Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı"— Sunum transkripti:

1 Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı

2 Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. Genel Hedef: Yolsuzlukla mücadele ve etik konularında toplumdaki farkındalığı artırmak. Özel Hedef: Sivil toplum kuruluşlarının savunuculuk, bilinç artırma ve kampanya gibi konularda kapasitelerini artırmak.

3 Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. Öncelikler: -Hizmet alanların etik ve yolsuzluk konularındaki bilinç seviyelerini artırmak, -Etik ve yolsuzluk alanlarındaki savunuculuk ve lobicilik.

4 BÜTÇE Toplam Bütçe: 500.000 Euro Minimum hibe oranı %50
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. BÜTÇE Toplam Bütçe: Euro Minimum hibe oranı %50 Maksimum hibe oranı % 90

5 Eş finansman AB dışı fonlardan sağlanmalıdır.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. EŞ FİNANSMAN Eş finansman AB dışı fonlardan sağlanmalıdır.

6 BAŞVURU SAHİBİ OLMA ŞARTLARI
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. BAŞVURU SAHİBİ OLMA ŞARTLARI -Tüzel kişilik olmak, -Kar amacı gütmemek, -Sivil toplum kuruluşu olmak (sadece dernek ve vakıflar), -Üye ülkelerde veya Türkiye’de kurulmuş olmak, -Projenin yürütülmesinden doğrudan sorumlu olmak.

7 ÖNEMLİ NOT Başvuru Sahibinin etik alanında çalışmış veya
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. ÖNEMLİ NOT Başvuru Sahibinin etik alanında çalışmış veya çalışıyor olma zorunluluğu yoktur.

8 Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. EŞ BAŞVURAN -Başvurular ortaklık halinde yapılabilir. Başvuran kuruma koordinatör, ortaklara ise eş başvuran denilir. -Eş başvuranlar koordinatörlerle aynı şartları taşımak zorundadırlar. -STK’ların şubeleri ile merkezleri aynı projede eş başvuran olmazlar. -Eş başvuran sayısında bir üst limit yoktur ancak her bir eş başvuranın projedeki rolü net bir biçimde açıklanmalıdır. -Eş başvuranlar ön teklif aşamasında belirlenmiş olmalıdır.

9 ÖNEMLİ NOT STK’lar tek başlarına başvuru yapabilirler.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. ÖNEMLİ NOT STK’lar tek başlarına başvuru yapabilirler. Ortak şartı yoktur.

10 Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. BAĞLI KURULUŞLAR -Özellikle projenin uygulanması amacıyla kurulmuş olanlar da dâhil olmak üzere, biraraya gelerek tek bir teşekkül oluşturan tüzel kişilikler, -Başvuru Sahibinin uygunluk ve dışlanmama kriterlerini sağlamak koşulu ile, proje ile sınırlı olmayan ve sadece projenin uygulanması amacıyla kurulmuş olmayan Başvuru Sahibi/sahipleri ile bağlantılı tüzel kişiliklerdir. Başvuru sahiplerine hibe verilmesi durumunda bağlı kuruluşlar, Proje’nin Faydalanıcıları ve Sözleşme tarafı olmayacaklardır. Ancak, bunlar projenin tasarımı ve uygulamasında yer alacaktır ve bunların giderleri, Hibe Sözleşmesi’nde Faydalanıcılar için geçerli tüm kurallara uyulması koşuluyla, uygun gider kabul edilebilir.

11 Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. İŞTİRAKÇİLER -Projede yer alabilecek olan iştirakçiler, projede gerçek bir rol üstlenir ancak seyahat giderleri ve harcırahlar haricinde hibeden yararlanamazlar. -İştirakçi kuruluşlar için, Rehberin Bölüm 2.1.1’deki uygunluk kriterlerini sağlama şartı yoktur.

12 Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. PROJE NEDİR? -Bir proje birbiriyle ilişkili bir dizi faaliyetten oluşur. -Bir projenin planlanan süresi 10 aydan az, 15 aydan fazla olamaz. -Proje faaliyetleri Türkiye ve AB ülkelerinde gerçekleşmelidir.

13 Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. SEKTÖRLER ve KONULAR -Etik ve yolsuzluk konularında bilinç artırma çalışmaları, -Etik ve Yolsuzluk Konusunda Savunuculuk ve Lobicilik Faaliyetleri.

14 Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. ÖNCELİK 1 Etik ve Yolsuzluk konusunda hizmet alıcıların bilinç düzeylerini artırma -Genel kamuoyunu bilgilendirecek faaliyetler, -Özel sektördeki hizmet alıcıların bilinç seviyesini artıracak faaliyetler, -Kamu tarafının bilinç seviyesini artırıcı faaliyetler, -Hizmet alanların spesifik gruplarını etik ve etik mevzuatı hakkında eğiten faaliyetler.

15 ÖNCELİK 2 Etik ve Yolsuzluk Alanında Savunuculuk ve Lobicilik
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. ÖNCELİK 2 Etik ve Yolsuzluk Alanında Savunuculuk ve Lobicilik -STK’ların etik ve yolsuzluk alanında izleme kapasitesini geliştirici faaliyetler, -Yerel ve ulusal düzeyde lobicilik faaliyetleri, -Etik ihlallerinden mağdur olan kişilere yönelik hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri, -Etik alanında kamu özel sektör işbirliğini geliştiren faaliyetler.

16 Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. GEÇERSİZ PROJELER -Sadece veya büyük ölçüde çalıştaylara, seminerlere, konferanslara, kongrelere katılım için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler; -Sadece veya büyük ölçüde çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel burslara yönelik projeler; -Konferanslar, yuvarlak masa oturumları, seminerler ya da benzeri bir kerelik faaliyetler. Bu faaliyetler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturuyor olmaları durumunda finanse edilebilecektir. Bu amaç doğrultusunda, herhangi bir konferans için hazırlık faaliyetleri ve işlemlerin yayımlanması kendi başlarına daha kapsamlı bir proje oluşturamamaktadır; -Devlet bütçesinden ya da başka Birlik programlarından ya da diğer kaynaklardan finanse edilmekte olan faaliyetler; -MFİB ile hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler; -Yalnızca akademik araştırma faaliyetleri içeren projeler ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse);

17 GEÇERSİZ PROJELER 2 -Ticari faaliyetler;
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. GEÇERSİZ PROJELER 2 -Ticari faaliyetler; -İdeolojik açıdan önyargılı veya partizan olan faaliyetler; -Siyasi partileri destekleyen projeler; -Hibe veren faaliyetler (diğer kişi ya da kuruluşlara (maddi veya ayni) hibe vermek veya kendi işlerini kurabilmek vb. nedenlerle diğer kişi ya da kuruluşlara kredi sağlamak); -Yeni tesis veya ek yapıların inşaası ve ilgili yatırımlar; -Başvuru sahibinin veya ortaklarının halihazırdaki temel faaliyetlerini finanse eden projeler; -Özel veya kamu işletmelerinin kurulmasını veya mevcut olanların faaliyetlerine destek verilmesini ve kar amacı güden faaliyetleri içeren projeler; -Altyapı projeleri ya da esas olarak ekipman satın alımına yönelik projeler; Yalnızca strateji, plan ya da benzeri dokümanlar geliştirmeye yönelik projeler.

18 Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. ÖRNEK FAALİYETLER -Etik ve Yolsuzluk algısını ölçmek üzere araştırma değerlendirme ve izleme faaliyetleri, -Yolsuzlukla mücadele ve Etik konularında savunuculuk faaliyetleri, -Yolsuzluk ve Etik konularında farkındalığı artırmak için eğitim faaliyetleri, -Yolsuzluk ve Etik konularında farkındalığı artırmak için seminerler paneller atölyeler, -Toplumda Yolsuzluk ve Etik konularında farkındalığı artıracak yayın basım faaliyetleri, -Ulusal ve yerel farkındalık kampanyaları, -Yolsuzluk izleme ve Raporlama Konusunda Ağ Oluşturma Çalışmaları, -Yolsuzluk Tespit Mekanizmalarının Oluşturulması, - Yolsuzlukla Mücadele Konusunda Araştırma ve Yol haritalarının Oluşturulması,

19 Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. GÖRÜNÜRLÜK Başvuru sahiplerinin hedefler ve önceliklere uyması ve AB finansmanının görünürlüğünü sağlaması gerekmektedir. Bu konuda sözleşmeden sonra eğitim verilecektir.

20 BAŞVURU SAYISI -Bir başvuru sahibi en fazla 2 başvuruda bulunabilir.
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. BAŞVURU SAYISI -Bir başvuru sahibi en fazla 2 başvuruda bulunabilir. -Bir başvuru sahibinin en fazla bir projesi fonlanabilir. -Bir başvuru sahibi bu Teklif Çağrısı kapsamında aynı zamanda 1 başka proje teklifinde eş-başvuran olabilir. -Bir başvuru sahibi en fazla 2 başvuruda yer alabilir. -Bir başvuran veya eş başvuran birden çok projede bağlı kuruluş olabilir.

21 Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. ÖNEMLİ NOTLAR 657 No’lu Kanuna tabi çalışan devlet memurları proje kapsamında istihdam edilemez ve herhangi bir maaş alamazlar. Ekipman giderleri toplam bütçenin %15’ini geçemez. Bir derneğin veya vakfın merkezi ve şubesi/şubeleri aynı projede Başvuru Sahibi ve Eş-başvuran(lar) olarak birlikte başvuruda bulunamazlar.

22 ÖN TEKLİF İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. ÖN TEKLİF İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ :00

23 REHBER HAKKINDA SORULAR
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. REHBER HAKKINDA SORULAR -Rehber hakkında sorular için son tarih: -Soruların Gönderileceği e mail adresi: -Sorular en geç 2 Ekim 2014 tarihinde cevaplandırılacak. Cevaplar yayınlanacaktır.

24 ÖN TEKLİF BAŞVURU ŞEKLİ
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. ÖN TEKLİF BAŞVURU ŞEKLİ -Başvuru İngilizce olacaktır. - Ek-A, 1 asıl ve 2 kopya olarak doldurulacak. -Elektronik kopya da eklenecek. -Her bir başvuru ayrı zarflarda gönderilecek. -Zarfın üstünde (CFCU/TR2012/ Prevention of Corruption and Promotion of Ethics Grant Scheme) ve ‘NOT TO BE OPENED BEFORE THE OPENING SESSION’ and ‘AÇILIŞ OTURUMUNDAN ÖNCE AÇMAYINIZ’. yazması gerekiyor.

25 GÖNDERİLECEK ADRES Central Finance and Contracts Unit
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. GÖNDERİLECEK ADRES Central Finance and Contracts Unit Ms. Emine Döğer (Acting PAO-CFCU Director) Eskişehir Yolu 4.Km 2180 Cad. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok 06510 Söğütözü / Ankara / Turkey Title: Prevention of Corruption and Promotion of Ethics Grant Scheme (PCP) Reference: CFCU/TR2012/

26 ÖN TEKLİF KONTROL LİSTESİ
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. ÖN TEKLİF KONTROL LİSTESİ - Doğru ön teklif formu kullanılmıştır. - Ön Teklif 5 sayfadan uzun değildir, punto büyüklüğü Arial 10, kenar boşlukları 2 cm ve tek satır aralığı bırakılarak hazırlanmış ve basılmıştır. - Bölüm Proje Özeti 1 sayfadan uzun değildir. - Bölüm Projenin Tanımı 1 sayfadan uzun değildir. - Bölüm Projenin İlgililiği 3 sayfadan uzun değildir. - Başvuru Sahibinin Beyanı doldurulmuş ve yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmıştır. - Varsa eşbaşvuranların iştirakçilerin ve bağlı kuruluşların beyanı doldurulmuştur. - Proje, bilgisayarda ve İngilizce olarak yazılmıştır. - Proje 1 asıl ve 2 suret olarak sunulmuştur. - Proje teklifi elektronik formatta (CD-ROM) sunulmuştur.

27 ÖN TEKLİF KONTROL LİSTESİ 2
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. ÖN TEKLİF KONTROL LİSTESİ 2 - Faaliyet Türkiye ve/veya AB üye ülkelerde geçmektedir. - Proje süresi 10 ila 15 ay arasındadır. - Talep edilen minimum hibe miktarı EUR maksimum Euro’dur. - AB katkısı minimum %50 maksimum %90’dır.

28 Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. TAM BAŞVURU FORMU -Eşbaşvuranlar, iştirakçiler, öncelik alanları ile beklenen sonuçlar ve hedefler tam başvuru aşamasında değiştirilemez (değerlendirme komitesinin onayladığı somut gerekçeler hariç).

29 GÖNDERİLECEK ADRES Central Finance and Contracts Unit
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. GÖNDERİLECEK ADRES Central Finance and Contracts Unit Ms. Emine Döğer (Acting PAO-CFCU Director) Eskişehir Yolu 4.Km 2180 Cad. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok 06510 Söğütözü / Ankara / Turkey Title: Prevention of Corruption and Promotion of Ethics Grant Scheme (PCP) Reference: CFCU/TR2012/

30 Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. TAM BAŞVURU DOSYASI 1 asıl 2 kopya olarak aşağıdaki belgeler bulunacaktır: -Tam başvuru formu -Bütçe -Mantıksal Çerçeve -Kontrol listesi -Başvuran Kurum Beyanı -Eşbaşvuran Ortaklık beyanı -Bağlı Kuruluş beyanı -İştirakçi ve yüklenici beyanı -Elektronik nüsha

31 TAM BAŞVURU FORMU SON TESLİM TARİHİ
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TAM BAŞVURU FORMU SON TESLİM TARİHİ Ön teklifi geçenlere gönderilecek mektupla bildirilecektir. Sorular, tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinin 21 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarası açıkça belirtilerek adresine gönderilir.

32 TAM BAŞVURU FORMU KONTROL LİSTESİ
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TAM BAŞVURU FORMU KONTROL LİSTESİ -Doğru tam başvuru formu kullanılmıştır. -Başvuru Sahibinin Beyanı doldurulmuş ve yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmıştır. -Proje, bilgisayarda ve İngilizce yazılmıştır. -Proje teklifi elektronik formatta (CD-ROM) sunulmuştur. -Proje 1 asıl ve 2 suret olarak sunulmuştur. -Varsa eşbaşvuranların, iştirakçilerin ve bağlı kuruluşların beyanı doldurulmuştur. -Bütçe istenen formatta ve Euro cinsinden hazırlanarak Başvuru Formuna eklenmiştir. -Yedek Akçe (Bütçe başlığı 8) karşılıkları, projenin doğrudan uygun maliyetlerinin ara toplamının (Bütçe başlığı 7) %5‘inden fazla değildir. -Genel İdari Giderler (Bütçe başlığı 10) projenin doğrudan uygun maliyetlerinin toplamının (Bütçe başlığı 9) %7’sinden fazla değildir. .

33 TAM BAŞVURU FORMU KONTROL LİSTESİ 2
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TAM BAŞVURU FORMU KONTROL LİSTESİ 2 -Ekipman giderleri toplam geçerli giderlerin %15’inin altındadır. -Mantıksal Çerçeve doldurulmuş ve Başvuru Formuna eklenmiştir. -Faaliyet süresi minimum 10 ay maksimum 15 aydır. -Talep edilen minimum hibe miktarı EUR maksimum Euro’dur. -AB katkısı minimum %50 maksimum %90’dır. -Basit maliyet seçeneğine göre istenen proje bütçesi Euro’yu geçemez. -Ön teklifteki Eşbaşvuranlar iştirakçiler ve bağlı kuruluşlar değiştirilmemiştir. -Ön teklifteki AB Katkısı %20’den fazla değiştirilmemiştir.

34 REHBER VE DETAYLI BİLGİ İÇİN
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. REHBER VE DETAYLI BİLGİ İÇİN index.cfm?do=publi.welcome,


"Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları