Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VER İ TABANI TEMEL KAVRAMLAR. Günlük Yaşam ve DATA (Veri)  Etrafınızda algıladı ğ ınız, gördü ğ ünüz, işitti ğ iniz, dokundu ğ unuz, kokladı ğ ınız her.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VER İ TABANI TEMEL KAVRAMLAR. Günlük Yaşam ve DATA (Veri)  Etrafınızda algıladı ğ ınız, gördü ğ ünüz, işitti ğ iniz, dokundu ğ unuz, kokladı ğ ınız her."— Sunum transkripti:

1 VER İ TABANI TEMEL KAVRAMLAR

2 Günlük Yaşam ve DATA (Veri)  Etrafınızda algıladı ğ ınız, gördü ğ ünüz, işitti ğ iniz, dokundu ğ unuz, kokladı ğ ınız her şey beyniniz için bir veridir.

3 Veriyi Alma – İ lişkilendirme - Saklama  Etrafımızdaki verileri kontrollü veya kontrolsüz olarak alırız.  Ancak veri beynimizde bir anlam ile ilişkilendirilirse anlam kazanır.  Anlamlandırılan veya ilişkilendirilen veri saklanır. UNUTMAYIZ, HATIRLAYAB İ L İ R İ Z.

4 Veriyi Alma – İ lişkilendirme - Saklama  Anlamlandırılan veya ilişkilendirilen veri saklanır. Bir çok veri aynı şekilde saklanabilir.  Böylece büyük bir veri havuzu oluşur.

5 VER İ TABANI (DATABASE) İ ŞTE BU VER İ HAVUZUNA NE DEN İ R ?

6 Veritabanı çevremizde var mı?  Bilgisayarlarda …  Telefonlarda …  Bankalarda …  Hastanelerde …  Google  Facebook  E-posta  Ve yüzlerce hizmette veritabanı kullanılır.

7 TEMEL TER İ MLER a) Veri (Data) : Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildi ğ i, işleyebildi ğ i, sonuç üretebildi ğ i ve saklayabildi ğ i her şey veridir.

8 b) Veri Tabanı(Data Base) : Belli bir alanda birbirleriyle ilişkili olarak düzenlenmiş tablolardan oluşan veriler toplulu ğ udur. Genel amacı bilgi saklama, depolama ve iste ğ e göre kullanıcıların bilgiyi yeniden düzenlemesi ve güncelleştirmesidir.

9 İ yi Bir Veri Tabanının Özellikleri  Veriler hızlı ve kolay girilebilmeli  Güvenli bir şekilde saklanmalı  İ stenildi ğ i şekilde ve kolay sorgulanmalı

10 Veri Tabanı (Database) Yönetimi  Data entry : Veri girişi  Update : Güncelleştirme  Delete : İ ptal (silme)  Motify : De ğ işiklik  Query : Sorgulama  Reporting : Raporlama

11 Veri Tabanı Örnek Yazılımları  Access  SQL Server  My SQL  Oracle  Interbase  Progress  Informix

12 VER İ TABANI (DATABASE) Bir veri havuzunun veri tabanı (database) olarak kullanılabilmesi için;  Verilerin belli bir düzende saklanması  Sorgulanabilmesi  Düzenlenebilmesi  Raporlama yapabilmesi gerekir.

13 ACCESS 2007 TEMEL KAVRAMLAR & NESNELER

14 1. TABLOLAR  Verilerin kaydedildi ğ i alanlar veri türü belirtilerek oluşturulur.  Önce alan adları ve tanımları ile tablo oluşturulur. Daha sonra veri girişi yapılır.  Anahtar saha (primery key) tanımlanması zorunludur.

15 1. TABLOLAR  Verilerin kaydedildi ğ i alanlar veri türü belirtilerek oluşturulur.  Önce alan adları ve tanımları ile tablo oluşturulur. Daha sonra veri girişi yapılır.  Anahtar saha (primery key) tanımlanması zorunludur.

16 1I. SORGULAR  Tablolardaki çok sayıda kayıt içerisinden istenilen kriterlere uyan kayıtları seçerek görebilmek için oluşturulan bir nesnedir. Formül işlemi yapılır.  Sorgu kriterleri istenen şekilde belirlenebilir.

17 ÖRNEK  Ö ğ renciler içinden cinsiyeti kız olanları ilk kayıt olandan son kayıt olana do ğ ru listeler.  Tablodaki tüm alanları de ğ il, sadece seçilen bu 5 alanı gösterir.

18 Tabloları ilişkilendirirken ;  Sürükledi ğ imiz alanlar anahtar sahadır.  Sürüklenen ve hedef olan alanlar birebir aynı isimde ve aynı alan türünde olmalıdır.  Aksi halde ilişkilendirmede ve sorgularda hatalar oluşabilir.

19 Bilgi tutarlılı ğ ını zorlamak  İ lişkilendirilen her iki tabloda da aynı verilerin oldu ğ unu kontrol eder. İ ki tablonun verileri birbiriyle tutarlı olmalıdır.  Ogrencino alanında olmayan bir numarayı notlar tablosunda kullanamayız.

20 III. FORMLAR  Formlar tablolara bilgi girişini kolaylaştıran ve daha anlaşılır bir ekran görüntüsü ile çalışmayı sa ğ layan nesnelerdir.  Kullanıcı ara yüzü olarak düşünülebilir.

21 IV. RAPORLAR  Tablolardaki bilgileri ka ğ ıda dökebilmek için de ğ işik şekillerde sayfa dizaynları oluşturmak için kullanılır.

22 V. MAKRO VE MODÜLLER  Makrolar : Veritabanında birden çok adımdan oluşan bir işlemin bir seferde yapılabilmesini sa ğ layan küçük program parçalarıdır.  Modüller : Makrolar ile aynı amaca sahip olmakla birlikte Visual Basic programlama dili komutları ile yazılan küçük program parçalarıdır.


"VER İ TABANI TEMEL KAVRAMLAR. Günlük Yaşam ve DATA (Veri)  Etrafınızda algıladı ğ ınız, gördü ğ ünüz, işitti ğ iniz, dokundu ğ unuz, kokladı ğ ınız her." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları