Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ PROGRAMININ YANSIMALARI CAN KAYPAK ERZURUM - 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ PROGRAMININ YANSIMALARI CAN KAYPAK ERZURUM - 2012."— Sunum transkripti:

1 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ PROGRAMININ YANSIMALARI CAN KAYPAK ERZURUM - 2012

2 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA  ITEEA ( INTERNATIONAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING EDUCATORS ASSOCIATION), Amerika’da ki okullarda uygulanmak üzere I3 isimli bir e ğ itim programı hazırladı.

3 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA  Projenin ismi; “Invention-Innovation- Inquiry” den geliyor bu 3 kavramın baş harfleri alınarak “I3 ″ adını vermişler. Bu proje NSF(Ulusal Bilim Vakfı) ve California Üniversitesi ile birlikte yürütülüyor.

4 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA

5  Projede İ novasyon Basama ğ ı; “Inches, Feet and Hands” isimli ünite ile gerçekleştiriliyor. İ nsan formu, insan formunun büyüklü ğ ü, ellerin ölçüleri, v.b.(antropometri) yola çıkarak çocukların insan eli ile kullanılabilecek geliştirilmiş(inovatif) bir ürün tasarlamaları, bunu yaparken de mühendislik tasarım sürecini yaşamaları öngörülüyor. Bu süreçte, insan elinin incelenmesi, büyüklük v.s. ölçülendirme çalışmaları ile ölçme yetene ğ inin geliştirilmesi hedefleniyor. Ünite de “Basic Design” yani bizim Düzen Kuşa ğ ı etkinlikleri ile alakalı hedefler de var.

6 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA İ novasyon Basama ğ ı terminolojisinde öncelikle; Araştırma-Tesadüf eseri keşif ve Buluş kavramlarından bahsediliyor. Daha sonra ise İ novasyon, Teknoloji ve Antropometri kavramlarından bahsedilmiş. Özellikle Antropometri kavramı etkinlikte temel oluşturmuş durumda. Yapılacak tasarımların insan anatomisine uyumu üzerinde özellikle dikkat edilmesi bekleniyor.

7 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA Mühendislik Tasarım Süreci, 5 aşamada ele alınmış. Bunlar; Tartışma Belirleme, Fikirleri araştırma, Planlama ve Geliştirme, Test etme ve de ğ erlendirme, Çözüm Sunma. İ dentify a challenge basama ğ ında; elimiz ile kullanılan bir ürünü incelemeleri, bu ürün hakkında geliştirilebilir bir özellik bulmaları ve bunun nedenlerini sorgulamaları istenmiş. 2. Basamak olan Explore Ideas da ise; ürünü geliştirmek için beyin fırtınası yapılması ve burada öne çıkan 2 fikrin seçilmesi öngörülüyor.

8 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA 3. Basamak olan Plan&Develop da ise bir tasarım planı yapmaları ve bu toplam süreç içerisinde tüm yaşadıklarını yaptıklarını bir günlü ğ e kaydetmeleri isteniyor. Bir “Tasarım Günlü ğ ü” oluşturuyor ö ğ renciler. Bu basamakta çalışan ve kullanılabilir bir ürün de ortaya çıkarılıyor. 4. Basamak Test&Evaluate de ise ö ğ renci yaptı ğ ı ürünün test ve de ğ erlendirmesini yapıyor. Çevresinin görüşlerini alıyor, ürün hakkında neler düşündüklerini soruyor çevresine, geliştirilmesi gereken bir şey var mı bunu sorgulatıyor. 5. Basamak Present the Solution basama ğ ında ise ürününüzün en iyi özelli ğ i, nasıl daha fazla ürün geliştirilebilir, grup çalışmasını de ğ erlendirme, bir daha ki sefere daha farklı bir şey yapar mısın gibi sorularla süreç ve çalışma sorgulatılıyor.

9 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA

10

11  Projenin Buluş Basama ğ ı; “The Invention Crusade” isimli ünite ile gerçekleştiriliyor. “Crusade” burada “mücadele” anlamında kullanılmış. Buluş için Mücadele gibi bir anlamı var ünitenin. Bu ünite ile 5-6. sınıf ö ğ rencilerinin buluş aşamalarını keşfetme olana ğ ı sa ğ lamayı amaçlamışlar. Ünite içeri ğ inde, ö ğ rencilerden ev ödevlerinde yardımcı olabilecek bir aleti tasarlamaları, yapmaları prototip veya çalışan bir modelini gerçekleştirmeleri bekleniyor. “Kids Better Living Home Show” isimli bir tür sergi de bu yaptıkları buluşu sergileyerek nasıl bu buluşu yaptıklarını anlatıp, di ğ er ö ğ rencilerinde bunu deneme olana ğ ı sa ğ lma şansı veriyor. Ö ğ renciler bu ünitede, mühendisli ğ in tasarım sürecini yaşayarak, fikirlerin nasıl icatlara dönüştü ğ ünü keşfedecekler ve gösterecekler. İ catların, belirli ihtiyaç ve isteklerin sonucu olarak meydana çıktı ğ ını fark edecekler. Ünlü mucitler ve onların icatlarının genel özelliklerini tarif edecekler. Ö ğ renciler, bu süreci çizimleri, aldıkları notlar v.b. ile belgeleyecekler.(Bizim tasarım günlü ğ ü)

12 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA Bir fikrin, buluş haline nasıl geldi ğ inin keşfedilmesi ile etkinli ğ e başlanıyor. Daha sonra ö ğ rencilerden, küçük bir çocu ğ a evde yardımcı olabilecek bir ürün icat etmeleri isteniyor. Öncelikle ö ğ rencilerin evde yapmayı sevmedikleri, hoşlanmadıkları 5 şeyi listelemeleri isteniyor. Listelediklerinden 1 tanesini seçiyorlar ve bu yapmayı sevmedikleri şeyi daha iyi bir hale getirebilecek bir icat yapmaları ve bunu sınıfa açıklamaları isteniyor.

13 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA Bu arada sınıfta bir buluş zaman çizelgesi oluşturuluyor. Sınıfça bilinen buluşlar ve bunların hangi zaman diliminde icat edildi ğ i belirlenerek sınıfta bir panoya yerleştiriliyor. Günlük hayatta evde kullanılan buluşlardan bir veya bir kaçı seçilerek bu buluşlar olmasaydı yaşamımız nasıl olurdu? Sorusu üzerinden ö ğ rencilere çeşitli sorgulamalar yaptırılıyor. Ö ğ rencilere, buluşçuların, mucitlerin ortak özellikleri, farklılıkları, v.s. Gibi kavramlar fark ettirilerek tartışma sa ğ lanıyor. Siz o buluşçunun yerinde olsaydınız daha farklı ne yapardınız? Gibi sorular ile sorgulatmalar yapılıyor. Ö ğ rencilere verilen buluş listesinden her ö ğ renci bir buluş seçiyor, bunun resmini sınıfa getiriyor ve yeni bir sorgulama başlıyor. Bu icat neden ortaya çıktı, altında yatan sebep, olmasaydı ne olurdu v.b.

14 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA Buluşçu olmak için; Çevrenizde ki dünyayı araştırın, Farklı ihtiyaçlara dikkat edin, Yaratıcı çözümleri görselleştirin, Bir çok farklı fikirleri keşfedin, Asla vazgeçmeyin, Çözümleri deneyin test edin.

15 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA Küçük bir çocu ğ a ev yaşamında yaptı ğ ı işlerde yardımcı olacak bir ürün tasarlarken, ö ğ rencilerin farklı fiziksel yeteneklere sahip insanları unutmamaları ve buna dikkat etmeleri de isteniyor. Mühendislik tasarım süreci basamakları sıra ile uygulanarak etkinlik tamamlanıyor…

16 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA

17

18  Projenin sorgulama(Inquiry) basama ğ ı; “The Ultimate School Bag” isimli ünite ile gerçekleştiriliyor. Ö ğ rencilere nasıl bir çanta tasarlayacakları, hedef kitleleri, hedef kitlelerinin ihtiyaçları, ihtiyaçlarına nasıl uyum sa ğ layaca ğ ı gibi sorgulamalar yaptırılıyor. Okul çantası yapmak için fikirler sunularak beyin fırtınası yaptırılıyor ve öne çıkan 2 fikir ele alınıyor. Tasarım planı oluşturuluyor ve bu arada tüm yaşananlar bir günlü ğ e kaydediliyor. Çevrenin görüşleri alınıyor, deneme ve test etme aşamaları yapılıyor, de ğ iştirilmesi gereken özellikler v.s. Belirleniyor. Ürününüzün en iyi özelli ğ i nedir, ürününüzü nasıl arttırabilirsiniz, sizin fikrinizin di ğ erlerinden üstün olan tarafı nedir, bir daha ki sefere ürününüzde daha farklı ne yapmak isterdiniz gibi sorularla süreç sorgulamaları tamamlanıyor.

19 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA Tasarım sürecinin ve sorgulama basamaklarının yanında ünitede, teknoloji, teknolojinin kullanım alanları, teknoloji gelişimi gibi kavramlarda irdeleniyor.

20 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA

21

22  Projenin Yapı Basama ğ ı; “Buildings and Beams” isimli ünite ile gerçekleştiriliyor. Ö ğ renciler burada bir inşaat mühendisi gibi hareket ediyorlar. En az iki lamine ka ğ ıt ile(bizim fon kartonlarının de ğ işi ğ i) kirişler ve yapılar oluşturacaklar. Bu sırada ka ğ ıdın dayanımı, kuvveti, direnci, yapının de ğ işimi v.b. bunları fark edecekler. Bizim Düzen Kuşa ğ ı uygulamalarının bir benzeri yine. Ortaya çıkacak binanın ışık alışı v.s. hesaplanıyor gibi ayrıntılar var.

23 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA Ö ğ renciler öncelikle; Yapılar üzerinde ki hareketler, kuvvetlerin araştırması Bir kirişin gücünün nasıl de ğ işti ğ i, Ka ğ ıt kirişler ile tasarım, deneme, test ve de ğ erlendirme… Basamaklarını gerçekleştiriyorlar. Ka ğ ıt kirişler üzerinde sıkıştırma ve gerginlik, dayanım gibi kavramlar fark ettiriliyor…

24 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA

25  Projenin üretim Basama ğ ı; “The Fudgeville Crisis” isimli ünite ile gerçekleştiriliyor. Ö ğ renciler 4 takıma ayrılıyorlar ve her biri “Fudge Festival” e katılacak birer şirket kuruyorlar. Bu şirketler gıda sektöründe çalışan şirketler oluyor. Her şirket, gıda üretimi, ürünün tasarımı, paketleme aşamalarını gıdanın ömrünü uzatabilecek bir paket tasarlayarak gerçekleştiriyorlar. Bu ürünü kullanırken temizli ğ in önemi ve bu temizli ğ in sürdülebilirli ğ ini fark ederek gerçekleştiriyorlar hedef olarak. Şu an liselerimizde uygulanmakta olan “Girişimcilik” dersi benzeri bir etkinlik olarak görünmekte.

26 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA  Projede oyuncak tasarımı, mekanik hareket, çok amaçlı okul çantası, The Wizard of Willing Wind, iletişim v.b. üniteler var. Üniteler incelendi ğ inde projenin tamamen “Teknoloji ve Tasarım Dersi Programı”ndan esinlendi ğ ini söylemek zor de ğ il.  Teknoloji ve Tasarım Dersi Programından farklı olarak her ünitede bir sınırlama var. Çocukların her ne kadar yaratıcılıklarını ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bir proje olsa da sınırlamalar bizim programımıza göre çok yüksek görünmekte.  Bu sınırlamaların avantaj ve dezavantajları tartışmaya açık olmakla beraber, yaratıcılı ğ ı hedefleyen programlarda sınırlama koymanın hedefe ulaşmada problem yarataca ğ ı ve bunların tamamen ö ğ retmen yeterliklerinde ki endişeler ile koyuldu ğ u açık bir şekilde ortadadır. “Bu dersi verecek ö ğ retmenler kimler?” ve “Bu dersi verecek ö ğ retmenleri kim nasıl yetiştirecek?” sorularının cevaplarına göre i3 projesinin sınırlandırıldı ğ ını varsayabiliriz.

27 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA  Sonuç olarak;  1. i3 projesi, Teknoloji ve Tasarım Dersi Programından esinlenerek hazırlanmıştır.  2. Teknoloji ve Tasarım Dersi’nde üstünde sıklıkla durulan kazanımlar, i3 projesinde ö ğ renme hedefleri olarak sıklıkla kullanılmıştır.  Tasarım Günlü ğ ü, inovasyon, buluş, sorgulama, araştırma, keşfetme gibi kavramlar aynı Teknoloji ve Tasarım Programında oldu ğ u gibi projenin her ögesinde sıklıkla sorgulanarak yer almaktadır.  Teknoloji ve Tasarım Dersi Programında ki 3 kuşak(Düzen- Kurgu-Yapım), i3 projesinde karşımıza üniteler olarak çıkmaktadır. Tam olarak Teknoloji ve Tasarım Programı Felsefesini uygulamıyor olsa da incelediklerimizden çıkan sonuç AR-GE(Arakla Getir) çalışmasını bu sefer ITEEA’nın yaptı ğ ıdır.

28 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ ITEEA i3 PROJECT - USA  Kaynaklar:  http://www.pacoz.org/itea-i3-egitim- programi-572/ http://www.pacoz.org/itea-i3-egitim- programi-572/  http://www.pacoz.org/itea-i3-ogrenci- calismalari-573/ http://www.pacoz.org/itea-i3-ogrenci- calismalari-573/  http://www.iteea.org/i3/files/Unit%20Desc riptions.pdf http://www.iteea.org/i3/files/Unit%20Desc riptions.pdf

29 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ DATA - UK  Design and Technology Association (DATA), İ ngiltere Tasarım ve Teknoloji Derne ğ i ve İ ngiliz E ğ itim Bakanlı ğ ı D&T çalışmaları.  2012 yılı içerisinde İ ngiliz E ğ itim Bakanlı ğ ı, mevcut D&T programını revize ederek yerine “yaratıcılık-hayal gücü” temalı yeni bir programı 2014 eylül itibari ile uygulayaca ğ ını açıkladı.  Ancak DATA başta olmak üzere gelen tepkiler üzerine, 2014 yılına kadar mevcut D&T programının “yaratıcılık ve hayal gücü” ekseninde revize edilmesi sürecinde DATA’nın da yer almasına müsaade edeceklerini ilan ettiler. Bu noktadan sonra DATA çeşitli kampanyalar ile D&T programı için yeni bir vizyon çalışmasına başladı.

30 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ DATA - UK  İ ngiltere hükümetinin başlattı ğ ı ve 2014 eylül ayında uygulanmaya başlayacak e ğ itim reform’unda dikkat çeken kavramlar olarak başlıca; “Yaratıcılık, araştırma, sorgulama, düşünme, problem çözme becerileri” kavramları öne çıkmakta.  Öyle ki bu yıl içerisinde yayınlanan EYFS yani Okul Öncesi E ğ itim Planında D&T’ye yer verildi. D&T, İ ngiltere de Okul Öncesi e ğ itimde de yeni vizyonu ile zorunlu ders olarak yer alacak.

31 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ DATA - UK  İ ngilizler mevcut D&T programının “iyi çırak” yetiştirdi ğ i gerçe ğ ini henüz görüp tartışmaya başladılar. Bu kavramı açıkça ifade ediyorlar.  Şimdilerde dersin içeri ğ i ile adının de ğ işimi, içerik yenilemesi v.b. konularda özellikle “mühendislik” alanının temel yeterlikleri üzerine tartışmalar yapıyorlar.  2014 Eylül ayında uygulanmaya başlayacak yeni D&T programı içerisinde mühendislik alanının temel deslerinden Basic Design yani bizim Düzen Kuşa ğ ı etkinlikleri bir şekilde yer alacak, yaratıcılık-hayal gücü-merak-düşünme-problem çözme becerileri de bir şekilde mutlaka olacak yeni programlarında.  Geldi ğ imiz noktada Amerika’dan sonra İ ngiltere de 2006 yılından beri uyguladı ğ ımız Teknoloji ve Tasarım Dersi Programının yansımaları ile karşımıza çıkacak…

32 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ DATA - UK  Kaynaklar:  www.data.org.uk www.data.org.uk  www.education.gov.uk www.education.gov.uk

33 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ Yeni İ lkokul 1. Sınıf Programları

34 Yeni hazırlanan 1. Sınıf programında ki bazı etkinliklere göz atalım. “ İ şte Sıradayım” adlı etkinlikte verilen resim ö ğ rencilere incelettirilerek, resimde yer alan ö ğ rencilerinden hangisinin yardıma ihtiyaç duydu ğ u, neden yardıma ihtiyaç duydu ğ u gibi sorularla düşünme becerilerine yönelik sorgulamalar yaptırılıyor.

35 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ Yeni İ lkokul 1. Sınıf Programları “Dinleyelim yapalım” etkinli ğ inde yine yaratıcılık üzerine çalışma yaptırılmakta. Yukarıda görünen resim, ö ğ rencilere verilerek devam ettirmeleri istenmekte.

36 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ Yeni İ lkokul 1. Sınıf Programları “Yaşasın Okula Başladık” etkinli ğ inde yukarıda ki resim ö ğ rencilere verilerek çeşitli sorular ile sorgulamalar yaptırılmakta. Düşünme becerileri üzerine bir etkinlik oldu ğ unu söylemek mümkün.

37 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ Yeni İ lkokul 1. Sınıf Programları “Çantamda ne var” etkinli ğ inde okul için gerekli olan malzemeleri nereden alınabilece ğ i sorgulattırılıp, bu malzemelerin hangi amaçla kullanılaca ğ ı sorularak tartışma yapılıyor, istekli ö ğ renciler konuşturuluyor, yapılandırmacı yaklaşım çok net görülüyor.

38 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ Yeni İ lkokul 1. Sınıf Programları “Hangimiz farklı?” etkinli ğ i yine düşünme becerileri, dikkat, yön kavramı gibi noktalara temas ediyor.

39 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ Yeni İ lkokul 1. Sınıf Programları “Hangimiz farklı?” etkinli ğ i yine düşünme becerileri, dikkat, yön kavramı gibi noktalara temas ediyor.

40 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ Yeni İ lkokul 1. Sınıf Programları Bu etkinlikte yine düşünme becerileri karşımıza çıkmakta. Kesme kitabında verilen a ğ açları boylarına göre, renklerine göre, en çok dalı olana göre v.b. Şekillerde sıralamaları isteniyor. Renk-Yön-Oran v.s. tanıdık geliyor mu?

41 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ Yeni İ lkokul 1. Sınıf Programları "Ayna oyunu” isimli etkinlik içerisinde model çalışmasında yapılan modellerin kesildikten sonra dik durması için ne yapmaları gerekti ğ i sorgulattırılıyor. Ka ğ ıttan modeller nasıl dik durur? İ lk adım etkinli ğ ini hatırlayınız…

42 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ Yeni İ lkokul 1. Sınıf Programları “Parça-Bütün” etkinli ğ i yine bizim Düzen Kuşa ğ ı etkinlikleri temelli bir etkinlik. Bütün olarak verilen objenin parçalarının bulunması ve üzerlerinin işaretlenmesi ile gerçekleştiriliyor.

43 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ Yeni İ lkokul 1. Sınıf Programları “Bu neyin gölgesi” etkinli ğ i ile dikkat gelişimleri hedefleniyor. Ancak bu çalışma ile ö ğ rencilerin hayal gücü, yaratıcılık ve düşünme becerilerinin temel yetkinliklerinin de gelişece ğ i bariz ortada.

44 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ Yeni İ lkokul 1. Sınıf Programları “Problem çözüyorum” etkinli ğ i ile verilen resimlerde ki çocukların problemlerinin neler oldu ğ u, siz olsaydınız ne yapardınız gibi sorularla farkındalık yaratılıyor. Resimlerin altına düşündüklerini çizerek anlatabilecekleri ifade ediliyor. “Çevresinde ki sorunların farkına varır” kazanımını hatırlayınız…

45 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ Yeni İ lkokul 1. Sınıf Programları “Kitap Okuma” etkinli ğ inde ö ğ retmen seçti ğ i bir hikaye/masalı okuyor, bir süre sonra okumaya ara veriyor, bu noktada ö ğ rencilere “sizce şimdi ne olacak, sen olsaydın ne yapardın” gibi sorular sorarak hikayenin devamını kurgulattırıyor. Yine ö ğ retmen isterse kitap okumaya başlamadan sadece resimleri göstererek ö ğ rencilerden bu resimlere bakarak hikayenin metinini oluşturmalarını isteyebiliyor. Yaratıcı düşünmeyi uyaran etkinlikleri hatırlayınız…

46 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ Yeni İ lkokul 1. Sınıf Programları Bu etkinlikte ritm kavramı yapılandırılıyor. Ritm ile geometrik şekiller arasında ilişkilendirme yapılıyor. Matematiksel düşünme becerilerine yönelik verilen geometrik örüntüleri ritm ile ilişkilendirerek örüntülere uygun ritm tutmaları isteniyor. İ lk adım etkinli ğ ini hatırlayınız…

47 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ Yeni İ lkokul 1. Sınıf Programları  1. Sınıf Programının Kasım ayı sonuna kadar olan bölümünde bunlar gibi onlarca örnek var.  Etkinliklerin %80’ine baktı ğ ımızda Teknoloji ve Tasarım Dersi Programının felsefesinin, İ lkokul 1. Sınıf Programına yansımaları çok net görülmekte.  Kasım ayından sonra uygulanacak program yayınlandı ğ ında o kısımda da yine Teknoloji ve Tasarım Programının 2006 dan bu yana yapılandırmaya çalıştı ğ ı bir çok kavramı görece ğ imizden eminiz…

48 TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ PROGRAMININ YANSIMALARI Teknoloji ve Tasarım Dersi, Genel E ğ itimin tüm kademelerinde ba ğ ımsız bir ders olarak da yer almalıdır. Türkiye’nin 2023 Vizyonu bunu gerektirmektedir. Saygılar…


"TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERS İ PROGRAMININ YANSIMALARI CAN KAYPAK ERZURUM - 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları