Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MARDİN VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon birimi 15/08/2012 MARDİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MARDİN VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon birimi 15/08/2012 MARDİN."— Sunum transkripti:

1 MARDİN VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon birimi 15/08/2012 MARDİN

2 581 447 39 2012 YILI SODES PROJELERİ-1 7.186.335,00 TL
Elektronik Başvuru Sayısı 447 Geçerli Başvuru Sayısı 39 Onaylanan Proje Sayısı Toplam Bütçe ,00 TL Serdar YILMAZ

3 2012 YILI PROJE İSTATİSTİKLERİ
Serdar YILMAZ

4 2012 YILI SODES UYGULAMA USUL ve ESASLARI
Serdar YILMAZ

5 2012 YILI SODES UYGULAMA USUL ve ESASLARI
Uygulama Usul ve Esaslarının Amacı; Sosyal Destek Programının (SODES); uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

6 2012 YILI SODES UYGULAMA USUL ve ESASLARI
Kapsamı: Güneydoğu Anadolu Projesi ve Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerde uygulanan projelere tahsis edilen ödeneğin harcanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine dair hükümlerdir.

7 GENEL ESASLAR

8 PROJELERİN SÜRESİ VE BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜ-1
Projelerin süresi en fazla 1 yıldır. Bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre talep edilebilir. 8

9 VALİLERİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI-1
Projelere yapılacak ödemeleri Usul ve Esaslardaki hükümler çerçevesinde gerçekleştirmek, Projelerin idari ve mali denetimini yapmak, Projeler ile ilgili her türlü sekretarya hizmetini ve arşivleme işlemlerini yapmak, SODES kapsamındaki projeler için ilde yapılacak ihalelere gözlemci olarak katılmak, 9

10 VALİLERİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI-2
İl düzeyinde benzer alanlarda yürütülen diğer projeleri takip ederek projelerin tamamlayıcılığını sağlamak, İlin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kuruluşları ve kamuoyunu proje hazırlamaya yönlendirmek üzere bilgilendirmek ve SODES’in tanıtımını yapmak, Proje yürütücüleri arasında her türlü koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak. 10

11 PROJE KOORDİNATÖRÜ Proje Koordinatörü en az Lise Mezunu olmalıdır.
Projede koordinatöre aylık en fazla net 400,00 TL ödenebilir. Proje Koordinatörü sorumlu olduğu projeden koordinatör ücreti dışında başka ücret alamaz. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişi proje koordinatörü olamaz. Projede en fazla bir koordinatöre aylık en fazla net 400 TL ödeme yapılabilir.

12 İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER-1
PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER-1 Proje koordinatörünün dışında projelerde; Tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, Yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez.

13 PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER-2
Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez. Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılamaz.

14 PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER-3
Kamuda görevli personeller projelerde tam zamanlı veya yarı zamanlı idari destek personeli olarak görev alamazlar. Vali Yardımcıları, kaymakamlar ve başvuru sahibi kurumun başkanı (kurum müdürleri, dernek başkanı, vakıf başkanı, KHGB başkanı vb.) projelerden hiçbir ad altında ücret alamaz.

15 PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER-4
Mesleki eğitim kursiyerlerine İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir. Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır.

16 PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER-5
Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır. Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri, tahakkuk eden faizler de dahil olmak üzere, ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir. Harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir.

17 PROJELERDE YIL İÇİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER-1
Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, valinin izniyle, proje amaçlarına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. Projelerin uygulama yeri ve süresinde valinin izniyle değişiklik yapılabilir.

18 PROJELERDE YIL İÇİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER-2
Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir. Aynı bütçe kalemleri içinde, bütçe kalemi toplam tutarının yüzde 20’sine kadar olan değişiklikler, valiliğe bilgi vermek kaydıyla proje yürütücüsü tarafından yapılabilir. Projelerde Valiliklerce yıl içinde yapılacak değişiklik sayısı üçü geçemez.

19 PROJELERDE YIL İÇİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER-3
Projelerin gerçekleşen maliyetlerinin proje bütçesinin altında kalması durumunda, proje için tahsis edilen ödenek valilik SODES hesabına aktarılır. Uygulanma olanağı ortadan kalkan projelerin ödenekleri valilik SODES hesabına aktarılır.

20 PROJELERDE YIL İÇİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER-4
Proje yürütücüsü; ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, proje koordinatörü ile uzman veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerini valilikten izin almadan gerçekleştirebilir. Projelerde yapılacak tüm değişiklikler SODES-BİS aracılığıyla valiliğe ve Müsteşarlığa 10 gün içinde bildirilir.  Projelerde yapılan değişiklikler sonucunda oluşan revize proje ve finansman sözleşmesi her türlü işlemde esas alınır.

21 PROJELERİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ-1
Projelerin malî ve fizikî gerçekleşme durumları SODES-BİS aracılığıyla, valilik tarafından onaylandıktan sonra Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının 15’ine kadar Bakanlığa bildirilmeli, Projelerle ilgili gönderilen bilgiler, fotoğraf, video kaydı vb. görsel ve sesli materyallerle desteklenmeli, Ve materyallerin asılları elektronik ortamda arşivlenmek üzere valiliğe teslim edilmelidir.

22 PROJELERİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ-2
Valilikler projeleri yerinde inceler. Bu incelemelerde; Sözleşmede öngörülen hükümlere, takvime, görünürlük kurallarına, bu Usul ve Esaslarda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığı denetlenir. Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda projelerin durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirlerini uygulayabilir. Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

23 PROJE SONUÇLARININ KULLANIMI
Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsüne aittir. Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan tesislerin proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde kullanılması valilik tarafından sağlanır. Proje yürütücüsünün istekli veya yeterli olmaması halinde valilik başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir. 

24 PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR-1
Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.

25 PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR-2
Proje yürütücüleri, proje kapsamında koordinatörler dışında istihdam edeceği kişileri İŞKUR’a kayıtlı olan kişiler arasından belirlenmelidir. Hizmet akdine dayanılarak istihdam edilecek kişilerin işe başlama ve ayrılma bilgisini valiliğe bildirilmelidir.

26 PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR-3
Proje kapsamındaki eğitimleri verecek olan eğitmenlerin söz konusu eğitimler konusundaki yeterliliğini gösterir belgeyi, projenin başlangıcında Valiliğe bildirilmelidir, Proje ihale ilanlarını en az bir hafta önceden valilik internet sitesinden yayınlamalıdır,

27 PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR-4
Mesleki eğitim faaliyeti içeren projelerde, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesini sağlamak, Mesleki eğitim kurslarına ve toplum yararına çalışma programlarına katılan kişilerin İŞKUR’a kayıtlarının yapılmasını sağlamak.

28 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR-1
DERNEKLERDE: Derneklerde satın alma sürecinde bir teknik şartname hazırlayarak Valilik internet sitesinde teklif duyurusu yaparlar. Ancak, TL’ye kadar olan alımlar bu uygulamadan muaftır. Tekliflerin hazırlanması için TL arasındaki alımlarda duyuru tarihinden itibaren 1 hafta, TL’den yüksek alımlarda ise 15 gün süre tanınır.

29 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR-2
DERNEKLERDE: Teknik şartname, alınan nihai teklif dosyaları ve piyasa fiyat araştırması tutanağını içeren mal/hizmet satın alma dosyası Valiliğe sunulur. Valilik sunulan mal/hizmet satın alma dosyasını inceleyerek değerlendirmelerini proje yürütücüsüne bildirir. Bu kapsamda, valilik piyasa fiyat araştırmasının yenilenmesini talep edebilir.

30 NOTLAR Bakanlık tarafından öngörülen proje revizyonlarının en geç 07 Eylül 2012 tarihine kadar yapılması, Eğitim Projelerinin ihalelerinin bir an önce yapılıp Eğitim Öğretim Yılıyla beraber başlatılması, Yapılacak tüm faaliyetlerin dezavantajlı bireylere yönelik olması ve dezavantajlı bireylerin yoğun yaşadığı yerlerde yapılması gerekmektedir. Eğitim projelerinin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle ORTAK gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

31 NOTLAR Dersane ve İngilizce Yaz Eğitim Kampı Projelerinde;
1- Kurumda çalışan personellerin 1. derece ve 2. derece yakınlarından seçilmeyecek, 2-Hedef kitle; dezavantajlı (terör mağduru, göç mağduru, yoksulluk ve özürlü) ve başarılı öğrencilerden seçilecek. 3-Tüm eğitim kurumları taranarak, başarı ve dezavantaj faktörü esas alınarak bir sıralama oluşturup, Valiliğin uygun görüş alınarak öğrenci seçimi yapılacaktır.

32 İletişim Telefon (482) 212 47 03 E-Posta mardinsodes@gmail.com Web
Facebook Mardin Valiligi AB Projeler Merkezi Twitter abmar47

33 TEŞEKKÜRLER

34 DERNEKLER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ KAYMAKAMLIK-BELEDİYELER
SÖZLEŞMELER AŞAĞIDA BELİRTİLEN PERSONELLERDE BULUNMAKTADIR. KAYMAKAMLIK-BELEDİYELER DERYA HANIM MARDİN MERKEZDEKİ KAMU KURULUŞLAR DUYGU HANIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ZEYNEP HANIM DERNEKLER AHMET BEY


"MARDİN VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon birimi 15/08/2012 MARDİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları