Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL ESASLAR AMAÇ Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL ESASLAR AMAÇ Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen."— Sunum transkripti:

1

2 GENEL ESASLAR

3 AMAÇ Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor alanlarındaki projeleri destekleyen programdır.

4 PROJE TÜRLERİ SODES kapsamında belirtilen proje türleri desteklenir SOSYAL İÇERME PROJELERİ İSTİHDAM PROJELERİ KÜLTÜR,SANAT ve SPOR PROJELERİ

5 SOSYAL İÇERME Sosyal içerme konusunda hazırlanacak projeler; ilgili ilde (ŞIRNAK) *Yoksulluğun azaltılması, *Sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, *Yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, *Bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve *Toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacına yönelik projelerdir.

6 İSTİHDAM İstihdam konusunda hazırlanacak projeler; ilgili ilde * İstihdam edilebilirliğin artırılması, *İldeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, *Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve *Kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projelerdir.

7 KÜLTÜR SANAT VE SPOR Kültür, sanat ve spor konularında hazırlanacak projeler; ilgili ilde *Toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ile özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projelerdir.

8 Proje teklifleri kuruluşlarca internet sitesinden erişime açılmış olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla, 15 Şubat – 15 Mart 2013 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından il milli eğitim müdürlüğüne ; 15 Nisan 2013 tarihine kadar ise yapılacak ön değerlendirmelerden sonra valilikler tarafından Bakanlığa gönderilecektir.

9 2013 yılında gerçekleştirilecek olan SODES uygulamalarında http://www.sodes.gov.tr adresinde yer alan 2013 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları ile ekleri esas alınacaktır

10 Valilikler, kendilerine sunulan projeleri; SODES tanımındaki amaçlara uygunluk, sürdürülebilirlik, projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, proje hedef kitlesinin genişliği ve ilin önceliklerini göz önünde bulundurarak değerlendirecek ve uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Bakanlığa göndereceklerdir. Desteklenecek Proje Seçimleri

11 SODES Başvuru Süreci

12 http://online.sodes.gov.tr/sodes/

13 SODES Başvuru Süreci 1- Başvuru Formu SODES-BİS aracılığıyla doldurulur, sisteme yüklenir ve çıktısı alınır. SODES-BİS'ten başvuru formu PDF olarak indirilir ve bilgisayarınızda kaydedilir. Başvuru formu tamamlanana kadar indirilen form üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir, bilgisayarınızda kayıtlı olarak tutulabilir, ancak çıktı alınamaz. Formdaki gerekli tüm alanlar doldurularak başvuru formunun en altında yer alan kontrol et düğmesine tıklanır. İlgili düğme tıklandığında gerekli tüm alanlar doldurulmuşsa başvuru formunu gönderebilirsiniz ifadesi ortaya çıkar. Gerekli tüm alanlar doldurulmamışsa formun tamamlanmamış olduğuna dair ikaz ortaya çıkar. Tamamen doldurulmuş başvuru formu kaydedilir ve SODES-BİS'te yer alan Başvuru Formu Gönder ekranı kullanılarak sisteme yüklenir. Sisteme yüklenen başvuru formu SODES-BİS'te yer alan Başvurularım ekranından görüntülenebilmektedir. İlgili formun üzerinde sağ tıklanarak form açılır ve çıktısı alınabilir.

14 SODES Başvuru Süreci 2- Çıktısı alınan başvuru formu gerekli imzalar ve belgeler (STK'ların ilgili ilde en az bir yıldır faaliyet gösterdiğine ilişkin belge; kamu görevlilerine projeden ödeme yapılması öngörülmesi halinde buna izin veren kanun yönetmelik vs. mevzuat; valiliğin isteyeceği ilave belgeler) temin edilerek iki nüsha halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü SODES birimine iletilir. 3- İl Milli Eğitim Müdürlüğü iletişim bilgilerine İletişim Bilgileri bölümünden ulaşılabilir. Başvuru sürecinde karşılaşılan sorunlar için lütfen ilgili Strateji Birimiyle iletişim kurunuz. 4- Böylece başvuru süreci tamamlanmış olur.

15 BAŞVURU YAPABİLECEK KURULUŞLAR SODES kapsamında aşağıdaki kuruluşlar proje başvurusu yapabileceklerdir. Kamu kuruluşları,İl/ilçe özel idareleri, Belediyeler, Mahalli idare birlikleri, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları.(En az bir yıl faaliyet göstermesi gerekir.)

16 PROJELERİN SÜRESİ VE BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜ-1 Projelerin süresi sözleşme imzalandıktan sonra en fazla 1 yıldır. Bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre talep edilebilir.

17 Teklif edilecek projelerin tutarı; Alt sınır : 60.000,00 TL Üst sınır : 600.000,00 TL Projeye tahsis edilen ödeneğin tamamının süresi içerisinde harcanamaması halinde harcanamayan kısım Valilik SODES hesabında kalır. Kamu idareleri projeye eş finansman katkısı sağlamazlar.

18 Desteklenecek Proje Seçimleri STK lar En fazla 2 Projeyle başvuru yapabilir, bir projesi kabul edilir. Ancak projelerin tamamının %25’ i STK’ ların projelerinden oluşmadıysa, STK ‘nın 2. projesi değerlendirmeye alınır. Kamu kuruluşları, il müdürlükleri en fazla 10, ilçe müdürlükleri en fazla 3 proje teklifinde bulunabilirler.

19 Proje Koordinatörü en az Lise Mezunu olmalıdır. Projede koordinatöre aylık en fazla net 400,00 TL ödenebilir. Proje Koordinatörü sorumlu olduğu projeden koordinatör ücreti dışında başka ücret alamaz. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişi proje koordinatörü olamaz. Proje yürütücüsü, projenin yürütülmesi esnasında ya da projenin bir sonucu olarak sebep olabileceği her türlü zarardan üçüncü kişilere karşı tek başına sorumlu olmayı kabul eder. PROJE KOORDİNATÖRÜ

20 Proje koordinatörünün dışında projelerde; Tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, Yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. PROJE HARCAMALRINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

21 Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez. Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılamaz.

22 PROJE HARCAMALRINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER Kamuda görevli personeller projelerde tam zamanlı veya yarı zamanlı idari destek personeli olarak görev alamazlar. Vali Yardımcıları, kaymakamlar ve başvuru sahibi kurumun başkanı (kurum müdürleri, dernek başkanı, vakıf başkanı, KHGB başkanı vb.) projelerden hiçbir ad altında ücret alamaz.

23 PROJE HARCAMALRINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER Mesleki eğitim kursiyerlerine İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir. Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır.

24 PROJE HARCAMALRINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır. Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri, tahakkuk eden faizler de dahil olmak üzere, ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir. Harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir.

25 o Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. o Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. o Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, valinin izniyle, proje amaçlarına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. o Projelerin uygulama yeri ve süresinde valinin izniyle değişiklik yapılabilir. PROJELERDE YIL İÇİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

26 o Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir. o Aynı bütçe kalemleri içinde, bütçe kalemi toplam tutarının yüzde 20’sine kadar olan değişiklikler, valiliğe bilgi vermek kaydıyla proje yürütücüsü tarafından yapılabilir. o Projelerde Valiliklerce yıl içinde yapılacak değişiklik sayısı üçü geçemez. (REVİZE)

27 PROJELERDE YIL İÇİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER Proje yürütücüsü ; – ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, – proje koordinatörü ile uzman veya eğitici değişikliklerini, – banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerini valilikten izin almadan gerçekleştirebilir. Projelerde yapılacak tüm değişiklikler SODES-BİS aracılığıyla valiliğe ve Müsteşarlığa 10 gün içinde bildirilir. Projelerde yapılan değişiklikler sonucunda oluşan revize proje ve finansman sözleşmesi her türlü işlemde esas alınır.

28 Projelerin malî ve fizikî gerçekleşme durumları SODES-BİS aracılığıyla, valilik tarafından onaylandıktan sonra Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının 15’ine kadar Bakanlığa bildirilmeli, Projelerle ilgili gönderilen bilgiler, fotoğraf, video kaydı vb. görsel ve sesli materyallerle desteklenmeli, Ve materyallerin asılları elektronik ortamda arşivlenmek üzere valiliğe teslim edilmelidir. PROJELERİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ

29 Valilikler projeleri yerinde inceler. Bu incelemelerde; – Sözleşmede öngörülen hükümlere, – takvime, – gö rünürlük kurallarına, – bu Usul ve Esaslarda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığı denetlenir. Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda projelerin durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirlerini uygulayabilir. Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

30 Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsüne aittir. Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan tesislerin proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde kullanılması valilik tarafından sağlanır. Proje yürütücüsünün istekli veya yeterli olmaması halinde valilik başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir. PROJE SONUÇLARININ KULLANIMI

31 Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur. PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR

32 Proje yürütücüleri, proje kapsamında koordinatörler dışında istihdam edeceği kişileri İŞKUR’a kayıtlı olan kişiler arasından belirlemelidir. Hizmet akdine dayanılarak istihdam edilecek kişilerin işe başlama ve ayrılma bilgisini valiliğe bildirilmelidir.

33 PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR Proje kapsamındaki eğitimleri verecek olan eğitmenlerin söz konusu eğitimler konusundaki yeterliliğini gösterir belgeyi, projenin başlangıcında Valiliğe bildirilmelidir, Proje ihale ilanlarını en az bir hafta önceden valilik internet sitesinden yayınlamalıdır, Başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler SODES’ ten desteklenemez.

34 PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR Mesleki eğitim faaliyeti içeren projelerde, Milli Eğitim Bakanlığı (Halk Eğitim Merkezi) ve İŞKUR ’la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesini sağlamak, Mesleki eğitim kurslarına ve toplum yararına çalışma programlarına katılan kişilerin İŞKUR’a kayıtlarının yapılmasını sağlamak uygulama aşamasında olması gereken önemli esaslardandır.

35 DERNEKLERDE: Derneklerde satın alma sürecinde bir teknik şartname hazırlayarak Valilik internet sitesinde teklif duyurusu yaparlar. Ancak, 2.000 TL’ye kadar olan alımlar bu uygulamadan muaftır. Tekliflerin hazırlanması için 2.000-10.000 TL arasındaki alımlarda duyuru tarihinden itibaren 1 hafta, 10.000 TL’den yüksek alımlarda ise 15 gün süre tanınır. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR

36 DERNEKLERDE: Teknik şartname, alınan nihai teklif dosyaları ve piyasa fiyat araştırması tutanağını içeren mal/hizmet satın alma dosyası Valiliğe sunulur. Valilik sunulan mal/hizmet satın alma dosyasını inceleyerek değerlendirmelerini proje yürütücüsüne bildirir. Bu kapsamda, valilik piyasa fiyat araştırmasının yenilenmesini talep edebilir. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR

37 Telefon/GSM(486) 216 15 60 E-Posta sodes73@gmail.com İletişim

38 TEŞEKKÜRLER STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ


"GENEL ESASLAR AMAÇ Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları