Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAKLAR 1. Ravinder, V. Swamy, S. J. SriHari, S. Lingaiah, P. Polyhedron. 4 (1985) 1511-1518. 2. Greenhill, J.V. Lue, P. Medicinal Chemistry program.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAKLAR 1. Ravinder, V. Swamy, S. J. SriHari, S. Lingaiah, P. Polyhedron. 4 (1985) 1511-1518. 2. Greenhill, J.V. Lue, P. Medicinal Chemistry program."— Sunum transkripti:

1 KAYNAKLAR 1. Ravinder, V. Swamy, S. J. SriHari, S. Lingaiah, P. Polyhedron. 4 (1985) 1511-1518. 2. Greenhill, J.V. Lue, P. Medicinal Chemistry program. 30 (1993) 203-326. 3. Scheller–Krattiger, V. Scheller, K. H. Sinn, E. Martin, R. B. İnorganic Chemistry Acta. 60 (1982) 45. 4. Drago, R. Wentz, S. A. Carlson, R. L. J. Am. Chem. Soc. 84 (1962) 1106. 5. Tezcan, M. (1990). 4-Benzoil-5-Fenil-2,3-Furandion’un Üretan ve Türevleriyle Verdiği Reaksiyonlar. Doktora Tezi Erciyes Üniversitesi Kayseri. 1. Ravinder, V. Swamy, S. J. SriHari, S. Lingaiah, P. Polyhedron. 4 (1985) 1511-1518. 2. Greenhill, J.V. Lue, P. Medicinal Chemistry program. 30 (1993) 203-326. 3. Scheller–Krattiger, V. Scheller, K. H. Sinn, E. Martin, R. B. İnorganic Chemistry Acta. 60 (1982) 45. 4. Drago, R. Wentz, S. A. Carlson, R. L. J. Am. Chem. Soc. 84 (1962) 1106. 5. Tezcan, M. (1990). 4-Benzoil-5-Fenil-2,3-Furandion’un Üretan ve Türevleriyle Verdiği Reaksiyonlar. Doktora Tezi Erciyes Üniversitesi Kayseri. SONUÇ VE TARTIŞMA Bu çalışmada, yeni N-karboksamid ligand ve metal komplekslerinin sentezi ile spektroskopik karakterizasyonu sunulmuştur. Metal komplekslerinin yapıları (Şekil.2 ve Şekil.3)’de verilmiştir. Ayrıca metal komplekslerinin yapıları elementel analiz, FT-IR,, UV-Vis, manyetik duyarlılık ve elektrolitik ölçümlerle karakterize edilmiştir. Şekil.’de serbest ligandın IR spektrumu ile Cu(II) ve Pd(II) komplekslerinin spektrumları karşılaştırılarak, kompleksleşme sırasındaki değişiklikler gözlenmektedir. Cu(II) ve Pd(II) komplekslerinin IR spektrumuna bakıldığında 3286 cm −1 de gözlenmesi gereken υ(NH) gerilme bandının kaybolduğu görülmüştür. Bu durum, kompleksleşme esnasında bir toutomer (NH-CO↔N=COH) oluştuğunu göstermektedir. Manyetik duyarlılık ölçümlerinin sonucunda Cu(II) ve Pd(II) kompleksleri için kara düzlem geometri öngörülmüştür. Şekil 5’de ligand ve komplekslerin UV-Vis spektrumları kıyaslandığında dalga boylarının daha büyük dalga boyuna kayması kompleksleşmenin olduğunu göstermektedir. Elektrolitik iletkenlik sonuçlarına göre ligand ve komplekslerinin iletkenlik özelliği bulunmamaktadır. 4-KLOROANİLİN İLE DİBENZOİLASETİKASİT-N-KARBOKSİMETİLAMİD REAKSİYONUNDAN TÜREYEN YENİ N-KARBOKSAMİT YAPILI LİGAND VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ Ahmet Oral SARIOĞLU, Semih GÜLER ve Mehmet SÖNMEZ Gaziantep Üniversitesi, Kimya Bölümü, 27310 Şahinbey, Gaziantep, TÜRKİYE E-mail: aoralsarioglu@gmail.comaoralsarioglu@gmail.com Şekil.1 N-(4-klorofenil)-2,2-dibenzoilasetamid Şekil.2 Muhtemel Cu(II) Kompleks Yapısı Şekil.3 Muhtemel Pd(II) Kompleks Yapısı ÖZET Amidler, yaşamsal organizmaların ana bileşiklerinden biri olup geçiş metal iyonları ile güçlü bağlar yapabilme yeteneğine sahiptirler [1]. Son yirmi yılda karboksamid gruplarına metal iyonlarının bağlanmasına yönelik çalışmalar gitgide artmaktadır.Karboksamid yapılı ligandların N ve O gibi donör atom taşımaları nedeniyle kolay kompleks oluşturmaları yanında aktif karbonil grubu içermesi nedeniyle de yer değiştirme reaksiyonları verdikleri gözlenmektedir. Amid bileşikleri, biyolojik olarak geniş bir alanda, etkin rol oynayan fonksiyonel yapılar içermektedir [2]. Enzimler ve metal- peptit kompleksler için de çok önemli örnekler sağlamaktadır [3]. Bu çalışmalarla ilgili elde edilen kompleks bileşiklerin, genellikle endüstriyel, farmakolojik ve biyolojik öneme sahip oldukları tespit edilmiştir [1,4]. Bu çalışmada, dibenzoilasetikasit-N-karboksialkilamid [5] ile 4-kloroanilin’in reaksiyonundan yeni N- karboksamit türevi sentezlenmiştir. Bu bileşiğin Cu(II) ve Pd(II) metal tuzları ile kompleksleri sentezlenerek yapıları elementel analiz, FT IR, UV-Vis., gibi spektroskopik tekniklerin yanında elektrolitik iletkenlik, manyetik duyarlılık ölçümleriyle aydınlatılmıştır. Ligand Cu(II) Kompleksi Pd(II) Kompleksi Şekil.4 Sentezlenen Ligand ve Komplekslerin IR Karşılaştırması [CuL 2 ] H 2 O (%42; E.N: 227 o C > dek.) : µ eff (B.M): 1.41 IR verisi, (ν, cm -1 ): 3059 (Ar-CH), 1608 (C=O), 1583 (C=N), 811 (Ph-Cl); ElementelAnaliz(C 44 H 32 Cl 2 CuN 2 O 7 )835,18g/mol) ; Hesaplanan: C, 63,28; H, 3,86; N, 3,35. Bulunan: C, 63,06; H, 3,99; N, 3,55 %. UV (DMF, λmax nm, (Abs.) ); 310 (1,162), 270 (0,878). [CuL 2 ] H 2 O (%42; E.N: 227 o C > dek.) : µ eff (B.M): 1.41 IR verisi, (ν, cm -1 ): 3059 (Ar-CH), 1608 (C=O), 1583 (C=N), 811 (Ph-Cl); ElementelAnaliz(C 44 H 32 Cl 2 CuN 2 O 7 )835,18g/mol) ; Hesaplanan: C, 63,28; H, 3,86; N, 3,35. Bulunan: C, 63,06; H, 3,99; N, 3,55 %. UV (DMF, λmax nm, (Abs.) ); 310 (1,162), 270 (0,878). [PdL 2 ] 4H 2 O (%26; E.N: 235 o C > dek.) : µ eff (B.M): dia. IR verisi, (ν, cm -1 ): 3060 (Ar-CH), 1609 (C=O), 1582 (C=N), 804 (Ph-Cl); ElementelAnaliz(C 45 H 41 Cl 2 N 2 O 10 Pd)(947,14g/mol);H esaplanan: C, 57,06; H, 4,36; N, 2,96. Bulunan: C, 56,3; H, 3,11; N, 3,12 %. UV (DMF, λmax nm, (Abs.) ); 275 (0,432). [PdL 2 ] 4H 2 O (%26; E.N: 235 o C > dek.) : µ eff (B.M): dia. IR verisi, (ν, cm -1 ): 3060 (Ar-CH), 1609 (C=O), 1582 (C=N), 804 (Ph-Cl); ElementelAnaliz(C 45 H 41 Cl 2 N 2 O 10 Pd)(947,14g/mol);H esaplanan: C, 57,06; H, 4,36; N, 2,96. Bulunan: C, 56,3; H, 3,11; N, 3,12 %. UV (DMF, λmax nm, (Abs.) ); 275 (0,432). LH (%70; E.N: 225-229 o C) : IR verisi, (ν, cm -1 ): 3286 (NH), 3072 (Ar-CH), 1676, 1690, 1651 C=O), 815 (Ph-Cl); 1 H NMR (CDCl 3, ppm), δ 6.7-8.11 olefinik protonlar; 10.93 N-H protonu; Elementel Analiz(C 22 H 16 ClNO 3 ) (377,82g/mol) ; Hesaplanan: C, 69,94; H, 4,27; N, 3,71. Bulunan: C, 70,12; H, 4,27; N, 3,85 %. UV (DMF, λmax nm, (Abs.) ); 310 (0,998), 270 (0,731). ESI/MS (377.8 m/z rel.): 377.8 (M +,100), 376,8 (M + -1, 59). Şekil.5 LH ligandı ve Komplekslerin UV-vis Spektrum Karşılaştırması MATERYAL VE METOD N-(4-klorofenil)-2,2-dibenzoilasetamid Sentezi 0,325 g (1 mmol) Dibenzoilasetikasit-N-karboksimetilamid (MT-3) kaynama sıcaklığında, 30 ml toluende çözüldü. Saydam olan bu çözelti üzerine 0,128 ml (1 mmol 4-kloroanilin ilave edildi. Çözelti geri soğutucu altında 3 saat reflaks edildi. Çözelti rengi hafif sarı oldu. Reaksiyon süresi bittikten sonra evoparatörden çözücü uzaklaştırıldı. Dietileterde madde kendine getirildikten sonra beyaz katı süzüldü. Elde edilen N-karboksamid ligandı ethanolde kristallendirildi. E.n: 225-229 o C, Kapalı Formül: C 22 H 16 ClNO 3, MA: 377,82 g/mol, verim %70 Cu(II) ve Pd(II) Komplekslerin Genel Sentez Yöntemi 0,5 mmol N-karboksamid ligandı sıcakta 10 ml kloroformda çözüldü, daha sonra 10 ml metanol ile seyreltildi. 0,25 mmol Cu(II) ve Pd(II) asetat tuzları sıcakta 10 ml metanolde çözüldü. Metal çözeltisi yavaş yavaş ligand çözeltisine ilave edildi. 60 o C’de 1 saat karıştırıldıktan sonra soğukta 1 saat karıştırıldı. Oluşan çökelek filtre edilerek alındı. Metanol ve eter ile yıkanıp desikatörde kurutuldu. Şekil.6 Ligand 1H-NMR Spektrumu AROMATİK BÖLGE


"KAYNAKLAR 1. Ravinder, V. Swamy, S. J. SriHari, S. Lingaiah, P. Polyhedron. 4 (1985) 1511-1518. 2. Greenhill, J.V. Lue, P. Medicinal Chemistry program." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları