

18 Sol SFA oklüzyon; stent

19 Sağ SFA oklüzyon; stent

20 Fibrozan mediastinit; SVC oklüzyonu;
Stent ile tedavi

21 Cover Stent Kapalı-örgülü metalik stentlerin damar lümeni içerisine yerleştirilmesi Aortik anevrizma-diseksiyon Anevrizma Psödoanevrizma AVF (arteriyovenöz fistül) Vasküler travma

22 Sol eksternel iliak arterde anevrizma; cover stent;
Retrograd dolmasın diye internal iliak arterin coil ile embolizasyonu

23 Endogreft Endovasküler uygulanan greft
Cerrahi eksplorasyon+endovasküler teknik Anevrizma tedavisi+vasküler rekonstrüksiyon Torakal aorta anevrizması Abdominal aorta anevrizması İliak arter anevrizması

24 Infrarenal Abdominal Aort Anevrizması; Endogreft ile tedavi

25

26 Embolizasyon Endovasküler transkateter veya Perkütan
Emboloterapi/devaskülarizasyon Embolizan ajanlar: Onyx Histoakril (japon yapıştırıcısı) Polivinil alkol (PVA) Gel-foam Otolog pıhtı Lipiodol Sarmal (coil) Endikasyon: AVM-AVF Anevrizma-Psödan. Tümör Vasküler travma Kontrol edilemeyen kanamalar Hipersplenizm Nefritik-nefrotik sendrom

27 Sağ Humerus da Anevrizmal kemik kisti; Embolizasyon; Tümoral devaskülarizasyon; PVA ile

28 İliak kanatta malign melanoma metastazı; preop
İliak kanatta malign melanoma metastazı; preop. tümoral devaskülarizasyon; PVA embolizan ajan ile

29 İliak arter enjeksiyonu
Uterin arter enjeksiyonu Serviks ca; vaginal kanama; tümoral devaskülarizasyon ile kanama kontrolu; PVA ile emb.

30

31 Sağ uylukta AVM; Onyx ile embolizasyon
Post emb. Sağ uylukta AVM; Onyx ile embolizasyon

32 High-flow priapism pudental psödoanv. emb.

33 Behçet hast. Hemoptizi; NBCA (histoakril) ile emb.
Pre-emb. Post emb. PAA anevrizma Pre-emb. Post emb.

34 Postpartum hemoraji; subtotal histerektomi psödoanev. Emb.

35 Sağ PFA post-travmatik psödoanv. emb. Onyx ile

36 Post-biopsi intrarenal psödoanv. emb. NBCA ile

37 Post emb. Pre emb.

38 Kemoembolizasyon Vasküler tümörlerde
Tümörü besleyen arteryel dallara özel kateterlerle girilerek Embolizan (lipiodol) + kemoterapotik ajan karışımın enjeksiyonu Devaskülarizasyon Direkt lezyona yönelik selektif kemoterapi Özellikle KC tümörlerinde

39 HCC; kemoembolizasyon

40 Trombolizis Oklüde veya tromboze arteryel-venöz segmentlerde
Özel kateterler kullanılarak Trombolitik ajanların enjeksiyonu ile; -Urokinaz -Doku plazminojen aktivatörü (TPA) Trombüsün eritilmesi ve akım rekonstrüksiyonu Endikasyonlar; Akut-subakut arteryel-venöz oklüzyonlar Akut-subakut luminal trombüs oluşumu Cerrahi vasküler by-pass greft oklüzyonları Hemodiyaliz fistül oklüzyonları

41 Atherektomi Perkütan endovasküler yol ile
Ateromatöz plakların ve/veya trombüslerin alınması Mekanik, kimyasal ve su basınçlı ateherektomi cihazları kullanılır Endikasyonlar; Kısa oklüzyonlar (< 5 cm) Balon plasti sonrası restenoz By-pass greft stenoz ve okluzyonları Arteryel biyopsi Kontrendikasyonlar; Uzun oklüzyonlar (> 5 cm ) Diffüz stenotik lezyonlar Kronik oklüzyonlar

42 Vena Kava Filtresi Alt ekstremitelerdeki derin ven trombozu
Tekrarlayan pulmoner emboliler Vena kava inferior’a yerleştirilen devamlı veya geçici, embolik materyalleri süzen vasküler filtreler

43 Vena Kava Filtresi Endikasyon:
Antikoagulasyon uygulanamayan pulmoner emboli olguları Antikoagulan tedaviye rağmen rekürren pulmoner emboli Antikoagulan tedavi komplikasyonlarının gelişmesi Kontrendikasyon: Anormal koagülasyon profili Yaygın tromboz VKİ >28 mm Uzun hayat beklentisi olan genç hastalar Erken gebelik

44

45 Transjuguler intrahepatik portosistemik şant (TIPS)
Portal hipertansiyonda Transjuguler yaklaşımla Hepatik venler ile vena porta arasında Vasküler metalik stent ile endovasküler olarak oluşturulan ekstraanatomik portosistemik şant

46 NON-VASKÜLER GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
Biyopsi Drenaj Biliyer plasti-stent Nefrostomi RF (Radyofrekans tümör ablasyonu) Vertebroplasti

47 Biyopsi US, BT, veya MR kılavuzluğunda
Lezyonlardan özel biyopsi iğneleri ile sitolojik veya histolojik örnekleme Batın içi solid organlar, akciğer, yumuşak doku, kemik, lenfadenopati, koleksiyon İ.İ.A.B. = İnce iğne aspirasyon biyopsisi Kor biyopsi = Doku biyopsisi Kemik biyopsisi

48 Sakrumda litik- ekspansil lezyon
İ.İ.A.B. Kordoma

49 Femur distalinde sklerotik lezyon; Yüksek grade’li osteosarkom
PERTUCUT Femur distalinde sklerotik lezyon; Yüksek grade’li osteosarkom

50 İliak kanatta litik lezyon; Anevrizmal Kemik Kisti
İ.İ.A.B. İliak kanatta litik lezyon; Anevrizmal Kemik Kisti

51 Torakal vertebrada litik+destrüktif yumuşak doku kitlesi
Trucut Multiple myelom

52 İ.İ.A.B.+Trucut Kr. böb. yet., hemodiyaliz hastası, ön kolda ossifiye kitle; Trucut; Sekonder hiperparatitroidi bağlı ossifikasyon İ.İ.A.B.; Pilomatrixoma (Malharbe tümörü) !!

53 İ.İ.A.B Nekrozlaşan granülamatöz iltihap; Tbc L2 vertebra

54 İ.İ.A.B. İliak kemik post. destrüksiyon ve yum. doku kitlesi; Foliküler tiroid ca met

55 C5 de dest. yapan kitle İ.İ.A.B.; Az sayıda yuvarlak malign tm hücreleri Açık bx; Adeno ca met

56 Tiroid kitlesi Skapulada dest. kitle Skapulada tiroid foliküler ca met
Tiroid kitlesi Skapulada dest. kitle İ.İ.A.B. Skapulada tiroid foliküler ca met

57 Lomber vertebrada litik lezyon Az diferansiye adeno ca met   Osticut
Az diferansiye adeno ca met

58 Drenaj-Aspirasyon Drenaj kateterleri ve aspirasyon iğneleri ile dekompresyon veya tanı amaçlı perkütan drenaj-aspirasyon Perkütan transhepatik biliyer drenaj Abse-koleksiyon Kist-psödokist-kist hidatik Hematom Assit Lenfosel Biloma Ürinoma

59 Biliyer plasti-stent Tümoral veya non-tümoral lezyonlarda
Biliyer sistem darlık-obstrüksiyonu Balon dilatasyon kateterleri veya metalik stentler ile perkütan transhepatik yolla biliyer akımın rekonstrüksiyonu

60 Ampulla Vateri tümörü; Perkütan Transhepatik Bilier Drenaj
(eksternal)

61 Perkütan Transhepatik Bilier Drenaj (internal)

62 Nefrostomi Tümoral veya non-tümoral nedenlere bağlı
Obstrüktif üropatinin Drenaj kateterleri kullanarak perkütan transrenal olarak dekompresyonu

63 Perkütan Antegrad NEFROSTOMİ

64

65 RF (Radyofrekans Tümoral Ablasyon)
Bilgisayarlı tomografi veya US kılavuzluğunda Özellikle karaciğerdeki  3 cm metastatik veya primer neoplazilerin RF iğnesi ile radyofrekans dalgaları verilerek oluşturulan moleküler ısı sonucu tümoral lezyonun ablasyonu

66 RF Ablasyon Evreleri Sürtünme ile oluşan ısı İletken ısı

67

68

69

70 Vertebroplasti Floroskopi ve bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda
Sement benzeri materyalin kollabe vertebra korpusuna perkütan olarak özel iğne ve tabanca ile enjeksiyonu Ağrılı osteoporoz Metastatik veya tümoral lezyonlar

71

72 SEMENT ENJEKSİYONU

73 Vertebra hemanjiomu

74 Osteoporoz

75 Metastaz


"GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ NEDİR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları