Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö ğ retim Görevlisi: Prof.Dr.Mustafa Ergün Hazırlayan:Ozan Alkoç-Anatomi A.B.D Doktora Ö ğ rencisi-Tıp Fakültesi 063341001 ÖLÇMEDE GÜVENİRLİK:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö ğ retim Görevlisi: Prof.Dr.Mustafa Ergün Hazırlayan:Ozan Alkoç-Anatomi A.B.D Doktora Ö ğ rencisi-Tıp Fakültesi 063341001 ÖLÇMEDE GÜVENİRLİK:"— Sunum transkripti:

1 Ö ğ retim Görevlisi: Prof.Dr.Mustafa Ergün Hazırlayan:Ozan Alkoç-Anatomi A.B.D Doktora Ö ğ rencisi-Tıp Fakültesi 063341001 ÖLÇMEDE GÜVENİRLİK:

2 Güvenirlilik aynı zamanda ölçme aracının kararlı ölçme yapma karakterinde olması anlamınıda ta ş ır. Güvenirlik:”Bir ölçme aracında bütün soruların birbiri ile tutarlılığını, ele alınan oluşumu ölçmede türdeşliğini ortaya koyan bir kavramdır”(Özdamar, 1999, s.512)

3 Güvenirlik,”Sözlerde ve davranı ş larda kararlılık ve tutarlılık olması de ğ il mi?” Hasan Yılmaz ve Ali Murat Sünbül, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme adlı kitabında, güvenirliğin tanımına ilişkin şu soruyu sorar:

4 Bir ölçme aracı, aynı özelliğe her uygulandığında aynı sonucu verecek tarzda ölçebiliyorsa güvenilirdir.

5 Bir ölçme işlemine ne kadar fazla hata karışırsa, ölçmedeki tutarlılık ve kararlılık o oranda ortadan kalkacaktır.

6 Ölçme hatası ile ölçme aracının özelliklerinden biri olan güvenirlik arasında ters bir ilişki vardır.Hata miktarı arttıkça güvenirlik düşer.

7 Ölçme aracı ile aynı özelli ğ in ölçülmesini iki ve daha fazla tekrarlarız.Ölçme aracı her uygulanı ş ında aynı sonucu veriyorsa güvenilirdir.Ya da her uygulanı ş ında ne oranda birbirine yakın sonuçlar veriyorsa o oranda güvenilirdir. Bir ölçme aracının güvenilir olup olmadığını nasıl anlarız?

8 A-Bir testin iki e ş de ğ er formunun aynı gruba aynı zamanda uygulanması ile elde edilecek da ğ ılımların korelasyonunu bulma. Güvenirlik katsayısının tayini için izlenen belli başlı 3 yöntem şunlardır:

9 B-Aynı testin aynı gruba de ğ i ş ik zamanlarda iki defa uygulanı ş ı ile elde edilecek sonuçlarının korelasyonunu bulma. Güvenirlik katsayısının tayini için izlenen belli başlı 3 yöntem şunlardır:

10 C-Bir testi bir gruba bir defa uyguladıktan sonra, biri di ğ erinin e ş de ğ eri olabilecek ş ekilde iki kısma ayrılması ile, ayrılan kısımlara ait puan da ğ ılımlarının korelasyonunu bulma. Güvenirlik katsayısının tayini için izlenen belli başlı 3 yöntem şunlardır:

11 Mümkün oldu ğ u kadar az sorulu sınavlardan ziyade daha çok sayıda soruların bulundu ğ u sınavları tercih ediniz. Testin güvenirliğinin artması için nelere dikkat etmeli?

12 Ö ğ rencilerinizi do ğ ru ve yeterince tanıyınız.Soruları onların düzeylerini dikkate alarak, aynı zamanda ayırtedici olmasına özen göstererek hazırlayınız. Testin güvenirliğinin artması için nelere dikkat etmeli?

13 Sınav süresini sınıfınızdaki zayıf ö ğ rencilerin durumlarını da göz önüne alarak ideal bir miktarda tespit ediniz. Testin güvenirliğinin artması için nelere dikkat etmeli?

14 Sorularınızı açık ve anla ş ılır sorunuz.Ne istendi ğ ini analatacak kadar kısa ve yalın ifade ediniz. Testin güvenirliğinin artması için nelere dikkat etmeli?

15 Sınavlarınızı ö ğ rencileriniz için bir ölüm-kalım meselesi haline getirmeyiniz.Sınavların onların kendi durumlarını görebilmesinde bir ayna vazifesi gördü ğ üne inanınız, inandırınız. Testin güvenirliğinin artması için nelere dikkat etmeli?

16 Objektif puanlanabilen maddeler ile sınav yapınız (aksi gerekmedikçe), yazılı yoklamalarda mutlaka puanlama anahtarı kullanınız ve puanlama hataları ortaya çıkarabilecek durumlara kar ş ı dikkatli olunuz. Testin güvenirliğinin artması için nelere dikkat etmeli?

17 Soru ka ğ ıdının(kitapçı ğ ının) ba ş ına bir açıklama kısmı(yönerge) koyunuz.Bu yönergede soru sayısı, süre, cevaplamada dikkat edilecek hususlar gibi konulara açıklık getiriniz. Testin güvenirliğinin artması için nelere dikkat etmeli?


"Ö ğ retim Görevlisi: Prof.Dr.Mustafa Ergün Hazırlayan:Ozan Alkoç-Anatomi A.B.D Doktora Ö ğ rencisi-Tıp Fakültesi 063341001 ÖLÇMEDE GÜVENİRLİK:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları