Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Dr Esen Kıyan İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Dr Esen Kıyan İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Dr Esen Kıyan İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 Solunum fonksiyon testleri Statik akciğer volümleri ve kapasiteleri Zorlu vital kapasite-volüm zaman eğrisi, akım-volüm halkası Maksimum istemli ventilasyon, solunum kas gücü ölçümleri Havayolu direnci ve komplians Akciğerde gaz dağılımı ile ilgili testler Küçük havayolu hastalıklarında kullanılan testler Difüzyon testi PEF değişkenliği, reverzibilite Bronş provokasyon testi

3 Statik akciğer volümleri ve kapasiteleri Kapasite: ≥ 2 volüm SVC= FVC SVC>FVC ise dinamik kompresyona bağlı hava hapsi (+) FRC: istirahat düzeyindeki AC volümü IRV VC: 4.5L; TLC:6L; RV:1L

4 Yaşla birlikte artış gösteren ölçümler hangileridir? a)RV + VCd)RV + FRC b)TLC + VCe)TLC + RV c)FRC + VC

5 Volüm ve kapasiteler yaş, cinsiyet, boy ve kiloya bağlı olarak değişir Normal akciğer volümleri nomogram değerlerinin %80-120’si arasında olmalıdır Irk ve etnik gruplar da predikte değerleri etkiler. VKİ’nin etkisi ise daha azdır.

6 Aşağıdakilerden hangisi basit spirometre ile ölçülemez? a) VC b) IC c) ERV d) FRC e) FVC

7 Akciğer volümlerinin ve kapasitelerinin ölçümü FRC, RV ve TLC dışındakiler spirometre ile ölçülebilir. FRC, RV ve TLC için: -Gaz dilüsyon testleri -Vücut pletismografisi -Radyolojik yöntemler FRC direkt, TLC ve RV indirekt ölçülür. RV=FRC-ERV; TLC: VC+RV veya FRC+IC Nitrojen washout töntemi Helyum dilüsyon yöntemi

8 Nitrojen washout yöntemi Vx=FRC FRC X 0.8= 0.035 X 100 Ekshale nitrojen konsantrasyonu <%2 olunca test sonlandırılır. Test süresi normalde 7 dakika ancak obstruktif hastalıklarda 15-20 dakikaya uzatılmalıdır.

9 Helyum (%10) dilüsyon yöntemi Denge öncesinde He volümü= C1 x V1 Denge sonrasında He volümü= C2 (V1+Vx) He kaybı olmadığına göre C1XV1= C2X (V1+Vx) V1 (C1-C2) C2 Vx=

10 Vücut pletismografisi ile FRC ölçümü Boyle kanunu PxV= P1xV1 Başlangıçta: P= PB barometrik basınç V= bilinmeyen akciğer volümü (FRC) Kompresyonla birlikte: P1=PB+∆P ( ∆P ağızdan ölçülen alv. basınçtaki artış) V1= V-∆V ( ∆V kompresyonun neden olduğu AC volümündeki azalma) Boyle kanununa göre: P x V= (PB+ ∆P) X (V- ∆V ) ∆V ∆P PBV= 1: alv basınç; 2: akım; 3:volüm ölçen transdüser

11 Obstruktif hastalıklarda gaz dilüsyon testleri ile hesaplanan FRC ve TLC olduğundan düşüktür. Pletismografi ise tüm intratorasik gaz hacmini (hava yoluyla ilişkili veya değil) hesaplar. Aradaki fark hava hapsini gösterir. Vücut pletismografisi akciğer volümlerinin ölçümü için altın standart FRC ölçüm yöntemlerinin özellikleri

12 1 2 3 4 5 6 Yukarıdaki sütun numaralarından hangisi pulmoner fibrozisle uyumludur? a)Sütun 1 b)Sütun 2 c)Sütun 3 d)Sütun 4 e)Sütun 5 TLC FRC RV

13 Statik akciğer volümlerine ait patolojik paternler: restriksiyon ve obstruksiyon Restriksiyon: Gerçek restriktif hastalıklarında volümler uniform olarak azalır. Şiddeti belirlemek için TLC, VC Obstruksiyon: RV, TLC, RV/TLC artmıştır. Şiddeti için FEV1, FEV1/FVC

14 Zorlu ekspirasyonda intratorasik basınç > intraluminal basınç havayollarında kollapsakımlar azalır

15 Zorlu vital kapasite (FVC) ve volüm zaman eğrisi Zorlu ekspirasyon spirogramında volüm zaman eğrisi ve ölçülebilen parametreler. FEV1/FVC FEV1 diğer parametrelere göre daha az değişkenlik gösterir ve kolay ölçülür (obstruksiyonun şiddeti) FEV1/FVC : obstruksiyon/ restriksiyon ayrımında FEF25-75: erken dönemde küçük hy obst. Obstruksiyonda eğrinin eğimi azalır ve eksp süresi uzar, restriksiyonda eğri normal eğrinin minyatürüdür.

16 Akım-volüm halkasında ölçülen parametreler Akım-volüm halkası AV halkasından neler öğrenilebilir: Difüz intratorasik obstruksiyon Restriksiyon USYO (fikse ve değişken) İntratorasik obstruksiyonun lokalizasyonu (He-O2 solutarak)

17 Şekil A iyi ve kabul edilebilir bir FVC manevrasını göstermektedir. Diğer FVC şekillerinden kabul edilebilir olanı hangisidir? a) C şekli b) E şekli c) F şekli d) G şekli e) H şekli

18 FVC ve FEV1 için kabul edilebilirlik ve tekrar edilebilirlik kriterleri Ekspiryum başlangıcı iyi olmalı (ekstrapole edilen volüm < FVC’nin %5’inden veya 150ml) Eğri kesintisiz olmalı (öksürük, hava kaçağı, erken bitirme, valsalva manevrası, efor değişkenliği, ağızlığın önünde tıkanıklık olmamalı) Maksimum efor yapılmalı (FEV1 efora göre değişir) Zirve akıma ulaşma zamanı kısa olmalı (<120ms) Ekspirasyon minimum 6 sn olmalı ve sonunda plato oluşmalı Kabul edilebilir üç spirogramda en iyi iki FVC ve FEV1 ölçümleri farkı < 200ml (tekrarlanabilirlik)

19 Akım-volüm halkalarından hangisi değişken intratorasik üst solunum yolu obstruksiyonu ile uyumludur? a) Şekil 2 b) Şekil 3 c) Şekil 4 d) Şekil 5 e) Şekil 6 Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4Şekil 5Şekil 6

20 Üst solunum yolu obstruksiyonlarında akım-volüm eğrileri Sabit obstruksiyon FEF50/FIF50=0.8 Değişken ekstratorasik obstruksiyon FEF50/FIF50=2.3 Değişken intratorasik obstruksiyon FEF50/FIF50=0.3 Değişken ekstratorasik obst. Değişken intratorasik obst. Genellikle FEV1 ve VC korunur, PEF azalır FEV1/PEF>8 ise USYO

21 Ekstratorasik hy’da kısmi kollaps (dil, farenks) Ana bronşta kitle, tek AC transplantı Solunum kas yorgunluğu ÜSY kas yorgunluğunda, ekstrapiramidal bozukluklarda testere dişi görünümü

22 KOAH’da obstruksiyonun şiddetine göre akım-volüm halkasının şekli farklılık gösterir. Obstruksiyon arttıkça eğrinin distal bölümü uzar ve konveksleşir. Özellikle amfizemde ekspiryumun başında akım hızla düşer ve uzayarak devam eder. İnspirasyon eğrisi ise normaldir. KOAH’da akım-volüm halkası

23 KOAH’da FEV1 ve FVC belirgin olarak azalırken volümlerin plato oluşturması için gereken zaman da belirgin olarak uzar. İleri obstruksiyonda sakin solunumdaki akım hızları aynı volüm düzeyindeki maksimal ekspiratuar akım hızından fazla olabilir (istirahatte bile dispneik)

24 Egzersizde sağlıklı kişide ekspiryum sonu akciğer volümü (EELV) azalırken KOAH’da artar. KOAH’da istirahatte ve egzersizde VT halkasının akım hızları maksimal ekspirasyon halkasındaki akım hızlarından fazladır. IC, FEV1’e göre dispne ve egzersiz performansı ile daha iyi korrele Hiperinflasyonun derecesi IC ölçülerek saptanabilir (TLC-IC=EELV). KOAH’da dinamik hiperinflasyon

25 TestObstruksiyonRestriksiyon FVC (L)azalırazalır FEV1 (L)azalırazalır FEV1/FVC (%)azalırnormal veya artar FEF25-75 (L/sn)azalırnormal veya azalır PEF (L/sn)azalırnormal veya azalır FEF50 (L/sn)azalırnormal veya azalır AV eğrisinin eğimi azalırartar MVV(L/dk)azalırnormal veya azalır

26 SFT’yi değerlendirme 1-AV eğrisi: normal predikte eğriyle karşılaştır. 2-FVC: Normal ise restriksiyonu dışla. Azalmış ise obst veya rest. olabilir (eğrinin şekline, eğimine bak) 3-FEV1: Normal ise rest ve obst dışlanır (değişken ekstratorasik obst da FEV1 normal olabilir). Azalmış ise obst veya rest olabilir (FEV1/FVC, TLC) 4-FEV1/FVC: Azalmış ise obst, normal veya artmış ise restriksiyon (netleştirmek için TLC’ye bak). 5-Ekspiratuar akım hızları 6-MVV: FEV1’deki değişiklikle paralel seyreder. FEV1 normal ve MVV azalmış ise suboptimal efor, kooperasyon eksikliği, NMH, USYO. 7-Bronkodilatör yanıt 8-DLCO Eğrinin eğimi azalmış Eğrinin eğimi artmış

27 Solunum kas gücü ölçümleri (PImax ve PEmax) Suboptimal efor, solunum kas yorgunluğu, göğüs kafesi deformitesi, intrensik akciğer veya göğüs duvarı hastalıkları ölçümleri etkiler Akciğer volümlerinin azaldığı durumlarda (İAH) PEmax, obstruktif havayolu hastalıkları gibi volümlerin arttığı durumlarda ise PImax azalır. PEmax<40cmH2O ise etkin öksüremez Dispne ve VC’de MVV’de açıklanamayan azalma varlığında bu testler önemli

28 Maksimum istemli ventilasyon (MVV) Nonspesifik test: Obstruktif hastalıklarda, kas hastalıklarında, restriktif hastalıklarda ve kooperasyon bozukluğunda azalır. MVV FEV1’deki değişiklikleri takip eder. Eğer FVC, FVE1 ve FEV1/FVC normalken MVV düşük ise kooperasyon eksikliği, USYO, NMH (MIAVE çizdir) MVV { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/11/2993427/slides/slide_28.jpg", "name": "Maksimum istemli ventilasyon (MVV) Nonspesifik test: Obstruktif hastalıklarda, kas hastalıklarında, restriktif hastalıklarda ve kooperasyon bozukluğunda azalır.", "description": "MVV FEV1’deki değişiklikleri takip eder. Eğer FVC, FVE1 ve FEV1/FVC normalken MVV düşük ise kooperasyon eksikliği, USYO, NMH (MIAVE çizdir) MVV

29 Hava yolu direnci (Raw): Birim akımla oluşan basınç değişikliği (cmH2O/L/sn) Hava yolu çapını yansıtır (Obstruktif ve restriktif hastalıkların ayrımında önemlidir) Sağlıklı kişide periferik hava yollarının rezistansa katkısı %20 Hava yolu iletkenliği (Kondüktans): Hava yollarındaki basınç değişikliği ile oluşan akımdır (Gaw=1/Raw). Hiperreaktiviteyi saptamada ve bronkodilatör yenıtı değerlendirmede önemli. Vücut pletismografisi hava yolu rezistansını direkt olarak ölçen tek yöntemdir. Rutin incelemelerde Raw kullanılmaz (pahalı ve zor) Palv

30 Komplians (Volüm ile basınç değişiklikleri arasındaki ilişki) C(L/cmH2O)=∆ V/∆P (transpulmoner basınç değişikliğinin yarattığı volüm değişikliği) Transpulmoner basınç (Palv- Pplev):Soluk tutma sırasındaki ağız basıncı- ö zofagusa yerleştirilen balonla ölçülen basınç Statik komplians yaşla birlikte ve obstruktif hastalıklarda artar, restriktif hastalıklarda azalır. Elastik recoil basıncı (Pel): belirli bir akciğer volümünde akciğer veya toraks tarafından oluşturulan güç. Sağlıklı kişide ve hastalıklarda basınç-volüm eğrileri Akciğer ve göğüs duvarının elastik özelliklerini değerlendirir

31 Akciğerde gaz dağılımı (Kapanma volümü) Akciğer volümü azaldıkça küçük hava yollarının çapları da azalır ve RV düzeyinde kapanırlar. Tek nefes nitrojen washout testi: %100 oksijen solumayı takiben akciğerden atılan nitrojen y eksenine, volümler x eksenine yazılır. III IIIIV Faz I: büyük hava yolları boşalır (N2 yoktur) Faz II:havayolları ve alveoller boşalır Faz III: Her alandaki alveoller boşalır (Plato) Faz IV: RV’e yaklaşınca bazallerdeki alveoller kapanır, apikal alveoller (N2 fazla) boşalmaya devam eder.

32 Tek nefes nitrojen washout testi (sağlıklıda, erken KOAH ve ileri evre KOAH’da) Hava yolu obstruksiyonunda CV ve faz III’ün eğimi artar. Ağır obstrusiyonda ise faz IV kaybolur

33 1-Dinamik komplians (hava yolu obst erken evrede belirleyen en duyarlı test) 2-Kapanma volümü (küçük hava yollarının ekspiryumda kapandığı akciğer volümü) 3-FEF25-75 ( pratik, kolay, ucuz ancak tekrar edilebilirliği düşük) 4-He-oksijen karışımında MEAVE He-O2 karışımı büyük hava yollarındaki türbülan akımı azaltarak maksimum ekspiratuar akımları düzeltir. Küçük hava yollarında akım laminerdir ve He-O2 ile değişiklik olmaz Küçük hava yollarını değerlendiren testler

34 Bir dk’da 1mmHg basınç farkıyla alveolokapiller membrandan geçen gaz miktarıdır (25mL/dk/mmHg) Alveolden kana transfer olan CO Alveole-kapiller CO basınç gradienti Test için CO kullanılır (çözünürlüğü O2’den 20 kat fazla olduğu için membrandan hızlı difüze olur; Hemoglobine afinitesi O2’den 230 kat daha fazladır. Test gazı: %0.3CO, %10 He, %21 O2 ve gerisi N2 Difüzyon kapasitesi (Transfer faktör: TLCO) ölçümü DLCO=

35 En çok tercih edilen tek nefes (single breath holding) tutma yöntemidir (V/Q dengesizliklerinden en az etkilenir). RV’e kadar ekshalasyon Gaz karışımından TLC’ye kadar hızlı inhalasyon 8-10 sn nefes tut Hızlı ekspire edilen gazdan kapiller kana geçen CO hesaplanır DLCO/VA= Transfer coefficient (KCO) Nefesini 10 sn tutamayanlarda, VC<1.5L olanlarda, çocuklarda diğer yöntemler (intrabreath, steady- state, rebreathing testler gibi)

36 CO’nun transferi kapiller volüme, hemoglobin konsantrasyonuna, alveole-kapiller yüzey alanına ve kalınlığına bağlıdır. DLCO’yu azaltan durumlar Alveole-kapiller yüzeyinde azalma (rezeksiyon, pulm fibrozis, amfizem, pnomoni) Akciğer kapiller volümünde azalma (vaskülit, pulm emboli, PPHT, amfizem, İAH) Difüzyon mesafesinde artış (PAP, P. Carinii pnömonisi) DLOC’yu artıran durumlar Pulm vasküler yatakta açılma ve kapiller kan volümünde artış (egzersiz, hafif KKY, sol-sağ şant, astım) Hb miktarında artış (polisitemi, pulm hemoraji)

37 1.DLCO testi öncesinde hastaya sigara içip içmediğini sorarım 2.DLCO testi öncesinde hastanın steroid alıp almadığını sorarım 3.DLCO testi öncesinde hastanın hemoglobin değerini kontrol ederim Aşağıdaki ifadelerden her bir şık için doğru veya yanlış olarak cevaplayınız.

38 Yaş, boy, vücut yüzey alanı Pozisyon: yatarken>otururken (kapiller volüm artar) Egezersiz: artar (test öncesi 5 dk dinlenmeli) Alveoler basınç değişikliği: Valsalva ile artar, Muller ile azalır (kapiller volüm değişir) Alveoler volümünde artış: artar ( yüzey alanı artar, ak membran incelir) Sigara ve karboksihemoglobin: azaltır (alveoler CO arttığı için). Testler arasında 4 dk olmalı Anemi:azaltır (Hb değeri girilmeli) Alveoler pO2: azaldıkça DLCO artar (CO-Hb kombinasyonu artar) Gebelik: ilk trimesterda artar, sonra azalır ve stabil kalır. Alveoler pCO2: artınca DLCO artar (Alveoler Po2 azaldığı için) Yükseklikte: Artar (alv. Po2 azaldığı için) Alkol: Azaltır Difüzyon kapasitesini etkileyen faktörler

39 Aşağıdaki interstisyel akciğer hastalıklarından hangisinde FVC ve DLCO azalmış iken TLC artmıştır? a) IPF b) Sarkoidoz c) Histiositozis X d) BOOP e) Pulmoner alveoler proteinozis

40 HastalıkFVCFEV1/FVCDLCOTLC İPFAzalır, NArtar, NAzalırAzalır,N SarkoidozAzalır, NArtar, N, azalırAzalır,NAzalır, N KDHAzalır, N, artarArtar, N, azalırAzalırAzalır, N KOPAzalırArtar, N, azalırAzalırAzalır PAPAzalır, NArtar, NAzalır, NAzalır, N EAAAzalır, NArtar, N, azalırAzalır, NAzalır, N, HXAzalır, NArtar, N, azalırAzalırN, LAMAzalır, NAzalır, NAzalır, N Oblite. bronşiolitAzalırAzalırAzalır DLCO’da hafif azalma:%60-80; orta: %40-59; ileri derecede azalma:<%40

41 D L CO ArtmışAzalmış D L CO/V A Normal Azalmış Alv. hemoraji Polisitemi Kapiller kan akımında Azalmış akc. volümü Parenkim destrük. V/Q dengesizliği Ölü boşluk artışı Kronik bronşit-amfizem; astım-KOAH ayrımında İzole DLCO azalmasında (akımlar ve volümler normal): pulmoner vasküler hastalıklar; erken İAH veya amfizem İAH’da DLCO/VA genellikle normal veya hafif düşük. DLCO/VA artmış ise: ekstrapulmoner restriksiyon (NMH). DLCO/VA düşük ise: parankimal akciğer hastalığı (amfizem, İAH veya pulmoner vasküler hastalık) Parankim bozukluklarında DLCO/VA normal de olabilir. Tedaviye anlamlı yanıt için DLCO’da ≥%15, TLC veya VC’de ≥ %10 veya 200ml DLCO’nun klinik önemi

42 Reversibilite (bronkodilatör yanıt) Postbronkodilatör FEV1 veya FVC’de bazal değere göre %12 ve mutlak değer olarak 200 ml artış. FEF25-75 ve sGaw için %30-40 değişim (rutinde kullanılmazlar) PEF için %15 Akut bronkodilatör yanıt gösterilemez ise: a)pre ve post bd akciğer volümleri ölçülerek dinamik hiperinflasyondaki azalma ve buna bağlı olarak IC’de artma değerlendirilebilir (KOAH). b)FEV1 ve FVC değişmemesine rağmen bd sonrası aynı akciğer volümündeki akım artabilir (isovolume flow) Geç reversibilite: 6hafta-3ay inh cs veya 2 hafta oral cs sonrası FEV1’de ≥%15 ve mutlak değer olarak 200ml artış (GOLD), PEF’de ≥20 artış Cs dozu?

43 Bd sonrası FEV1 – bazal FEV1 bazal FEV1 a) Mutlak değişkenlik= Bronkodilatör sonrası FEV1-bazal FEV1 b) Başlangıç değeri = X 100 üzerinden % değişim Reversibilite değerlendirmesi 200µg salbutamol 500 µg terbutalin 40-80 µg IB 30- 45d k sonra FEV1 ölçümü 15-20dk sonra FEV1 ölçümü Tets öncesi kesilmesi gereken ilaçlar: kısa etkili bd (8 saat), uzun etkili B2agonist (12), uzun etkili antikolinerjik ve yavaş salınımlı teofilin (24), inh steroid (devam edilir) c-Predikte değer üzerinden reversibilite

44 (en yüksek PEF – en düşük PEF) % amplitüd ortalama = X 100 (en yüksek PEF + en düşük PEF)/2 (en yüksek PEF – en düşük PEF) % amplitüd maksimum= X 100 En yüksek PEF PEF değişkenliği ölçümü PEF sabah bronkodilatör öncesi, akşam ise bd sonrası ölçülür. Değişkenlik en az 4 gün süreyle ≥%15 veya en az 3 gün süreyle ≥ %20 ise veya tüm günlerin ortalaması olarak >%10 ise ASTIM lehinedir.

45 Bronş provokasyon testleri Bronş aşırı duyarlılığı: Değişik uyaranlara karşı hava yollarının verdiği abartılı bronkokonstriktör yanıt Yüksek duyarlılık ve yüksek negatif prediktif değer nedeniyle astımın dışlanmasında değerliancak tanı koydurucu değeri düşük. Allerjik rinit, kistik fibroz, KOAH, bronşektazi, ASYE: BAD (+) Sıklıkla metakolin, histamin ve egzersiz kullanılır

46 Aşağıdakilerden hangisi bronkoprovokasyon testi için kesin kontraendikasyondur? a) Orta derecede havayolu obstruksiyonu b) Gebelik c) Emzirme d) M Gravis için kolinesteraz kullanımı e) Kontrolsüz HT (sistolik >200, diastolik >100mmHg)

47 Mutlak kontraendikasyonlar -Ciddi hava yolu obstruksiyonu (FEV1< beklenenin %50) -Son üç ay içinde geçirilmiş MI veya serebrovasküler olay -Kontrol edilemeyen HT (sistolik >200mmHg, diastolik >100mmHg) -Bilinen arteryal anevrizmalar -Test ve manevralara uyumsuzluk Relatif kontraendikasyonlar -Orta dereceli hava yolu obstruksiyonu (FEV1< beklenenin %60) -Gebelik veya emzirme -M. Gravis nedeniyle kolinesteraz kullanımı -Son 2 ay içinde geçirilmiş viral üst solunum yolu enfeksiyonu -İlaç tedavisi gerektiren epilepsi varlığı -Spirometre manevrasıyla oluşan hava yolu obstruksiyonu varlığında BPT için kontraendikasyonlar

48 Testten önce bazı ilaçların kesilmesi gerekmektedir. (Kısa etkili bronkodilatörler, kromolin/ 8 saat; uzun etkili bronkodilatörler, uzun etkili teofilin, nedokromil/48 saat; LTA/ 24 saat, çay-kahve-kolalı içecekler ve çikolata test günü; anti histaminikler 3-4 gün önce kesilmelidir. Oral veya inhaler cs’e devam edilir) Influenza aşısı BAD yanıtını artırabilir (BPT aşıdan bir hafta sonra) Test öncesi bazal FEV1 ölçülür ve %20’lik düşüşe karşılık gelen FEV1 hesaplanır Metakolin uygulaması için:1-Tidal volümde 2 dk inhalasyon 2-Dozimetre ile 5 nefes yöntemi FEV1’de %20 düşüş sağlayan provokasyon konsantrasyonu (PC20).

49

50 PC20 (mg/ml)Yorum >16Normal 4.0-16Sınırda BAD 1.0-4.0Hafif BAD >1Orta-ağır BAD Hastada semptom yok ve PC20= 1-16mg/ml ise: -Hafif astım var ve hasta semptomlarını tanımlayamıyor. -Hasta bronkospazma yol açan çevresel tetikleyicilerle hiç karşılaşmamıştır. -Hafif BAD astım dışı viral üst solunum yolu enfeksiyonu veya sigaraya bağlı olabilir. -Astım subkliniktir ve zaman içerisinde klinik astıma dönüşecektir. -Egzersiz veya test sırasında göğüste sıkışma hissi olur ancak hasta bunu normal olarak değerlendirir. Bronş aşırı duyarlılığının derecesi

51 Kabul edilebilir spirogram FEV 1 /FVC oranı düşük mü? Obstrüksiyon FVC düşük mü? Hiperinflasyon Veya Kombine defekt İleri inceleme (AC hacim ölçümleri) Beta agonist kullanımı ile geri dönüşümlü mü? Pür obstrüksiyon FVC düşük mü? Restriksiyon TLC Normal spirometri sonuçları Evet Hayır Astım KOAH

52 FEV 1 /VC ≥NAS VC ≥ NAS Normal D LCO ≥ NAS NormalPV hastalıkları TLC ≥ NAS Restriksiyon D LCO ≥ NAS Obstrüksiyon VC ≥ NAS TLC ≥ NAS Mikst defekt D LCO ≥ NAS GD ve NM hastalıklar ILD Pnömonitis Astım KB Amfizem Evet Hayır NAS: Normalin alt sınırı PV: Pulmoner vasküler GD: Göğüs duvarı NMH: Nöromusküler hastalık KB: Kronik bronşit

53 TLC: 3.35L (%71) FVC: 1.98L (%57) FEV1:1.70L (% 58) FEV1/FVC: %86 DLCO: 22ml/dk/mmHg (%96) SaO2: istirahatte %96, eforla %94 Bu hastada öncelikli olarak ne düşünürsünüz? a)Üst solunum yolu obstruksiyonu b)KOAH c)Nöromusküler hastalık d)İnterstisyel akciğer hastalığı e)Pulmoner emboli

54 TLC: 4.8L (%102) FVC: 2.90L (%92) ve FEV1: 2.37L (%90) FEV1/FVC: %82 MVV: 100L/dk (%100) DLCO: 10ml/dk/mmHg (%45) SaO2: istirahatte %96, eforla %90 Bu olguda ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? a)Hipersensitivite pnömonisi b)Alveoler hemoraji c)Nöromusküler hastalık d)Primer pulmoner hipertansiyon e)BOOP


"SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Dr Esen Kıyan İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları