Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mehmet Ali GÜNDÜZ & Salih AKBARAN iyi $eyirler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mehmet Ali GÜNDÜZ & Salih AKBARAN iyi $eyirler."— Sunum transkripti:

1 Mehmet Ali GÜNDÜZ & Salih AKBARAN iyi $eyirler

2

3  Bilgisayarı kullanırken bilgisayarın algılayaca ğ ı ş ekilde komutları girerken bazı donanımsal aygıtlara ihtiyaç duyarız.  İş te bu aygıtlar özellikleri ve görevlerine göre Giriş/Çıkış arabirimleri olarak adlandırılırlar.

4  Giri ş aygıtı, kullanıcıların bir bilgisayarda veri veya komutları girmesini sa ğ layan ki ş isel bilgisayar bile ş enidir.  Bilgisayarlara veri giri ş i yapmak için kullanılan parçalara giri ş birimleri denir.

5  Klavye (keyboard)  Fare (mouse)  Tarayıcı (scanner)  Mikrofon  Kart okuyucu  Joystick (oyun kolu)  Optik okuyucu  Barkod okuyucu  Webcam (kamera)

6  Birçok tu ş un bir araya gelmesiyle olu ş ur. Klavyelerde kullanılan dilin özelli ğ ine göre üzerindeki tu ş ların sayısı ve yerleri de ğ i ş mektedir.  Türkiye’de kullanılan klavyeler genellikle 101 veya 102 tu ş lu olup Q veya F tipi olmak üzere iki çe ş ittir.  Klavyeler kablolu ve kablosuz türleri de vardır.

7  Ekranda gözüken imleç yardımıyla komut giri ş i yapılmasını sa ğ lar.  Fare çevre birimi olarak kullanılmakla birlikte i ş aretleme,sürükleme ve tıklama i ş lemlerini de gerçekle ş tirir.  Tek tıklama seçme veya sürükleme i ş lemi yapılır.  Çift tıklama herhangi bir dosya veya klasörü açmak için kullanılır.  Sa ğ tıklamada özelikleri veya farklı seçenekler sunar.  Fareler kablolu ve kablosuz olmak üzere 2 ye ayrılırlar

8  Resim, grafik ve önceden yazılmı ş yazıları bilgisayar ortamına aktarmakta kullanılır.  Herhangi bir ka ğ ıt veya kart üzerindeki resmi bilgisayar ortamına dijital resim olarak aktaran araçtır.  Herhangi bir logo, foto ğ rafın bilgisayara aktarılmasında kullanılır.

9  Bilgisayarların ses kartlarına ba ğ lanabilen bir girdi aygıtıdır.  Mikrofonda üretilen ses sinyali, ses kartı vasıtasıyla dijital olarak bilgisayara gönderilir.  Bilgisayarda bulunan bir yazılımla bu ses dinlenebilir ve kaydedilebilir.

10  Kartının içindeki verileri bilgisayarda açabilen, gerekli düzenleme ve i ş lemleri yapmaya olanak sa ğ latan çok kullanı ş lı bir bilgisayar yan bile ş endir.  Cep telefonları,foto ğ raf makineleri ve çe ş itli multimedia cihazlar üzerinde bulunan mobil belleklerin, bilgisayarlar ve laptoplar üzerinde çalı ş masına olanak veren bir porttur.

11  Günümüzde dizüstü bilgisayarlarda ve masa üstü bilgisayarlarda yava ş yava ş standart olma haline gelmi ş tir.  Harici olarak ta satılmaktadır.

12  Oyun oynarken kullanılan ve kullanıcının oyunda temsil etti ğ i ö ğ eyi (ki ş, araç, vb.) ilgili yöne hareket ettirme komutlarını bilgisayara ileten giri ş ö ğ esidir.

13  Ka ğ ıtların üzerine kur ş un kalemlerle i ş lenmi ş i ş aretleri okuyarak bilgisayar ortamına aktaran giri ş birimleridir. Yo ğ un sınav veya anket yapan merkezlerin kullandı ğ ı hızlı veri giri ş birimleridir.

14  Marketlerde ürünlerin üzerindeki çubuk kodları okuyarak ürünün kodunu bulan donanımdır.  Bu cihaz sadece çizgilerden elde etti ğ i ürün kodunu sisteme yollar gerisi arka planda çalı ş an bilgisayar yazılımı tarafından halledilir.

15  Webcam bir giri ş aygıtıdır.  Genellikle sohbet programlarının ek özellik olarak sundu ğ u görüntülü haberle ş me ihtiyacına yönelik üretilir ve kullanılırlar.  De ğ i ş ik kalite ve ebatlarda üretilen bu cihazların dahili mikrofon ve aydınlatma gibi özellikleri içeren geli ş mi ş modelleri de bulunmaktadır.

16  Giri ş birimleri aracılı ğ ı ile bilgisayarlara girilen verilerin i ş lenerek kullanıcılara sonuç olarak iletilmesini sa ğ layan parçalardır.  Bilgisayarlardan veri çıkı ş ı yapmak için kullanılan parçalara çıkı ş birimleri denmektedir.

17  Yazıcılar  Çiziciler  Plotter  Kulaklık ve Hoparlör  Projektör  Ba ğ lantı kabloları ve bu kablolara ait çıkı ş lar

18  Ekrandaki bilgilerin ka ğ ıt üzerine basılmasını sa ğ lar.  Yazıcılar 3 çe ş ide ayrılır;  Nokta Vuru ş lu Yazıcı  Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı  Lazer Yazıcı (Laser jet)

19  Geni ş ve uzun çar ş af ka ğ ıtlara çizim yapmayı sa ğ layan donanımdır.  Genellikle mimar, mühendis, reklamcı ve tasarımcılar tarafından kullanılır.

20  Bu donanımlarda yazıcılara benzerler. Ancak bir bıçak vasıtasıyla yazdırma i ş lemi bitti ğ i noktada ka ğ ıdı kesen aygıtlardır.  Genellikle in ş aat mühendisleri tarafından büyük proje çizimlerinin baskısı için kullanılır.  Ş ekil olarak çizicilere benzer

21  Bilgisayarda ses kartı tarafından üretilen seslerin kullanıcı tarafından duyulmasını sa ğ layan çıkı ş birimleridir.

22  Monitörünüzdeki görüntüyü düz bir zemine yansıtmayı sa ğ layan aygıttır.  Böylece daha fazla insanın bu görüntüyü görmesi sa ğ lanır.  Genellikle sunum yapmak için kullanılır.

23  Ekran  CD-Room  Parmak izi okuyucular

24  Giri ş ve çıkı ş birimlerinden gelen verilerin sonuçlarının ekranda gözükmesini ve bilgisayarla ki ş i arasındaki görsel ileti ş imi sa ğ lar.  Ekranların boyutu 14 inç, 15 inç, 17 inç, 19 inç ve 21 inç olarak de ğ i ş ebilmektedir. Genellikle ucuz oldu ğ u için 15 ve 17 inçlik ekranlar kullanılmaktadır.

25  CD’lerin kullandı ğ ı sürücüye CD-ROM sürücü denir.  CD sürücüler ile müzik dinleme, ses-görüntü ve film gibi multimedia uygulamaları çalı ş tırmanın yanında, veri CD leri takılarak programlar da çalı ş tırılabilir ve sabit diske yüklenebilirler.  CD-ROM sürücü, bir disket sürücüsü gibi kasa üzerine takılmalıdır.

26  Parmak izi okuyucuyla geçi ş yapan ki ş ilerin güvenli geçi ş inde kullanılmak üzere ki ş inin parmak izi bilgisini kısa sürede tanır, i ş ler ve ki ş iye geçi ş izni verilip verilmeyece ğ ine karar verir.

27  Mouse ( fare )

28  Klavye

29  Ses Cihazları

30  Ekran

31  Yazıcı Tarayıcı Çizici ve Plotter

32  Parmakizi Okuyucu ve Kod Okuyucular

33  Oyun Konsolları

34 Kaynak :  www.bilgisayarbilisim.net/ www.bilgisayarbilisim.net/  www.bilisimegitim.com/ www.bilisimegitim.com/ … The End …


"Mehmet Ali GÜNDÜZ & Salih AKBARAN iyi $eyirler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları