Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

. İ STAT İ ST İ K De ğ i ş ik nedenlerin etkisi altında ya ş anan olayların gözlenmesi ve gerekli bilgilerin sistematik biçimde toplanarak incelenmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ". İ STAT İ ST İ K De ğ i ş ik nedenlerin etkisi altında ya ş anan olayların gözlenmesi ve gerekli bilgilerin sistematik biçimde toplanarak incelenmesi."— Sunum transkripti:

1

2 İ STAT İ ST İ K De ğ i ş ik nedenlerin etkisi altında ya ş anan olayların gözlenmesi ve gerekli bilgilerin sistematik biçimde toplanarak incelenmesi sonucunda belirli duyarlılıkta tahmin ve yorumlar yapmayı sa ğ layan bilim dalıdır.

3 Girdileri alıp bir çıktıya dönü ş türen herbir aktivite veya operasyon prosestir.

4 NEDEN YAPILIR? Örgütlü insan toplulukları olu ş tukça nüfus ve bu nüfusun maddi ya ş am ko ş ullarına ili ş kin sayısal verilere sahip olma gereksinimlerinin arttı ğ ı görülmekte sonralarında da istatiksel proses yöntemler i ş letme yönetimininde zorunlu bir yardımcısı olarak ortaya çıkmı ş tır.

5 Piyasa ara ş tırmaları,bütçe denetimi,stok denetimi gibi i ş levlerde istatistik vazgeçilmez bir unsurdur. İ PK bir ürünün en ekonomik ve yararlı tarzda üretilmesini sa ğ amak amacıyla veri toplamak,analiz etmek,yorumlamak ve çözüm yolları önermek üzere üretimin tüm alanlarda kullanılmasıdır.

6 Sürekli denetlemek ve prosesteki de ğ i ş kenli ğ i olu ş turan ko ş ulları belirlemekte kullanılan metot veya gereçlerdir. Kaliteyi kontrol etmenin en etkin yoludur. Mü ş teri ş artlarının yerine getirilip getirilmedi ğ ine karar vermek için tasarlanır. Kalite proplemlerinin sebeblerini daha iyi anlamaya ve daha büyük problemler olmadan çözmeye yarar.

7 YARARLARI;  Önceden belirlemeye imkan sa ğ lar.  Ürünlerdeki de ğ i ş kenlikler azalır.  Ürün kalitesi geli ş ir.  Hurda oranı azalır.  Etkin kapasite kullanımı artar.  Birim maliyet dü ş er.  Kontrol faaliyetleri azalır  Kalitesizlik maliyetleri dü ş er.  Makine/proses yeterlili ğ inin izlenmesine imkan sa ğ lar  Düzeltici ve önleyici ihtiyaçalarını belirler.

8 VER İ ÇE Şİ TLER İ VE VER İ TOPLAMA YÖNTEMLER İ  Mevcut durumu tespit etmek ve sürekli iyile ş menin sonuçlarını ortaya koyabilmek için veriler toplanır.Gerçek verilere dayanmayan fikirler ve ki ş isel görü ş ler kalitenin geli ş tirilmesinde ba ş langıç noktası olamazlar.  Veriler nitel ve nicel olarak ikiye ayrılır  N İ CEL VER İ LER:Sayılabilir ölçülebilir  N İ TEL VER İ LER:Nitelik belirten verilerdir.

9  Bu veriler de ğ i ş ik yöntemlerle elde edilmektedir.  Ölçerek  Sayarak,  Okuyarak.  Bilgilerin ne zaman,nerede ve kim tarafından toplandı ğ ı bilinmelidir.Bilgilere ait kayıtlar muhafaza edilmeli ve ula ş ılabilir olmalıdır.

10 YED İ TEMEL İ STATAT İ ST İ K TEKN İĞİ  Kalite kontrol elemanlarının proseste kar ş ıla ş abilece ğ i problemlerin çözümleri için 7 istatistik tekni ğ i kullanılır.  ÇETELE(KONTROL) TABLOSU  H İ STOGRAM  PARETO ANAL İ Z İ  SEBEP-SONUÇ D İ YAGRAMI  GRUPLAMA  DA Ğ ILMA D İ YAGRAMI  KONTROL F İ EMALARI

11 ÇETELE KONTROL TABLOSU FREKANS DA Ğ ILIMIDA DEN İ LEN BAS İ T B İ R VER İ GRUPLAMA YÖNTEM İ D İ R.

12 H İ STOGRAM ÇETELE D İ YAGRAMIYLA GRUPLANDIRILAN VER İ LER İ N H İ STOGRAM ADI VER İ LEN B İ R GRAF İ KLE İ ZAHI YÖNTEM İ D İ R

13 PARETO ANAL İ Z İ PARETO ANAL İ Z İ B İ R PROBLEM İ OLU Ş TURAN NEDENLER İ ÖNEM DERECES İ NE GÖRE SIRALAR.

14 SEBEP-SONUÇ D İ YAGRAMI BALIK KILÇI Ğ I ADIYLADA B İ L İ NEN B İ R SEBEP SONUÇ D İ YAGRAMIDIR.

15 GRUPLANDIRMA (TABAKLAMA) GRUPLANDIRMA BELL İ KATEGOR İ VE ÖZELL İ KLERE GÖRE B İ LG İ LER İ N SINIFLANDIRILMA SÜREC İ D İ R.

16 DA Ğ ILMA SERP İ LME D İ YAGRAMI ÜRET İ LEN ÜRÜN KAL İ TES İ N İ ETK İ LEYEN HERHANG İ İ K İ ÖZELL İ K ARASINDA İ L İŞ K İ OLUP OLMADI Ğ INI BEL İ REMEK ÜZERE KULLANILIR.

17 KONTROL Ç İ ZELGELER İ İ STE İ LEN N İ TEL İ K VE N İ CEL İ KTE ÜRÜN ÜRETEB İ LMEKVEYA H İ ZMET VEREB İ LMEK İ Ç İ N PROSES İ N İ STAT İ ST İ KSEL OLARAK KONTROLÜNDE KULLANILIR.

18  1920 LERDEN İ T İ BAREN; SHEWHART,DODGE,ROM İ NG,PEARSON G İ B İ B İ L İ M ADAMLARI SANAY İ DE KAR Ş ILA Ş ILAN KAL İ TE PROBLEMLER İ N İ N ÇÖZÜMÜNDE KULLANILARAK PROSES KONTROLÜNÜN TEMEL İ N İ ATTILAR.

19

20


". İ STAT İ ST İ K De ğ i ş ik nedenlerin etkisi altında ya ş anan olayların gözlenmesi ve gerekli bilgilerin sistematik biçimde toplanarak incelenmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları