Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

01 Mazıdağı Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi Sosyal Destek Programı ---Bilgilendirme Toplantısı--- 03 Haziran 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "01 Mazıdağı Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi Sosyal Destek Programı ---Bilgilendirme Toplantısı--- 03 Haziran 2010."— Sunum transkripti:

1 01 Mazıdağı Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi Sosyal Destek Programı ---Bilgilendirme Toplantısı--- 03 Haziran 2010

2 www.mazidagi.gov.tr/ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) NEDİR? 2

3 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) NEDİR? İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat, spor alanlarında; •Göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı sosyal ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan, •Yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, • İl düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, •Uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği, •Sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır. 3

4 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/ SODES NASIL VE NE ZAMAN BAŞLADI? •2008–2012 yılları arasında GAP Projesinin bir an önce bitirilmesi amacıyla hazırlanan GAP Eylem Planı altında 2008/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Eylem Planı kapsamında SODES 2008 yılında başlatılmıştır. 4

5 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/ SODES’İN AMAÇLARI NELERDİR? •Toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek •Bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini artırmak •Bölgenin beşeri sermayesini geliştirmek •Toplumun dezavantajlı kesimlerine fırsatlar sunmak •Gençlerin ve kadınların istihdam edilebilirliğini artırmak •Mesleki eğitim imkânlarını genişletmek •Çocukları, gençleri ve kadınları kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek •Bölgedeki çocukların ve gençlerin ülkemizin diğer bölgelerindeki akranlarıyla kaynaşmalarını sağlamak 5

6 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/ SODES’İN BİLEŞENLERİ NELERDİR?  İstihdam edilebilirliğin artırılması  İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün geliştirilmesi  Mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi  Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması  Kendi işini kurabileceklere destek olunması 6 1.İSTİHDAM

7 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/  Yoksulluğun azaltılması  Sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması  Yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması 7 2.SOSYAL İÇERME SODES’İN BİLEŞENLERİ NELERDİR?

8 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/  Toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi  Özellikle çocukların ve gençlerin kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesine destek olunması  Çocukların ve gençlerin yeteneklerini açığa çıkarmalarına, kendilerine ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunması 8 3.KÜLTÜR, SANAT ve SPOR SODES’İN BİLEŞENLERİ NELERDİR?

9 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/ SODES’İN HEDEF KİTLESİ KİMDİR? SODES’in hedef kitlesi özellikle bölgede yoksulluk ve sosyal imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan; •Çocuklar •Gençler •Kadınlar •İşsizler •Yoksullar •Göç etmişler •Kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır. 9

10 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/ SODES’E KİMLER BAŞVURABİLİR? •Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yerel Birimleri •İl ve İlçe Özel İdareleri •Belediyeler •Köylere Hizmet Götürme Birlikleri •Üniversiteler •Meslek Örgütleri •Sivil Toplum Kuruluşları 10

11 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/  istihdam  Beceri kazandırma ve meslek edindirme programları,  Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik eğitim programları, danışmanlık hizmetleri ve finansman desteği,  Toplum yararına çalışma programları,  Mevsimlik işçilere yönelik projeler. 11 ÖRNEK PROJE KONULARI

12 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/ ÖRNEK PROJE KONULARI  Sosyal içerme  Yoksul vatandaşların gelir getirici faaliyetlere erişiminin artırılması,  Kentlerin az gelişmiş bölgelerinde yaşayanların kente entegrasyonu ve toplumsal uyumunu sağlama,  Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesi,  Ailelere yönelik kadın ve çocuk sağlığı ile ilgili eğitimler,  Yaşlılara yönelik sağlık taraması, bakım hizmeti ve küçük ev tadilatları gibi destek faaliyetler,  Çocukların ve gençlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi,  Özürlülerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırılması,  Gönül Köprüsü gibi öğrenci değişimi ve gezi faaliyetleri. • 12

13 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/  Kültür, sanat ve spor  Kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı teşvik edecek faaliyetler,  Spor tesislerinin ve rekreasyon alanlarının yaygınlaştırılmasına ve bu alanların daha aktif ve etkin kullanılmasına yönelik faaliyetler,  Eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine katılım için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini ve bu alanlarda kursların düzenlenmesi,  Çocuk ve gençlerin eğitim ve kültür faaliyetlerine aktif katılımını destekleyici kitap okuma programları gibi faaliyetler,  Sinema, tiyatro gibi kültürel faaliyetlere katılımı artırabilmek için, özellikle öğrencileri ve kırsalda kalan kesimi hedef alacak faaliyetlerle, gezici sinema ve tiyatro şenliklerinin düzenlenmesi ya da öğrencilere ücretsiz bilet dağıtılması gibi faaliyetler. 13 ÖRNEK PROJE KONULARI

14 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/ SODES’İN 2008-2009 UYGULAMA ALANI NERESİDİR? •SODES Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde uygulandı. 14

15 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/ SODES GENİŞLİYOR 2008 ve 2009 yıllarında GAP kapsamındaki 9 ilde yürütülen SODES’in 2010 yılından itibaren; GAP(Güneydoğu Anadolu Projesi), DAP (Doğu Anadolu Projesi) bölgelerinde yer alan sosyo- ekonomik gelişmişlik seviyesi düşük ve toplumsal bütünleşme sorunu yaşayan illerde de yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 15

16 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/ SODES GENİŞLİYOR 16

17 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/ SODES’TE PROJE SÜRECİ NASILDIR?  DPT tarafından valiliklere gönderilen resmi bir yazı aracılığı ile proje çağrısı yapılır.  Valilikler tarafından bu çağrı yerel düzeydeki aktörlere duyurulur.  Yerel aktörler hazırladıkları proje tekliflerini Valiliklere gönderir.  Valilikler proje tekliflerini SODES’e uygunluk açısından bir ön elemeye tabi tutarak toplu bir şekilde DPT’ye gönderir.  DPT bünyesinde oluşturulan proje değerlendirme ekibi hazırlanmış değerlendirme çizelgesi çerçevesinde projeleri puanlandırır.  Değerlendirmede projenin SODES kapsamına girip girmediği, SODES amaçlarına uygunluğu, iç tutarlılığı, hedef kitlesinin genişliği, sürdürülebilirliği sorgulanır. Ayrıca,değerlendirmede, çocuklar, gençler, kadınlar ve kentlerdeki yoksulları hedef alan projelere öncelik verilir. 17

18 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/  Uzmanların yaptığı değerlendirmelerin sonuçları çerçevesinde projeler puanlarına göre sıralanarak bütçe imkanları ölçüsünde desteklenir.  Desteklenmesi uygun görülen projelerin ödenekleri ilgili valiliklerin SODES için açmış oldukları özel hesaba aktarılır.  Valilikler ödenekleri, proje yürütücüsünün proje için açtığı hesaba dilimler halinde aktarır.  SODES Usul ve Esasları çerçevesinde proje uygulamaları ve harcamaları valilik tarafından izlenir ve sonuçları DPT’ye SODES İzleme Bilgi Sistemi aracılığı ile rapor edilir. 18 SODES’TE PROJE SÜRECİ NASILDIR?

19 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/ SODES PROJESİ HAZIRLARKEN KULLANILACAK DOSYALAR •SODES_2009_Uygulama_Usul_ve_EsaslarSODES_2009_Uygulama_Usul_ve_Esaslar •Ek_I_PROJE_Secim_CizelgesiEk_I_PROJE_Secim_Cizelgesi •Ek_II_SODES_Proje_Teklif_FormuEk_II_SODES_Proje_Teklif_Formu •Ek_III_SODES_Standart_Finansman_SozlesmeEk_III_SODES_Standart_Finansman_Sozlesme •Ek_IV_Ara_veya_NihaiRapor_FormuEk_IV_Ara_veya_NihaiRapor_Formu •Ek_V_SODES_izleme_Raporu_FormuEk_V_SODES_izleme_Raporu_Formu •Ek_VI_Odeme_Talep_FormuEk_VI_Odeme_Talep_Formu •Ek_VII_SODES_Gorunurluk_KurallarEk_VII_SODES_Gorunurluk_Kurallar 19

20 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

21 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

22 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

23 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

24 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

25 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

26 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

27 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

28 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

29 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

30 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

31 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

32 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

33 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

34 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

35 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

36 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

37 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

38 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

39 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

40 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

41 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

42 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

43 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

44 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

45 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

46 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

47 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

48 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

49 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

50 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

51 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

52 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

53 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

54 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

55 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

56 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

57 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

58 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

59 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

60 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

61 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/

62 03 Haziran 2010 www.mazidagi.gov.tr/ Faruk KAYA E-mail : E-mail : farukkaya1@ hotmail.com@ Tel:4825111610


"01 Mazıdağı Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi Sosyal Destek Programı ---Bilgilendirme Toplantısı--- 03 Haziran 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları