Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 İ ngilizce kar ş ılı ğ ı database olan Veri tabanı; Birbirleriyle ili ş kili olan verilerin birlikte tutuldu ğ u yönetilebilir, güncellenebilir, ta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " İ ngilizce kar ş ılı ğ ı database olan Veri tabanı; Birbirleriyle ili ş kili olan verilerin birlikte tutuldu ğ u yönetilebilir, güncellenebilir, ta."— Sunum transkripti:

1

2  İ ngilizce kar ş ılı ğ ı database olan Veri tabanı; Birbirleriyle ili ş kili olan verilerin birlikte tutuldu ğ u yönetilebilir, güncellenebilir, ta ş ınabilir ve anlamlandırılabilir kullanım amacına uygun olarak sistemli bir ş ekilde toplanmı ş düzenli bilgiler toplulu ğ udur.

3  Veritabanı kullanmak veri tekrarlarını ortadan kaldırır veya en aza indirir. Buda bize vakitten kazanç sa ğ lar.  Bellek alanı israfını önler.  Veri bütünlü ğ ü sa ğ lamamıza yardımcı olur.  Verilerimizi bir düzen içinde tutmazı sa ğ lar.

4  Kurulum ve bakımı ücretli sistemler kullanıldı ğ ında normal dosya sisteminden pahalı olabilir.  Sistem içinde bazı bile ş enler iyi hazırlanmazsa sistem bir bütün olarak ba ş arısızlı ğ a u ğ rayabilir.

5  Üniversite – Ö ğ renci İş leri Bilgi Sistemi  Hastane – Hasta, doktor, tedavi, araç-gereç, mali bilgiler  Ticari bir ş irket – Mü ş teri, Ürün, Satı ş, Ödeme, Teslimat bilgileri  Banka – Mü ş teri, mevduat, kredi kartı, kredi bilgileri

6  Veritabanı uygulamaları iki temel türe ayrılabilir. Bunlar:  Düz dosya veri tabanı:  Bu tür programlarda tüm veri tabanı tek bir tabloya sı ğ dırılmalıdır. Bu birkaç kayıtta ortak olan herhangi bir bilginin her kayıtta tekrarlanaca ğ ı anlamına gelir. Word,excel bu tür programlara örnektir.veri tabanı

7  Bu tür veritabanında birçok tablo kullanılır ve tablolar arasında ili ş kiler olu ş turulur. Bir ili ş ki,bir tabloya,ba ş ka bir tablodaki kaydı ba ğ lamamızı sa ğ lar.Bu ş ekilde veriler daha az yer kaplar ve i ş lemlerimizi kolayla ş tırır.

8  Örnek  Daha önce verilmi ş bir örnek olan, Ö Ğ RENC İ ve DERS varlık kümelerine kar ş ılık, ili ş kisel modelde a ş a ğ ıdaki tablolar olu ş turulur. Ö Ğ RENC İ (Ö Ğ RNO, ADI, SOYADI, C İ NS İ YET İ, DO Ğ TAR) DERS (DKODU, DERSADI, KRED İ S İ ) Ö Ğ RENC İ ADI SOYADI C İ NS İ YETi Ö Ğ RNODO Ğ TAR DERS DERSADI DKODU KRED İ S İ

9  Seçilen ara ş tırma konusu ve türüne göre, ara ş tırmacı kendi geli ş tirece ğ i veya daha önceden geli ş tirilmi ş olan de ğ i ş ik veri toplama araçlarından yararlanabilir.

10

11  Gözlem  Deney  Anket  Görü ş me  Ş irket Kayıtlarının İ ncelenmesi

12

13  Kitaplar  Süreli Yayınlar (Gazete ve Dergi)  Tezler  Ba ş vuru Eserleri (Ansiklopediler ve d.)  Resmi Yayınlar ( İ statistikler)  Özel Belgeler (Hatıralar ve d.)

14 1)Birinci elden veri toplama teknikleri nelerdir? 2)Veri tabanı uygulama türleri nelerdir? 3)Veri tabanı'nın faydaları nelerdir? Özlem Akdeniz 14620072 Pazarlama-I


" İ ngilizce kar ş ılı ğ ı database olan Veri tabanı; Birbirleriyle ili ş kili olan verilerin birlikte tutuldu ğ u yönetilebilir, güncellenebilir, ta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları