Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

"DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU ile İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ" HİBE PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU ile İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ" HİBE PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 "DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU ile İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ" HİBE PROGRAMI

2 SUNUM PLANI Hibe Programının Hedefleri ve Öncelikli Konuları
Hibe Programının Hedef Grupları Programda Gözetilmesi Gereken Ortak Unsurlar Hibe Bütçesi Proje Süresi Uygunluk Kriterleri Başvuru Süreci Değerlendirme Süreci

3 1. Hibe Programının Hedefleri ve Öncelikleri
Genel Hedef: Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasıdır.

4 1. Hibe Programının Hedefleri ve Öncelikleri
Özel Hedefler: Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması, Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasının durumu hakkında bilgilerinin arttırılması, İşgücü piyasasında dezavantajlı kişiler ve özel itina gösterilmesi gereken gruplara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması.

5 1. Hibe Programının Hedefleri ve Öncelikleri
Performans Göstergeleri Kamu istihdam, rehberlik, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerine yönlendirilen veya katılım gösteren dezavantajlı birey sayısı, Dezavantajlı kişilere yönelik klişe ve önyargıların bertarafı ve ayrımcılıkla mücadele için gerçekleştirilen faaliyet sayısı, Dezavantajlı kişilerin kamu hizmetlerine erişimiyle ilgili araçlar hakkında bilgilendirilmeleri için yapılan farkındalık arttırma faaliyetleri sayısı, İşgücü piyasasına giren dezavantajlı kişi sayısı Kendi işini kuran dezavantajlı kişi sayısı. Proje başvuruları yukarıda belirtilen performans göstergelerinden en az ikisini içermelidir

6 2. Hedef Gruplar Engelli bireyler, Gecekondu bölgelerinde yaşayanlar dahil olmak üzere yoksul veya yoksulluk riski altında bulunanlar, Eski mahkum/tutuklular, mahkum ve tutuklular Yerinden olmuş kişiler (IDP) Çalışan çocukların ebeveynleri Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlar Yoksulluk riski altında bulunan çocuklar ve koruma ihtiyacı duyan çocuklar,

7 2. Hedef Gruplar Madde bağımlıları, Şiddet mağduru kadınlar, Sığınma evlerinde kalan bireyler, Çocuğunu yalnız başına büyüten ebeveynler, Evsizler, Mevsimlik tarım işçileri ve onların çocukları, Göçebeler, Uygun diğer dezavantajlı bireyler Belirtilen hedef grupların tümünde alt kategori olarak “kadınlar” özellikle hassasiyet gerektiren bir grup olarak düşünülmektedir

8 3. Programda Gözetilmesi Gereken Ortak Unsurlar
Cinsiyet eşitliği, Sivil toplumun katılımı, Dezavantajlı bireylerin sorunları, Sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunması, İyi yönetişim. Her proje teklifi yukarıdakilerden en az bir veya daha fazlasını içermelidir.

9 4. Hibe Bütçesi

10 4. Hibe Bütçesi

11 4. Hibe Bütçesi

12 4. Hibe Bütçesi Talep edilen her hibe miktarı, projenin toplam uygun maliyetlerinin Asgari oran: Projenin toplam uygun maliyetlerinin % 80’i Azami oran: Projenin toplam uygun maliyetlerinin % 95’i kadar olmalıdır. Kalan kısım eş finansman olarak, Başvuru Sahibi tarafından karşılanmalıdır. (örnek: avro’luk bir projenin en az avro ve en fazla avro’luk kısmı hibe kapsamında karşılanabilir)

13 5. Proje Süresi En az 10 en fazla 12 aydır

14 6. Uygunluk Kriterleri Tarafların Uygunluğu: Başvuru Sahibi,
Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri, Bağlı Kuruluşlar Faaliyetlerin Uygunluğu, Maliyetlerin Uygunluğu

15 6. Uygunluk Kriterleri Başvuru Sahibinin Uygunluğu:
Tarafların Uygunluğu: Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Tüzel kişiliğe sahip olmak, Kâr amacı gütmemek , Projenin hazırlanması ve yönetiminden Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri ve Bağlı Kuruluş(lar) ile birlikte doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermiyor olmak

16 6. Uygunluk Kriterleri Başvuru Sahibinin Uygunluğu:
Tarafların Uygunluğu: Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Aşağıda belirtilen türde kurumlardan olmak: STK (Sosyal içerme, yoksulluk, ayrımcılıkla mücadele, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, vs. alanlarında faaliyet gösteren), Ticaret ve/veya sanayi odaları, Esnaf ve sanatkar odaları, Sendikalar ve konfederasyonlar Organize sanayi bölgeleri (OSB), KOBİ temsilcisi kuruluşlar, Profesyonel/mesleki dernekler ve/veya vakıflar, Kar amacı gütmeyen kooperatifler,

17 6. Uygunluk Kriterleri Başvuru Sahibinin Uygunluğu:
Tarafların Uygunluğu: Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Aşağıda belirtilen türde kurumlardan olmak: Eğitim ve/veya öğretim kurumları, Halk eğitim merkezleri, Yatılı ilköğretim bölge okulları (YİBO), Yerel yönetimler (belediyeler, il özel idareleri, yerel belediye birlikleri ve bölgesel kalkınma ajansları gibi), Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 43. Maddesinde tanımlanan uluslararası (devletlerarası) kuruluşlar,

18 6. Uygunluk Kriterleri Başvuru Sahibinin Uygunluğu:
Tarafların Uygunluğu: Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Başvuru Sahibi’nin Türkiye’de kurulmuş bir STK olmaması halinde, Türkiye’de kurulu en az bir Eş-Başvuru Sahibi ile hareket etmelidir.

19 6. Uygunluk Kriterleri Başvuru Sahibinin Uygunluğu:
Tarafların Uygunluğu: Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Siyasi partiler ve bağlı yapıları bu Teklif Çağrısı kapsamında uygun Başvuru Sahibi değildir. Ticari işletmeler ya da İşletme grupları uygun Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibi değildir. Ancak iştirakçi olarak yer almaları tavsiye edilmektedir. Merkezi yönetimin il/bölge müdürlükleri bu teklif çağrısı kapsamında Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibi olarak yer alamaz ancak iştirakçi olarak katılım gösterebilir.

20 6. Uygunluk Kriterleri Eş-Başvuru Sahibinin Uygunluğu:
Tarafların Uygunluğu: Eş-Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Eş-Başvuru Sahibi/ Sahipleri, Başvuru Sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini taşımak zorundadır. Eş-Başvuru Sahibi/ Sahipleri belirlenirken, her bir Eş-Başvuru Sahibinin projede açıkça belirlenmiş bir rolünün bulunmasına dikkat edilmelidir. Başvurularda Eş-Başvuru Sahibi sayısı en az 1, en fazla 3 olmalıdır.

21 6. Uygunluk Kriterleri Bağlı Kuruluşların Uygunluğu:
Tarafların Uygunluğu: Bağlı Kuruluşların Uygunluğu: Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri Bağlı Kuruluş(lar) ile hareket edebilir. Bağlı Kuruluş(lar) Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahibi/ Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini sağlamak zorundadır. Örnek: Konfederasyonların tüzel kişiliği haiz sendikaları birer bağlı kuruluştur.

22 6. Uygunluk Kriterleri Tarafların Uygunluğu:
Başvuru Sahibi, Eş-Başvuru Sahibi ve Bağlı Kuruluşların yanısıra projeye dahil edilebilecek kuruluşlar: İştirakçiler İştirakçiler projede gerçek bir rol üstlenir ancak günlük harcırahlar (per diem) ve seyahat giderleri haricinde hibeden yararlanamazlar. İştirakçi kuruluşlar için, bölüm 2.1.1’deki uygunluk kriterlerini sağlama şartı yoktur. Yükleniciler İştirakçiler veya Bağlı Kuruluş(lar) ayrıca proje yüklenicisi olamazlar. Yükleniciler, Hibe Sözleşmesi Ek IV’te yer alan satın alma kurallarına tabidirler.

23 6. Uygunluk Kriterleri 2. Faaliyetlerin Uygunluğu:
Uyum yeteneği ve istihdam edilebilirliğin arttırılması yoluyla dezavantajlı grupların işgücü piyasasına entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik projeler, Dezavantajlı kişilere yönelik ön yargı ve ayrımcılığın giderilmesine ilişkin farkındalık artırma projeleri, Dezavantajlı kişiler için eğitim, bireysel rehberlik, danışmanlık ve iş eşleştirme hizmetlerine yönelik projeler.

24 6. Uygunluk Kriterleri 2. Faaliyetlerin Uygunluğu:
Faaliyetler yerel, bölgesel, ulusal ihtiyaçlar ve hedef grupların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Proje Ön Teklifleri ilgili resmi istatistikler ve raporlarda yer alan verilerle desteklenmelidir. Proje birden fazla ilde uygulama içeriyorsa, projenin ana uygulama yeri, faaliyetlerin çoğunluğunun gerçekleştirildiği il olacaktır. Proje yönetim işleri için her projenin tam zamanlı bir proje koordinatörü ve proje asistanı ile muhasebeci görevlendirmesi tavsiye edilmektedir.

25 6. Uygunluk Kriterleri 2. Faaliyetlerin Uygunluğu: Faaliyet Türleri
Mesleki ve işbaşı eğitimleri, iş ve mesleki rehberlik hizmetleri, iş arama desteği ve koçluk hizmetleri, Girişimciler için finansmana erişim konusunda danışmanlık, Mobil eğitim merkezleri ve benzer oluşumlar dahil, uygun organizasyonlarla mesleki eğitim, girişimcilik eğitimi, işbaşı eğitimleri, Hedef grup için eğitim materyallerinin hazırlanması, Hedef grup ve işverenleri biraraya getiren faaliyetler, Özel sektörde staj ve çıraklık eğitimleri, Okul öncesi eğitim ve çocuk/yaşlı bakım hizmetlerinin sağlanması ve bu yolla kadınların istihdam edilebilirliğinin arttırılması ve mevcut işlerine devam edebilmeleri konusunda destek sağlanması, Roman ve Romanlar gibi yaşayan/yerinden olmuş kadınlar, şiddet mağduru kadınlar ve tek ebeveyn olan annelere yönelik faaliyetler.

26 6. Uygunluk Kriterleri 2. Faaliyetlerin Uygunluğu:
Aşağıdaki faaliyetlerden en az bir tanesi projede yer almak zorundadır. Ayrımcılık ve dışlanmaya karşı farkındalık arttırma (Zorunlu); Rol modellerin belirlenmesi ve başarı hikayelerinin yaygınlaştırılması, Hedef grubun yasal hakları ve kamu kurumlarının verdiği hizmetler konusunda bilgilendirilmesi, Sosyal girişimcilik, korunmalı işyerleri vb. konu/uygulamalar hakkında yerel idareler, belediyeler, STK’lar vb.nin farkındalıklarının arttırılması, İşyerinde önyargı ve ayrımcılığın bertaraf edilmesi için işveren ve işçilere yönelik faaliyetler, Damgalama karşıtı kampanyalar, Medya kampanyaları, Ayrımcılık ve dışlanmayla ilgili olarak ebeveynler, öğretmenler, okul idarecileri ve diğer okul personeline yönelik faaliyetler, Erken okul terki ve erken evliliklerin önlenmesi için farkındalık arttırma. Hedef grup için güçlendirme faaliyetleri, Spor, sanat, film, müzik, vb. etkileşim ve sosyalleşme hedefleyen faaliyetler.

27 6. Uygunluk Kriterleri 2. Faaliyetlerin Uygunluğu:
Başvurular hedef grubun ihtiyaçlarına, problemlerine özgü ve “orijinal” olmalı ve uygun çözümler ve uygulama yöntemleri ile tasarlanmalıdır. “kopyala-yapıştır” şeklindeki başvurular değerlendirme sürecinde elenebilir. Proje faaliyetlerinin uygulanması için zaruri durumlarda STKların, okulların, vb. binalarının yenilenmelerine ilişkin mevcut altyapının tadilatı ve modernizasyonu maliyetleri uygun doğrudan maliyettir. Bu maliyetler avro’yu geçmemelidir

28 6. Uygunluk Kriterleri Uygun Olmayan Faaliyetler:
2. Faaliyetlerin Uygunluğu: Uygun Olmayan Faaliyetler: Sadece veya büyük ölçüde, çalıştaylara, seminerlere, konferanslara ve kongrelere katılım için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler; Sadece veya büyük ölçüde, çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel burslara yönelik projeler; Devlet bütçesinden, başka Topluluk programlarından ya da diğer kaynaklardan finanse edilmiş ya da edilmekte olan faaliyetler; Konferanslar, yuvarlak masa oturumları, seminerler ya da benzeri bir defaya mahsus faaliyetler. Bu faaliyetler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturuyor olmaları durumunda finanse edilebilecektir.

29 6. Uygunluk Kriterleri Uygun Olmayan Faaliyetler:
2. Faaliyetlerin Uygunluğu: Uygun Olmayan Faaliyetler: Hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler; Sadece araştırma faaliyetleri içeren projeler; Kar amacı güden faaliyetler, Ticari faaliyetler; Bağışlar; Siyasi nitelikli veya siyasi partilerle ilgisi olan projeler; Sadece araştırma faaliyetleri, strateji, plan ya da benzer belgeleri geliştirmeye yönelik faaliyetleri içeren projeler; Hibe veren faaliyetler Alt yapı projeleri veya esas olarak ekipman satın alımına yönelen projeler.

30 6. Uygunluk Kriterleri 2. Faaliyetlerin Uygunluğu:
Bir Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla başvuru yapabilir. Bir Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla hibeden yararlanamaz. Bir Başvuru Sahibi, aynı zamanda başka bir başvuruda Eş- Başvuru Sahibi veya Bağlı Kuruluş olarak yer alabilir.

31 6. Uygunluk Kriterleri 3. Maliyetlerin Uygunluğu: Uygun Maliyetler
Harcamalar, Projenin uygulanması için zaruri olmalıdır. Fayda-maliyet etkinliği açısından makul ve piyasa koşulları ile uyumlu olmalıdır. Tanımlanabilir ve doğrulanabilir olmalıdır. Muhasebe standartlarına uygun biçimde düzenlenmelidir. Maliyetler, proje uygulama süresi dikkate alınarak hesaplanmalıdır (en az 10 en fazla 12 ay).

32 6. Uygunluk Kriterleri 3. Maliyetlerin Uygunluğu: Uygun Maliyetler
Malzeme ve Ekipman Alımı: Toplam uygun doğrudan maliyetlerin %15’inden fazla olamaz. Ofis ve Sarf Malzemelerine ilişkin Maliyetler Hizmet Alımları Harcama Doğrulaması ile İlgili Maliyetler Proje faaliyetlerinin uygulanması için zaruri durumlarda STKların, okulların, vb. binalarının yenilenmelerine ilişkin mevcut altyapının tadilatı ve modernizasyonu maliyetleri uygun doğrudan maliyettir. Bu maliyetler Avro’yu geçmemelidir.

33 6. Uygunluk Kriterleri 3. Maliyetlerin Uygunluğu: İhtiyat Akçesi Tahmini doğrudan uygun maliyetlerin %5’ini geçemez ve sadece Sözleşme Makamı’nın ön onayı ile kullanılabilir. İdari Giderler Tahmini uygun olan doğrudan maliyetler toplamının %7’sini geçemez.

34 6. Uygunluk Kriterleri 3. Maliyetlerin Uygunluğu:
Uygun Olmayan Maliyetler Ayni katkı, Borç ve borçlar ile ilgili masraflar, Zarar veya gelecekteki olası yükümlülükler, Faizden doğan borçlar, Başvuru Sahibi/ Eş-Başvuru Sahibi tarafından başka bir program ya da faaliyet kapsamında beyan edilmiş kalemler, Bina ve arazi alımları, Üçüncü taraflara verilen krediler, Proje hazırlama giderleri, Sözleşme döneminden bağımsız olarak, hali hazırda gerçekleşmiş maliyetler,

35 6. Uygunluk Kriterleri 3. Maliyetlerin Uygunluğu:
Uygun Olmayan Maliyetler Piyasa fiyatlarının veya hibe faydalanıcılarının normalde ödediğinden yüksek maliyetler, Proje ile ilgili olmayan harcamalar, Gümrük ve ithalat vergileri ve diğer harçlar, Para cezaları, mali cezalar ve dava giderleri, İkinci el ekipman satın alımı, Başvuru Sahibi/Eş-Başvuru Sahibi tarafından verilecek banka teminatı ve benzeri bir güvence ile ilgili durumlar istisna olmak kaydıyla banka masrafları, Döviz kuru dönüşüm masrafları ve maliyetleri ile projeye özel Avro hesabına ilişkin döviz kuru zararları ile birlikte tamamen finansal nitelikteki diğer giderler, Vergiler (IPA Çerçeve Anlaşması’na istinaden geri alınamayanlar)

36 7. Başvuru Süreci Proje Ön Teklifi
Proje Ön Teklifi paketinde sadece aşağıdaki belgeler bulunmalıdır: Proje Ön Teklifi (Hibe Başvuru Formu EK A) Bu kısımda yer alan tüm başlıklar doldurulmuş olmalıdır) Kontrol Listesi Başvuru Sahibinin ıslak imzalı Beyanı Proje Ön Teklif başvurusu A4 boyutunda 1 asıl ve 2 kopya halinde sunulmalıdır. Proje Ön Teklifi elektronik ortama (CD) kaydedilmeli ve zarfın içinde sunulmalıdır.

37 7. Başvuru Süreci Proje Ön Teklifi
Başvurular, İngilizce veya Türkçe yapılmalıdır. Her başvuru için ayrı zarf kullanılmalıdır. El yazısı ile sunulmuş başvurular kabul edilmeyecektir. Proje Ön Teklifi’nde, talep edilecek tahmini hibe tutarı TAM belirtilmelidir. (Yanlış: avro arasında/ Doğru: avro) Talep edilen hibe oranı mutlaka belirtilmelidir (%80 ile %95 arası). Sayfa/ Şekil sınırlamalarına mutlaka uyulmalıdır. (Arial 10 font/ 5 sayfa/2 cm kenar boşluğu)

38 7. Başvuru Süreci Proje Ön Tekliflerinin sunulması için Son Başvuru Tarihi: Elden teslimler için son başvuru süresi günü saat 16:00’da dolmaktadır.) Son başvuru tarihinden sonra sunulan Proje Ön Teklifleri doğrudan reddedilecektir.

39 Hibe Başvuru Rehberi ve Eklerine Nasıl Ulaşabilirsiniz?
Başvuru rehberi ve eklerine adresinden ulaşılabilir. Başvuru rehberine yapılabilecek düzeltmeler ve sıkça sorulan soruların cevapları adresinden takip edilmelidir.


""DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU ile İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ" HİBE PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları