Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MTA BALIKESİR KUZEYBATI ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MTA BALIKESİR KUZEYBATI ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1

2 MTA BALIKESİR KUZEYBATI ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

3 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

4 HARCAMA BİRİMİ GÖREVLİLERİ VE GÖREVLERİ
HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

5 HARCAMA YETKİLİSİ 5018 sayılı Kanunun 31. maddesinde belirtilen “Bütçe Kanunu ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir”

6 HARCAMA YETKİLİSİNİN GÖREVLERİ
Birimlere tahsis edilen cari idame ve yatırım ödeneklerini 5018 sayılı kanun hükümlerine göre kullanılmasından, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmenliklerine ve mevzuata uygun olmasından

7 Bütçelerin AFP göre serbest olan ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek gönderilen ödenek kadar harcama yapabilirler. Taşınırların etkili, ekonomik verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinde, kullanılmasından

8 Bölge müdürleri bölge sınırları içerisinde yürütülecek projelerin araziye yönelik ödeneklerin kullanımında harcama yetkilisi daire başkanlıklarının göndereceği ödenek tutarında harcama yetkilisi olarak hareket edeceklerinden yetkilerini yardımcılarına devredemezler. Ancak izin,görev,sıhhı izin vb. görev başında bulunamayacakları durumlarda vekalet bıraktıkları yardımcıları tarafından bu görev yürütülecektir.

9 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
5018 Sayılı kanunun 33 maddesinde belirtilen “harcama etkilisinin harcama talimatı üzerine işin yaptırılması,mal veya hizmetin alınması,teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması ,belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlaması görevini yürütürler.

10 Harcama Talep Formu, MİF ve ÖEB Gerçekleştirme Görevlisi tarafından hazırlanacaktır.
ÖEB ve MİF lerin düzenleyen bölümü Gerçekleştirme Görevlisi tarafından “Kontrol Edilmiş ve Uygun Görülmüştür” şerhi düşülerek ve gerçekleştirme Görevlisinin açık adı ve soyadı yazılarak imzalanacaktır.

11 Harcama işleminin tamamlanması aşamasında; harcamanın çeşidine göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğindeki yer alan belgelerden gerekli olanlar, Geçekleştirme Görevlileri tarafından hazırlanacaktır.Harcamaya esas belgeler üzerinde Gerçekleştirme Görevlisi “ön mali kontrol” ü yapacak ve tüm belgelerin arkaları Gerçekleştirme Görevlisi tarafından imzalanacaktır.

12 Gerçekleştirme Görevlileri ÖEB ve eklerini ön mali kontrolü yapıldıktan sonra onaylanmak üzere Harcama Yetkilisine (Bölge Müdürüne) sunacaklardır.

13 ÖDENEK İŞLEMLERİ Bölge Müdürlükleri bölge sınırları içinde yürütülecek projelerin araziye yönelik giderleri için Harcama yetkilisi daireden her ayın 5 kadar proje kodu ve bütçe tertibi ayrı ayrı belirtilerek ödenek talebinde bulunulacaktır.

14 Ödenek talebi ilgili daire tarafından onaylanarak Strateji geliştirme Dairesine bildirildikten sonra ödenek bölge müdürlüğüne gönderilecektir. Ödenekler Strateji Geliştirme dairesi başkanlığı tarafından ödenek gönderme belgesi ile e-bütçe ve say2000i sistemi üzerinden gönderilecektir. Harcamalar her iki sistemde ödenek görüldükten sonra yapılacaktır.

15 HARCAMA TALEP FORMU Merkezde ve bölge müdürlüklerinde harcama biriminin ödeneğinden yapılacak her türlü harcama için Gerçekleştirme Görevlisi tarafından Harcama Talep Formu hazırlanması zorunludur.

16 Harcama Talep Formunda alım gerekçesi ve yaklaşık maliyeti,ihtiyaç duyulan birimin uzman personeli tarafından hazırlanacak ve doldurulacaktır. Harcama Talep Formunun Proje Kod No bölümüne harcama yapılan projenin kod genelgesinde yer alan kodu yazılacaktır.

17 Harcama Talep Formu hazırlanırken Harcamanın kapsamı ve alım şekli yazılacaktır.

18 ÖN ÖDEMELİ İŞLER 5018 Sayılı kanun hükümlerine göre tüm ödeme işlemleri banka kanalı ile yapılacaktır. Harcama yetkilisi mutemetleri tarafından alınan iş avansları 30 gün (1 Ay) içinde kapatılması gerekmektedir.

19 İş avansı ve yolluk avanslar personelin bankomat hesaplarına yatırılacaktı.
Harcama yetkilisi mutemetleri tarafından avans alınarak yapılacak ödemelerde fatura tarihi avans alınan tarihten sonra olacaktır.

20 Alınan iş ve yolluk avansı kapatılmadan yeni avans verilmeyecektir.
Alınan avans süresinde kapatılmadığı taktirde 6183 sayılı amme alacakları kanunu kapsamında hesaplanacak gecikme faizi ile beraber tahsil edilecektir.

21 ÖDEME EVRAĞINA EKLENECEK BELGELER
Kiralar Makine, alet, araç ve taşıt kira bedelleri ile bilgisayar sistemleri ve yazılımları kira bedellerinin ödenmesinde;

22 Taahhüt dosyası,, Fatura, Hizmet İşleri Hakediş Raporu, ödeme belgesine bağlanır.

23 Taahhüt dosyası Madde 6 - İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde; onay belgesi, ihale komisyonu kararı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesine göre doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı (Örnek:2) veya

24 söz konusu maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form, sözleşme yapılması halinde sözleşme ve Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan taahhüt dosyası, ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha (taahhüt olunan işin bedeli bir defada tahakkuk ettirildiği takdirde bir nüsha) olarak muhasebe yetkilisine verilir.

25 Taahhüt dosyasının asıl nüshası, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına bağlanır. Ancak, mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde Yönetmeliğin ilgili maddesinde sayılan belgelerden taahhüt dosyası dışındaki belgeler bağlanır.

26 taahhüt dosyasının onaylı sureti ise, bir defadan fazla tahakkuk ettirilen hakediş ödemelerinin kontrolü için muhasebe biriminde saklanır. Tüketim mal ve malzemeleri, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alım giderleri Madde Her türlü tüketim mal ve malzemeleri ile demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;

27 Taahhüt dosyası, Fatura, Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, Taşınır işlem fişi, Ödeme belgesine bağlanır.

28 DİĞER İŞLEMLER kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanılması ilkesi gözetilerek gerekli plan ve program dahilinde ve ihale mevzuatı çerçevesinde akaryakıt hariç günlük olarak binek ve arazi aracı için KDV hariç 45 TL ye kadar, minibüs için 50 TL ye kadar doğrudan temin usulü ile araç kiralayabileceklerdir.İlgili bölge müdürünün onayına bağlı olarak araç kiralama bedelleri %20 artırılabilecektir.

29 Proje/arazi çalışmalarında ihtiyaç duyulan arazi nitelikli işgücü ihtiyacı 657 sayılı kanunun 4/c maddesine göre veya kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gözetilerek gerekli plan ve program dahilinde ihale mevzuatı çerçevesinde alt işverenden hizmet alımı cihetine gidebilecektir.

30 İçinde bulunan yılda başlayan ve kesintiye uğramaksızın bir sonraki yılda sürdürülmesi gereken projelerin arazi uygulama formuna uygun olarak sözleşmeler yenilecektir.

31 Merkez ve bölge müdürlüklerinde 5018 sayılı kanun ve diğer mevzuatlar kapsamında gerekli işlemleri yürütmek üzere merkez ve bölgelere gönderilen elemanlar ile kampların idari ve mali iş ve işlevlerini yerine getirmek için görevlendirilen bölge ve merkez elamanları 7 güne kadar görev daire başkanları ve bölge müdürleri tarafından, 7 günün üzerindeki görevlendirmeler daire başkanı ve bölge müdürlüklerinin bağlı olduğu Genel Müdür Yard. Tarafından imzalanacaktır.

32 Arazi işleri,numune alımı,ruhsat etütleri vb acil görevlendirmelere ihtiyaç olduğu taktirde elemanların 5 güne kadar geçici görevlendirmeleri ilgili harcama yetkilisi daireye bilgi verilmek suretiyle ilgili bölge müdürü tarafından onaylanacaktır.

33 FORMLAR


"MTA BALIKESİR KUZEYBATI ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları