Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAŞLARIN DİLE GELDİĞİ, İNANÇLARIN ŞİİRSELLEŞTİĞİ KENT…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAŞLARIN DİLE GELDİĞİ, İNANÇLARIN ŞİİRSELLEŞTİĞİ KENT…"— Sunum transkripti:

1 TAŞLARIN DİLE GELDİĞİ, İNANÇLARIN ŞİİRSELLEŞTİĞİ KENT…

2 SODES BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 11 KASIM 2010 MARDİN http://www.mardinipkm.gov.tr

3 •Sosyal Destek Programı (SODES) Nedir? •İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat, spor alanlarında; göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan, yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.

4 SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik Sosyal Destek Programının (SODES) uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

5 SODES UYGULAMA USULVE ESASLARI Kapsam Öncelikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki iller olmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından belirlenecek illerdeki valiliklerin, il/ilçe özel idarelerinin, kamu kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, belediyelerin, mahalli idare birliklerinin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor alanındaki projelerine tahsis edilecek ödeneğin harcanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine dair hükümleri kapsar.

6 SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI Dayanak SODES Uygulama Usul ve Esasları, 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin k bendi ile 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 18. maddesine ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

7 SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI Tanımlar Sivil Toplum Kuruluşları: Program kapsamındaki illerde faaliyet gösteren ve son başvuru tarihinden en az bir yıl önce kurulmuş bulunan sivil toplum kuruluşlarını, Müsteşarlık: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını, Proje Koordinasyon Birimi: Program kapsamında sunulan proje tekliflerinin ön değerlendirmesini yapan; projelerin yerel düzeyde tanıtımı, uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinden sorumlu olan valilikler bünyesinde kurulan birimleri,

8 Ödenek: SODES kapsamındaki projeleri desteklemek amacıyla Müsteşarlık bütçesinden valiliklere aktarılan ödeneği, Ayni Sermaye Desteği: İstihdam projeleri kapsamında mesleki eğitim alan kişilerden kendi işini kurmak isteyenlere, ihtiyaç duyacağı ekipmanların alımında kullanmaları için sağlanacak ödeneği,

9 •SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS): SODES kapsamındaki projelerin elektronik ortamda alınması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanması gibi süreçlerin tamamını kapsayan bilgi sistemini, •Proje Yürütücüsü: Proje teklifi Müsteşarlık tarafından kabul edilen ve söz konusu projeyi yürütmekle sorumlu kurum ve kuruluşunu ifade eder.

10 Sosyal İçerme Projeleri: İldeki yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunmasını, yaşlı, özürlü ve kadın gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının artırılmasını amaçlar İstihdam Projeleri: İlde istihdam edilebilirliğin artırılması, nitelikli işgücünün geliştirilmesi, mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi vb. amaçlar

11 •Kültür-Sanat ve Spor Projeleri: İlde toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin ve özellikle çocukların bu faaliyetlerden yararlanmasını amaçlar

12

13

14 SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI Projelerin Süresi ve Büyüklüğü Ödenek aktarılacak projelerin süresi en fazla bir yıl ile sınırlandırılmıştır. Projenin çeşitli nedenlerle öngörülen sürede tamamlanamaması durumunda proje yürütücüsü Valilik makamına projenin tamamlanamama nedenlerini yazılı olarak bildirerek en fazla üç aya kadar ek süre talep edebilecektir. Ek süre bir defaya mahsus olmak üzere Valilik tarafından verilebilecektir. Projeye tahsis edilen ödeneğin tamamının projenin tamamlanma süresi içinde harcanamaması halinde ödeneğin harcanamayan kısmı valilik tarafından oluşturulan SODES hesabında kalacaktır.

15 SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI Projelere Ödeneklerin Aktarılması 1) Valiliklerce SODES kapsamında desteklenecek projelerde kullanılmak üzere Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birisinde ayrı bir hesap açılacaktır. Açılan hesaplara ilişkin bilgiler Müsteşarlığa bildirilecektir. Müsteşarlık; desteklenmesi uygun görülen projelerin ödeneklerini bu hesaba aktaracaktır. Bu hesaplar sadece SODES kapsamındaki ödemeler için kullanılacaktır.Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 2) Bankaya aktarılan ödeneğin ilgili proje yürütücüleri tarafından kullanımı bu Usul ve Esaslarda yer alan hükümlere göre yapılacaktır. Aktarılan ödenekler SODES’in amacı dışında kullanılamayacak ve atıl durumda bekletilemeyecektir.

16 3) Proje başlayış tarihi sözleşme imza tarihidir.Projeye ilişkin iş ve işlemler en kısa sürede başlatılacaktır. Proje yürütücüleri bu projelerin öncelikle ve en kısa sürede hayata geçirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulanan projelerin görünürlüğünü sağlamaya yönelik tanıtıcı faaliyetleri yürütmek zorundadırlar. 4) Proje yürütücüleri aylık raporlarını öncelikle yazılı olarak Valiliğe sunacak; raporların kontrol edilmesini müteakip SODES-BİS’e raporların girişini yapacaklardır. 5) Ödenek aktarılması raporun SODES_BİS üzerinden kontrol edilmesinden sonra yapılacaktır.

17 SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI Proje Yürütücülerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları a) Müsteşarlık tarafından kabul edilerek ödenek tahsis edilen projeleri, proje amaçlarına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak, b) Bu amaçla, ilgili Valilikle Ek II’te SODES Standart Finansman Sözleşmesi çerçevesinde sözleşme imzalamak, (Valiliğimiz tarafından düzenlenecek takvime göre belirlenecek bir tarihte proje yürütücüleri sözleşme imzalamak üzere davet edilecektir.)Ek II’te SODES Standart Finansman Sözleşmesi çerçevesinde

18 C) Projeyi destekleyecek kurum ve kuruluşlardan destek almak için projelerine ortak dâhil etmeleri durumunda ortaklık beyannamesi ve gerekli protokolleri imzalamak, Ç) Projelerin, faaliyet planında öngörülen sürelerde sonuçlandırılamaması veya iş ilerleyişinde sorun yaşanması halinde durumu Valiliğe bildirmek, d) Proje ile ilgili tüm harcamaları bu Usul ve Esaslarda yer alan hükümlere göre yapmak, harcamalarla ilgili istenilen belgeleri hazırlamak, Valiliğe sunmak ve 5 yıl süreyle saklamak,

19 e) Proje uygulama sürecinde harcanacak ödeneğin kamu kaynağı olduğu bilinciyle hareket ederek sağlanan ödeneğin etkin, verimli ve tarafsız olarak harcanmasını gerçekleştirmek, f) Proje uygulama sürecinde proje izlenme ve denetlenmesini teminen Valiliğe (Proje Koordinasyon Birimi) her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak ve proje gelişmelerine ilişkin bilgileri SODES-BİS’e girmek.

20 g) Proje ihale ilanlarını en az bir hafta önceden valilik internet sitesinden yayınlamak,

21 ğ) Proje kapsamında aktarılacak ödenekler için Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birisinde hesap açtırmak, (Valiliğimizce tebliğ çercevesinde açılacak bankanın ilgili şubesine hesap açtırılması tavsiye olunur.) h) Varsa mikro kredi uygulamasına yönelik projeler için (g) bendinde belirtilen hesap dışında Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birisinde ayrı bir hesap açtırmak, ı) Proje başlangıcında ve proje sonunda kamuoyunu ve basını proje amaçları, faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgilendirmek,

22 i)Proje kapsamında hizmet akdine dayanılarak istihdam edilecek kişilerin işe başlamasında ve ayrılmasında Valiliğe bilgi vermek, i)Proje kapsamındaki eğitimleri verecek olan eğitmenlerin söz konusu eğitimler konusundaki yeterliliğini gösterir belgeyi, projenin başlangıcında Valiliğe sunmak,

23 k)Ders programını, kursiyer bilgilerini ve devam çizelgesini proje başlangıcında ve düzenli aralıklarla Valiliğe sunmak l)Proje başlamadan bütçe faaliyet planını düzenleyerek Valiliğe sunmak, m) Proje yürütücüsü kurumların oluşturduğu satın alma ve kabul komisyonlarını iş başlangıcında Valiliğe bildirmek.

24 n) Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak, o) İnşaat, tadilat ve yapım işlerinde proje öncesi ve sonrasındaki durumu ve ulaşılan sonuçları fotoğraf makinesi ya da diğer görüntü alma cihazları ile belgelemek. SİNEMARDİN PROJESİ ÖNCE SONRA

25 ö) Mesleki eğitim faaliyeti içeren projelerde, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesini sağlamak,

26 p) Proje yürütücüleri, projenin yürütülmesi esnasında ya da projenin bir sonucu olarak sebep olabilecekleri her türlü zarardan üçüncü kişilere karşı tek başlarına sorumludurlar. r) Proje yürütücüleri; kendileri veya çalışanları veya yasa ve yönetmeliklere göre bu çalışanların sorumlu olduğu kişiler tarafından yapılan bir hukuka aykırılık veya üçüncü kişilerin haklarının ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek tazminat talebi veya davalarla ilgili olarak kendileri sorumlu olup, DPT Müsteşarlığı ve Valilikler her türlü sorumluluğun dışında bulunmaktadır.

27 a)Personel giderleri, mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler, toplum yararına çalışma programlarında istihdam edilecek kişilere yapılacak ödemeler (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.) Bu madde ile ilgili olarak, SODES Kapsamında Uygun Görülen Maliyetler: SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI Proje Harcamaları ve Muhasebeleştirme İşlemleri

28 •Bütçe büyüklüğü 50.000 TL’nin altında olan projelerde proje koordinatörü için SODES ödeneğinden herhangi bir ücret ödenmez. •Bütçe büyüklüğü 50.000 TL ve üzerinde olan projelerde koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele aylık en fazla 400 TL tutarında ödeme yapılabilir. • Proje koordinatörünün dışında projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez.

29 •Proje yürütücüleri proje kapsamında istihdam edeceği kişileri İŞKUR aracılığıyla belirlemek ve bunlarla İş Kanunu gereğince hizmet akdi imzalamak zorundadır. •Proje kapsamında hizmet akdine dayanılarak çalıştırılacak kişilere ödenecek ücretler damga ve gelir vergisine tabiidir. Bu tutarlar Gelir İdaresine proje yürütücüsü tarafından ödenecektir.

30 •Mesleki eğitim kursiyerlerine yol ve yemek giderleri için günlük 15 TL’ye kadar harçlık ödenebilir. •Toplum yararına çalışma programları kapsamında istihdam edilecek kişilere program süresince asgari ücret üzerinden çalışma süresine göre hesap edilecek ücretten ödeme yapılır.

31 b) Yolculuk giderleri, c) Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı’nın her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.) d) Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,

32 •Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılamaz. e) Mikro kredi projeleri kapsamında yapılacak ödemeler Mikro kredi projelerinde, kredilerin geri ödemesi sonrasında, işlem maliyetleri düşüldükten sonra proje hesabında kalan tutar, sadece yeni mikro kredi dağıtımları için kullanılır.

33 f) Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.) g) Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan,yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması dışındaki, inşaat işleri, h) Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) ı) Sarf malzemeleri maliyetleri.

34 i)Elektrik, su, telefon vb. idari giderler, !!! Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez. j) Ayni sermaye desteği kapsamında karşılanan ödemeler. !!! Kişi başı en fazla 5.000 TL tutarında ayni sermaye desteği sağlanabilir. Söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından sağlanır..

35 Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler  Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır.  Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır ve Ek IV’te yer alan hükümlere uyulur.Ek IV’

36  Yapılan mal ve hizmet alımlarında gerekli vergiler ödenecektir.(damga, karar vergisi, KDV tevkifatı vs.)  Proje uygulama sürecinde Valilik tarafından bir eksiklik tespit edilmesi ve bu eksikliğin giderilmesi talep edildiği takdirde proje yürütücüsü düzeltici işlemi yapana kadar para aktarma süreci durdurulacaktır.

37 SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI Proje Harcamaları ve Muhasebeleştirme İşlemleri 1) Projenin kabul edilmesini müteakip olarak proje yürütücüsü Ek VI’da verilen Ödeme Talep Formunu doldurarak Valiliğe iletir. Valiliğimizce bu talebin bize ulaşmasından itibaren 30 gün içinde, projenin harcama ve faaliyet takvimine göre belirlenecek tutar proje yürütücüsünün hesabına aktarılacaktır.Ödeme Talep Formunu 2) Proje ödeneklerinin kalan kısımları, proje yürütücüsü tarafından sunulan ara ve nihai raporların SODES_BİS’e girilmesini müteakip, ödeme talebinin Valilik tarafından uygun bulunması halinde, proje yürütücüsünün banka hesabına, onay kararından sonraki 15 gün içerisinde aktarılacaktır.

38 3) Valiliklerden proje yürütücülerine ödeneklerin aktarılması Valinin onayı ile yapılacaktır. 5) Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe sistemine uygun olarak tutar. 6) Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri, tahakkuk eden faizler de dahil olmak üzere, ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir.

39 4) Proje yürütücüsü tarafından yapılacak ara ve nihai ödeme taleplerinde aşağıda belirtilen tüm belgelerin bulunması gerekmektedir; a) Ara veya Nihai Rapor Formu b) Projeye ilişkin muhasebe kayıtları, c)Teknik ve idari şartname, fiyat teklifleri ve fiyat araştırması raporu vb. satın alma işlemlerine ilişkin belgeler, d)Sipariş formları ve sözleşmeler gibi taahhütlerin belgeleri, e)Tedarikçilerden alınan teslim-tesellüm makbuzu türünde belgeler,

40 f) Bir işin tamamlandığını kanıtlayan ibraname türü belgeler, g) Bir hizmet veya mal alımını ispatlayan makbuz ve fatura türü belgeler, ğ) İş sözleşmeleri, maaş bordroları ve sosyal güvenlik prim belgeleri gibi personele ilişkin kayıtlar.

41  Yapılan giderlere ilişkin belgeler proje yürütücüsü kurumun sorumlu amirince belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından onaylanır. Bu belgeler proje dosyasında saklanarak, istenmesi durumunda Valiliğe veya diğer yetkili kurumlara ibraz edilir.

42  Proje yürütücüsü, kendi muhasebe sisteminin bir parçası veya ek hesaplar şeklinde, proje için özel olarak açılmış bir çift girişli defter sistemi kullanarak, proje uygulamasının muhasebe hesaplarını doğru ve düzenli şekilde tutmak zorundadır.  Her proje için ayrı hesap tutulacak ve projenin tüm gelir ve giderleri ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilecektir.

43 •Valilik tarafından ödenen destekler üzerinde tahakkuk eden faizle ilgili net ayrıntılar da bu hesaplarda yer alacaktır. Defter kullanılmaya başlanmadan önce her sayfası noter tarafından mühürlenerek onaylanacaktır. Defter üzerinde silinti kazıntı yapılmayacak, yanlış yapılan kayıtların üstü çizilerek paraflanıp ve düzeltilecektir.

44 PROJELERDE YIL İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, valinin izniyle, proje amaçlarına uygun yeni faaliyetler eklenebilir.  Projelerin uygulama yeri ve süresinde valinin izniyle değişiklik yapılabilir.

45  Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir.  Projelerin gerçekleşen maliyetlerinin proje bütçesinin altında kalması durumunda, proje için tahsis edilen ödenek valilik SODES hesabına aktarılır.  Uygulanma olanağı ortadan kalkan projelerin ödenekleri valilik SODES hesabına aktarılır.

46  Projelerde yapılacak tüm değişiklikler SODES-BİS aracılığıyla valiliğe ve Müsteşarlığa 10 gün içerisinde bildirilir.  Proje yürütücüsü; ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, proje koordinatörü ile uzman veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerini valilikten izin almadan gerçekleştirebilir. Ancak yapılan değişiklik en geç 10 gün içinde valiliğe bildirilir.

47 PROJELERİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ  (1) Projelerin malî ve fizikî gerçekleşme durumları proje yürütücüleri tarafından SODES-BİS’e girilir ve valilik tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra SODES-BİS aracılığıyla Aralık, Nisan ve Ağustos sonunda Müsteşarlığa bildirilir. Projelerle ilgili gönderilen bilgiler, fotoğraf, video kaydı vb. görsel ve sesli materyallerle desteklenir.  Söz konusu bilgiler ve materyallerin asılları elektronik ortamda arşivlenmek üzere valiliğe teslim edilir.

48  (2) Valilikler projeleri yerinde inceler ve sözleşmede öngörülen hükümlere, takvime, görünürlük kurallarına ve bu Usul ve Esaslarda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığını denetler. Söz konusu denetimlerde tespit edilen aksaklıklar bir tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekli düzeltici işlemleri yapması sağlanır.  (3) Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirleri uygular.

49  (4) Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

50 SODES UYGULAMA USULVE ESASLARI Görünürlük Kuralları  SODES kapsamında yürütülen projelerde, programın görünürlüğünü sağlamak amacıyla Ek V’de belirtilen SODES Görünürlük Kuralları uygulanır. SODES Görünürlük Kuralları  Proje kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerinde, projenin uygulandığı alanda projeyi açıkça tanımlayan panoların bulunması gerekmektedir. Panoların büyüklüğü ve sayısı faaliyetlerin ölçeği ile uyumlu olmalıdır. İfadelerin okunabilir ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Panolar görünür ebatta ve örnekte belirtildiği şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili Valilik logoları ile SODES logosunu taşımalıdır

51 SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI Görünürlük Kuralları  Proje kapsamında tefriş edilen mekânların girişlerinde söz konusu mekânın SODES kapsamında tefriş edildiğini belirten panoların bulunması gerekmektedir. Panolar görünür ebatta ve örnekte belirtildiği şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili Valilik logoları ile SODES logosunu taşımalıdır.  Proje kapsamında alınan tüm demirbaş malzeme ve ekipmanlar ile üretilen tüm belgeler; görünür ebatta ve örnekte belirtildiği şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili Valilik logoları ile SODES logosunu taşımalıdır.

52 SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI Görünürlük Kuralları  Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan afiş ve posterlerin bulunması gerekmektedir. Afiş ve posterlerin büyüklüğü ve sayısı faaliyetin ölçeği ile uyumlu olmalıdır. İfadelerin okunabilir ve anlaşılabilir olması gerekmektedir.  Afiş ve posterler görünür ebatta ve aşağıdaki örnekte belirtildiği şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili Valilik logoları ile SODES logosunu taşımalıdır.

53 PROJESİ VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BU PROJE DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI TARAFINDAN SODES KAPSAMINDA FİNANSE EDİLMEKTEDİR. ÖRNEK PANO:

54 ARŞİV: •SODES projelerinde; programın görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak amacıyla kitap, broşür, afiş ve film gibi materyallerin üretilebilmesi için aşağıda belirtilen arşiv çalışmalarının yapılması zorunludur:

55 •FOTOĞRAF: •Projenin uygulandığı alanda, projenin başlangıcında, faaliyet esnasında ve bitiminde fotoğraflanması gerekmektedir. •Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan, insan odaklı fotoğrafların çekilmesi zorunludur. •Çekilen fotoğrafların DVD ortamında arşivlenmesi gerekmektedir.

56 •KAMERA KAYDI: •Projenin uygulandığı alanda, projenin başlangıcında, faaliyet esnasında ve bitiminde kamera kaydının (HD=Yüksek Çözünürlüklü) yapılması gerekmektedir. •Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan, insan odaklı kamera kaydının (HD=Yüksek Çözünürlüklü) yapılması zorunludur. •Kamera kayıtlarının DVD ortamında arşivlenmesi gerekmektedir.

57 •Arşiv Paylaşımı: •Çekilen fotoğrafların ve kamera kayıtlarının bir kopyası proje bitiminde, ilgili valiliğe ve DPT Sosyal Sektörler Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Sosyal Politikalar Dairesi Başkanlığına (Necatibey Cad. No: 108 06100 Yücetepe/ANKARA) gönderilmelidir.

58 SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI Proje Sonuçlarının Kullanımı 1.Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsüne aittir. 2.Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan etüt merkezi, mesleki eğitim atölyesi gibi tesislerin proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde kullanılması valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla, valilik ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanır. Proje yürütücüsünün istekli veya yeterli olmaması halinde valilik başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir.

59 SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI Proje Uygulamalarına İlişkin Özel Esaslar (1)İstihdam projelerinde, proje sonrasında kendi işini kurmak isteyen kursiyerler için KOSGEB, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve il özel idareleri gibi girişimcilik ve mikro kredi desteği veren kuruluşlarla ortaklık kuranlar ile istihdam garantili olanlara öncelik verilir. (2)Mikro kredi projelerinde sadece il özel idareleri proje yürütücüsü olabilir. Bu projelerde il özel idareleri sivil toplum kuruluşları ile ortaklık kurabilir.

60 •(3) Teklif edilecek istihdam projelerinde, girişimcilik ve mesleki eğitim faaliyetlerine katılacak kursiyerlerden başarılı bulunacak ve ilgili alanda iş kurmak isteyecek en fazla üç kişiye proje kapsamında ayni sermaye desteği verilmesi öngörülebilir. Bu tarz projelerin uygulama aşamasında söz konusu destekten yararlanacak kişilerin ve verilecek desteğin belirlenmesinde valiliğin görüşü alınır.

61 •Ayni sermaye desteği verilen kişilerin söz konusu faaliyete en az iki yıl devam etmeleri zorunludur. İki yıl içerisinde faaliyetin sona erdirilmesi durumunda, verilen demirbaş malzemeler valiliğe devredilir. İade edilen demirbaş malzemeler aynı süre ve eşfinansman koşulları çerçevesinde başka bir kursiyere kullandırılabilir.

62 •(4) Proje yürütücüleri, proje kapsamında koordinatörler dışında istihdam edeceği kişileri İŞKUR’a kayıtlı olan kişiler arasından belirler. (5) Kursiyerlerin, devamsızlık durumlarının toplam eğitim süresinin % 10’unu aşması halinde eğitim ile ilişkileri ve kursiyer harçlıkları kesilir. •(6) Toplum yararına çalışma programlarına katılarak geçici istihdamı sağlanacak kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alan kişilerden seçilmesi zorunludur.

63 •(7) Toplum yararına çalışma programları; ağaçlandırma, yaşlı ve hasta bakımı, okulların boya/ badana işlerinin yapılması ile yoksulların evlerinin onarımı faaliyetlerini kapsar. •(8) Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.

64 Mardin Merkez 75. Yıl İ.M.K.B. İlköğretim Okulunun SODES kapsamında hazırladığı "Ve Perde" Projesi başarı ile tamamlandı.

65 KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI İLE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TAKİP EDECEĞİ SATIN ALMA SÜRECİ

66 SODES SATIN ALMA USUL VE ESASLARI  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının proje kapsamında yapacakları satın alma işlemleri doğrudan temin yoluyla yapılır.  Bu amaçla, ilgili proje yürütücüleri bir teknik şartname hazırlayarak Valilik internet sitesinde teklif duyurusu yaparlar.  Tekliflerin hazırlanması için ilan tarihinden itibaren 15 gün süre tanınır.

67  Sürenin bitiminde alınan teklifler çerçevesinde bir piyasa fiyat araştırması tutanağı hazırlanır.  Fiyatın düşürülmesi amacıyla isteklilerle görüşme yapılabilir.  Teknik şartname, alınan nihai teklif dosyaları ve piyasa fiyat araştırması tutanağını içeren mal/hizmet satın alma dosyası Valiliğe sunulur.

68  Valilik sunulan mal/hizmet satın alma dosyasını inceleyerek değerlendirmelerini proje yürütücüsüne bildirir.  Bu kapsamda, valilik piyasa fiyat araştırmasının yenilenmesini talep edebilir.  Proje yürütücüsü valiliğin değerlendirmelerini dikkate alarak piyasa fiyat araştırmasını yeniler ve en uygun fiyatı veren istekli ile sözleşme imzalayarak söz konusu satın alma işlemini gerçekleştirir.

69 KATILIMINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ. Mardin Valiliği Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Tel: 482-212 22 19 Faks: 482-213 37 85 http://www.mardinipkm.gov.tr/


"TAŞLARIN DİLE GELDİĞİ, İNANÇLARIN ŞİİRSELLEŞTİĞİ KENT…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları