Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI"— Sunum transkripti:

1 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI
İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Giriş için bir hitap bölümü eklenecek

2 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI
İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi Gazete: 8 Kasım Sayı:27048) 2007 – 2008 Ön Bölgesel Gelişme Planı Öncelikleri İnsan Kaynakları ve Sosyal Sermayenin Geliştirilmesi Metropoliten Merkez Fonksiyonları İle Bölgenin Çekicilik Erişilebilirlik Unsurlarını Artırarak Kaliteli Hizmet Ve Çevre Potansiyellerini Koruyarak Güçlendirmek İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması Tarım ve Kırsal Kalkınmanın Sağlanması Yönetmelik Kalkınma Ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet desteklerine ilişkin usul ve esasları içermekte. 8 Kasım 2008 tarihi itibariyle yayımlanmasının ardından çalışmalarımıza hız verdik… Bölgesel Gelişme Planı çalışmalarının katılımcılık esası ile hazırlandığı belirtilecek!!! Önbölgesel gelişme planı öncelikleri doğrultusunda 4 mali destek programı uygulanmasına karar verildi bir sonraki slayt

3 2008 Yılı Mali Destek Programlarına Tahsis Edilen Kaynak
İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 Yılı Mali Destek Programları KOBİ Mali Destek Programı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı 2008 Yılı Mali Destek Programlarına Tahsis Edilen Kaynak TL KOBİ Mali Destek Programı TL Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı TL Bu doğrultuda (bir önceki slayt) 2008 yılı için 2 mali destek programının uygulanması Bunlara ayrılan kaynaklar..

4 2009 Yılı Mali Destek Programlarına Tahsis Edilen Kaynak
İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2009 Yılı Mali Destek Programları Turizm ve Çevre Mali Destek Programı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı 2009 Yılı Mali Destek Programlarına Tahsis Edilen Kaynak TL Turizm ve Çevre Mali Destek Programı TL Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı TL 2009 taslak çalışma programı ve bütçe çerçevesinde uygulanacak mali destek programlarımız… Bundan sonra da Bölgesel Gelişme Planımıza göre mali destek programlarımız devam edecektir…

5 MALİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI
İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI

6 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI
Programın Amacı: İşletmelerin rekabet güçlerinin ve istihdamın artırılmasını sağlamak Temiz ve alternatif enerji kaynaklarının üretim ve tüketimini ve yenilikçi faaliyetleri teşvik etmek

7 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI
Programın Öncelikleri: Öncelik 1: Kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslararası belgelerin alınması Öncelik 2: İşletmelerin mal ve hizmet üretim kapasitesinin artırılması Öncelik3:Yeni üretim teknolojilerinin uygulanması, bilgi iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımının yoğunlaştırılması ve yenilikçi faaliyetlerin artırılması Öncelik 4: Pazarlama kapasitesinin iyileştirilmesi Öncelik 5: Çevreye duyarlı teknolojilerin ve enerji türlerinin kullanımının artırılması ve temiz üretim süreçlerine geçişin sağlanması

8 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI
Mali Destek Tutarı: Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: Asgari Tutar : TL Azami Tutar : TL Mali Destek tutarı projenin toplam uygun maliyetlerinin %50’sinden fazla olamaz Projenin geri kalan kısmı Başvuru Sahibi ya da ortakları tarafından karşılanacaktır

9 Kimler Başvuruda Bulunabilir?
KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Kimler Başvuruda Bulunabilir? Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Başvuru Rehberi Bölüm ) KOBİ tanımına uyan (İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler)* Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmayan İzmir’de yasal olarak kayıtlı ve faal olan Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olan Sigorta primi ve vergi borcu olmayan (yapılandırmışlar hariç) tüm işletmeler uygun başvuru sahipleri arasındadır * tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”

10 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2.)
Kimler Başvuruda Bulunabilir? Ortakların Uygunluğu (Başvuru Rehberi Bölüm ) Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan “İzmir’de yasal olarak kayıtlı ve faal olmak” dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

11 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2.)
Kimler Başvuruda Bulunabilir? İştirakçiler (Başvuru Rehberi Bölüm ) Başvuru sahiplerinin ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler

12 Hangi Projeler Uygun Kabul Edilmektedir?
KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Hangi Projeler Uygun Kabul Edilmektedir? (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.3) Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren hizmetler, tarımsal ürün işleme, turizm, imalat dâhil olmak üzere ekonomideki tüm sektörlere yönelik İzmir’de gerçekleştirilecek ve süresi 9 ayı geçmeyecek proje türleri uygundur

13 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI
Başvuru Sahibi başına teklif ve destek sayısı: Bir Başvuru Sahibi en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir. Ancak, bir takvim yılı içinde en fazla bir projesi için destek alabilir.

14 Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir?
KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir? (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4) Genel Koşullar: Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim maliyetleri hariç) Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi

15 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir?
Uygun Doğrudan Maliyetler-1: Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler Yolculuk ve gündelik giderleri Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile minibüs, kamyonet vb. ulaşım vasıtası satın alımı, Sarf malzemesi maliyetleri, Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),

16 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir?
Uygun Doğrudan Maliyetler-2: Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması dışındaki yapım işleri, Destek miktarı TL ve üzerinde ise denetim maliyetleri, Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) Bütçenin İnsan kaynakları ve seyahat başlıklarının toplamı için tahsis edilebilecek toplam tutar projenin toplam uygun maliyetlerinin %10’unu aşamaz.

17 Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir?
KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir? Uygun Dolaylı Maliyetler: Başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen genel idari giderler (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) Projenin toplam uygun maliyetlerinin % 7’sini aşamaz.

18 MALİ DESTEK PROGRAMLARI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

19 SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
Programın Amacı: Sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek üzere insan kaynakları ve sosyal sermayenin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir.

20 SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
Programın Öncelikleri: Öncelik 1: Eğitim olanaklarının ve bölge halkının eğitim düzeyinin geliştirilmesi Öncelik 2: İstihdam olanaklarının ve gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi Öncelik 3: Başta dezavantajlı bireyler olmak üzere bütün bireylerin eğitim, beceri kazanma ve nitelik artırma, sosyal uyum, sosyal hizmet ve sosyal nitelikli kurumsal kapasite geliştirme gibi faaliyetlere erişimlerinin ve katılım düzeylerinin artırılması Öncelik 4: Sivil toplumun etkinliğinin ve katılımcılığın artırılması

21 SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
Mali Destek Tutarı: Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: Asgari tutar: TL Azami tutar: TL Ajans desteği projenin toplam uygun maliyetinin % 75’inden fazla olamaz Projenin geri kalan kısmı Başvuru Sahibi ya da ortakları tarafından karşılanacaktır

22 Kimler Başvuruda Bulunabilir?
SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Kimler Başvuruda Bulunabilir? Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu-1 (Başvuru Rehberi Bölüm ) Destek almaya hak kazanabilmek için Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır: Tüzel kişiliği haiz olmak (kamu kurum ve kuruluşları ve bunlara bağlı birimler için bu şart aranmaz) Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluş olmak, Örneğin; Kamu Kurum ve Kuruluşları İl Özel İdaresi, Belediye ve Muhtarlık gibi yerel yönetimler ve birlikleri Sivil Toplum Kuruluşları Sendikalar Üniversiteler Odalar Mesleki Okullar Toplum merkezleri

23 Kimler Başvuruda Bulunabilir?
SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Kimler Başvuruda Bulunabilir? Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu-2 (Başvuru Rehberi Bölüm ) İzmir bölgesinde (TR 31) kurulmuş olmak veya kayıtlı olmak veya faaliyet göstermek (merkezi ya da şubesi) Sigorta primi ve vergi borcu olmamak (yapılandırmışlar hariç) Proje konusunun, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması

24 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2.)
Kimler Başvuruda Bulunabilir? Ortakların Uygunluğu (Başvuru Rehberi Bölüm ) Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan “İzmir bölgesinde (TR 31) kurulmuş olmak veya kayıtlı olmak veya faaliyet göstermek (merkezi ya da şubesi)” dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

25 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2.)
Kimler Başvuruda Bulunabilir? İştirakçiler (Başvuru Rehberi Bölüm ) Başvuru sahiplerinin ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler

26 Hangi Projeler Uygun Kabul Edilebilmektedir?
SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Hangi Projeler Uygun Kabul Edilebilmektedir? (Başvuru Rehberi Bölüm ) Proje konuları, öncelikli konular başlığında yer alanlar öncelikli olmak üzere, mali destek programının amaçlarına ulaşmaya yönelik tüm alanları kapsayabilir.

27 SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
Başvuru Sahibi başına teklif ve destek sayısı: Bir Başvuru Sahibi en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir. Ancak, bir takvim yılı içinde en fazla iki projesi için destek alabilir.

28 Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir?
SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir? (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4) Genel Koşullar: Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim maliyetleri hariç) Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi

29 Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir?
SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir? Uygun Doğrudan Maliyetler-1: Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler Yolculuk ve gündelik giderleri Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemesi maliyetleri, Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),

30 Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir?
SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir? Uygun Doğrudan Maliyetler-2: Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması dışındaki yapım işleri, Destek miktarı TL ve üzerinde ise denetim maliyetleri, Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) Görünürlük Maliyetleri

31 Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir?
KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir? Uygun Dolaylı Maliyetler: Başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen genel idari giderler (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) Projenin toplam uygun maliyetlerinin % 7’sini aşamaz.

32 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI
İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Başvurular Nasıl ve Nereye Yapılacaktır? Rehberlerde belirtilen ek belgelerin doldurulması ve destekleyici belgelerin eklenmesi suretiyle kapalı bir zarf içerisinde İzmir Kalkınma Ajansı’na elden veya posta yoluyla ulaştırılarak yapılır. Başvuru Formu Bütçe Özgeçmiş Mantıksal Çerçeve İş Planı (sadece KOBİ Programında) Bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyeceği vurgulanmalı!!

33 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI
İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Değerlendirme Süreci Ön İnceleme- İdari Kontrol ve Uygunluk Kontrolü Mali ve Teknik Değerlendirme: Bağımsız Değerlendiriciler Değerlendirmenin Kontrolü: Değerlendirme Komitesi Proje bütçe tutarlarını inceleme/gerekli durumlarda önizleme ziyareti yaptırtma Genel Sekreter Onay Yönetim Kurulu Sözleşmenin İmzalanması Sadece son teslim tarihinden önce teslim edilen projeler değerlendirmeye alınacaktır!!! Öncelikle Başvurular şekli uygunluk açısından idari kontrole tabi tutulacaktır. Başvuruların, Başvuru Rehberinde belirtilen kurallara göre hazırlanıp hazırlanmadığı ve evrakların eksiksiz teslim edilip edilmediği kontrol edilir. Daha sonra başvuru sahiplerinin, projelerin ve maliyetlerin uygunluğu açısından uygunluk kontrolü yapılır. Ardından projeler bağımsız değerlendiriciler tarafından Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi, İlgililik, Yöntem, Sürdürülebilirlik, Bütçe ve Maliyet Etkinliği gibi kriterler yönünden değerlendirilecektir. Her bir proje 2 bağımsız değerlendirici tarafından değerlendirilecektir. 65 puan ve üzeri alan projeler başarılı projeler olarak kabul edilecektir. Yapılan değerlendirmelerin kontrolünü yapmak üzere 65 puan ve üzeri alan projeler Değerlendirme Komitesi tarafından kontrol edilecektir. Bu kontroller sonucunda da başarılı proje listesi oluşturulmuş olacaktır. Genel Sekreter gerekli gördüğü takdirde bütçe revizyonu ve ön izleme ziyareti yaptırabilir. Yönetim Kurulu onayı ile kesin liste oluşturulacak ve başvuru sahipleri sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

34 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI
İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI İzleme & Değerlendirme Ajans hem kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanması hem de finansal olarak desteklenen proje uygulamalarının başarılarının artırılması amacıyla hibe almaya hak kazanmış projelere yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirecektir. Başlangıç Toplantısı Uygulama Eğitimleri İzleme Ziyaretleri Ödemeler Raporlar ilk paragraf aynen okunacak. Sonra: Proje izleme faaliyetleri; yararlanıcılarla Sözleşmelerin imzalanması ile başlayacak ve başlangıç toplantısı, yararlanıcılara uygulamayı yönlendirici yazılı materyallerin iletilmesi,uygulama eğitimleri, düzenli ve anlık izleme ziyaretleri, ödemeler, raporlamalar, proje performanslarının değerlendirilmesi, gerektiğinde düzeltici tedbirlerin alınması ile sözleşmenin feshedilmesi halinde mevzuat ve sözleşme hükümlerine göre yapılması gereken hukuki takibatı kapsayacaktır.

35 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI
İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI İzmir Kalkınma Ajansı Tel: (232) Sonuç metni eklenecek!!! vurgulanabilecek şeyler: Bölgemiz icin hayırlı olsun Sosyal, kültürel, ekonomik kalkınması hepinizin(İzmir) katılımı ve işbirliği ile sağlanacaktır….


"MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları