Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TUS PEDİATRİK KARDİYOLOJİ SORULARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TUS PEDİATRİK KARDİYOLOJİ SORULARI"— Sunum transkripti:

1 1999-2013 TUS PEDİATRİK KARDİYOLOJİ SORULARI
Doç. Dr MEKİ BİLİCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK KARDİYOLOJİ

2 Beş aylık bir kız bebek sık enfeksiyon geçirme ve fiziksel gelişme geriliği şikayetleriyle getiriliyor. Fizik muayenede siyanoz bulunmuyor, oskültasyonda sol subklaviküler bölgede devamlı üfürüm duyuluyor. EKG de sol ventrikülde genişlem bulguları saptanıyor. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Pulmoner stenoz B) Patent duktus arteriozus C) Aort stenozu D) Atrial septal defekt E) Triküspit atrezisi

3 Pretermelerde ve Annesi gebelik esnasında
Soldan –Sağa Geçişli Doğuştan Kalp Hastalıkları Patent Duktus Areteriyozus Pretermler: < 1750 gr % 45 < 1200 gr % 75 Konjenital rubella Pretermelerde ve Annesi gebelik esnasında Rubella enfeksiyonu geçiren çocuklarda daha sıktır. Prekordium hiperaktif, P2 normal (PH varsa şiddetli) Devamlı üfürüm * Nabızlar sıçrayıcı ,takikardi, takipnE

4 14 yaşındaki genç kız 20 gün önce kriptik tonsillit öyküsü ve sonrasında gelişen önce sağ dizde sonra sol ayak bileğinde artrit ile başvuruyor. Fizik muayenede vücut sıcaklığı 37 C, nabız 74/dak., sol ayak bileğinde şişlik ve duyarlılık, sağ dizde sıvı varlığı saptanıyor. EKG ve kardiyovasküler sistem muayenesi doğal. Yapılan tetkiklerde ESR: 60/saat, ASO: 400, Todd/U bulunuyor. En uygun tedavi şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Benzatin penisilin + aspirin verilip 21 yaşına kadar benzatin penisilin profilaksisine devam edilmesi B) Prokain penisilin + aspirin verilip takiben 19 yaşına kadar benzatin penisilin verilmesi C) Prokain penisilin ve prednizolon verilip takiben benzatin penisilin ile ömürboyu profilaksi verilmesi D) Prokain penisilin ve sulfosalazin verilmesi E) Prokain penisilin, aspirin ve prednizolon verilmesi

5 Akut romatizmal ateşin ilk atağını geçiren ve karditi olan 10 yaşındaki bir kız çocukta, aşağıdaki dinleme bulgularından hangisinin ortaya çıkması olasılığı en yüksektir?   A) Apekste pansistolik üfürüm B) Sternum sol alt kenarda pansistolik üfürüm C) Sternum sol kenannda erken diastolik üfürüm D) Apekste diastolik rulman E) Apekste erken diastolik üfürüm

6 Akut romatizmal ateşte kalp dokusunda görülen granülom şeklindeki yapılara ne ad verilir?
A) Councilman cisimcikleri B) Aschoff cisimciği C) Mallory cisimciği D) Asteroid cisimcik E) Apopitotik cisimcik

7 Aşağıdaki konjenital kalp hastalıklarının hangisinde pansistolik üfürüm duyulur?
A) Atrial septal defekt B) Ventriküler septal defekt C) Patent duktus arteriozus D) Aort stenozu E) Pulmonerstenoz

8

9 Birinci kalp sesi ile başlayan ve tüm sistol boyunca devam eden üfürüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pansistolik üfürüm B) Sistolik ejeksiyon üfürümü C) Devamlı üfürüm D) Diyastolik üfürüm E) “To-and-fro” üfürümü

10 Aşağıdakilerin hangisi geniş atrial septal defektin bulgularından biri değildir? A) İkinci kalp sesinde sabit çiftleşme B) Sol sternal kenarda sistolik ejeksiyon üfürümü C) Sol alt sternal kenarda middiyastolik üfürüm D) EKG’de sağ ventriküler kondüksiyon gecikmesi E) Pulmoner konüste çöküklük

11 Aşağıdaki bulgulardan hangisi perikard tamponadında görülmez
Aşağıdaki bulgulardan hangisi perikard tamponadında görülmez? A) Santral venöz basıncın artması B) Kalp seslerinin derinden gelmesi C) Taşikardi D) Hipotansiyon E) EKG’de amplitüdün artması

12 Pulmoner kan akımında azalma gözlenen siyanotik kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ventriküler septal defekt B) Atrial septal defekt C) Fallot tetralojisi D) Büyük arter transpozisyonu E) Patent duktus arteriozus

13 Prematüre doğan 2 günlük bebeğin fizik muayenesinde siyanoz bulunmuyor ve oskültasyonda sol subklaviküler bölgede devamlı üfürüm duyuluyor. Nabız basıncı artmış bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Atrial septal defekt B) Aort koarktasyonu C) Ventriküler septal defekt D) Fallot tetralojisi E) Patent duktus arteriozus

14 PDA’lı bebeklerin tedavisinde tercih edilmesi gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Digoksin B) İndometasin C) ACE inhibitörü D) Beta blokörü E) Amiodaron

15 Aşağıdaki konjenital kalp hastalıklarından hangisi trizomi 21 saptanan hastalarda en sık görülür?
A) Patent duktus arteriozus B) Atrioventriküler septal defekt C) Büyük damarların transpozisyonu D) Fallot tetralojisi E) Trunkus arteriozus

16

17 Aşağıdaki kalp hastalıklarının hangisinde enfektif endokardit profilaksisine gerek yoktur?
A) Fallot tetralojisi B) Ventriküler septal defekt C) İzole sekundum atrial septal defekt D) Pulmoner valvüler stenoz E) Büyük damarların transpozisyonu

18 Beş yaşında bir çocuk egzersiz sonrası olan bacak ağrıları yakınmaları ile getiriliyor. Fizik muayenede kan basıncı 130/85 mmHg olarak bulunuyor ve femoral nabızlar zayıf alınıyor.       Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Atrial septal defekt B) Patent duktus arteriozus C) Fallot tetralojisi D) Aort koarktasyonu E) Pulmoner stenoz

19

20

21

22 Aşağıdakilerden hangisi Fallot tetralojili çocuklarda görülen siyanotik nöbetlerin tedavisinde uygun değildir? A) Morfin B) Propranolol C) Çocuğa diz-göğüs pozisyonu verilmesi D) Digoksin E) Periferal direnci artıran epinefrin türevi ajanlar

23 Ventriküler septal defekt bulunan bir hastada aşağıdakilerden hangisi Eisenmenger sendromu tanısı koydurur? A) Sağdan sola şant B) Soldan sağa şant C) Pulmoner arter basıncının yükselmesi ve sistemik kan basıncını aşması D) Pulmoner kapak darlığı E) Devamlı üfürüm

24 Konjenital rubella sendromunda aşağıdaki kalp anomalilerinden hangisi en sık görülür? A) Patent duktus arteriozus B) Büyük damarların transpozisyonu C) Ventriküler septal defekt D) Atrioventriküler blok E) Atrial septal defekt

25 Akut romatizmal ateşe bağlı aktif karditte en sık görülen kapak lezyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Pulmoner darlığı B) Mitral yetmezliği C) Aort yetmezliği D) Triküspid yetmezliği E) Aort darlığı

26 Akut romatizmal ateş profilaksisinde en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 haftada bir intramusküler yoldan benzatin penisilin G uygulanması B) Her gün trimetoprim-sulfametoksazol verilmesi C) Her gün tek doz rifampisin verilmesi D) 4 haftada bir bir intramusküler yoldan benzatin penisilin G uygulanması E) Her gün oral yoldan ampisilin verilmesi

27 Aşağıdaki konjenital kalp hastalıklarının hangisinde teleradyografide karakteristik olarak pulmoner damar gölgeleri azalmıştır? A) Fallot tetralojisi B) Ventriküler septal defekt C) Patent duktus arteriozus D) Atrial septal defekt E) Büyük arterlerin transpozisyonu

28 Aşağıdaki doğumsal kalphastalıklarından hangisinde balonvalvüloplasti en en çok tercih edilen tedavi yöntemidir? a) Valvüler Aort Stenozu b) Subvalvüler Aort Stenozu c) supravalvüler Aort Stenozu d) Fallot Tetralojisi e) Subvalvüler Pulmoner Stenoz

29 Aşağıdakilerden hangisi küçük ventriküler septal defektin komplikasyonlarından biridir?
A) Pulmoner hipertansiyon B) Bakteriyel endokardit C) Persistan kalp yetmezliği D) Serebral tromboz E) Aort kapak prolapsusuna ikincil aort yetmezliği

30 Bebeklik çağında siyanoz yoktur; ancak, erişkin yaşlardan önce siyanoz ve aritmiler gelişir. Doppler EKO da triküspit kapağınının septal ve posterior lifletleri normal anulustan aşağıda, sağ ventrikülün iç duvarına yapışıktır ve sağ ventrikülün bir kısmı atrializedir. Yukarıda tanımlanan konjenital kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Pulmoner atrezi B) Trunkus arteriozus C) Univentriküler kalp D) Büyük arterlerin transpozisyonu E) Ebstein anomalisi

31 İki aylık siyanotik bir bebek hipoksik nöbet nedeniyle acil servise getiriliyor. Çekilen elektrokardiyografide sol aks sapması ve sol ventriküler hipertrofi saptanıyor. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir A) Trunkus arteriozus B) Triküspit atrezisi C) Total anormal pulmoner venöz dönüş D) Fallot tetralojisi E) Büyük damarların transpozisyonu

32 Aşağıdakilerden hangisi, fallot tetralojisinin bulgularından biri değildir?
A) Aort dekstropozisyonu B) Pulmoner stenoz C) Triküspit darlığı D) Ventriküler septal defekt E) Sağ ventriküler hipertrofi

33 Elektrokardiyografide, P dalgaları görülmüyor, R-R mesafeleri düzenli, hız 60/dakika ise en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Atrium fibrilasyonu B) Wolff-Parkinson-White sendromu C) AV tam blok D) Atrial faltter E) Nodal ritm

34 . Bir aylık Fallot tetralojisi tanısı olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi hipoksik spell sırasında beklenmez? A) Pulmoner odakda üfürme şiddetinde artma B) Hiperpne C) Siyanoz D) Bayılma E) Huzursuzluk

35 Daha önce yakınması olmayan 6 yaşındaki çocukta fizik incelemede sternum sol kenarı 2’nci İKA’da 3/6 sistolik ejeksiyon üfürümü ve sternum sol alt kenarında midayastolik üfürüm duyuluyor. Telerontgenramda pulmoner vasküler bölgeler artmış olarak saptanıyor EKG’de de ve 1’de rSR’ paterni saptanıyor bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) VSD B) Fallot tetralojisi C) Pulmoner Artrezi D) ASD E) Aort stenozu

36 Ciddi Aort koarktasyonu olan bir yenidoğan bir bebekte operasyon öncesi aşağıdakilerden hangisinin uygulanması uygundur? A) Propranolol B) Etamsilat C) Prostagrandil E1 D) İndometazin E) Dobutamin

37 Aşağıdaki kalp seslerinden hangisi sistolde duyulur
Aşağıdaki kalp seslerinden hangisi sistolde duyulur? A) Üçüncü kalp sesi B) Dördüncü kalp sesi C) Mitral açılma sesi D) Ejeksiyon sesi E) Perikardiyal vuru (knock)

38 25 mm/sn hızla çekilen bir elektrokardiyografide eşit aralıklarla gelen iki QRS kompleksi arasında 15 küçük kare bulunmaktadır. Bu elektrokardiyografiye göre dakikadaki kalp hızı kaçtır? A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 300

39 Çocukluk çağında en sık görülen konjenital kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Atrial septal defekt b. Ventriküler septal defekt c. Aort koorktasyonu d. Pulmoner darlık e. Aort darlığı

40 Her Stajer Doktorun Hedefi, iyi bir hekim olmak ve TUS’u kazanıp Uzman Hekim olmalıdır.

41 Bundan on yıl sonra bugün bildiğimiz tıbbi bilgilerin yarısnın yanlış olduğudur. Sorun şu ki hangi yarısı yanlış onu bilmiyoruz. Prof. Dr. Şinasi Özsoylu

42


"TUS PEDİATRİK KARDİYOLOJİ SORULARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları