Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ REKLAMCILIK, YARATICILIK VE SINIRLAR. O Yeni reklamcılığın, ilk reklam örneklerinden temel farkı ayrıntılarda gizli olmasıdır. İlk reklam örneklerindeki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ REKLAMCILIK, YARATICILIK VE SINIRLAR. O Yeni reklamcılığın, ilk reklam örneklerinden temel farkı ayrıntılarda gizli olmasıdır. İlk reklam örneklerindeki."— Sunum transkripti:

1 YENİ REKLAMCILIK, YARATICILIK VE SINIRLAR

2

3 O Yeni reklamcılığın, ilk reklam örneklerinden temel farkı ayrıntılarda gizli olmasıdır. İlk reklam örneklerindeki metinsellik, zamanla yerini görsel ve dilsel reklam içeriğine bırakmıştır. O Ancak daha sonra Cannes Lions ve diğer reklam yarışmalarında dereceye giren reklam iletileri irdelendiğinde, bu özelliğin yerini yalnızca görselliğe bıraktığı gözlemlenmiştir.

4 O Bu bağlamda reklamı tüketenlere “okuma”, “algılama” ve “yorumlama” işlevleri, görevleri yüklenmiştir. O Göstergebilimci Roland Barthes’ın dile getirdiği gibi, metinden bir anlamda “haz” duymak özellikle reklam metninden haz duymak, keyif almak neredeyse kaçınılmaz olmuştur. Okuyucu, reklamın içeriğini çözümleyerek, okuyarak, anlayarak haz duyacaktır.

5 O Günümüz reklamları öncelikle görselliği ön plana çıkarmış ve daha sonrasında ise görselliğin yerini imgecilik, imge yaratımı almıştır. Sonuçta imgecilik her türlü ayrıntıda gizlidir. O Reklam iletişiminde ileti anlam yaratımını imgeler aracılığıyla yapar. O İmgecilik reklam iletisinin kurgulanması aşamasında kullanılan biçimlerde, renklerde, çizgilerde, açı, ışık, kamera hareketleri, kurgu efektleri gibi teknik öğelerde gizlenmiştir ve söz konusu öğeler aracılığıyla her tür imgenin yaratılması sağlanmaktadır.

6

7 O Yaratıcılık, yaratıcı düşünebilmenin bir sonucudur; O yaratıcı düşünce “gözlem, bilgi, deneyim ya da düşüncelerimizi yeni düşünce ya da kavramlar üretecek biçimde ilişkilendirmek”tir. Ramazan Yıldırım, Yaratıcılık ve Yenilik, İstanbul, Sistem Yay., 1998, s.38.

8 Ruhsal açıdan özgürlükçü yeti ş mi ş, deneyimleri bu do ğ rultuda geli ş mi ş yaratıcı beyinler çok sesli yakla ş ımla bütünle ş erek, küresel ba ğ lamda de ğ er kazanan, farkındalık yaratan çalı ş malara imza atabilmektedirler. Son dönemlerin en belirgin ve yaratıcı dü ş ünce stratejilerinden biri mizah/gülmece ö ğ esinin kullanılmasıdır.

9 Son dönemde özellikle reklam iletilerinde mizah/gülmece ö ğ esinden yararlanılmasının temel nedeni, sanırız, reklam okuyucusunun gülmece a ğ ırlıklı reklamları daha kolay, daha net biçimde algılamaları ve reklamın aktarmak istedi ğ i iletiyi anlamalarıdır. Metni anlayan, algılayan birey, metinden keyif alacak, haz duyacaktır hiç ku ş kusuz.

10 Uygulamalı yaratıcılık ve yaratıcı dü ş ünme üzerine çalı ş an Dr. Min Basadur; IBM, Pepsi, Goodyear, Procter &Gamble ve General Elektric gibi reklama büyük bütçeler ayıran kurumlara danı ş manlık yapmı ş ve yaratıcılı ğ ı formüle dökmü ş tür. Bu do ğ rultuda Basadur’a göre “Yaratıcılık= Bilgi + Hayalgücü” dür.

11 Hayalgücü en az bilgi kadar önemlidir. Özellikle beyinin i ş leyi ş dinami ğ ine bakıldı ğ ında, bir tür sezgi gücü, sonradan elde edilebilen bir yeti ya da özgünlük biçiminde tanımlanan yaratıcılı ğ ın, dü ş kurmanın sa ğ beyinde gerçekle ş ti ğ i görülmektedir. Sol beynin analitik dü ş ünme, mantıksallık gibi özellikleri ise sa ğ beynin dü ş gücü, bütünü görme gibi özelliklerine tümüyle kar ş ıtır. Ancak sa ğ ve sol beynin birbirinden destek aldı ğ ı ve birbirlerini tamamladıkları da bir gerçektir. Yalınlık, kaba kuvvetin önüne geçmi ş tir. Sol beyin sa ğ beyine gereksinim duymaktadır.

12 Sözünü etti ğ imiz beyinle ilgili incelemeleri ele alan ve irdeleyen reklam iletileri de yaratılmaktadır ve bunların da aktardıkları anlam bakımından son derece yaratıcı, özgün ve daha dikkat çekici oldukları söylenebilir. Çünkü reklam iletisinin dikkat ve ilgi çekici olması önemlidir. Bill Bernbach’ın da dedi ğ i gibi, “insanlar size inanana kadar, gerçek, gerçek de ğ ildir. E ğ er ne söyledi ğ ini bilmiyorlarsa sana inanamazlar, e ğ er seni dinlemiyorlarsa ne söyledi ğ inizi bilemezler. E ğ er ilgi çekici de ğ ilsen seni dinlemezler ve sen hayalgücünü kullanarak orijinal ve canlı ş eylerden bahsetmedi ğ in sürece de ilgi çekici olamazsın.”

13 Çizgisel bir okumayla “Nino Cerruti” reklam iletisinin; Sol beyin _“Mantıksallık” Sa ğ beyin _ “Dü ş sellik”

14 O Reklam iletisi imge, kavram yaratımı ve algılama üzerine kuruludur. Bu bağlamda kusursuz algı ve kavram yaratımı, iletilerde duyulara seslenilmesiyle gerçekleşebilmektedir. Burada amaçlanan ürünü, markayı ya da hizmeti algılamanıza yardımcı olacak biçimde duyulara yönelmektir. Bu yaratıcı strateji “duyumsal pazarlama” ya da “duyumsal markalama” olarak da adlandırılmaktadır.

15 O Çünkü bir reklam iletisinde bir ürünü ya da hizmeti görsel ve dilsel açılardan aktarmak yetmeyebilir. O Müzik eklemek, simgeler ve söz sanatlarından yararlanmak da başarı getirir, ancak yetmeyebilir. Yapılması gereken reklam iletisiyle bireyin beş duyusuna (dokunma, koklama, tatma, işitme, görme) da seslenmektir. Görme ve işitme duyularına zaten görsel ileti ve müzik aracılığıyla ulaşılmaktadır. Ancak ya diğer duyulara nasıl seslenilebilinir? İşte yaratıcılık burada yatmaktadır kanımızca...

16 Dokunma

17 Tat Alma Duyusu

18 Koku Alma Duyusu

19 O Reklamcılık, yaratıcılık isteyen bir iştir, etkinliktir. O Sıradan olmayan, amaca yönelik gerçekleştirilen ve sonradan öğrenilen ya da öğretilebilir bir yetenek olan yaratıcılık reklam iletişiminde birçok etmenin birlikte hareket etmesiyle ortaya çıkabilir ancak. O Bu etmenler arasından en ayırıcı özelliği olanları şöyle sıralayabiliriz: Duygulara seslenme + Mantık Kullanma + Duyulara Yönelinmesi + Sanatsal Öğelerden Yararlanma + Tasarım

20 Reklam iletişiminde yaratıcılık O “büyü” gibidir; O “yenilik”tir; O reklam iletisine “parıltılar” eklemektir; O reklam iletisinin “farklı olması”dır.


"YENİ REKLAMCILIK, YARATICILIK VE SINIRLAR. O Yeni reklamcılığın, ilk reklam örneklerinden temel farkı ayrıntılarda gizli olmasıdır. İlk reklam örneklerindeki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları