Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pediatrik Kardiyak Aciller Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pediatrik Kardiyak Aciller Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi."— Sunum transkripti:

1 Pediatrik Kardiyak Aciller Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi

2 Acil Bulgular Siyanoz Hipoksi Şok Kalp yetmezliği Ritm Problemleri

3 Siyanoz Santral Periferik KARDİYAK PULMONER Normal PCO 2 CO 2 birikmesi 100 O 2 ile değişme yok% 100 O 2 ile düzelir Üfürüm + veya - Üfürüm - Anormal EKG, tele?Normal EKG, tele Ağlayınca kötüleşir Respiratuvar distres

4 KARDİYAK SİYANOZ Pulmoner Kan Akımı Normal veya Artmış Büyük arterlerin transpozisyonu TAPVD TAPVD Trunkus arteriozus Trunkus arteriozus Tek ventrikül Tek ventrikül Kompleks lezyonlar Kompleks lezyonlar

5 Azalmış Pulmoner Akım Fallot tetralojisi Fallot tetralojisi Pulmoner atrezi Pulmoner atrezi Triküspid atrezisi Triküspid atrezisi Pulmoner stenoz Pulmoner stenoz

6 Tanısal Yöntemler Kan gazı analizi Oksijen testi EKG, telekardiyogram Ekokardiyografi Ekokardiyografi Kardiyak Kateterizasyon

7 Duktus Bağımlı Lezyonlar  Pulmoner atrezi veya kritik PS  Kritik aort Koarktasyonu veya aortik kesinti  Hipoplastik sol kalp sendromu  Büyük arterlerin transpozisyonu

8 Prostaglandin Tedavisi  Yenidoğanlarda kullanılır  Başlangıç dozu 0.1-0.15 µg/kg/min, elde edilen etkiye göre doz arttırılır.  Oksijen saturasyonu >% 80  Yan Etkileri: Apne, sistemik hipotansiyon, ateş, “jitteryness”

9 Tedavi  Prostaglandin infüzyonu  Transpozisyon  Pulmoner atrezi  Balon atriyal septostomi  Transpozisyon  Triküspid atrezisi  TAPVD anomalisi  Acil Kardiyak Cerrahi  Tetraloji, pulmoner atrezi

10

11

12 Hipersiyanotik Nöbetler Subpulmonik spazma bağlıdır. Subpulmonik spazma bağlıdır. Azalmış aortik oksijen saturasyonu asidoza neden olur. Azalmış aortik oksijen saturasyonu asidoza neden olur. Hipoksi, asidoz ve mental durum değişikliği gelişir Hipoksi, asidoz ve mental durum değişikliği gelişir Anemi atakları provoke edebilir. Anemi atakları provoke edebilir.

13 Hypersiyanotik Nöbetler  Diz-göğüs pozisyonu  Oksijen, IV sıvı, NAHCO 3  Morfin 0.1 mg/kg IV  Propranolol 0.1 mg/kg IV  Fenilefrin 0.005-0.01 mg/kg, metoksamin  Genel anestezi, acil cerrahi

14 Kalp Yetmezliğinde Tedavi Digoksin Digoksin Diüretikler Diüretikler Afterload kontrolü Afterload kontrolü İnotropik destek İnotropik destek Mekanik destek Mekanik destek Genel önlemler Genel önlemler Yenilikler Yenilikler

15 Digoksin  Na/K pompası blokajı:   sodyum konsantrasyonu   kalsiyum alımı   miyokard kontraktilitesi  Sempatik blokaj:   taşikardi ve terleme

16 Digoksin Dozajı 8-1030-40Çocuk (> 2 yaş) ‏ 520-25Premature (<37 hafta) ‏ 0,250 mg total1 mg totalMaksimum doz 8-1030-40Bebek (<2 yaş) ‏ 8-1030Full-term İdame Dozu (μg/kg/day) ‏ Total Dijital Dozu (μg/kg) ‏ Yaş * Parenteral doz= Oral dozun % 75’i

17 Digoksin Tedavisi Yükleme tedavisi Yükleme tedavisi Başlangıçta dozun 1/2’ si Başlangıçta dozun 1/2’ si 6-8 saat sonra 1/4’ü 6-8 saat sonra 1/4’ü 6-8 saat sonra 1/4 ‘ü 6-8 saat sonra 1/4 ‘ü Son dozdan 12 saat sonra 1/8’i Son dozdan 12 saat sonra 1/8’i Kalp yetmezliği çok ciddi değilse idame tedavi ile bir haftada dijitalizasyon sağlanabilir. Kalp yetmezliği çok ciddi değilse idame tedavi ile bir haftada dijitalizasyon sağlanabilir.

18 Digoksin Tedavisi Serum digoksin düzeyleri monitorize edilmelidir. > 2 ng/ml kan düzeyleri klinik etki görülmesi için gereklidir. Serum digoksin düzeyleri monitorize edilmelidir. > 2 ng/ml kan düzeyleri klinik etki görülmesi için gereklidir. Toksik etkiler > 4 ng/ml kan düzeylerinde görülür. Toksik etkiler > 4 ng/ml kan düzeylerinde görülür. Kan düzeyleri digoksin verilmeden hemen önce veya verildikten 6 saat sonra alınmalıdır. Kan düzeyleri digoksin verilmeden hemen önce veya verildikten 6 saat sonra alınmalıdır. ECG toksisite değerlendirilmesinde çok önemlidir. Wenckebach AV blok ve VES’ler görülebilir. ECG toksisite değerlendirilmesinde çok önemlidir. Wenckebach AV blok ve VES’ler görülebilir.

19 Diüretik Tedavisi Furosemid: 1 mg/kg IV veya IM, 8-12 saat sonra tekrar edilebilir. Oral dozu 2-5 mg/kg/gün BID or TID Furosemid: 1 mg/kg IV veya IM, 8-12 saat sonra tekrar edilebilir. Oral dozu 2-5 mg/kg/gün BID or TID Aldakton:1-2 mg/kg/gün BID Aldakton:1-2 mg/kg/gün BID Elektrolitlere dikkat edilmelidir!!!! Elektrolitlere dikkat edilmelidir!!!!

20 Vasodilatör Tedavi Periferal damar yatagında direnci azaltarak “afterload”’ı azaltır. Venöz konjesyonuda azaltırlar. Periferal damar yatagında direnci azaltarak “afterload”’ı azaltır. Venöz konjesyonuda azaltırlar. Akut ve kronik tedavide kullanılır. Akut ve kronik tedavide kullanılır.

21 Fosfodiesteraz İnhibitörleri Fosfodiesteraz III’ü inhibe ederek siklik AMP düzeyini arttırırlar. Fosfodiesteraz III’ü inhibe ederek siklik AMP düzeyini arttırırlar. Vazodilatasyon ve positif inotropik etkileri vardır. Vazodilatasyon ve positif inotropik etkileri vardır. Milrinone 50 µg/kg IV dakikalar içinde verilmelidir. İdame dozu 0,035-0,75 µg/kg/dakikadır. Milrinone 50 µg/kg IV dakikalar içinde verilmelidir. İdame dozu 0,035-0,75 µg/kg/dakikadır. Hipotansiyon, trombositopeni ve ventriküler ektopiye neden olur. Hipotansiyon, trombositopeni ve ventriküler ektopiye neden olur. Amrinon’un yan etkileri daha fazladır. Amrinon’un yan etkileri daha fazladır.

22 Yeni Yöntemler Beta-blokerler!!!! Beta-blokerler!!!! Growth hormon desteği? Growth hormon desteği? Endotelin reseptör blokerleri Endotelin reseptör blokerleri Biventricular kalıcı kalp pili?? Biventricular kalıcı kalp pili?? Mekanik destek Mekanik destek Ventriküler asist cihazları Ventriküler asist cihazları Aortik balon, ECMO Aortik balon, ECMO

23 KARDİYOJENİK ŞOK  Kardiyomiyopati  Miyokardit  Valvüler yetmezlik  Aortik kesinti,HSKS  Miyokard enfaktüsü  Taşiaritmiler

24 TEDAVİ IV sıvı Dopamin 5-20 µg/kg/min Dobutamin 5-20 µg/kg/min Milrinone Oksijen Digoksin, diüretikler Ventriküler destek cihazları, ECMO

25 Disritmi Sıklığı Acil servise başvuruların % 0,6’sı disritmi nedeni ile olmaktadır Acil servise başvuruların % 0,6’sı disritmi nedeni ile olmaktadır Sinüs taşikardisi: % 50 Sinüs taşikardisi: % 50 Supraventriküler taşikardi: % 13 Supraventriküler taşikardi: % 13 Bradikardi: % 6 Bradikardi: % 6 Atriyal fibrilasyon: % 4,6 Atriyal fibrilasyon: % 4,6 Nonspesifik semptomlarla seyretmesi nedeniyle erken tanımlanması önemlidir. Nonspesifik semptomlarla seyretmesi nedeniyle erken tanımlanması önemlidir.

26 NORMAL AV BLOK

27 İkinci Derece Tip I ve II AV Blok AV Tam Blok pppp QRS p

28 Bradikardilerde Tedavi Altta yatan metabolik ve sistemik problemlerin düzeltilmesi Altta yatan metabolik ve sistemik problemlerin düzeltilmesi Atropin 0.01 mg/kg intravenöz bolus, izoproterenol 5- 10  g/kg/dk infüzyon Atropin 0.01 mg/kg intravenöz bolus, izoproterenol 5- 10  g/kg/dk infüzyon Transtorasik veya transvenöz geçici pacemaker Transtorasik veya transvenöz geçici pacemaker Kalıcı kalp pili implantasyonu Kalıcı kalp pili implantasyonu Kalp hastalığı var: <65 atım/dk Kalp hastalığı var: <65 atım/dk Kalp hastalığı yok: <55 atım/dk Kalp hastalığı yok: <55 atım/dk

29 Sinüs Taşikardisi  Ateş: Vücut ısısında bir derece artma kalp atım sayısında 10 atım/dk artmaya neden olur.  Hipoksi, anemi, dehidratasyon, hipovolemi, şok, miyokard iskemisi, hipertrioidi, bazı medikasyonlar, hipokalsemi nedeniyle olabilir.  Taşikardiyi düzeltmektense altta yatan nedeni düzeltmek gereklidir.

30 Supraventriküler Taşikardi (SVT)= Dar QRS Taşikardi QRS<0.12 saniye

31 Manifest WPW Kısa PR intervali  Dalgası Geniş QRS Anormal T Dalgaları

32 WPW Sendromu

33 SVT: Acil Tedavi Vagal Manevralar Vagal Manevralar Adenosin Adenosin Antiaritmiklerle tedavi Antiaritmiklerle tedavi Kardiyoversiyon Kardiyoversiyon

34 Vagal Manevralar Küçük Çocuklar: Küçük Çocuklar: Yüze buzlu su uygulaması Yüze buzlu su uygulaması Oküler masaj !!! Oküler masaj !!! Büyük Çocuklar: Büyük Çocuklar: Karotis masajı Karotis masajı Kusma refleksinin ortaya çıkarılması Kusma refleksinin ortaya çıkarılması Ikınma Ikınma Balon şişirme Balon şişirme

35 ADENOZİN Bir endojen purin nükleosididir. Bir endojen purin nükleosididir. AV iletimde blok oluşturur. AV iletimde blok oluşturur. Birçok taşikardiyi sonlandırır. Birçok taşikardiyi sonlandırır. Aksesuar yollara bağlı taşikardiler Aksesuar yollara bağlı taşikardiler AV nodal reentrant taşikardi AV nodal reentrant taşikardi SVT Adenozin Sonrası

36 İyon Kanal Hastalıkları Uzun QT sendromu Uzun QT sendromu Hiperadrenerjik polimorfik ventriküler taşikardi Hiperadrenerjik polimorfik ventriküler taşikardi Brugada sendromu Brugada sendromu Kısa QT sendromu Kısa QT sendromu Ventriküler fibrilasyon

37 DİĞER ANTİARİTMİKLER DİGOKSİN: WPW sendromunda kontrendikedir. DİGOKSİN: WPW sendromunda kontrendikedir. VERAPAMİL: İlk bir yaşta kontrendikedir. 0,1-0,3 mg/kg (maksimum 5 mg) VERAPAMİL: İlk bir yaşta kontrendikedir. 0,1-0,3 mg/kg (maksimum 5 mg) PROPAFENONE: PROPAFENONE: ESMOLOL: 500 µg/kg IV 1-3 dakika, daha sonra 25- 200 µg/kg/dk, 25-50 µg/kg/dk 5-10 dakikada arttır. Maksimum 1000 µg/kg/dk. ESMOLOL: 500 µg/kg IV 1-3 dakika, daha sonra 25- 200 µg/kg/dk, 25-50 µg/kg/dk 5-10 dakikada arttır. Maksimum 1000 µg/kg/dk. AMİODARONE AMİODARONE

38 Ventriküler Taşikardi Normal kalpli çocuklarda nadirdir. Normal kalpli çocuklarda nadirdir. Bazı kardiyak cerrahi tedaviler sonrası görülebilir. Bazı kardiyak cerrahi tedaviler sonrası görülebilir. İyon kanal hastalıklarında gözlenir. İyon kanal hastalıklarında gözlenir.

39 Uzun QT Sendromu  Senkop !!!  Epilepsi benzeri semptomlar  Aile Öyküsü  EKG Bulguları  QT Süresi  T Morfolojisi  Kalp Hızı

40 EKG Bulguları Uzun QT Uzun QT T Dalga Anormallikleri T Dalga Anormallikleri T Alternansı T Alternansı Yaş için düşük kalp hızı Yaş için düşük kalp hızı AV Bloklar AV Bloklar Torsade de Pointes Torsade de Pointes

41 QT İntervalinin Ölçümü QTc= QT intervali Bazzet Formülü  RR RR QTc= 0.52 saniye  1.21saniye 0.48 saniye Polimorfik, aksı değişen VT “Torsade de Pointes”

42 Prematür Atımlar Supraventriküler prematür atımlar Supraventriküler prematür atımlar Ventriküler prematür atımlar Ventriküler prematür atımlar Ventriküler prematür atım

43 KARDİYOVERSİYON Antiaritmiklere yanıt vermeyen veya taşikardiye bağlı hemodinamik yönden kötü hastalarda endikedir. Antiaritmiklere yanıt vermeyen veya taşikardiye bağlı hemodinamik yönden kötü hastalarda endikedir. Genel anestezi veya sedasyon gereklidir. Genel anestezi veya sedasyon gereklidir. Kullanılmakta olan antiaritmikler ciddi ventriküler aritmilere neden olabilir! Kullanılmakta olan antiaritmikler ciddi ventriküler aritmilere neden olabilir! Doz 0.5-2 Joule/kg Doz 0.5-2 Joule/kg Sadece VF’ da defibrilasyon kullanılmalıdır! Sadece VF’ da defibrilasyon kullanılmalıdır! Embolizasyon riski yönünden dikkat!!! Embolizasyon riski yönünden dikkat!!!

44 Tedavide Genel Prensipler Hastanın hemodinamik durumu Hastanın hemodinamik durumu QRS morfolojisi QRS morfolojisi Altta yatan kalp hastalığı Altta yatan kalp hastalığı Daha önce kullanılan antiaritmikler Daha önce kullanılan antiaritmikler Tedavi öyküsü Tedavi öyküsü

45 Kan Basıncı Bilinç Durumu ŞOK Hipotansiyon Senkop Kalp Yetmezliği İyi Dar QRS Geniş QRS ADENOZİN DC KARDİYOVERSİYON Dar QRS Geniş QRS Vagal Manevra ADENOZİN, AAİ AAİ DC KARDİYOVERSİYON AKUT TEDAVİ ALGORİTMASI

46


"Pediatrik Kardiyak Aciller Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları