Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ NEDİR? Radyolojik yöntemler eşliğinde Vasküler ve/veya perkütan yaklaşımlarla Özel materyaller (iğne, kateter, balon dilatasyon kateterleri,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ NEDİR? Radyolojik yöntemler eşliğinde Vasküler ve/veya perkütan yaklaşımlarla Özel materyaller (iğne, kateter, balon dilatasyon kateterleri,"— Sunum transkripti:

1

2 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ NEDİR? Radyolojik yöntemler eşliğinde Vasküler ve/veya perkütan yaklaşımlarla Özel materyaller (iğne, kateter, balon dilatasyon kateterleri, drenaj kateterleri vb) kullanılan Tanı ve tedavi yöntemidir

3 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİDE KULLANILAN RADYOLOJİK YÖNTEMLER Floroskopi DSA (digital substraction angiography) USG Renkli Doppler USG BT MR

4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİDE KULLANILAN MATERYELLER Vasküler sisteme girişte özel vasküler kılıflar Diagnostik vasküler kateterler Kılavuz teller Balon dilatasyon kateterleri Metalik stentler (çok amaçlı) Drenaj kateterleri Embolizan ajanlar Trombolitik ajanlar Filtreler (çok amaçlı) Biyopsi -RF-Vertebroplasti iğneleri

5 VASKÜLER GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ Diagnostik anjiyografi PTA-Stent Cover stent Endogreft Embolizasyon Kemoembolizasyon Trombolizis-Atherektomi Vena Cava Filtresi TIPS

6 Diagnostik Anjiyografi Lokal anestezi (çocuklarda GA) Özel vasküler kılıflar (introducer) ile femoral arter veya aksiller arter girişi Alt ve üst ekstremite arter ve venleri Arkus-torakal-abdominal aorta ve dallarının selektif arteriografisi Vena kava inferior ve pulmoner anjiyografi Arteryel ve venöz darlıklar-oklüzyonlar AVM, AVF, psödoanevrizma, anevrizma Tümöral vaskülarizasyon ve/veya tanı Preoperatif anatomik değerlendirme Travma Endovasküler tedavi planı

7 PTA (perkütan transluminal anjiyoplasti) Arteryel veya venöz stenoz-oklüzyon Balon dilatasyon kateterleri ile anjiyoplasti Abdominal-Arkus aorta ve dalları Torakal aorta İliak-femoral-popliteal arterler VKS, VKİ, üst-alt ekstremite venleri Hemodiyaliz fistül arteryel-venöz darlıkları

8 Subklavyan stenoz; PTA

9

10 Fibromuskular displazi (FMD) Sağ renal arter stenozu; PTA

11 9 aylık bebekte torakal-abdominal aorta darlığı; PTA

12

13 Stent Arteryel veya venöz stenoz-oklüzyon Metalik vasküler stent ile dilatasyon/patensi sağlamak PTA sonrası oluşan komplikasyonların tedavisi Kompleks darlıklar (ülsere, kalsifiye, tortüöz vb) Oklüzyonlar Vasküler cerrahiye aday olmayan yaşlı ve medikal problemli hasta grubu

14 Karotis stent

15

16 Sol renal arter stent

17 Bilateral renal arter stent

18 Sağ common iliak arter oklüzyonu; stent (kontrlateral yaklaşım)

19 Sol SFA oklüzyon; stent

20 Sağ SFA oklüzyon; stent

21 Fibrozan mediastinit; SVC oklüzyonu; Stent ile tedavi

22 Cover Stent Kapalı-örgülü metalik stentlerin damar lümeni içerisine yerleştirilmesi Aortik anevrizma-diseksiyon Anevrizma Psödoanevrizma AVF (arteriyovenöz fistül) Vasküler travma

23 Sol eksternel iliak arterde anevrizma; cover stent; Retrograd dolmasın diye internal iliak arterin coil ile embolizasyonu

24 Endogreft Endovasküler uygulanan greft Cerrahi eksplorasyon+endovasküler teknik Anevrizma tedavisi+vasküler rekonstrüksiyon Torakal aorta anevrizması Abdominal aorta anevrizması İliak arter anevrizması

25 Infrarenal Abdominal Aort Anevrizması; Endogreft ile tedavi

26

27 Embolizasyon Endovasküler transkateter veya Perkütan Emboloterapi/devaskülarizasyon Embolizan ajanlar: Onyx Histoakril (japon yapıştırıcısı) Polivinil alkol (PVA) Gel-foam Otolog pıhtı Lipiodol Sarmal (coil) Endikasyon: AVM-AVF Anevrizma- Psödan. Tümör Vasküler travma Kontrol edilemeyen kanamalar Hipersplenizm Nefritik-nefrotik sendrom

28 Sağ Humerus da Anevrizmal kemik kisti; Embolizasyon; Tümoral devaskülarizasyon; PVA ile

29 İliak kanatta malign melanoma metastazı; preop. tümoral devaskülarizasyon; PVA embolizan ajan ile

30 Serviks ca; vaginal kanama; tümoral devaskülarizasyon ile kanama kontrolu; PVA ile emb. Uterin arter enjeksiyonuİliak arter enjeksiyonu

31

32 Sağ uylukta AVM; Onyx ile embolizasyon Post emb. Embolizasyon

33 High-flow priapism pudental psödoanv. emb.

34 Behçet hast. Hemoptizi; NBCA (histoakril) ile emb. Pre-emb. PAA anevrizma  Post emb.

35 Postpartum hemoraji; subtotal histerektomi psödoanev. Emb.

36 Sağ PFA post-travmatik psödoanv. emb. Onyx ile

37 Post-biopsi intrarenal psödoanv. emb. NBCA ile

38 Pre emb. Post emb.

39 Kemoembolizasyon Vasküler tümörlerde Tümörü besleyen arteryel dallara özel kateterlerle girilerek Embolizan (lipiodol) + kemoterapotik ajan karışımın enjeksiyonu Devaskülarizasyon Direkt lezyona yönelik selektif kemoterapi Özellikle KC tümörlerinde

40 HCC; kemoembolizasyon

41 Trombolizis Oklüde veya tromboze arteryel-venöz segmentlerde Özel kateterler kullanılarak Trombolitik ajanların enjeksiyonu ile; -Urokinaz -Doku plazminojen aktivatörü (TPA) Trombüsün eritilmesi ve akım rekonstrüksiyonu Endikasyonlar; Akut-subakut arteryel-venöz oklüzyonlar Akut-subakut luminal trombüs oluşumu Cerrahi vasküler by-pass greft oklüzyonları Hemodiyaliz fistül oklüzyonları

42 Atherektomi Perkütan endovasküler yol ile Ateromatöz plakların ve/veya trombüslerin alınması Mekanik, kimyasal ve su basınçlı ateherektomi cihazları kullanılır Endikasyonlar; Kısa oklüzyonlar (< 5 cm) Balon plasti sonrası restenoz By-pass greft stenoz ve okluzyonları Arteryel biyopsi Kontrendikasyonlar; Uzun oklüzyonlar (> 5 cm ) Diffüz stenotik lezyonlar Kronik oklüzyonlar

43 Vena Kava Filtresi Alt ekstremitelerdeki derin ven trombozu Tekrarlayan pulmoner emboliler Vena kava inferior’a yerleştirilen devamlı veya geçici, embolik materyalleri süzen vasküler filtreler

44 Vena Kava Filtresi Endikasyon: Antikoagulasyon uygulanamayan pulmoner emboli olguları Antikoagulan tedaviye rağmen rekürren pulmoner emboli Antikoagulan tedavi komplikasyonları nın gelişmesi Kontrendikasyon: Anormal koagülasyon profili Yaygın tromboz VKİ >28 mm Uzun hayat beklentisi olan genç hastalar Erken gebelik

45

46 Transjuguler intrahepatik portosistemik şant (TIPS) Portal hipertansiyonda Transjuguler yaklaşımla Hepatik venler ile vena porta arasında Vasküler metalik stent ile endovasküler olarak oluşturulan ekstraanatomik portosistemik şant

47 NON-VASKÜLER GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ Biyopsi Drenaj Biliyer plasti-stent Nefrostomi RF (Radyofrekans tümör ablasyonu) Vertebroplasti

48 Biyopsi US, BT, veya MR kılavuzluğunda Lezyonlardan özel biyopsi iğneleri ile sitolojik veya histolojik örnekleme Batın içi solid organlar, akciğer, yumuşak doku, kemik, lenfadenopati, koleksiyon İ.İ.A.B. = İnce iğne aspirasyon biyopsisi Kor biyopsi = Doku biyopsisi Kemik biyopsisi

49 Sakrumda litik- ekspansil lezyon Kordoma İ.İ.A.B.

50 Femur distalinde sklerotik lezyon; Yüksek grade’li osteosarkom PERTUCUT

51 İ.İ.A.B. İliak kanatta litik lezyon; Anevrizmal Kemik Kisti

52 Torakal vertebrada litik+destrüktif yumuşak doku kitlesi Trucut Multiple myelom

53 İ.İ.A.B.+Trucut Kr. böb. yet., hemodiyaliz hastası, ön kolda ossifiye kitle; Trucut; Sekonder hiperparatitroidi ba ğ lı ossifikasyon İ. İ.A.B.; Pilomatrixoma (Malharbe tümörü) !!

54 L2 vertebra Nekrozla ş an granülamatöz iltihap; Tbc İ.İ.A.B

55 İliak kemik post. destrüksiyon ve yum. doku kitlesi; Foliküler tiroid ca met İ.İ.A.B.

56 C5 de dest. yapan kitle İ. İ.A.B.; Az sayıda yuvarlak malign tm hücreleri Açık bx; Adeno ca met

57 Tiroid kitlesi Skapulada dest. kitle --------------------------------- İ.İ.A.B. Skapulada tiroid foliküler ca met

58    Osticut Lomber vertebrada litik lezyon Az diferansiye adeno ca met

59 Drenaj-Aspirasyon Drenaj kateterleri ve aspirasyon iğneleri ile dekompresyon veya tanı amaçlı perkütan drenaj-aspirasyon Perkütan transhepatik biliyer drenaj Abse-koleksiyon Kist-psödokist-kist hidatik Hematom Assit Lenfosel Biloma Ürinoma

60 Biliyer plasti-stent Tümoral veya non-tümoral lezyonlarda Biliyer sistem darlık-obstrüksiyonu Balon dilatasyon kateterleri veya metalik stentler ile perkütan transhepatik yolla biliyer akımın rekonstrüksiyonu

61 Ampulla Vateri tümörü; Perkütan Transhepatik Bilier Drenaj (eksternal)

62 Perkütan Transhepatik Bilier Drenaj (internal)

63 Nefrostomi Tümoral veya non-tümoral nedenlere bağlı Obstrüktif üropatinin Drenaj kateterleri kullanarak perkütan transrenal olarak dekompresyonu

64 Perkütan Antegrad NEFROSTOMİ

65

66 RF (Radyofrekans Tümoral Ablasyon) Bilgisayarlı tomografi veya US kılavuzluğunda Özellikle karaciğerdeki  3 cm metastatik veya primer neoplazilerin RF iğnesi ile radyofrekans dalgaları verilerek oluşturulan moleküler ısı sonucu tümoral lezyonun ablasyonu

67 RF Ablasyon Evreleri Sürtünme ile oluşan ısı İletken ısı

68

69

70

71 Vertebroplasti Floroskopi ve bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda Sement benzeri materyalin kollabe vertebra korpusuna perkütan olarak özel iğne ve tabanca ile enjeksiyonu Ağrılı osteoporoz Metastatik veya tümoral lezyonlar

72

73 SEMENT ENJEKSİYONU

74 Vertebra hemanjiomu

75 Osteoporoz

76 Metastaz


"GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ NEDİR? Radyolojik yöntemler eşliğinde Vasküler ve/veya perkütan yaklaşımlarla Özel materyaller (iğne, kateter, balon dilatasyon kateterleri," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları