Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ Ölçme ve De ğ erlendirme Yrd.Doç.Dr. Kerem KILIÇER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ Ölçme ve De ğ erlendirme Yrd.Doç.Dr. Kerem KILIÇER."— Sunum transkripti:

1 + Ölçme ve De ğ erlendirme Yrd.Doç.Dr. Kerem KILIÇER

2 + Davranı ş ların Ölçülmesi Ö ğ retmenler her zaman belli bir amaç için ö ğ retim yaparlar ve verdikleri ö ğ retimin sonunda ö ğ rencilerinin neyi, hangi düzeyde ö ğ rendiklerini bilmek isterler. Bu nedenle ö ğ retim sürecinde planlı bir biçimde sürekli hedeflere dayalı ö ğ retim yapılmaktadır. Ö ğ retim sürecinde hedefler, özelliklerine göre genel hedefler ve özel hedefler olmak üzere iki ba ş lık altında incelenmektedir.

3 + Davranı ş ların Ölçülmesi Genel hedefler, daha geni ş kapsamlı çok genel ve karma ş ık ö ğ renci kazanımlarını içermektedir. Bilgiyi uygun ve çe ş itli biçimlerde (harita, grafik, tablo, diyagram, zaman ş eridi vb.) kullanır. Özel hedefler ise, ö ğ retmenlerin derslerinde ö ğ retimi planlarken yararlandıkları daha özel ve ayrıntılı hedeflerdir. İ lk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik geli ş melere katkılarına örnek verir.

4 + Davranı ş ların Ölçülmesi E ğ itim sürecinde yapılan ölçmeler, daha çok okullardaki ö ğ renme süreçleri veya ürünleriyle ilgilidir. Okullardaki ö ğ retim süreç ve ürünleri genellikle ö ğ retim hedefi/kazanım/davranı ş olarak isimlendirilmektedir. Gerçekle ş tirilen ö ğ retim süreçleri bu ö ğ retim hedeflerine yöneliktir ve ölçme i ş lemi bu hedeflerin ne düzeyde kazandırıldı ğ ıyla ilgilidir. E ğ itimde genel kabul görmü ş hedeflerin/davranı ş ların sınıflandırılması Bloom ve arkada ş ları tarafından yapılan taksonomidir/sınıflandırmadır.

5 + Bloom Taksonomisi 1956 yılında yapılan bu sınıflama üç alana, her alan da kendi içerisinde a ş amalı olarak basitten karma ş ı ğ a do ğ ru sıralanan basamaklara ayrılmaktadır. Bu ana alanlar ş unlardır; A- BİLİŞSEL ALAN B- DUYUŞSAL ALAN C- PSİKOMOTOR (DEVİNİMSEL) ALAN

6 + Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan De ğ erlendirmeSentezAnalizUygulamaKavramaBilgi

7 + Ö ğ retmenler tarafından en çok kazandırılmaya ve de ğ erlendirilmeye çalı ş ılan hedefler bili ş sel alan hedefleridir. Genel olarak bili ş sel alan hedeflerinde bilginin anımsanması, okudu ğ unu anlama, yorumlama, uygulama, kar ş ıla ş ın problemleri çözme, akıl yürütme, çıkarımda bulunma, çözümleme yapabilme, kritik dü ş ünme gibi zihinsel süreçleri i ş e ko ş mayı gerektiren etkinliklerin baskın oldu ğ u söylenebilir. Yapılan sınavların büyük bir bölümünde bili ş sel alandaki ö ğ renmeler ölçülmektedir. Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan

8 + En alt düzeyde yer alan bilgi basama ğ ı, görünce tanıma veya sorunca söyleme davranı ş larını içermektedir. Bilgi basama ğ ında; kavram, olgu, sembol, sınıflama, kuram, araç ölçüt, teknik, ilke ve genellemelerin bilgisinin, ders esnasında ö ğ retmenden veya ders kitabından alındı ğ ı gibi hatırlanması beklenmektedir. Bu alandaki davranı ş lar ölçülürken ö ğ rencilerin bilgiyi oldu ğ u gibi yansıtması beklenmektedir. Çoktan seçmeli, do ğ ru-yanlı ş, e ş le ş tirme, kısa yanıtlı, açık uçlu sınavlarda bu düzeye ait sorular sorulabilir. Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Bilgi)

9 + Kazanım Örnekleri; Çanakkale Sava ş ı’nın gerçekle ş ti ğ i tarih aralı ğ ını bilir Karadeniz bölgesinin do ğ al kaynaklarını listeler. Solunum sistemini olu ş turan yapı ve organların görevlerini yazar Bili ş sel alandaki davranı ş basamaklarını sayar Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Bilgi)

10 + Örnek Soru: Ölçme sonuçlarının tesadüfi hatalardan arınırlık derecesi hangi kavramla açıklanır? A.Geçerlik B.Güvenirlik C.Kullanı ş lık D.Genellik E.Uygunluk Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Bilgi)

11 + Örnek Soru: A ş a ğ ıdakilerden hangisi Kuder ve Richardson’un buldu ğ u güvenirlik katsayılarından biridir? A.Kararlılık katsayısı B.E ş de ğ erlik katsayısı C. İ ç tutarlık katsayısı D.Duyarlık katsayısı E.Uygunluk katsayısı Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Bilgi)

12 + Örnek Soru: “Ölçülecek özelli ğ in bir ba ş ka de ğ i ş kenin herhangi bir niteli ğ inden faydalanarak sayı ya da sembollerle ifade edilmesi” durumunda hangi tür ölçme söz konusudur? A.Temel B.Do ğ rudan C.Dolaysız D.Türetilmi ş E.Dolaylı Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Bilgi)

13 + Kavrama basama ğ ında ö ğ renciden beklenen kazanım ezberleme veya hatırlama davranı ş ı ile sınırlı de ğ ildir. Bunların üstünde kendisine sunulan bilgiyi anlamı ş, içselle ş tirmi ş ve kendi cümleleriyle ifade edebilir hale gelmesidir. Bu basamakta ö ğ rencilerden konuyu veya olayı açıklayabilmeleri, bilgiyi kendilerine özgü biçimde ifade etmeleri, kavramların birbirinden farkını anlayabilmeleri beklenmektedir. Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Kavrama)

14 + Kazanım Örnekleri; Grafikte verilenleri kendi cümleleriyle açıklayıp yazar. Metinde anlatılanları kendi cümleleriyle özetler. Çevre sorularına ya ş adı ğ ı bölgeden örnek verir. Verilen örnek bir durumda erozyonun a ş amalarını sıralar. Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Kavrama)

15 + Örnek Soru: A ş a ğ ıda verilen özelliklerin hangisi ölçme sonucunda elde edilen puanların güvenirli ğ iyle ilgili de ğ ildir? A.Ölçmelerin hatasızlı ğ ı B.Puanların hatalardan arınıklı ğ ı C.Puanların gerçek puana yakınlı ğ ı D.Aracın bireyleri yansıtma gücü E.Soruların amaca uygunlu ğ u Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Kavrama)

16 + Örnek Soru: Bir ö ğ retmen ö ğ rencilerin teslim etmi ş oldu ğ u ödevleri üç hafta arayla iki kez puanlamı ş ve iki puanlama arasındaki korelasyonu hesaplamı ş tır. Ö ğ retmenin ödevlere verdi ğ i iki puan dizisi arasındaki korelasyonu hesaplamasının gerekçesi a ş a ğ ıdakilerden hangisi olabilir? A.Soruların nasıl i ş ledi ğ ini belirlemek B.Ö ğ rencilerin dü ş tü ğ ü hataları saptamak C.Soruların geçerli olup olmadı ğ ına karar vermek D.Güvenilir puanlar verip vermedi ğ ini görmek E.Ö ğ rencilerin kopya çekip çekmedi ğ ini saptamak Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Kavrama)

17 + Uygulama basama ğ ı, bilgi ve kavrama basama ğ ından elde edilen yeterliklerin yeni bir problemle kar ş ıla ş ıldı ğ ında bu problemin çözümünde i ş e ko ş ulmasıdır. Bu basamakta ö ğ renci, edindi ğ i bilgiyi kavramı ş ve yeni durumlara uygulayabilir düzeye gelmi ş tir. Ayrıca ö ğ renci daha önce kar ş ıla ş tıklarına benzer veya hiç kar ş ıla ş madı ğ ı yeni bir problemi çözebilir. NOT: Sınıfta daha önce çözülen bir soruyu sınavda tekrar soran bir ö ğ retmen sadece bilgi basama ğ ında ö ğ renme davranı ş ı yoklamı ş olmaktadır. Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Uygulama)

18 + Kazanım Örnekleri; İ ki bilinmeyenli denklemlerle ilgili yeni bir problemi çözebilir. Harita üzerinde bir ş ehirden ba ş ka bir ş ehre gitmek için kullanılabilecek yolları gösterir Verilen yeni bir metinde noktalama i ş aretlerini i ş levlerine uygun olarak yerle ş tirir. Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Uygulama)

19 + Örnek Soru: Güvenirlik katsayısı 0,90, standart sapması 2 olan bir ölçmenin standart hatası kaçtır? A.1,41 B.2,83 C.4,18 D.3,16 E.0,63 Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Uygulama)

20 + Analiz basama ğ ında bir bütünün ö ğ elerini, bu ö ğ eler arasındaki ili ş kileri, bütünün olu ş turulma yollarını belirlemede kullanılana zihinsel beceriler ön plana çıkmaktadır. Bu basamakta ö ğ renme davranı ş ı sergileyen bir ö ğ renci bir bütünü olu ş turan ö ğ eleri, ö ğ eler arasındaki ili ş kileri, temel ilkeleri, varsayımları bulabilir veya parçalardan bütün olu ş turabilir. Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Analiz)

21 + Kazanım Örnekleri; Verilen bir metnin ana fikrini bulma Verilen bir cümleyi ö ğ elerine ayırabilme Verilen örnekteki bir devletin yönetim uygulamalarından yola çıkarak yönetim biçimini bulabilme Verilen bir besin zincirindeki eksik unsuru bulabilme Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Analiz)

22 + Örnek Soru: A ş a ğ ıda verilen i ş lemlerin hangisinde de ğ erlendirmenin ö ğ eleri bir arada bulunmaktadır? A.Ali yazılı sınavında 5 sorunun 3’ünü yaparak 60 aldı B.Baha yılsonu ortalaması dü ş ük oldu ğ undan sınıfta kaldı C.Ceylan sınavda yaptı ğ ı her bir sorudan 10’ar puan aldı D.En az 65 alması gereken Bilge 70 alarak sınıfı geçti E.Ö ğ rencilerin yarısından ço ğ u sınıf geçemedi Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Analiz)

23 + Örnek Soru: Bir tarih ö ğ retmeni 1. üniteyi bitirdikten sonra bu üniteyle kazandırmaya çalı ş tı ğ ı tüm kazanımları birer soruyla yoklayaca ğ ı bir test geli ş tirmi ş tir. Bu testi ö ğ rencilerine uygulamı ş ve yanıt ka ğ ıtlarına herhangi bir puan vermeksizin ö ğ rencilerin sadece hangi soruları yanıtlayamadı ğ ını kontrol etmi ş tir. Bu ö ğ retmenin uyguladı ğ ı testin amacı a ş a ğ ıdakilerden hangisi olabilir? A.Ö ğ rencilerin üniteyle kazandırılması amaçlanan davranı ş lardan ne kadarının kazanıldı ğ ının saptanması B.Ö ğ rencilerin birbirine göre durumlarını saptayarak ileri ö ğ rencilerin ödüllendirilmesi C.Her bir ö ğ rencinin ö ğ renme eksikleri veya yanlı ş larının belirlenmesi D.Ö ğ rencilere uygulanan testteki soruların geçerlik ve güvenirlik de ğ erlerinin hesaplanması E.Testin sorularının bir biriyle ili ş kilerinin ortaya çıkarılarak ili ş kisiz soruların testten atılması Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Analiz)

24 + Sentez basama ğ ı ö ğ rencilerin yaratıcılık becerilerini göstererek yeni ve özgün bir ürün olu ş turacakları davranı ş ları kapsamaktadır. Bu basamakta davranı ş sergileyen bir ö ğ renci belli bir amaca hizmet edecek parçaları bir araya getirerek, yepyeni bir ürün ortaya koymaktadır. Sanatçıların eserleri, ö ğ rencilerin kompozisyonları, sairlerin ş iirleri, yazarların kitapları birer sentez ürünüdür. Bu basamaktaki bili ş sel beceriler, proje çalı ş maları, uzun yazılı sınavlar veya performans ödevleriyle ölçülebilir. Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Sentez)

25 + Kazanım Örnekleri; Verilenlerden yola çıkarak bir matematik problemi olu ş turur Verilen test planına uygun bir test geli ş tirir Do ğ al kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan ya ş amına etkisini tartı ş an bir kompozisyon yazar. Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Sentez)

26 + Örnek Soru: MEB 2. sınıf Türkçe dersi programını inceleyerek, kazanımlarla ilgili belirtke tablosunu olu ş turunuz. Örnek Soru: Ölçme kuramlarının avantaj ve dezavantajlarını göz önünde bulundurarak, yeni bir kuramda bulunması gereken niteliklerin neler olması gerekti ğ ini belirleyen bir çalı ş ma hazırlayınız. Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (Sentez)

27 + En üst düzeydeki bili ş sel beceriyi kapsayan de ğ erlendirme basama ğ ında, verilen veya geli ş tirilen ölçütlerle ürünler, dü ş ünceler, kuramlar, yöntemler, teknikler vs. hem nicelikse hem de niteliksel özellikleri bakımından kar ş ıla ş tırılarak bir yargıya varılmaktadır. Bu düzey davranı ş ların ölçülmesinde ö ğ rencilerden bir ürünü belli bir ölçütlere göre de ğ erlendirmesi, de ğ er yargısı geli ş tirmesi ve yine o ürün için de ğ er biçmesi beklenmektedir. Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (De ğ erlendirme)

28 + Kazanım Örnekleri; Bir ölçme aracını geçerlik ve güvenirlik ölçütlerine göre de ğ erlendirir Bir ara ş tırma raporunu konu özgünlü ğ ü, raporlama ilkelerine uygunluk bakımından de ğ erlendirir. Arkada ş ının yazmı ş oldu ğ u 23 Nisan ile ilgili bir kompozisyonu verilen ölçütlere (fikirleri organize etme, noktalama i ş aretlerini do ğ ru kullanma, dil ve anlatım özellikleri ) göre de ğ erlendirir. Bloom Taksonomisi Bili ş sel Alan (De ğ erlendirme)

29 + Bloom Taksonomisi Duyu ş sal Alan Bir De ğ erle NitelemeÖrgütlemeDe ğ er VermeTepkide BulunmaAlma

30 + Duyu ş sal alan genel olarak; ilgi, tutum, motivasyon, akademik benlik, saygı, sevgi, ho ş lanma, özgüven, de ğ er verme, ho ş görü gibi duygusal e ğ ilimlerle yakından ili ş kili olan davranı ş lardan olu ş maktadır. Bireyde çok küçük ya ş larda ortaya çıkan duyu ş sal alan davranı ş ları bili ş sel ve psiko-motor alandaki davranı ş ların kazanılmasını kolayla ş tırmakta ve bireyin gelecekte neler yapıp neler yapamayaca ğ ı tahmin edilebilmektedir. Tutum ölçe ğ i, ilgi envanteri, de ğ erlendirme ölçe ğ i gibi ölçme araçları duyu ş sal alan davranı ş larını ölçmektedir. Bloom Taksonomisi Duyu ş sal Alan

31 + Kazanım Örnekleri (Türk Milli E ğ itiminin Genel Hedefleri); Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel de ğ erini benimseme, koruma ve geli ş tirme Ailesini, vatanını, milletini sevme ve daima yüceltmeye çalı ş ma Ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sa ğ lıklı ş ekilde geli ş mi ş ki ş ilik ve karakter özelliklerine sahip olma İ nsan haklarına saygı duyma Bloom Taksonomisi Duyu ş sal Alan

32 + Duyu ş sal alanın en alt düzeyinde yer alan alma basama ğ ı; uyarıcıları fark etme, almaya/ke ş fetmeye açık olma ve kontrollü ve seçici dikkat gösterme davranı ş larını kapsamaktadır. Bu düzeyde davranı ş sergileyen bir ö ğ renciden en azından birkaç uyarıcının farkında olması beklenmektedir. Bu durum gerçekle ş irse uyarıcıyı dinleme ve etkinli ğ e katılmaya istekli olma davranı ş ı gelmekte ve ö ğ renci uyarıcının bulunaca ğ ı di ğ er etkinlere katılmaktadır. Bloom Taksonomisi Duyu ş sal Alan (Alma)

33 + Duyu ş sal alanın ikinci basama ğ ı olan tepkide bulunma; farkına varılan uyarıcılara kar ş ı uygun tepkilerin gösterildi ğ i basamaktır. Bu düzeyde davranı ş sergileyen bir ö ğ renci sınıf etkinliklerinde pasif olmaktan daha çok aktif rol almayı tercih etmektedir. Sunulan birkaç seçenek arasından kendi istedi ğ i etkinlikleri seçmekte ve o etkinliklere dahil olmaktadır. İ çinde bulundu ğ u durumdan keyif alır ve e ğ elenir. Bloom Taksonomisi Duyu ş sal Alan (Tepkide Bulunma)

34 + De ğ er verme, bir inanç ya da tutum geli ş tirmenin ba ş ladı ğ ı basamaktır. Bu a ş amada ö ğ renciler derse, ö ğ retmene, konuya vb. de ğ er vermekte ve de ğ er verdi ğ i ş eye kar ş ı ba ğ lılık göstermektedir. Böylelikle de ğ er verdi ğ i ş eye ili ş kin inanç, fikir veya tutum geli ş tirmeye ba ş lar Bloom Taksonomisi Duyu ş sal Alan (De ğ er Verme)

35 + Bu a ş amada ö ğ renci fikirleri ili ş kilendirir ve bir de ğ erler sistemi içinde organize eder. Farklı de ğ erleri birbirleriyle kar ş ıla ş tırarak benzer ve farklı yönlerini ortaya çıkarır, de ğ erler arasında ili ş ki kurar ve böylelikle bir de ğ erler sistemi olu ş turur. Bunun için farklı de ğ erler birbirleriyle kıyaslanır benzerlik ve farklılıklar belirlenir, çatı ş malar çözülür ve de ğ erler sistemi olu ş turacak birle ş tirmelere ba ş lanır. Bloom Taksonomisi Duyu ş sal Alan (Örgütleme)

36 + Duyu ş sal alanın en üt basama ğ ı olan bu a ş ama; inanç ve ideallerin dünya görü ş üne dönü ş me a ş amasıdır. Birey bu a ş amada olu ş turmu ş oldu ğ u dünya görü ş üne, de ğ erler sistemine ba ğ lı olarak ya ş amını sürdürür. Duyu ş sal alanla ilgili davranı ş ları ölçmek zor olsa da çe ş itli araçlardan ve soru tiplerinden faydalanmak mümkündür. Bloom Taksonomisi Duyu ş sal Alan (Bir De ğ erle Niteleme)

37 + Bloom Taksonomisi Duyu ş sal Alan Tutum İ fadeleri Kesinlikle KatılmıyorumKatılmıyorum Kısmen KatılıyorumKatılıyorum Kesinlikle Katılıyorum 1- Ö ğ retmen yeti ş tirme programında ölçme ve de ğ erlendirme dersi almak zaman kaybıdır. 2- Ölçme ve de ğ erlendirme dersi ö ğ retmen olacaklar için yararlı bir derstir. 3- Elimde olsa, ölçme ve de ğ erlendirme dersi almam 4- Yeni ölçme ve de ğ erlendirme dersleri almaktan ho ş lanırım. Ölçme ve De ğ erlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçe ğ i

38 + Bloom Taksonomisi Psiko-motor Alan YaratmaUyumBeceriye dönü ş türmeMekanikle ş meKılavuzla YapmaKurulmaAlgılama

39 + Psikomotor alan genel olarak bir organ tarafından yapılan veya vücut organlarının koordinasyonu ile gerçekle ş en davranı ş ları kapsamaktadır. Bu alanda kas-kemik ve zihin koordinasyonuyla ilgili beceriler baskındır. Psikomotor alandaki davranı ş lar do ğ rudan gözlem yapmaya elveri ş li olması nedeniyle gözlem formu, dereceleme ölçe ğ i, kontrol listesi ya da puanlama yönergesi gibi ölçme araçları ile ölçülebilir. Bloom Taksonomisi Psiko-motor Alan

40 + Psikomotor alanın en alt basama ğ ında yer alan algılama basama ğ ı, çevrenin duyular yardımıyla farkına varılması becerilerini kapsamaktadır. Tepkiler ancak uyarıcıların farkına varılmasından sonra olu ş aca ğ ından psikomotor davranı ş ların temelinde algılama vardır. Örnek Kazanımlar 1.Beden e ğ itimi dersinde yapılan vücut hareketlerini gözleyebilme 2.Müzi ğ i dans biçimine ba ğ lama yetene ğ i 3.Çalı ş makta olan bir makinenin sesinden, çalı ş ma güçlüklerini tanıma Bloom Taksonomisi Psiko-motor Alan (Algılama)

41 + Bu basamak psikomotor bir davranı ş ı gerçekle ş tirmek üzere hazırlanılması a ş amasıdır. Zihinsel, bedensel ve duygusal olarak üç düzeyde kurulma gerçekle ş tirebilmektedir. Örnek Kazanımlar 1.Penaltı atı ş ında kalecinin uygun pozisyona geçmesi 2.Araba kullanmak için uygun biçimde koltu ğ a oturma 3.Daktiloda yazı yazmak için büyük bir istek olu ş turma 4.Kara kalemle bir resim yapmaya kar ş ı olumlu bir duygu olu ş turma Bloom Taksonomisi Psiko-motor Alan (Kurulma)

42 + Bu basamak belirli yönergeleri takip ederek veya bir uzmanın taklit edilerek psikomotor davranı ş ların gerçekle ş tirilmesidir. Taklit etme, deneme- yanılma, yardımlı-yardımsız yapabilme, gösterme, söküp birle ş tirme, de ğ i ş tirme, vurma, yazma, örme gibi süreçlerden olu ş maktadır. Örnek Kazanımlar 1.Bilgisayarla, ö ğ retmen denetiminde bir konu ile ilgili sunu hazırlama. 2.Ö ğ retmen denetiminde ö ğ rencilerin portre çalı ş ması yapması. 3.Bir dansın adımlarını usta sanatçıya bakarak yapmaya çalı ş ma. Bloom Taksonomisi Psiko-motor Alan (Kılavuzluk Yapma)

43 + Bu basamak psikomotor davranı ş ların tekrar edile edile vücudun alı ş tı ğ ı davranı ş lara dönü ş mesi a ş amasıdır. Örnek Kazanımlar 1.Düzgün ve okunaklı bir yazı yazma becerisi gösterme 2.Pasta yapımında kullanılan malzemeleri uygun biçimde karı ş tırabilme Bloom Taksonomisi Psiko-motor Alan (Mekanizma/Alı ş kanlık)

44 + Bu basamak psikomotor davranı ş ların artık mekanik bir beceri haline geldi ğ i ve davranı ş ların rahat ve ba ş arılı bir ş ekilde tamamlandı ğ ı a ş amadır. Belirli bir i ş i, kural ve standartlarına uygun yapabilme, in ş a etme, ayırma, tamir etme, taslak olu ş turma, ba ş kasından yardım almadan icat etme, hareketli gösterme, mekanik olarak icat etme, otomatik sergileme gibi süreçlerden olu ş ur Örnek Kazanımlar: 1.On parmakla daktiloda yardımsız yazı yazabilme. 2.Dans figürünü, usta e ğ itici olmadan kendi kendine sergileyebilme Bloom Taksonomisi Psiko-motor Alan (Beceri Haline Gelme)

45 + Uyum basama ğ ı psikomotor davranı ş larda de ğ i ş iklik yapma gerekti ğ inde bu de ğ i ş ikli ğ e bedensel, zihinsel ve duyu ş sal olarak hazır olmasıdır. Kazanılan hareketi ba ş ka durumlara uyarlama, yeniden düzenleme, ba ş kala ş tırma ve kontrol etme gibi süreçlerden olu ş ur. Örnek Kazanımlar: 1.Basketbol oyununda kazandı ğ ı becerileri, hentbol oynarken rahatça kullanabilme 2.Bir müzik aletini çalmak için kazandı ğ ı becerilerle, di ğ er müzik aletlerini çalabilme Bloom Taksonomisi Psiko-motor Alan (Uyum)

46 + Bu a ş amada özgün bir psikomotor davranı ş üretmenin gözlemlenmesi beklenmektedir. Yeni bir duruma uyum sa ğ lamak, bir problemi çözmek için yeni bir hareket biçimi geli ş tirmek, yeni bir dans figürü ortaya çıkarmak, orijinal davranı ş lar sergilemek, ş ekil vermek vb. süreçlerden olu ş ur. Örnek Kazanımlar: 1.Yeni bir topa vuru ş tekni ğ i geli ş tirme. 2.Yeni bir araba sürme biçimi geli ş tirme 3.Farklı biçimde bir masa yapabilme Bloom Taksonomisi Psiko-motor Alan (Yaratma)

47 + Bloom Taksonomisi Psiko-motor Alan Gözlenecek Davranı ş EvetHayır 1- Engele geldi ğ inde do ğ ru pozisyon aldı mı? 2- Serbest aya ğ ı ileri uzattı mı? 3- Serbest aya ğ ını iyice büktü mü? 4- Sıçrama aya ğ ını hareket kesilmeden ileri aldı mı? 5- Sıçrama aya ğ ını engele paralel hale getirdi mi? TOPLAM Kontrol Listesi

48 + Bloom Taksonomisi Psiko-motor Alan Gözlenecek Davranı ş 01245 1- Elleri sol el sa ğ elin üstüne gelecek biçimde yerle ş tirme 2- Bacakları omuz geni ş li ğ inde açma 3- Bacakları dizlerden bükme 4- Kolları dirsekten bükme 5- Bir aya ğ ın di ğ erinden ileride olması TOPLAM Dereceleme Ölçe ğ i 0: Hiç Gözlenmedi 1: Çok seyrek gözlendi 2: Bazen gözlendi 3: Sık sık gözlendi 4: Her zaman gözlendi

49 + Bloom Taksonomisi Psiko-motor Alan Gözlenecek Davranı ş larPuanK. puan A. Ba ş lama Evresi (30 Puan) A1Selamlama3 A2Jimnastik ko ş usu ile geli ş 5 A3Sıçrama9 A4Kolları omuz geni ş li ğ inde mindere koyma13 B. Takla Evresi (40 Puan) B1Çeneyi gö ğ se de ğ dirme10 TOPLAM Puanlama Yönergesi

50 + KPSS-2013

51 + KPSS-2012


"+ Ölçme ve De ğ erlendirme Yrd.Doç.Dr. Kerem KILIÇER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları