Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI."— Sunum transkripti:

1 İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

2 İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi Gazete: 8 Kasım 2008- Sayı:27048) 2007 – 2008 Ön Bölgesel Gelişme Planı Öncelikleri  İnsan Kaynakları ve Sosyal Sermayenin Geliştirilmesi  Metropoliten Merkez Fonksiyonları İle Bölgenin Çekicilik Erişilebilirlik Unsurlarını Artırarak Kaliteli Hizmet Ve Çevre Potansiyellerini Koruyarak Güçlendirmek  İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması  Tarım ve Kırsal Kalkınmanın Sağlanması

3 İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 Yılı Mali Destek Programları  KOBİ Mali Destek Programı  Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı 2008 Yılı Mali Destek Programlarına Tahsis Edilen Kaynak 29.440.000 TL KOBİ Mali Destek Programı 17.664.000 TL Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı 11.776.000 TL

4 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2009 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2009 Yılı Mali Destek Programları  Turizm ve Çevre Mali Destek Programı  Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı 2009 Yılı Mali Destek Programlarına Tahsis Edilen Kaynak 31.108.000 TL Turizm ve Çevre Mali Destek Programı 12.443.000 TL Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı 18.665.000 TL

5 İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI

6 Programın Amacı: İşletmelerin rekabet güçlerinin ve istihdamın artırılmasını sağlamak Temiz ve alternatif enerji kaynaklarının üretim ve tüketimini ve yenilikçi faaliyetleri teşvik etmek KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI

7 Programın Öncelikleri: Öncelik 1: Kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslararası belgelerin alınması Öncelik 2: İşletmelerin mal ve hizmet üretim kapasitesinin artırılması Öncelik3:Yeni üretim teknolojilerinin uygulanması, bilgi iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımının yoğunlaştırılması ve yenilikçi faaliyetlerin artırılması Öncelik 4: Pazarlama kapasitesinin iyileştirilmesi Öncelik 5: Çevreye duyarlı teknolojilerin ve enerji türlerinin kullanımının artırılması ve temiz üretim süreçlerine geçişin sağlanması KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI

8 Mali Destek tutarı projenin toplam uygun maliyetlerinin %50’sinden fazla olamaz Projenin geri kalan kısmı Başvuru Sahibi ya da ortakları tarafından karşılanacaktır Mali Destek Tutarı: Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: Asgari Tutar: 20.000 TL Azami Tutar: 400.000 TL

9 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Kimler Başvuruda Bulunabilir? Kimler Başvuruda Bulunabilir? Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1.) KOBİ tanımına uyan (İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler)* Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmayan İzmir’de yasal olarak kayıtlı ve faal olan Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olan Sigorta primi ve vergi borcu olmayan (yapılandırmışlar hariç) tüm işletmeler uygun başvuru sahipleri arasındadır *18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”

10 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Kimler Başvuruda Bulunabilir? Kimler Başvuruda Bulunabilir? Ortakların Uygunluğu (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2.)  Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler.  Ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan “İzmir’de yasal olarak kayıtlı ve faal olmak” dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

11 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Kimler Başvuruda Bulunabilir? Kimler Başvuruda Bulunabilir? İştirakçiler (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2.) Başvuru sahiplerinin ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler

12 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Hangi Projeler Uygun Kabul Edilmektedir? (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.3) Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren  hizmetler,  tarımsal ürün işleme,  turizm,  imalat dâhil olmak üzere ekonomideki tüm sektörlere yönelik İzmir’de gerçekleştirilecek ve süresi 9 ayı geçmeyecek proje türleri uygundur

13 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Sahibi başına teklif ve destek sayısı: Bir Başvuru Sahibi en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir. Ancak, bir takvim yılı içinde en fazla bir projesi için destek alabilir.

14 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir? (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4) Genel Koşullar:  Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim maliyetleri hariç)  Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması,  Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi,  Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi

15 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir? Uygun Doğrudan Maliyetler-1:  Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler  Yolculuk ve gündelik giderleri  Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,  Projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile minibüs, kamyonet vb. ulaşım vasıtası satın alımı,  Sarf malzemesi maliyetleri,  Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),

16 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir? Uygun Doğrudan Maliyetler-2:  Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması dışındaki yapım işleri,  Destek miktarı 200.000 TL ve üzerinde ise denetim maliyetleri,  Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) Bütçenin İnsan kaynakları ve seyahat başlıklarının toplamı için tahsis edilebilecek toplam tutar projenin toplam uygun maliyetlerinin %10’unu aşamaz.

17 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir? Uygun Dolaylı Maliyetler: Başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen genel idari giderler (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) Projenin toplam uygun maliyetlerinin % 7’sini aşamaz.

18 İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

19 Programın Amacı: Sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek üzere insan kaynakları ve sosyal sermayenin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir.

20 SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Öncelikleri: Öncelik 1: Eğitim olanaklarının ve bölge halkının eğitim düzeyinin geliştirilmesi Öncelik 2: İstihdam olanaklarının ve gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi Öncelik 3: Başta dezavantajlı bireyler olmak üzere bütün bireylerin eğitim, beceri kazanma ve nitelik artırma, sosyal uyum, sosyal hizmet ve sosyal nitelikli kurumsal kapasite geliştirme gibi faaliyetlere erişimlerinin ve katılım düzeylerinin artırılması Öncelik 4: Sivil toplumun etkinliğinin ve katılımcılığın artırılması

21 SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Mali Destek Tutarı: Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: Asgari tutar: 20.000 TL Azami tutar: 150.000 TL Ajans desteği projenin toplam uygun maliyetinin % 75’inden fazla olamaz Projenin geri kalan kısmı Başvuru Sahibi ya da ortakları tarafından karşılanacaktır

22 SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Kimler Başvuruda Bulunabilir? Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu-1 (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1.) Destek almaya hak kazanabilmek için Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:  Tüzel kişiliği haiz olmak (kamu kurum ve kuruluşları ve bunlara bağlı birimler için bu şart aranmaz) Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluş olmak, Örneğin; Kamu Kurum ve Kuruluşları İl Özel İdaresi, Belediye ve Muhtarlık gibi yerel yönetimler ve birlikleri Sivil Toplum Kuruluşları Sendikalar Üniversiteler Odalar Mesleki Okullar Toplum merkezleri

23 SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Kimler Başvuruda Bulunabilir? Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu-2 (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1.) İzmir bölgesinde (TR 31) kurulmuş olmak veya kayıtlı olmak veya faaliyet göstermek (merkezi ya da şubesi) Sigorta primi ve vergi borcu olmamak (yapılandırmışlar hariç) Proje konusunun, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması

24 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Kimler Başvuruda Bulunabilir? Kimler Başvuruda Bulunabilir? Ortakların Uygunluğu (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2.)  Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler.  Ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan “İzmir bölgesinde (TR 31) kurulmuş olmak veya kayıtlı olmak veya faaliyet göstermek (merkezi ya da şubesi)” dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

25 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Kimler Başvuruda Bulunabilir? Kimler Başvuruda Bulunabilir? İştirakçiler (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2.) Başvuru sahiplerinin ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler

26 SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Hangi Projeler Uygun Kabul Edilebilmektedir? (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.3.) Proje konuları, öncelikli konular başlığında yer alanlar öncelikli olmak üzere, mali destek programının amaçlarına ulaşmaya yönelik tüm alanları kapsayabilir.

27 SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Sahibi başına teklif ve destek sayısı: Bir Başvuru Sahibi en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir. Ancak, bir takvim yılı içinde en fazla iki projesi için destek alabilir.

28 Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir? (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4) Genel Koşullar: Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim maliyetleri hariç) Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

29 Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir? Uygun Doğrudan Maliyetler-1:  Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler  Yolculuk ve gündelik giderleri  Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,  Sarf malzemesi maliyetleri,  Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),

30 SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir? Uygun Doğrudan Maliyetler-2:  Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması dışındaki yapım işleri,  Destek miktarı 100.000 TL ve üzerinde ise denetim maliyetleri,  Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)  Görünürlük Maliyetleri

31 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Hangi Maliyetler Uygun Kabul Edilmektedir? Uygun Dolaylı Maliyetler: Başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen genel idari giderler (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) Projenin toplam uygun maliyetlerinin % 7’sini aşamaz.

32 İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Başvurular Nasıl ve Nereye Yapılacaktır? Rehberlerde belirtilen ek belgelerin doldurulması ve destekleyici belgelerin eklenmesi suretiyle kapalı bir zarf içerisinde İzmir Kalkınma Ajansı’na elden veya posta yoluyla ulaştırılarak yapılır. Başvuru Formu Bütçe Özgeçmiş Mantıksal Çerçeve İş Planı (sadece KOBİ Programında)

33 İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Değerlendirme Süreci Ön İnceleme- İdari Kontrol ve Uygunluk Kontrolü Mali ve Teknik Değerlendirme: Bağımsız Değerlendiriciler Değerlendirmenin Kontrolü: Değerlendirme Komitesi Proje bütçe tutarlarını inceleme/gerekli durumlarda önizleme ziyareti yaptırtma Genel Sekreter Onay Yönetim Kurulu Sözleşmenin İmzalanması

34 İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI İzleme & Değerlendirme Ajans hem kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanması hem de finansal olarak desteklenen proje uygulamalarının başarılarının artırılması amacıyla hibe almaya hak kazanmış projelere yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirecektir. Başlangıç Toplantısı Uygulama Eğitimleri İzleme Ziyaretleri Ödemeler Raporlar

35 İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI İzmir Kalkınma Ajansı www.izka.org.tr Tel: (232) 489 81 81


"İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları