Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

En Popüler 10 Din

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "En Popüler 10 Din"— Sunum transkripti:

1

2 En Popüler 10 Din Berat Köse

3 10. Şintoizm-4 milyon Ş intoizm Japonya’nın yerli dinidir. Eskiden ise Japonya’nın resmi dini kabul ediliyordu. Ş intoizm’in herhangi bir kurucusu bulunmamakla beraber tarihi M.Ö.VII yy kadar dayandırılabilir. Ş intoizm di ğ er dinlere kar ş ı oldukça ho ş görülü bir dindir. Ba ş lıca esasları milli bir din olması ve tabiata tapmaya önem vermesidir. İ nanı ş larına göre birbirleriyle hem karı-koca, hem de karde ş olan Gök ile yer Tanrısı, Japon adalarını do ğ urmu ş lardır. Bu iki ilah inancı etrafında dönüp dola ş an ba ş ka Tanrı inanı ş ları da vardır. Söylenenlere göre Japonya ‘da 8.000.000 ilah vardır. Da ğ, ırmak, ate ş, gök gürlemesi, fırtına, ya ğ mur, vb. ilahlar dı ş ında her meslek sahibinin de ayrı bir ilahı vardır. Tabiat ilahları arasında en önemlisi güne ş tanrısı Amaterasu’dur. Ölüler ya ş ayanlara muhtaçtır. Kendilerine ikram yapıldı ğ ı, mezarın üzerine yiyecek, içecek, e ş ya vs. konuldu ğ u sürece mutlu olurlar.

4 9. Cainizm-4.2 milyon Bugün modern Hindistan’da azınlık olmakla beraber ABD, Batı Avrupa ve Afrika’da büyüyen topluluklar halinde varlı ğ ını sürdürmekte olan Güney Asya kökenli bir din ve felsefedir. Yakla ş ık M.Ö. 500 yıllarında Hindistan’da ba ş lamı ş tır. Kurucusu, Nataputta Vardamana ya da di ğ er adıyla Mahavir`dir. Kutsal metinleri ise “Ain Agamaları Sidantalar”’dır. Ruhani özgürlük ve kurtulu ş kavramı temelinde kurulmu ş olan Cainizm tüm canlıların e ş it oldu ğ unu ve özellikle ş iddet kar ş ıtlı ğ ını savunur. Her insan eylemlerinden sorumludur ve her canlı ölümsüz ve sonsuz bir ruha sahiptir. Bu ruh ya ş amın ruhani do ğ asına uygun ve saygılı biçimde, do ğ ru ş ekilde ya ş amamızı, dü ş ünmemizi ve hareket etmemizi sa ğ lar. Cainizm’deki Tanrı ile kasıt her canlının saf ruhunun de ğ i ş mez özellikleridir. Cainlerin bazı temel sembolleri vardır. Bu sembollerden biri Cain Ahimsa Yemini’ni sembolize eder ve bir elin avucunun üstünde bir tekerlek ile tasvir edilir. Bunun dı ş ında, “Swastika” en kutsal sembollerdendir.

5 8. Konfüçyüsçülük-6.4 milyon Eski bir Çin ahlakı ve Çin felsefesi sistemi olup ba ş langıçta bilgin Konfüçyüs’ün ö ğ retilerinden yola çıkarak geli ş mi ş tir. Konfüçyüsçülük; ahlâk, sosyal, politik, felsefî ve sözde dinsel dü ş üncelerden olu ş an karma ş ık bir sistem olup Do ğ u Asya’nın kültürü ve tarihi üzerinde de büyük etkisi olmu ş tur. Konfüçyüs, yeni bir din kurmamı ş, Çin’in eski dini anlayı ş ını ya ş atmaya çalı ş mı ş tır. Bu nedenle o yüce bir varlık olarak, Tao’yu kabul etmekle birlikte, eskilerin hayat, ölüm, huzur, ş eref gibi erdemlerin kayna ğ ı olarak gördükleri ve ‘ Ş ang-ti’ diye adlandırdıkları ‘Tien”i benimsemi ş tir. Konfüçyüsçülük, Çin’de bilginler, yazarlar, yüksek memurlar, prensler ve imparatorluk ailesi tarafından din olarak kabul edilmi ş tir. M.Ö. 140 yılından ba ş layarak 1912 yılına kadar devlet dini olarak tanınmı ş tır. Ş u anda Çin’de Budizm ve Taoizmle birlikte resmi niteli ğ e sahip bir dindir.

6 7. Bahailik-7 milyon 19. yüzyılda do ğ mu ş, dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde inananı olan bir dindir. Dünya vatanda ş lı ğ ı idealine sahip bir inanç olup dünyada 5 milyonun üzerinde mensubu vardır. Bahai Tarihi, 1844’te Bab’ın (Seyyid Ali Muhammed) yeni bir ça ğ ın gelmekte oldu ğ unu ve yeni bir Peygamber’in gelece ğ ini ilan etmesiyle ba ş lar. Bahaili ğ in kurucusu, lakabı Bahaullah olan Mirza Hüseyin Ali’dir. Kendisinin tüm Müslüman aleminin bekledi ğ i ki ş i olan “Kaim”, “Mehdi” oldu ğ unu ilan eder. Bu geli ş meler ve onun eski dini yapıya göre çok yenilikçi ve radikal fikirleri ortaya koyması yüzünden İ ran’da i ş kencelere ve baskılara maruz kaldı. Böylece Bab kur ş una dizildi. Bab’ın ölümünden sonra Babilere Mirza Hüseyin Ali (Bahaullah) liderlik etti. Bahailik’te dua, namaz ve oruç gibi yasalar vardır. Namaz, bireysel yapılan bir tapınmadır ve toplu namaz yoktur. 2-21 Mart tarihleri arasında Kutsal Sayı 19’dan olu ş an 1 Bahai Ayı süresince oruç tutulur. Dua, namaz, oruç bireyin kendi sorumlu ğ undadır; temel amacı ya ş amı konusunda onu meditasyona yöneltmek, karakterini düzeltmesinde yol göstermektir. Bahailik, dünyada birçok ülkede resmi din olarak tanınmakla birlikte bazı yerlerde bu söz konusu de ğ ildir. Özellikle halen İ ran’da bulunan Bahailer kamu hizmeti ve üniversite ö ğ reniminden yoksun bırakılmaktadırlar.

7 6. Musevilik-14 milyon Ya ş ayan ilâhî kaynaklı dinlerden, mensubu en az olan tek tanrılı dindir. Günümüzde yeryüzünde yakla ş ık 14 milyon dolayında Yahudi vardır. Yahudili ğ in, dinler tarihinde özel bir yeri bulunmakta ve bu din, en eski ilâhi kaynaklı din olarak nitelendirilmektedir. Geçmi ş i bir kaç bin yıl geriye giden bu dinin ba ş ta gelen özelliklerinden biri İ srail o ğ ulları ile Tanrı arasındaki “ahd’e kutsal kitaplarında geni ş yer ayrılmasıdır. Bu nedenle bu din, bir “ahid dini” olarak da bilinmektedir. İ srail o ğ ullarının ba ş ına gelen bütün sıkıntıların, onların bu ahde uymamaları, verdikleri sözü tutmamalarından ileri geldi ğ i, hem kendi mukaddes kitaplarında, hem de Kur’an-ı Kerîm’de belirtilmektedir. Yahudiler, Tevrat’ta yer alan ifadelere dayanarak kendilerini, dünya milletleri arasından seçilmi ş kavim olarak görürler.

8 5. Sihizm-23 milyon Genel olarak 16. ve 17. yüzyıllarda Kuzey Hindistan’da ya ş amı ş olan on gurunun ö ğ retilerini temel alan bir dindir. 1500’lü yıllar civarında ortaya çıkmı ş tır. Dünya’daki büyük dinlerden sayılan Sihizm’in 23 milyondan fazla inananı vardır. Sihizm dinine inananlara Sih denir. Sihizm’in ana inancı “Tek Yaratıcının” olmasıdır. Sihizm her yerde, her zaman var olan ve sonsuz özelliklere sahip tek bir Tanrı inancı üzerine kuruludur, bunu savunur. Sih Gurularının do ğ rudan Tanrı’dan ilahi mesaj aldı ğ ına inanılır. Sihler reenkarnasyona inanırlar. Tüm yaratıkların, öldükten sonra farklı vücutlara geçen bir ruha sahip oldu ğ una inanılır. Bu ruh göçü ba ğ ımsızlı ğ a, özgürlü ğ e ula ş ılana kadar devam eder. Sih dini kurtulu ş un tek yolu olarak görülmez; di ğ er dinlerden insanlar da kurtulu ş a erebilirler. Sih gelene ğ inde ölen ki ş ilerin cesedinin yakılması gelene ğ i yaygındır; fakat nadiren gömme vb. uygulamaları da görülmektedir.

9 4. Budizm-708 milyon Budizm, hayattaki acı, ızdırap ve tatminsizli ğ in kaynaklarını açıklayan ve bunların giderilmesinin yollarını gösteren bir ö ğ retiler toplulu ğ udur. Farklı bakı ş açılarına göre din veya felsefe oldu ğ u dü ş ünülür. Budizm’de ö ğ retilerin ana çatısını, meditasyon gibi içe bakı ş yöntemleri, reenkarnasyon denilen do ğ um ölüm döngüsünün tekrarı ve karma denilen neden- sonuç zinciri gibi kavramlar olu ş turmaktadır. Budist metinlerindeki “uyanmı ş ”, “farkında” olan ki ş iye Buddha denir. Siddhartha Gautama Budizm’in kurucusu olarak kabul edilir. Budizm’de her canlı sonsuz bir ölüm ve yeniden do ğ um döngüsü içinde, Altı alem denilen farklı ya ş am formları arasında tekrar tekrar varolur.

10 3. Hinduizm-1 milyar Hinduizm, adından da anla ş ılaca ğ ı gibi Hindistan ve çevresinde yaygındır. Hinduizm mistik bir dindir. Bilinen en eski dindir. Ne zaman ve kim tarafından kuruldu ğ u hakkında yeterli bir bilgi yoktur. Hindu(Hinduizm dinine inanan) yolunu, sevgi, ş iddetten kaçınma, iyi davranı ş lar ve do ğ ruluk yasası tanımlar. Bütün karmalar temizlenene, Tanrı fark edilene kadar her varlık yeniden bedenlenir. (reenkarnasyon). Hinduizm’e göre insanın ya ş amlarında ba ş larına gelen kötülükler ve felaketlerin Tanrı ile ilgisi yoktur, Tanrı asla hiçbir ş ekilde kötülü ğ e ve felakete neden olmaz. Tanrı, fizik yasalarını ve do ğ a kanunlarını yaratması gibi, karma yasasını da var etmi ş tir, böylece ki ş i, kaderini kendisi yazmaktadır ancak “Sevgi” olan Tanrı, e ğ er derin bir ş ekilde istenirse insanların karmalarına iyi etkiye neden olacak bir biçimde müdahale edebilir. Hinduizm’de Budizm’den farklı olarak peygamber inancı vardır. Ancak buradaki peygamber ile Ortado ğ u peygamberleri arasında bir fark vardır. Ortado ğ u dinlerinde peygamber Tanrı tarafından seçilir. Hinduizm’de ise bu olgu kazanılır. Birçok kere enkarne olmu ş ve karmasını temizlemi ş olan olgun ruh vahiy yolu ile Tanrı ile ileti ş ime geçebilir. Dinsel bayramlar, haç, kutsal ilahiler ve evlerde tapınak uygulanan geleneklerdendir.

11 2. İslam – 1.3 milyar İ slamiyet dünya üzerindeki en yaygın 2. dindir. İ slam, peygamberi Muhammed aracılı ğ ıyla 7. yüzyılda yayılmaya ba ş lamı ş tır. Müslümanlar, İ slam’ın kutsal kitabı Kur’an’ı olu ş turan surelerin Cebrail adındaki melek aracılı ğ ıyla sözlü olarak peygamberleri Muhammed’e indirildi ğ ine inanır. Müslümanlı ğ ın en büyük 2 mezhebi Sunnilik ve Ş iiliktir. Sunniler 4 halifeyi de kabul ederler ama peygamberlerinin Hz. Muhammed oldu ğ una inanırlar. Dünyadaki Müslümanların ço ğ u Ortado ğ u’da, Afrika’nın ortasında ve kuzeyinde, Asya’nın batısı ve güneydo ğ usunda ve Balkanlar’da ya ş amaktadır. Ayrıca Avrupa, Avustralya ve Amerika gibi di ğ er kıtalarda da on milyonlarca Müslüman ya ş amaktadır.

12 1. Hristiyanlık-2.1 milyar Ortado ğ u kökenli dünya’daki en yaygın tektanrılı din. Hristiyanlar, Dünya’nın her yerine yayılmı ş olmakla birlikte yo ğ un olarak Avrupa’da, Amerika’da, Güney Afrika’da ve Avusturalya’da bulunmaktadırlar. İ sa’ya inananlara ilk olarak Antakya/Tarsus bölgesinde Hristiyan denmeye ba ş lanmı ş tır. Hristiyanlar için İ sa, Mesih’tir. Yani Tanrının o ğ lu ve bizzat kendisidir. Baba (Tanrı) ile insanlar arasında aracı konumunda oldu ğ una inanılır. Hristiyanlıkta mezhepler “kilise” olarak adlandırılırlar. Binlerce mezhebi olan Hristiyanlı ğ ın ba ş lıca mezhepleri, Roma Katolik Kilisesi (1.2 milyar ki ş i), Protestan kiliseler (360 milyon) ve Ortodoks Kilisesi’dir (170 milyon).

13 SON


"En Popüler 10 Din" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları