Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ – II (LLL – II)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ – II (LLL – II)"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ – II (LLL – II)
HİBE PROGRAMI Referans No: EuropeAid/136279/ID/ACT/TR EYLÜL 2014

2 Sunum İçeriği TARAFLARIN UYGUNLUĞU MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
PROJE ÖN TEKLİF FORMU BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

3 Tarafların Uygunluğu Başvuru Sahibi, Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri, Bağlı Kuruluşlar

4 Başvuru Sahibinin Uygunluğu:
Tarafların Uygunluğu Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Hibe almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahibi: Tüzel kişilik sahibi ve Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş

5 Tarafların Uygunluğu Başvuru Sahibinin Uygunluğu (devam): Örnekler: STK* (Eğitim, mesleki eğitim ve öğretim, hayat boyu öğrenme, vb. teklif çağrısıyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren), Ticaret ve/veya sanayi odaları, Esnaf ve sanatkar odaları, Sendikalar ve konfederasyonlar Organize sanayi bölgeleri (OSB), KOBİ temsilcisi kuruluşlar, *Sivil toplum kuruluşları; kuruluşu ve personel ve yöneticilerinin atanması açılarından devletten bağımsız, mali ve idari konularda özerk ve demokratik bir yapıya sahip kar amacı gütmeyen kurumlardır.

6 Tarafların Uygunluğu Başvuru Sahibinin Uygunluğu (devam): Örnekler:
Halk eğitim merkezleri, Olgunlaşma enstitüleri, Mesleki eğitim merkezleri, Turizm eğitim merkezleri, Sürekli eğitim merkezleri, Meslek yüksekokulları, Uluslararası kuruluşlar. * Daha detaylı bilgi için lütfen Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1’i inceleyiniz.

7 Tarafların Uygunluğu Başvuru Sahibinin Uygunluğu (devam):
Siyasi partiler ve bağlı yapıları bu Teklif Çağrısı kapsamında uygun Başvuru Sahibi değildir. Ticari işletmeler ya da işletme grupları uygun Başvuru Sahibi veya Eş- Başvuru Sahibi değildir. Ancak iştirakçi olarak yer almaları teşvik edilmektedir. Merkezi yönetim ve bunların il/bölge müdürlükleri bu teklif çağrısı kapsamında Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibi olarak yer alamaz ancak iştirakçi olarak katılım gösterebilir. Milli Eğitim Bakanlığı ve söz konusu Bakanlığın il/bölge müdürlükleri başvuru sahibi olamaz. Ayrıca, söz konusu kurumlar eş-başvuru sahibi, bağlı kuruluş ve iştirakçi olarak uygun kurum değildir.

8 Eş-Başvuru Sahibinin Uygunluğu:
Tarafların Uygunluğu Eş-Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri, Başvuru Sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini taşımak zorundadır. Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri belirlenirken, her bir Eş-Başvuru Sahibinin projede açıkça belirlenmiş bir rolünün bulunmasına dikkat edilmelidir. Başvurularda Eş-Başvuru Sahibi sayısı en az 1 olmalıdır.

9 Eş-Başvuru Sahibinin Uygunluğu:
Tarafların Uygunluğu Eş-Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri, projenin tasarımına ve uygulamasına katılır ve bunların giderleri de Başvuru Sahibinin giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir. Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri, Tam Başvuru Formu aşamasında Hibe Başvuru Formunun (B) Kısmı 4.Bölümünde yer alan “Yetkilendirme Beyanını” imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanması halinde, Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri projenin faydalanıcısı (Koordinatörle birlikte) haline gelecektir.

10 Tarafların Uygunluğu Bağlı Kuruluşlar:
Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri Bağlı Kuruluş(lar) ile hareket edebilir. Yalnızca Başvuru Sahipleriyle sadece yapısal bağlantısı olan kuruluşlar, özellikle de yasal ve sermaye bağı bulunanlar Başvuru Sahibine ve/veya Eş-Başvuru Sahibine/Sahiplerine Bağlı Kuruluş olarak değerlendirilir. Bağlı kuruluşlar başvuru sahipleri ve eş-başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini taşımalıdır. Örnek: Konfederasyonların tüzel kişiliği haiz sendikaları birer bağlı kuruluştur.

11 Tarafların Uygunluğu Başvuru Sahibi, Eş-Başvuru Sahibi ve Bağlı Kuruluşların yanısıra projeye dahil edilebilecek kuruluşlar: İştirakçiler İştirakçiler projede gerçek bir rol üstlenir ancak günlük harcırahlar (per diem) ve seyahat giderleri haricinde hibeden yararlanamazlar. İştirakçi kuruluşlar için, bölüm 2.1.1’deki uygunluk kriterlerini sağlama şartı yoktur. Yükleniciler İştirakçiler veya Bağlı Kuruluş(lar) ayrıca proje yüklenicisi olamazlar. Yükleniciler, Hibe Sözleşmesi Ek IV’te yer alan satın alma kurallarına tabidirler.

12 Maliyetlerin Uygunluğu
Uygun Maliyetler Harcamalar, Projenin uygulanması için zaruri olmalıdır. Fayda-maliyet etkinliği açısından makul ve piyasa koşulları ile uyumlu olmalıdır. Tanımlanabilir ve doğrulanabilir olmalıdır. Muhasebe standartlarına uygun biçimde düzenlenmelidir. Maliyetler, proje uygulama süresi dikkate alınarak hesaplanmalıdır (en az 10 en fazla 12 ay).

13 Maliyetlerin Uygunluğu
Uygun Maliyetler Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Kılavuzu’nun (PRAG) Nolu Maddesi: Genel kural olarak, hibe, proje maliyetlerinin tamamını finanse etmemektedir. Eş-finansman Talep edilen hibe miktarı, projenin toplam uygun maliyetlerinin en fazla %90’ı, en az %80’i kadar olmalıdır. Kalan kısım eş finansman olarak, Avrupa Birliği bütçesi veya Avrupa Kalkınma Fonu dışındaki kaynaklardan karşılanmalıdır. Örnek: Projenin personel maaşları Başvuru Sahipleri tarafından karşılanıyorsa proje bütçesinde eş finansman olarak hesaplanabilir.

14 Maliyetlerin Uygunluğu
Uygun Maliyetler İnsan Kaynakları: Maaşlar Kişiye ödenecek net ücret, sosyal sigorta giderleri, işveren katkı payı ve diğer ilgili maliyetleri de kapsayan toplam personel gideri; Maaş ve maliyetler gerekli olduğu uygun şekilde gerekçelendirilmedikçe faydalanıcılar tarafından üstlenilenden fazla olmayacaktır, Bütçeden ve büyüklüğünden bağımsız olarak, proje yönetim işleri için her projenin tam zamanlı bir proje koordinatörü ve proje asistanı ile muhasebeci görevlendirmesi tavsiye edilmektedir. İlaveten, projede ek bir bölge ofisi kurulacaksa, burada görev alacak tam zamanlı bir yerel personelin görevlendirilmesi önerilmektedir. dahil projede çalışan personelin brüt maaşları, işverenin katkı payı ve diğer masrafları kapsayan ve diğer ilgili giderler; Harcırahlar Faydalanıcılar tarafından normalde verildiği miktarlardan yüksek olmamak koşulu ile

15 Maliyetlerin Uygunluğu
Uygun Maliyetler İnsan Kaynakları: Harcırahlar Personel ve diğer kişilerin proje ile ilgili harcırah ve seyahat maliyetleri; Türkiye (İstanbul hariç) – Temmuz 2013 142 AVRO Türkiye-İstanbul –Temmuz 2013 230 AVRO Maaş ve maliyetler gerekli olduğu uygun şekilde gerekçelendirilmedikçe faydalanıcılar tarafından üstlenilenden fazla olmayacaktır, Bütçeden ve büyüklüğünden bağımsız olarak, proje yönetim işleri için her projenin tam zamanlı bir proje koordinatörü ve proje asistanı ile muhasebeci görevlendirmesi tavsiye edilmektedir. İlaveten, projede ek bir bölge ofisi kurulacaksa, burada görev alacak tam zamanlı bir yerel personelin görevlendirilmesi önerilmektedir. dahil projede çalışan personelin brüt maaşları, işverenin katkı payı ve diğer masrafları kapsayan ve diğer ilgili giderler; Harcırahlar Faydalanıcılar tarafından normalde verildiği miktarlardan yüksek olmamak koşulu ile

16 Maliyetlerin Uygunluğu
Uygun Maliyetler Malzeme ve Ekipman Toplam doğrudan uygun maliyetlerin %15’inden fazla olamaz. Ofis ve Sarf Malzemelerine ilişkin Maliyetler Hizmet Alımları Harcama Doğrulaması ile İlgili Maliyetler (2 rapor-YMM maliyetleri) Proje faaliyetleri için zaruri durumlarda mevcut altyapının tadilatı ve modernizasyonu maliyetleri: avro’dan fazla olamaz. Diğer Maliyetler/Hizmetler: Doğrudan sözleşmeden kaynaklanan masraflar (bilgilerin dağıtılması, spesifik etkinliklerin değerlendirilmesi, denetim, çevirmen, basım, sigorta vb.) Ara Rapor ve Nihai Rapor ile birlikte (toplam 2) Harcama Doğrulama Raporu sunulması bu teklif çağrısı kapsamında zorunludur.

17 Maliyetlerin Uygunluğu
İhtiyat Akçesi Tahmini doğrudan uygun maliyetlerin %5’ini geçemez ve sadece Sözleşme Makamı’nın ön onayı ile kullanılabilir. İdari Giderler Tahmini uygun olan doğrudan maliyetler toplamının %7’sini geçemez.

18 Maliyetlerin Uygunluğu
ÖNEMLİ! (Ek-L) Devlet memurları veya diğer kamu çalışanları Projeye katkılarından ötürü hâlihazırda ilgili kuruluşlardan aldıkları mevcut maaşları dışında maaş alamaz. Ancak, yerel ve merkezi idarede görevli devlet memurları ve diğer kamu çalışanlarının maaşları hibe faydalanıcılarının eş- finansman katkısı olarak gösterilebilir. Projelerde görevlendirilen devlet memurlarının, proje ile ilgili harcırah ve seyahat masrafları karşılanır. Akademisyenlerin çalışma şartları 2547 sayılı YÖK Kanunu’na tabiidir. Projede çalışacak devlet memuru ve akademisyenler, kurumlarından yazılı izin/görevlendirme yazısı almak zorundadır. Akademisyenler için istisna mevcuttur; YÖK kanunu akademisyenlerin projelerden gelir etmesine izin vermektedir.

19 Maliyetlerin Uygunluğu
Uygun Olmayan Maliyetler Ayni katkı, Borç ve borçlar ile ilgili masraflar, Zarar veya gelecekteki olası yükümlülükler, Faizden doğan borçlar, Başvuru Sahibi/ Eş-Başvuru Sahibi tarafından başka bir program ya da faaliyet kapsamında beyan edilmiş kalemler, Bina ve arazi alımları, Üçüncü taraflara verilen krediler, Proje hazırlama giderleri, Sözleşme döneminden bağımsız olarak, hali hazırda gerçekleşmiş maliyetler.

20 Maliyetlerin Uygunluğu
Uygun Olmayan Maliyetler Piyasa fiyatlarının veya hibe faydalanıcılarının normalde ödediğinden yüksek maliyetler, Proje ile ilgili olmayan harcamalar, Gümrük ve ithalat vergileri ve diğer harçlar, Para cezaları, mali cezalar ve dava giderleri, İkinci el ekipman satın alımı, Başvuru Sahibi/Eş-Başvuru Sahibi tarafından verilecek banka teminatı ve benzeri bir güvence ile ilgili durumlar istisna olmak kaydıyla banka masrafları, Döviz kuru dönüşüm masrafları ve maliyetleri ile projeye özel Avro hesabına ilişkin döviz kuru zararları ile birlikte tamamen finansal nitelikteki diğer giderler, Vergiler (IPA Çerçeve Anlaşması’na istinaden geri alınamayanlar)

21 Başvuru Süreci - KISITLI ÇAĞRI
1 2 3 Teklif çağrısının ilana çıkılması Proje Ön Teklifi’nin hazırlanması ve Sözleşme Makamı’na sunulması Proje Ön Teklifi Değerlendirilmesi 4 5 Değerlendirme sonuçlarının açıklanması Proje Ön Teklifi’nde başarılı olanların Tam Başvuru Aşaması için davet edilmesi Davet edilen Başvuru Sahipleri tarafından Tam Başvuru Formu ve Ekleri’nin hazırlanması ve sunulması 6 7 Tam Başvuruların değerlendirilmesi Şartlı seçilen projelerden Başvuru Sahibi/Eş-Başvuru Sahip(ler)inin/Bağlı Kuruluşların uygunluğuna dair destekleyici belgelerin istenmesi 8 Hibe almaya hak kazanan Başvuru Sahipleri/Eş-Başvuru Sahipleri ile sözleşmelerin imzalanması

22 Başvuru için Gereken Belgeler
I. Aşama: Proje Ön Teklifi (Hibe Başvuru Formu /EK A/ Kısım A) Kontrol Listesi (Hibe Başvuru Formu/ EK A/ Kısım A, Bölüm 2) Başvuru Sahibinin ıslak imzalı Beyanı (Hibe Başvuru Formu /Ek A/ Kısım A, Bölüm 3) II. Aşama: Başvuru Formu (Hibe Başvuru Formu EK A/ Kısım B) Bütçe (EK B) Mantıksal Çerçeve (EK C) Diğer Belgeler: Uygun hallerde Ek P (Diğer tekliflerde yer alma durumu)

23 Proje Ön Teklifi Temel Kurallar:
Proje Ön Teklifi EK-A kısmında belirtilen kurallara mutlaka uyulmalı, 5 tam sayfayı geçmemeli (A4 boyutunda, Arial 10 fontu ve 2 cm kenar boşluğu), Anlatım açık ve net olmalı. Ancak her bölüm yeterli ayrıntıyı içermeli, Tüm bölümler boş bırakılmadan doldurulmalı, Kısım A Bölüm 2’de yer alan Kontrol Listesi doldurulmalı, Başvuru Sahibi’nin Beyanı doldurulup imzalanmalı (ıslak imza), El yazısı ile sunulmuş başvurular kabul edilmeyecektir.

24 Proje Ön Teklifi Kısım A Bölüm 1.1 – Proje Özeti
Bu bölümün Proje Ön Teklifi’nin ana bölümleri doldurulduktan sonra, projenin özeti niteliğindeki bilgilere cevap verecek şekilde doldurulması tavsiye edilir. Tablo halinde proje adı, hangi öncelik bölgesi/lot için başvuru yapıldığı, yer, süre, hibe miktarı ve yüzdesi, amaçları, hedef gruplar, nihai faydalanıcılar, beklenen sonuçlar ve ana faaliyetler verilmelidir.

25 Proje Ön Teklifi Kısım A Bölüm 1.2 -Projenin Tanımı (En fazla 1 sayfa)
Proje ile ilgili arka plan bilgi, Projenin hedefleri, Projenin ana paydaşları, Faaliyetler çıktılar ve sonuçlar, Proje süresi, Başarı göstergeleri.

26 Proje Ön Teklifi Kısım A Bölüm 1.3 – Projenin İlgililiği (En fazla 3 sayfa) 1.3.1 Proje Ön Teklifi’nin, teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri ile olan ilgisi, 1.3.2 Projenin hedef bölgenin / sektörlerin ihtiyaç ve kısıtları olan ilgisi, 1.3.3 Projenin hedef grup ve faydalanıcıların ihtiyaçları ile olan ilgisi ve belirtilen ihtiyaç ve sorunlara çözüm bulmaya nasıl yardım edileceği, 1.3.4 Katma değer unsurları.

27 Proje Ön Teklifi ÖNEMLİ!
Proje Ön Teklifi’nde, talep edilecek tahmini hibe tutarı TAM belirtilmelidir. (Yanlış: avro arasında/ Doğru: avro) Proje Ön Teklifi’nde (EK- B Bütçe) sunulmayacaktır. Bütçe ve diğer ilgili belgeler, Tam Başvuru Formu sunması için davet edilecek Başvuru Sahiplerinden istenecektir. Proje Ön Teklifi aşamasında belirtilen hibe miktarı (AB katkısı) Tam Başvuru aşamasında %20’den (+/-) daha fazla değiştirilemez.

28 Proje Ön Teklifi ÖNEMLİ!
Proje Ön Teklifi’nde belirtilen temel unsurların ve ana faaliyetlerin Tam Başvuru Formu’nda değiştirilmesi uygun değildir. Sadece Proje Ön Teklif Formu değerlendirilecektir. Bu nedenle, bu belgenin  proje ile ilgili TÜM bilgileri içermesi büyük önem taşımaktadır. İlave olarak başka ek belge gönderilmemelidir.

29 Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi
pROJE ÖN TEKLİFİNİzi GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ MADDELERİN HER BİRİNİN TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ ve işaretleyiniz: Aşağıdaki maddeleri işaretleyiniz Projenin Adı: Evet Hayır KISIM 1 (İDARİ UYGUNLUK) 1. Bu Teklif Çağrısı için yayınlanan Proje Ön Teklifi talimatları takip edilmiştir. 2. Başvuru Sahibinin Beyanı, Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuştur ve imzalanmıştır. 3. Proje, Türkçe veya İngilizce olarak yazılmıştır. 4. Proje 1 asıl ve 2 kopya olarak sunulmuştur. 5. Proje Ön Teklifi elektronik formatta (CD-Rom) sunulmuştur. KISIM 2 (UYGUNLUK) 6. Proje uygun ülke(ler)de veya talep edilen asgari sayıdaki uygun ülkelerde uygulanacaktır. 7. Projenin uygulama süresi en az 10 en fazla 12 aydır. 8. Talep edilen hibe tutarı aşağıdaki asgari ve azami rakamlar arasındadır. 9. Bu Kontrol Listesi ve Başvuru Sahibinin Beyanı, Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuştur ve Proje Ön Teklifiyle birlikte gönderilmiştir.

30 Başvuru Sahibi’nin Beyanı
Hibe Başvuru Formu /Ek A/ Kısım A, Bölüm 3 Mutlak suretle kurum yetkilisi tarafından ıslak imzalı (mavi kalem) olarak sunulmalıdır.

31 Açılış oturumundan önce açmayınız
ÖRNEK ZARF ABC Derneği Atatürk Cad. No: 5 Ankara, 06500 “TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ – II HİBE PROGRAMI” «Proje Adı» Referans:EuropeAid/136279/ID/ACT/TR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yıldız Evler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4, 06550, Çankaya, Ankara, Türkiye Açılış oturumundan önce açmayınız Not to be opened before the opening session

32 Başvuru Belgeleri: “Proje Ön Teklifi”
Proje Ön Teklifi paketinde SADECE aşağıdaki belgeler bulunmalıdır: Proje Ön Teklifi (Hibe Başvuru Formu EK A) Bu kısımda yer alan tüm başlıklar doldurulmuş olmalıdır) Kontrol Listesi Başvuru Sahibinin ıslak imzalı Beyanı Proje Ön Teklif başvurusu A4 boyutunda 1 original ve 2 kopya halinde sunulmalıdır. Proje Ön Teklifi elektronik ortama (CD) kaydedilmeli ve zarfın içinde sunulmalıdır.

33 Proje Ön Teklifi Başvurular, İngilizce veya Türkçe yapılmalıdır.
Her başvuru için ayrı zarf kullanılmalıdır. El yazısı ile sunulmuş başvurular kabul edilmeyecektir. Proje Ön Teklifi’nde, talep edilecek tahmini hibe tutarı TAM belirtilmelidir. (Yanlış: avro arasında/ Doğru: avro) Talep edilen hibe oranı mutlaka belirtilmelidir (%80 ile %90 arası). Sayfa/ Şekil sınırlamalarına mutlaka uyulmalıdır. (Arial 10 font/ 5 sayfa/2 cm kenar boşluğu)

34 Proje Ön Tekliflerinin sunulması için Son Başvuru Tarihi:
Proje Ön Teklifi Proje Ön Tekliflerinin sunulması için Son Başvuru Tarihi: (Elden teslimler için son başvuru süresi günü saat 16:00’da dolmaktadır.) ÖNEMLİ!!!!! Son başvuru tarihinden sonra sunulan Proje Ön Teklifleri doğrudan reddedilecektir.

35 Proje Ön Teklifi Sorular:
Sorular, başvurular için son teslim tarihinden 21 gün öncesinden geç olmamak kaydıyla (en geç ), e-posta ya da faks yoluyla ve teklif çağırısının referans numarası açıkça belirtilerek aşağıdaki adrese gönderilebilir: E-posta adresi: Faks: Belirtilen tarihten sonra Sözleşme Makamı’nın soruları cevaplama zorunluluğu bulunmamaktadır. Yanıtlar proje teklifi son teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar (en geç ) yayınlanacaktır.

36 Proje Ön Teklifinin Değerlendirilmesi
1) Proje Ön Teklifleri Değerlendirme Tablosu üzerinden değerlendirilir, 50 puan üzerinden en az 30 puan alan başvurular dikkate alınacaktır. 2) Teklif listesi en yüksek puan alan tekliflerden başlayarak sıralanacak. Mevcut hibe miktarının 2 katı kadar değerde Proje Ön Teklifi sahibi Sözleşme Makamı tarafından Tam Başvuru için davet edilecektir.

37 Proje Ön Teklifi Değerlendirme Tablosu
Puanlar 1. Projenin ilgililiği Alt-puan 30 1.1 Teklif, Teklif Çağrısının hedefleri ve öncelikleri ile ne kadar ilgilidir?* 5x2* 1.2 Teklif, hedef ülkenin (lerin) ya da bölgenin (lerin) belirli ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgilidir (diğer AB öncelikleri ile sinerji oluşturmak ve tekrardan kaçınmayı önlemek dâhil olmak üzere) ? 5x2 1.3 İlgili taraflar (nihai faydalanıcılar ve hedef gruplar) ne kadar açık tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir? İhtiyaçları açıkça tanımlanmış mıdır ve yapılan teklif bunları uygun bir şekilde ele almakta mıdır? 5 1.4 Teklif çevresel konular, cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliğinin desteklenmesi, engellilerin ihtiyaçları, azınlıkların ve yerli halkın hakları veya yenilikçilik ve iyi uygulamalar gibi belirli katma değer unsurlarını kapsamakta mıdır? [ve bu Rehberin 1.2 bölümünde belirtilen diğer artı değer içeren öğeler]? 2. Projenin tasarımı 20 2.1 Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlıdır? Özellikle, teklif söz konusu sorunların bir analizini yansıtmakta mıdır? Dış faktörleri ve ilgili paydaşları dikkate almakta mıdır? 2.2 Proje, hedefler ve beklenen sonuçlar açısından uygulanabilir ve tutarlı mıdır? PUANLARIN TOPLAMI 50

38 Proje Ön Teklifinin Değerlendirilmesi
ÖNEMLİ!!! Proje Ön Teklifi aşamasında “İlgililik” bölümünden alınan puan (en fazla 30 puan) Tam Başvuru Aşaması’nda puanlamaya doğrudan dahil edilecektir.

39 Hatırlatmalar- Tavsiyeler
Başvuru Sahibi bilgisinde kişi ismi yazılmamalı – Kurum ismi yazılmalı Proje Ön Teklifi formunda mutlak suretle talep edilen hibe miktarı ve yüzdesi belirtilmeli Proje süresi mutlak suretle rehberde belirtilen süre bilgisi ile uyumlu olmalı Yazı karakteri Arial 10 punto olmalı Proje Ön Teklifi 5 tam sayfayı geçmemeli Başvuru Sahibi’nin Beyanı mutlaka ıslak imzalı olmalı Elektronik kopya sunulmalı, (1 CD yeterli)

40 Tam Başvuru Aşaması Belgeleri: “Tam Başvuru Formu”
Proje Ön Teklifi değerlendirme aşamasını geçen Başvuru Sahipleri, “Tam Başvuru Formunu”nun B Kısmını ve ilgili ekleri dolduracaklardır. Tam Başvuru Formu, Proje Ön Teklifi ile aynı dilde hazırlanmalıdır. Proje Ön Teklifi’nde belirtilen temel unsurların ve ana faaliyetlerin Tam Başvuru Formu’nda değiştirilmesi uygun değildir.

41 Tam Başvuru Aşaması Belgeleri: “Tam Başvuru Formu”
Proje Ön Teklifi aşamasında belirtilen hibe miktarı (AB katkısı) Tam Başvuru Aşaması’nda %20’den (+/-) daha fazla değiştirilemez. Tam Başvuru Formu Paketi için son teslim tarihi: Proje Ön Teklifi aşamasını geçen başvuru sahiplerine gönderilecek bildirim mektubunda belirtilecektir.

42 Hibe Başvuru Rehberi, Eklerine ve Eğitim Sunum-Videolarına Nasıl Ulaşabilirsiniz?
Başvuru rehberi ve eklerine adresinden ulaşılabilir. Eğitim videolarına; Facebook: Twitter: İKG_PRO Youtube: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Başvuru rehberine yapılabilecek düzeltmeler ve sıkça sorulan soruların cevapları adresinden takip edilmelidir.

43

44

45

46

47 SORU & CEVAP

48 BAŞARILAR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi "Bu sunum ile Hibe Rehberi arasında ihtilaf olması halinde Hibe Rehberi ve eklerinin İngilizce versiyonu bağlayıcı olacaktır."


"TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ – II (LLL – II)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları