Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ ‘PETROL İ HRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ’. + OPEC ORGAN İ ZAT İ ON of PETROLEUM EXPORT İ NG COUNTR İ ES EYLÜL 1960’ta KURULMU Ş TUR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ ‘PETROL İ HRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ’. + OPEC ORGAN İ ZAT İ ON of PETROLEUM EXPORT İ NG COUNTR İ ES EYLÜL 1960’ta KURULMU Ş TUR."— Sunum transkripti:

1 + ‘PETROL İ HRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ’

2 + OPEC ORGAN İ ZAT İ ON of PETROLEUM EXPORT İ NG COUNTR İ ES EYLÜL 1960’ta KURULMU Ş TUR.

3 + OPEC NED İ R ? NET PETROL İ HRAÇ EDEN VE B İ L İ NEN DÜNYA PETROL REZERVLER İ N İ N 3/2 S İ N İ ELLER İ NDE BULUNDURAN 12 ÜLKEN İ N OLU Ş TURDU Ğ U B İ R KONFEDERASYONDUR. İ LK OLARAK HAM PETROL F İ YATLARINDAK İ DÜ Ş Ü Ş Ü DURDURMAK GAYES İ İ LE VENEZUELA NIN TEKL İ F İ İ LE KURULMU Ş TUR. OPEC’ İ N PETROLDEN ELDE ETT İĞİ TOPLAN GEL İ R 982 M İ LYAR DOLARDIR.

4 +

5 + Dünya petrol üretiminin denetimini elinde tutan ve dünya petrol üretiminin yakla ş ık yarısını sa ğ layan OPEC ülkeleri ham petrol rezervlerinin üçte ikisine ve do ğ al gaz rezervlerinin de üçte birine sahip bulunmaktadır. Bu sebeple dünya petrol piyasasında zaman zaman etkili olmaktadır. 1973 sonbaharında Viyana’da toplanan 35. konferansta alınan kararla petrol fiyatlarının yüzde 70 oranında arttırılmasıyla OPEC’in kararları dünya petrol piyasasında önemli rol oynamaya ba ş ladı.

6 + Te ş kilat içinde a ğ ırlı ğ ı elinde tutan Ortado ğ u ülkeleri, birbirini takip eden fiyat artı ş larını Ekim 1973 Arap- İ srail Sava ş ı'nda İ sraili destekleyen batılı devletlere kar ş ı siyasi silah olarak kullandırlar.

7 + ÜYE ÜLKELER

8 + AFR İ KA ÜLKELER İ

9 + ANGOLA (10 OCAK 2007) L İ BYA(ARALIK 1962) N İ JERYA(TEMMUZ 1971) CEZAY İ R(1969)

10 + ORTA DO Ğ U ÜLKELER İ

11 + İ RAN (EYLÜL 1960) IRAK (EYLÜL 1960) KUVEYT (EYLÜL 1960) KATAR (ARALIK 1961) SUUD İ ARAB İ STAN (EYLÜL 1960) B İ RLE Şİ K ARAP EM İ RL İ KLER İ (KASIM 1967)

12 + GÜNEY AMER İ KA ÜLKELER İ

13 + VENEZUELA (EYLÜL 1960) EKVADOR (KASIM 2007)

14 + GÜNEY DO Ğ U ASYA ÜLKES İ ENDONEZYA

15 + TE Ş K İ LATIN TAK İ P EDECE Ğİ POL İ T İ KALAR ÜYE ÜLKELER İ N TEMS İ LC İ LER İ N İ N KATILDI Ğ I YILDA EN AZ YILDA EN AZ İ K İ DEFA TOPLANAN KONFERANSLARDA TESP İ T ED İ L İ R. KARARLAR OYB İ RL İĞİ İ LE ALINIR. ÜYE ÜLKELER TARAFINDAN TAY İ N ED İ LEN Y İ NET İ M KURULU BA Ş KANI KONFERANSLAR SIRASINDA SEÇ İ L İ R. V İ YANADA B İ R İ DARE VE ARA Ş TIRMA SEKRETERL İĞİ VARDIR.

16 +

17 + DÜNYA PETROL ÜRET İ M İ N İ N DENET İ M İ N İ EL İ NDE TUTAN VE DÜNYA PETROL ÜRET İ M İ N İ N YAKLA Ş IK YARISINI SA Ğ LAYAN OPEC ÜLKELER İ HAM PETROL REZERVLER İ N İ N 3/’ S İ NE VE DO Ğ AL GAZ REZERVLER İ N İ N 3/1 İ NE SAH İ P BULUNMAKTADIR. 1973 SONBAHARINDA V İ YANADA TOPLANAN 35. KONFERANSTA ALINAN KARARLA PETROL F İ YATLARININ %70 ORANINDA ARTMASIYLA OPEC İ N KARARLARI ÖNEML İ ROL OYNAMAYA BA Ş LADI.

18 + OPEC İ N 1980 DEN İ T İ BAREN DÜNYA PETROL F İ YATLARI ÜZER İ NDEK İ ETK İ S İ AZALMAYA BA Ş LADI. BATILI SANAY İ LE Ş M İŞ ÜLKELER BA Ş TA KÖMÜR VE NÜKLEER ENERJ İ OLMAK ÜZERE FARKLI ENERJ İ KAYNAKLARINA YÖNELD İ LER. KEND İ ÜLKELER İ NDE PETROL ARAMA VE ÇIKARMA ÇALI Ş MALARINA A Ğ IRLIK VERD İ LER.

19 +

20 + OPEC PETROL ÜRET İ M İ Ş UBATTA DÜ Ş TÜ BA Ş LIKLI HABER OPEC'in ş ubat ayına ili ş kin "Petrol Piyasası Raporu"na göre, bu yıl için küresel petrol talebi tahmini, günlük 40 bin varil artarak 92,37 milyon varile çıktı. Örgütün, bir önceki raporunda, söz konusu rakamın günlük ortalama 92,32 milyon varil olaca ğ ına yer verilmi ş ti. Bu yıl için küresel petrol talep artı ş miktarı günlük 1,17 milyon varilde sabit tutulurken, petrol talep artı ş ının yarısının Çin ve Ortado ğ u kaynaklı olaca ğ ı öngörülüyor. Ş ubatta küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 60 bin varil gerileyerek 93,57 milyon varil seviyesinde gerçekle ş ti. Küresel petrol üretiminde OPEC'in payı, ocak ayına göre dü ş erek yüzde 32,1'e indi. OPEC'in ocak ayındaki petrol üretimi günlük 30,15 milyon varilden, ş ubatta ortalama 30,02 milyon varile dü ş tü. Rapora göre, Irak, Nijerya ve Libya'da üretim azalmaya devam ederken, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te petrol üretimi yükselmeye ba ş ladı. Bu yıl için öngörülen OPEC ham petrol talebi 29,2 milyon varilde sabit tutuldu. Bu talep, geçen yıla göre günlük 100 bin varil fazla. Rapora göre, OPEC petrolüne olan talep, geçen yılın ilk yarısına kıyasla, bu yılın aynı döneminde günlük 1,1 milyon varil azalırken, son iki çeyre ğ inde günlük 1,6 milyon varil artacak. OPEC'in raporunda, ş ubatta dünyada kapatılan 358 sondaj kulesinden 306 tanesinin petrol ve 52 tanesinin do ğ algaz sondaj kulesi oldu ğ u yer aldı.

21 +

22 + ÜKELER PETROL İ HT İ YAÇLARINIDA MEKS İ KA VE SSBC G İ B İ OPEC DI Ş INDAK İ PETROL İ HRACATÇISI ÜLKELERDEN KAR Ş ILAMAYA BA Ş LADILAR.

23 + SÜMEYRA BALYEMEZ


"+ ‘PETROL İ HRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ’. + OPEC ORGAN İ ZAT İ ON of PETROLEUM EXPORT İ NG COUNTR İ ES EYLÜL 1960’ta KURULMU Ş TUR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları