Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Iowa Sessiz Okuma Testi Düzeyi Formu’nun Uyarlama, Geçerlik-Güvenirlik Çalışması Ö ğ retim Görevlisi: Hasan Avcıo ğ lu Doç. Dr. Gönül Akçamete İ mgehan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Iowa Sessiz Okuma Testi Düzeyi Formu’nun Uyarlama, Geçerlik-Güvenirlik Çalışması Ö ğ retim Görevlisi: Hasan Avcıo ğ lu Doç. Dr. Gönül Akçamete İ mgehan."— Sunum transkripti:

1 Iowa Sessiz Okuma Testi Düzeyi Formu’nun Uyarlama, Geçerlik-Güvenirlik Çalışması Ö ğ retim Görevlisi: Hasan Avcıo ğ lu Doç. Dr. Gönül Akçamete İ mgehan ÖZKAN

2 İ HT İ YAÇ ANAL İ Z İ Türkiye’de ortaokul düzeyinde standart okuma becerisini ölçen bir araç olmadı ğ ı için ö ğ renciler ö ğ retmenlerin hazırladı ğ ı farklı testler yoluyla sınanmaktadır. Fakat, ancak standart bir ölçme aracı ile ö ğ rencilerin gereksinimlerine dönük bir program hazırlamak mümkündür.

3 AMAÇ Amerika’da ortaokul ö ğ rencilerinin okuma becerisini ölçmek için kullanılan IOWA sessiz okuma testinin çeviri,geçerlik,güvenirlik çalışmaları yapılarak ülkemize uygun hale getirilmesi sa ğ lamak.

4 ARAŞTIRMA SORULARI Bu konu çerçevesinde araştırmacılar tarafından aşa ğ ıdaki dört araştırma sorusuna cevap aranmıştır. 1. IOWA Sessiz Okuma Testi’nin,ö ğ rencilerin Türkçe ders not ortalamaları,yıl sonu a ğ ırlıklı geçme not ortalamalarıve ö ğ retmen de ğ erlendirmelerine göre belirlenen okul başarıları ölçüt alınarak saptanan yordama geçerlili ğ i ne düzeydedir? 2. 1OWA Sessiz Okuma Testin’nin,ö ğ rencilerin Okuma Beceri Testi’nden aldıkları puanlar ölçüt alınarak saptanan halihazır geçerlili ğ i ne düzeydedir? 3. 1OWA Sessiz Okuma Testi’nden alınan puanların,test puanlarını yarılama yöntemiyle hesaplanan korelasyon katsayısı bakımından iç tutarlılı ğ ı ne düzeydedir? 4. IOWA Sessiz Okuma Testi’nden alınan puanların,Kuder Richardson (21) formülüyle hesaplanan kolerasyon katsayısı bakımından iç tutarlılı ğ ı ne düzeydedir?

5 YÖNTEM ARAŞTIRMA GRUBU 1992-1993 yılında Ankara Kurtuluş Ortaokulu’nun 1.,2. ve 3. sınıflarına devam eden öğrenciler araştırma grubunu oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 83 si kız,74 sı erkektir. Birinci sınıftan 27 si erkek, 26 sı kız, ikinci sınıftan 26 sı erkek, 28si kız ve üçüncü sınıftan 30’u erkek 20’si kız toplam yüzelli yedi öğrenci vardır.

6 ÖLÇME ARAÇLARI IOWA Sessiz Okuma Testi Düzey 1  Sözlük Bilgisi  Okuduğunu Anlama  Yönlendirilmiş Test  Hız Testi Bilgi Toplama Formu Türkçe dersindeki başarı notu, genel ortalama, öğretmen değerlendirmeleri Okuma Beceri Testi Montaigne’in denemeler kitabından üç paragraf

7 VER İ LER İ N ANAL İ Z İ Geçerlilik çalışmalarında iki metod kullanılmıştır. 1. Yordama Geçerliliği: Sessiz Okuma Testi puanları Türkçe ders ortalamaları ve genel ortalamaları arasındaki Pearson korelasyon katsayısı baz alınmıştır. 2. Halihazır Geçerlilik:Okuma Beceri Testi kullanılmıştır.Bu bağlamda, iki testte öğrencilere üç gün boyunca uygulanmış ve uygulama sonucunda her iki testten alınan puanlar arası korelasyona bakılmıştır.

8 VER İ LER İ N ANAL İ Z İ GÜVENİLİRLİK: Çalışmada iki ayrı güvenirlik çalışmasından bahsedilmiştir. Testi Yarılama Yöntemi: 157 kişinin ISOT (IOWA SESSİZ OKUMA TESTİ) daki tek maddelerden aldıkları ve çift maddelerden aldıkları puanlar arası korelasyona bakılmıştır. Kuder- Richardson yöntemi :Kuder – Richardson 21 formülüyle Test -1 Test-2 Test -3 alt testlerinin korelasyon katsayıları hesaplanmıştır.Bu formül Test 4 hızlı okuma testi olduğu için bu bölüme uygulanamamıştır.

9 BULGULAR Yapılan madde analiz uygulama sonucuna göre bazı maddeler düzeltilerek teste alınmıştır. Yordama geçerliliğine göre, öğrencilerin ISOT puanlarıyla Türkçe ders notları ortalamaları arasındaki korelasyon sayısı.43, ISOT’un genel ortalamayla korelasyonu ise.65 olarak bulunmuştur. Bu değerlerden yola çıkarak bu testin yordama geçerliliğinin yüksek olduğu söylenebilir.

10 ISOT testinin halihazır geçerliliği sonucu olarak ise, öğrencilerin Okuma Beceri Testi ve ISOT puanları arasındaki korelasyon.70 bulunmuştur. Bu değerlendirme sonucu gösteriyor ki IOWA Sessiz OkumaTesti öğrencilerin okuma becerilerini ölçebilecek geçerliliğe sahiptir. Bu sonuca göre, IOWA Sessiz Okuma testinden yüksek puan alan öğrencilerin okuma becerileri iyi, düşük olan öğrencilerin de kötü olarak yorum yapılabilir.

11 Güvenirlik ile ilgili bulgulara göre, test puanlarını yarılamayla hesaplanan iç tutarlık güvenirlik katsayısı.82 olarak bulunmuştur. Kuder-Richardson formmülüyle Test 1, Test 2 ve Test 3 bölümlerinden hesaplanan güvenirlik katsayısı ise.83dür. Bu değerlerler de IOWA testinin okuma becerisini değerlendirmede kullanılabileceğini gösterirken iç tutarlılığında oldukça iyi olduğunu gösterir.

12 TARTIŞMA VE SONUÇ Türkçe’ye uyarlanan ISOT’un ortaokul öğrencilerinin okuma becerilerini değerlendirmede kullanabileceğimizi gösterir. Bu araç öğrencilerin okuma bozukluklarının giderilmesinde ve etkin proğramlar hazırlanmasında kullanılabilir. Çalışma dahilinde kullanılan güvenirlik geçerlik yöntemlerine ek olarak ileride farklı yöntemler de kullanılabilir. Araştırmanın orta sosyo ekonomik düzeydeki ortaokul ö ğ rencilerine uygulanmasından dolayı ileride farklı düzeydeki ortaokul ö ğ rencilerini baz alarak uygulanabilir olmasıdır.

13


"Iowa Sessiz Okuma Testi Düzeyi Formu’nun Uyarlama, Geçerlik-Güvenirlik Çalışması Ö ğ retim Görevlisi: Hasan Avcıo ğ lu Doç. Dr. Gönül Akçamete İ mgehan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları