Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL BAŞLADI SELDA HARMAN PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL BAŞLADI SELDA HARMAN PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN."— Sunum transkripti:

1 OKUL BAŞLADI SELDA HARMAN PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

2 Yegane hazinemiz çocuklarımız, hayatta iyi yerlerde olmayı hak ediyorlar. İ lk olarak sizin güvenceniz ve sevginizle hayatı ö ğ renmeye başlıyor,onda ilk temelleri siz atıyorsunuz. Zamanla bu çabanıza okul da katılıyor. Çocuklarımızı hak ettikleri yerde olduklarını görmek bizi de mutlu etmektedir. Bundan dolayıdır ki ortak amaç do ğ rultusunda okul-aile ve ö ğ rencinin birlikte hareket etmesi çok önemlidir.

3 Bu e ğ itim sürecinde siz de ğ erli velilerimizin dikkat etmesini istedi ğ imiz noktalara aşa ğ ıda kısaca de ğ inilmiştir.

4 *SEVG İ N İ Z İ SAKLAMAYIN. Kendinizden bir parça olan çocu ğ unuz en de ğ erli varlıklarınız. Çocuklarınıza sevginizi hissettirin ve paylaşın. Sevginin en güzel ifadesi sözler ve davranışlardır. İ yi ki benim çocu ğ umsun “Senin gibi” bir çocu ğ um oldu ğ u için çok mutluyum diyerek ona sevginizi ifade etmekten kaçınmayın. Sevginin hakim oldu ğ u ortamda bir çok sorun kendili ğ inden çözülür. Sevgisizlik,de ğ ersizlik tüm sorunların temelini oluşturur.

5 *KEND İ NE GÜVEN İ N İ GEL İ ŞT İ R İ N. Anne- babanın öz-güvenli bir çocu ğ a sahip olabilmeleri için, önce kendilerine, sonra birbirlerine, ardından da çocuklarına güvenmeleri gerekir.Anne ve baba öyle bir ortam hazırlamalıdır ki çocuk sanki her zaman anne ve babasının yanındaymış gibi kendini güvenli ve hiç yanında de ğ ilmiş gibi özgür hissetsin (aşırı koruyucu yaklaşımdan kaçınarak çocu ğ un kendi kendini yöneten bir kişi olmasına fırsat vermelidirler). Kendine güvenmeyen çocuk başarılı olmak için çaba göstermez.

6 * E Ğİ T İ M İ N ÖNEM İ N İ VURGULAYIN. Çocu ğ un ö ğ renmeye karşı istekli olmasında ailenin e ğ itimle ile ilgili tutum ve de ğ erleri son derece önemlidir. Ebeveynlerden birinin veya her ikisinin, okula ve ö ğ renmeye karşı olumsuz tutumu, çocu ğ unda okula karşı negatif duygular geliştirmesine yol açmaktadır.

7 * TUTARLI OLUN. Çocuklarımız için tutarlı bir ortam oluşturalım. Sizin davranışlarınız tutarlı olsun ki onlarda tutarlı bir gelişim göstersinler. Anne-baba olarak sonradan ‘’HAYIR’’ diyece ğ iniz şeylere ‘’EVET’’ demeyin. Çocu ğ unuzun e ğ itiminde eşlerin uyumu çok etkilidir. Davranışlarınızdaki turtasızlıklar çocu ğ unuzu bocalamalara sürükler ve olumsuz sonuçlar do ğ urur.

8 *AMAÇ ED İ NMES İ N İ SA Ğ LAYIN. E ğ er çocukta ö ğ renmeye karşı bir istek yoksa, ö ğ renmenin gerçekleşmesi her ne yapılırsa yapılsın çok zor olmaktadır. Anne – Babaya düşen görev çocu ğ u kendi haline bırakmak ya da üzerinde aşırı baskı kurmak de ğ ildir. Anne – Babanın görevi sadece maddi olanakları yaratmak da de ğ ildir. Anne – Babanın asıl görev i onu ö ğ renmeye karşı istekli hale getirmek ve buna uygun davranışlar sergilemektir. Bu iste ğ i uyandırmak içinde onun amaç belirlemesinde ona yardımcı olmalıdır. - Çocu ğ unuzla amaç oluştururken geçmişte sizin elde edemedi ğ iniz amaçlarınızı, onun amaç edinmesini istemek onun varlı ğ ını hiçe saymaktır. Çocu ğ unuz dahi olsa onun bir insan oldu ğ unu kabullenin, hayattan beklentilerini ve amaçlarını dikkate alarak ona yaklaşın. Aksi şekilde davranmanız onun okuldan ve derslerden so ğ umasına zamanla da başarısız olmasına neden olur.

9 *HER İ NSAN FARKLIDIR. Çocu ğ unuzun sizden ayrı bir kişilik geliştirece ğ ini kabul edin.Onu anlamaya, tanımaya ve aranızda anlamlı bir sevgi köprüsü oluşturmaya özen gösterin.O siz de ğ il, sizin kopyanız de ğ il. Sizin yaptıklarınızı yapmak, sevdiklerinizi sevmek, sevmediklerinizi sevmemek zorunda de ğ iller. Çocuklarınıza “ben senin yaşındayken..., bizim zamanımızda...,” gibi gereksiz, incitici ve aşa ğ ılayıcı cümleler kurmayın.

10 *KIYASLAMAYIN. Çocuklarınızı en çok inciten tavrınız onu kardeşleriyle, akraba çocuklarıyla, arkadaşlarıyla kıyaslamanızdır. ‘’Bak kardeşin ne kadar güzel çalışıyor’’, ‘’Ahmet kadar başarılı de ğ ilsin.’’ Bu tarz yaklaşımınız onu daha da başarısız kılacaktır. Siz başkalarıyla kıyaslandı ğ ınızda kendinizi nasıl hissedersiniz? (Eş olarak, ana baba olarak?)....’nın babası – annesi şöyleymiş...deseler ne hissedersiniz? İ ncinir, hatta kızar, kendinizi kötü hissedersiniz de ğ il mi?

11 MODEL OLUN. Çocuklar görerek ö ğ renir, yani söylediklerinizi de ğ il davranışlarınızı örnek alırlar. Çocu ğ unuzun davranışlarında düzeltilecek yanlışlar varsa, önce kendimizden başlamalıyız. İ yi, güzel, do ğ ruyu ö ğ retmek için; iyi, güzel ve do ğ ru olmaya çaba sarf etmeliyiz. Onlar için ne kadar uygun modeliz!...Dünyadaki en mükemmel aynalar çocuklardır. Onlara baktı ğ ınızda kendinizi görürsünüz

12 *TV., B İ LG İ SAYAR VE MÜZ İ K; Ders çalışmasına dikkat etti ğ iniz ölçüde, tv. izlemesine/ bilgisayar kullanmasına da sınır getirerek izin verin. Müzikle ders çalışmamasına dikkat edin. Bu konuda tavrınızı ılımlı ve kesin olarak ortaya koyun. Çok sert tavırlar çocu ğ unuzun ders çalışmasını engeller. *DERS ÇALIŞMA ORTAMI: Çocu ğ unuza ait bir odası varsa odasında veya odası yoksa evin bir köşesini onun ders çalışması için ayarlayın ve orda çalışmasına özen gösterin. Eviniz sobalı ve çocu ğ unuz orda ders çalışıyorsa o çalışırken televizyonun açık olması dikkatini da ğ ıtır ve çalışamaz. Televizyonu kesinlikle kapatın.

13 ÇOCU Ğ UM NASIL ÇALIŞMALI * Eve geldi ğ inde 60 dk.dinlenme(yemek yeme dahil) *Ödevlerin yapılması(günlük tekrar) *Her akşam yatmadan önce mutlaka kitap okunmalı. Anne ve baba bu noktada do ğ ru model olmak zorunda. *Hafta sonu bir hafta boyunca gördü ğ ü konulardan 20’şer soruluk test çözülmesi gerekmekte. *Her ay sonunda en baştan gelinen konulara kadar tekrar amaçlı testler çözülmeli.

14 HEP BERABER BAŞARILI VE MUTLU GÜNLERE… Yardım almak için rehberlik servisine başvurabilirsiniz. SELDA HARMAN PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN


"OKUL BAŞLADI SELDA HARMAN PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları