Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALATYA VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Aralık 2011

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALATYA VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Aralık 2011"— Sunum transkripti:

1 MALATYA VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ 16-21-30 Aralık 2011
2011 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ MALATYA VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Aralık 2011

2 SODES Nedir? Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve sosyal bütünleşmenin sağlanması için dezavantajlı kesimlere destek veren, Kalkınma Bakanlığı tarafından koordine ve finanse edilen bir programdır.

3 SODES’in Amacı Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımı, Mesleki becerilerin geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliğin artırılması, Yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların giderilmesi,

4 SODES’in Amacı Toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin güçlendirilmesi,
Becerilerin geliştirilmesi ve yeteneklerin açığa çıkartılması amaçlanmaktadır.

5 Hedef Kitle Çocuklar Gençler Kadınlar İşsizler Yoksullar Göç Etmişler
Kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayanlar

6 2011 Yılında SODES’in Kapsama Alanı Genişledi
2008 ve 2009 yıllarında GAP bölgesindeki 9 ilde, 2010 yılında DAP bölgesindeki 16 ilin de katılımıyla 25 ilde, 2011 yılında Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın farklı birer uygulama modeliyle pilot iller olarak programa dahil edilmesiyle SODES projeleri 30 ilde uygulamaya başlamıştır.

7 Kabul Edilen Projelerimiz
Malatya SODES kapsamındaki iller içerisinde proje sayısı bakımından; 2010 yılında 90 projeyle 1. sırada, 2011 yılında da 150 projeyle yine 1.sırada yer almıştır.

8 Kabul Edilen Projelerimiz
İlimizde 2010 yılında 90 proje kabul edilmiş olup, bu projelere Kalkınma Bakanlığı tarafından toplam ,00 TL kaynak tahsis edilmiştir. Bu projeler eşfinansmanlarla birlikte toplam 8 milyonTL ‘yi geçmiştir. 2011 yılında ise kabul edilen150 projeye Kalkınma Bakanlığı tarafından ,00TL kaynak tahsis edilmiştir. Bu projeler eşfinansmanlarla birlikte toplam 9 milyonTL ‘yi geçmiştir.

9 Proje Yürütücülerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Valiliğimizle SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde sözleşme imzalamak, Valiliğin belirleyeceği bankada SODES Proje hesabı açmak ve hesap bilgilerini resmi yazıyla SODES Birimine bildirmek, Projeyi amaçlarına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak, Gerekmesi halinde, projeye ortak olan kuruluşlarla ortaklık beyannamesi ve gerekli protokolleri imzalamak,

10 Proje Yürütücülerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Proje izleme ve denetlenmesi esnasında her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak ve proje gelişmelerine ilişkin bilgileri SODES-BİS’e girmek, Proje ihale ilanlarını en az 1 hafta önceden valilik internet sitesinde yayınlamak, Hizmet akdine dayanılarak istihdam edilecek kişilerin işe başlama ve ayrılma bilgisini Valiliğimize bildirmek, Eğitmenlerin yeterlilik belgesini projenin başlangıcında Valiliğe bildirmek,

11 Proje Yürütücülerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak, Mesleki eğitimlerde MEM ve İŞKUR’la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesini sağlamak, Mesleki eğitim kurslarına ve toplum yararına çalışma programlarına katılan kişilerin İŞKUR’a kayıtlarının yapılmasını sağlamak,

12 Proje Harcamaları SODES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen maliyetler şunlardır: Personel giderleri, mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler, toplum yararına çalışma programlarında istihdam edilecek kişilere yapılacak ödemeler (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.) Yolculuk giderleri,

13 Proje Harcamaları Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı’nın her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.) Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemeleri maliyetleri,

14 Proje Harcamaları Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.), Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.), Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.), Elektrik, su, telefon vb. idari giderler,

15 Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler
Proje koordinatörünün dışında projelerde; Tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını geçemez. Yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. Bütçe büyüklüğü tl ve üzeri olan projelerde koordinatöre en fazla 400tl ödenebilir. Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez.

16 Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler
Mesleki eğitim kursiyerlerine yemek ve ulaşım gideri olarak günlük 15 TL’ye kadar harçlık ödenebilir. Toplum yararına çalışma programları kapsamında istihdam edilecek kişilere asgari ücret üzerinden çalışma süresine göre hesap edilecek ücretten ödeme yapılır. Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

17 Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler
İstihdam projelerinde en fazla 3 kişiye kişi başı 5.000tl ye kadar ayni sermaye desteği verilebilir.Bu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından sağlanır. Faaliyetin 2 yıl devam etmesi zorunludur. Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik SODES hesabına aktarılır.

18 Proje Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi
Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe sistemine uygun olarak tutar. Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri, tahakkuk eden faizler de dahil olmak üzere, ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir.

19 Proje Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi
Proje yürütücüsü yapılan giderlere ilişkin aşağıdaki belgeleri hazırlar ve saklar. Projeye ilişkin muhasebe kayıtları, Teknik ve idari şartname, fiyat teklifleri ve fiyat araştırması raporu vb. satın alma işlemlerine ilişkin belgeler, Sipariş formları ve sözleşmeler gibi taahhütlerin belgeleri, Tedarikçilerden alınan teslim-tesellüm makbuzu türünde belgeler, Bir işin tamamlandığını kanıtlayan ibraname türü belgeler,

20 Proje Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi
Teknik ve idari şartname, fiyat teklifleri ve fiyat araştırması raporu vb. satın alma işlemlerine ilişkin belgeler, Sipariş formları ve sözleşmeler gibi taahhütlerin belgeleri, Bir hizmet veya mal alımını ispatlayan makbuz ve fatura türü belgeler, İş sözleşmeleri, maaş bordroları ve sosyal güvenlik prim belgeleri gibi personele ilişkin kayıtlar.

21 Proje Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi
Yapılan giderlere ilişkin belgeler proje yürütücüsü kurumun sorumlu amirince belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından onaylanır. Bu belgeler proje dosyasında saklanarak, istenmesi durumunda Valiliğe veya diğer yetkili kurumlara ibraz edilir.

22 Projelerin İzlenmesi ve Denetlenmesi
Valiliğimiz projeleri yerinde inceler. Bu incelemelerde; Sözleşmede öngörülen hükümlere, Faaliyet takvimine, Görünürlük kurallarına, SODES Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığını denetler.

23 Projelerin İzlenmesi ve Denetlenmesi
Valiliğimiz , izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda projelerin durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirlerini uygulayabilir. Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır.

24 STK’ların Takip Edeceği Satın Alma Süreci
  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının proje kapsamında yapacakları satın alma işlemleri doğrudan temin yoluyla yapılır. Bu amaçla, ilgili proje yürütücüleri bir teknik şartname hazırlayarak Valilik internet sitesinde teklif duyurusu yaparlar. Ancak, TL’ye kadar olan alımlar bu uygulamadan muaftır.

25 STK’ların Takip Edeceği Satın Alma Süreci
Tekliflerin hazırlanması için TL arasındaki alımlarda duyuru tarihinden itibaren 1 hafta, TL’den yüksek alımlarda ise 15 gün süre tanınır. Sürenin bitiminde alınan teklifler çerçevesinde bir piyasa fiyat araştırması tutanağı hazırlanır.

26 STK’ların Takip Edeceği Satın Alma Süreci
Fiyatın düşürülmesi amacıyla isteklilerle görüşme yapılabilir. Teknik şartname, alınan nihai teklif dosyaları ve piyasa fiyat araştırması tutanağını içeren mal/hizmet satın alma dosyası Valiliğe sunulur. Valilik sunulan mal/hizmet satın alma dosyasını inceleyerek değerlendirmelerini proje yürütücüsüne bildirir.

27 STK’ların Takip Edeceği Satın Alma Süreci
Bu kapsamda, valilik piyasa fiyat araştırmasının yenilenmesini talep edebilir. Proje yürütücüsü valiliğin değerlendirmelerini dikkate alarak piyasa fiyat araştırmasını yeniler ve en uygun fiyatı veren istekli ile sözleşme imzalayarak söz konusu satın alma işlemini gerçekleştirir.

28 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Projelerde kabul edilmiş olsa bile doğrudan yararlanıcıya yönelik olmayan fiziki yatırım harcamalarından kaçınılmalı Toplum yararına çalışma programları kesinlikle SYDV’lerden yardım alan kişilerden seçilmeli Koordinatörler dışında projelerde görev alacaklar İŞKUR’a kayıtlı olmalı Mesleki eğitim ,kültür,gençlik merkezi vb.gibi tesislerin oluşturmasının içeren projelerde ilgili alanlarda kurs ve etkinlik düzenlenmesi zorunludur.

29 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
İstihdam projelerinde, kendi işini kurmak isteyen kursiyerler için KOSGEB, SYDV, İl Özel İdareleri gibi girişimcilik ve mikro kredi desteği veren kuruluşlarla ortaklık kuranlara öncelik verilir. Mesleki Eğitimlerde İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezleriyle ortaklık kurulup SERTİFİKA verilmeli, kursiyerlerin İŞKUR’a kaydı yapılmalıdır. Kursiyerlerin devamsızlıkları toplam eğitim süresinin %10 nunu aşması halinde eğitim ile ilişkileri ve harçlıkları kesilir. Her türlü eğitim ve öğretim hizmetlerinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde hareket edilmeli, cari mevzuata uyum sağlanmalı.

30 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Proje olması mevcut mevzuata tabi değilmiş gibi algılanmamalı Kamu kurumlarının rutin faaliyetlerine harcama yapılmamalı Özellikle dezavantajlı gruplara hitap edilmeli Kursiyerlerin seçimine özen gösterilmeli, dezavantajlı kesimlerden olmasına dikkat edilmelidir.

31 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Çocuk parkı, semt sahası, projelerinde oturma bankları, kamelyalar, parke döşenmesi vs. çevre düzenlemesi adı altında amacından uzaklaşması engellenmeli Bu tarz projeler sadece kentin geri kalmış bölgelerinde uygulanmalı Projelerin başarılı bir şekilde izlenebilmesi için katılımcıların gerekli bilgilerinin yer aldığı listeler tutulmalı Özellikle büyük şehirlerde SODES programının temel hedef kitlesinin sadece kenar mahalleler, varoşlar olduğu unutulmamalıdır.

32 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Proje amaç ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valilik izni ile iptal edilebilir. Satın alınan demirbaşlar ve oluşturulan tesislerin proje bitiminden sonra en az 3 yıl süre ile proje amaçlarına uygun kullanılması sağlanır.

33 Projelerden Beklentiler
Sosyal Kalkınma ve Toplumsal Bütünleşme Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi (dezavantajlı kesimlerin niteliğinin artırılması) Eğitimde fırsat eşitliği Kız çocuklarının okullaşma oranlarının artırılması

34 Projelerden Beklentiler
İstihdam projelerinde gelir elde edebilirliğin sağlanması Olumlu alışkanlıkların kazandırılması Risk altındaki gruplara yönelik faaliyetler Çocuk ve kadınların kendilerini ifade edebilecekleri imkanlar sunmak Yetenekleri açığa çıkarmak

35 Projelerden Beklentiler
İnsan Odaklılık Doğrudan faydalanıcıya yönelik projeler Minimum fiziki yatırım Maliyet Etkinlik Az personel Faydalanıcıya yönelik harcama Harcamalarda maksimum dikkat

36 2011 yılı SODES Uygulama Usul ve Esaslarına, ilgili diğer belge ve formlara Valiliğimizin adresinden ulaşabilirsiniz.

37 TEŞEKKÜRLER...


"MALATYA VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Aralık 2011" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları