Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pediatrik Kardiyak Aciller

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pediatrik Kardiyak Aciller"— Sunum transkripti:

1 Pediatrik Kardiyak Aciller
Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi

2 Acil Bulgular Siyanoz Hipoksi Şok Kalp yetmezliği Ritm Problemleri

3 Siyanoz Periferik Santral PULMONER KARDİYAK Normal PCO2 CO2 birikmesi
100 O2 ile değişme yok % 100 O2 ile düzelir Üfürüm + veya Üfürüm - Anormal EKG, tele? Normal EKG, tele Ağlayınca kötüleşir Respiratuvar distres

4 KARDİYAK SİYANOZ Pulmoner Kan Akımı Normal veya Artmış
Büyük arterlerin transpozisyonu TAPVD Trunkus arteriozus Tek ventrikül Kompleks lezyonlar

5 Azalmış Pulmoner Akım Fallot tetralojisi Pulmoner atrezi
Triküspid atrezisi Pulmoner stenoz

6 Tanısal Yöntemler Kan gazı analizi Oksijen testi EKG, telekardiyogram
Ekokardiyografi Kardiyak Kateterizasyon

7 Duktus Bağımlı Lezyonlar
Pulmoner atrezi veya kritik PS Kritik aort Koarktasyonu veya aortik kesinti Hipoplastik sol kalp sendromu Büyük arterlerin transpozisyonu

8 Prostaglandin Tedavisi
Yenidoğanlarda kullanılır Başlangıç dozu µg/kg/min, elde edilen etkiye göre doz arttırılır. Oksijen saturasyonu >% 80 Yan Etkileri: Apne, sistemik hipotansiyon, ateş, “jitteryness”

9 Tedavi Prostaglandin infüzyonu Transpozisyon Pulmoner atrezi
Balon atriyal septostomi Triküspid atrezisi TAPVD anomalisi Acil Kardiyak Cerrahi Tetraloji, pulmoner atrezi

10

11

12 Hipersiyanotik Nöbetler
Subpulmonik spazma bağlıdır. Azalmış aortik oksijen saturasyonu asidoza neden olur. Hipoksi, asidoz ve mental durum değişikliği gelişir Anemi atakları provoke edebilir.

13 Hypersiyanotik Nöbetler
Diz-göğüs pozisyonu Oksijen, IV sıvı, NAHCO3 Morfin 0.1 mg/kg IV Propranolol 0.1 mg/kg IV Fenilefrin mg/kg, metoksamin Genel anestezi, acil cerrahi

14 Kalp Yetmezliğinde Tedavi
Digoksin Diüretikler Afterload kontrolü İnotropik destek Mekanik destek Genel önlemler Yenilikler

15 Digoksin  sodyum konsantrasyonu  kalsiyum alımı
Na/K pompası blokajı:  sodyum konsantrasyonu  kalsiyum alımı  miyokard kontraktilitesi Sempatik blokaj:  taşikardi ve terleme

16 * Parenteral doz= Oral dozun % 75’i
Digoksin Dozajı 8-10 30-40 Çocuk (> 2 yaş)‏ 5 20-25 Premature (<37 hafta)‏ 0,250 mg total 1 mg total Maksimum doz Bebek (<2 yaş)‏ 30 Full-term İdame Dozu (μg/kg/day)‏ Total Dijital Dozu (μg/kg)‏ Yaş * Parenteral doz= Oral dozun % 75’i

17 Digoksin Tedavisi Yükleme tedavisi
Başlangıçta dozun 1/2’ si 6-8 saat sonra 1/4’ü 6-8 saat sonra 1/4 ‘ü Son dozdan 12 saat sonra 1/8’i Kalp yetmezliği çok ciddi değilse idame tedavi ile bir haftada dijitalizasyon sağlanabilir.

18 Digoksin Tedavisi Serum digoksin düzeyleri monitorize edilmelidir. > 2 ng/ml kan düzeyleri klinik etki görülmesi için gereklidir. Toksik etkiler > 4 ng/ml kan düzeylerinde görülür. Kan düzeyleri digoksin verilmeden hemen önce veya verildikten 6 saat sonra alınmalıdır. ECG toksisite değerlendirilmesinde çok önemlidir. Wenckebach AV blok ve VES’ler görülebilir.

19 Diüretik Tedavisi Furosemid: 1 mg/kg IV veya IM, saat sonra tekrar edilebilir. Oral dozu 2-5 mg/kg/gün BID or TID Aldakton:1-2 mg/kg/gün BID Elektrolitlere dikkat edilmelidir!!!!

20 Vasodilatör Tedavi Periferal damar yatagında direnci azaltarak “afterload”’ı azaltır. Venöz konjesyonuda azaltırlar. Akut ve kronik tedavide kullanılır.

21 Fosfodiesteraz İnhibitörleri
Fosfodiesteraz III’ü inhibe ederek siklik AMP düzeyini arttırırlar. Vazodilatasyon ve positif inotropik etkileri vardır. Milrinone 50 µg/kg IV dakikalar içinde verilmelidir. İdame dozu 0,035-0,75 µg/kg/dakikadır. Hipotansiyon, trombositopeni ve ventriküler ektopiye neden olur. Amrinon’un yan etkileri daha fazladır.

22 Yeni Yöntemler Ventriküler asist cihazları Aortik balon,ECMO
Beta-blokerler!!!! Growth hormon desteği? Endotelin reseptör blokerleri Biventricular kalıcı kalp pili?? Mekanik destek Ventriküler asist cihazları Aortik balon,ECMO

23 KARDİYOJENİK ŞOK Kardiyomiyopati Miyokardit Valvüler yetmezlik
Aortik kesinti,HSKS Miyokard enfaktüsü Taşiaritmiler

24 TEDAVİ IV sıvı Dopamin 5-20 µg/kg/min Dobutamin 5-20 µg/kg/min
Milrinone Oksijen Digoksin, diüretikler Ventriküler destek cihazları, ECMO

25 Disritmi Sıklığı Acil servise başvuruların % 0,6’sı disritmi nedeni ile olmaktadır Sinüs taşikardisi: % 50 Supraventriküler taşikardi: % 13 Bradikardi: % 6 Atriyal fibrilasyon: % 4,6 Nonspesifik semptomlarla seyretmesi nedeniyle erken tanımlanması önemlidir.

26 AV BLOK NORMAL

27 İkinci Derece Tip I ve II AV Blok p p p p p AV Tam Blok QRS QRS

28 Bradikardilerde Tedavi
Altta yatan metabolik ve sistemik problemlerin düzeltilmesi Atropin 0.01 mg/kg intravenöz bolus, izoproterenol g/kg/dk infüzyon Transtorasik veya transvenöz geçici pacemaker Kalıcı kalp pili implantasyonu Kalp hastalığı var: <65 atım/dk Kalp hastalığı yok: <55 atım/dk

29 Sinüs Taşikardisi Ateş: Vücut ısısında bir derece artma kalp atım sayısında 10 atım/dk artmaya neden olur. Hipoksi, anemi, dehidratasyon, hipovolemi, şok, miyokard iskemisi, hipertrioidi, bazı medikasyonlar, hipokalsemi nedeniyle olabilir. Taşikardiyi düzeltmektense altta yatan nedeni düzeltmek gereklidir.

30 Supraventriküler Taşikardi (SVT)= Dar QRS Taşikardi
QRS<0.12 saniye

31 Manifest WPW Kısa PR intervali  Dalgası Geniş QRS Anormal T Dalgaları

32 WPW Sendromu

33 SVT: Acil Tedavi Vagal Manevralar Adenosin Antiaritmiklerle tedavi
Kardiyoversiyon

34 Vagal Manevralar Küçük Çocuklar: Büyük Çocuklar:
Yüze buzlu su uygulaması Oküler masaj !!! Büyük Çocuklar: Karotis masajı Kusma refleksinin ortaya çıkarılması Ikınma Balon şişirme

35 ADENOZİN Bir endojen purin nükleosididir. AV iletimde blok oluşturur.
Birçok taşikardiyi sonlandırır. Aksesuar yollara bağlı taşikardiler AV nodal reentrant taşikardi SVT Adenozin Sonrası

36 İyon Kanal Hastalıkları
Uzun QT sendromu Hiperadrenerjik polimorfik ventriküler taşikardi Brugada sendromu Kısa QT sendromu Ventriküler fibrilasyon

37 DİĞER ANTİARİTMİKLER DİGOKSİN: WPW sendromunda kontrendikedir.
VERAPAMİL: İlk bir yaşta kontrendikedir. 0,1-0,3 mg/kg (maksimum 5 mg) PROPAFENONE: ESMOLOL: 500 µg/kg IV 1-3 dakika, daha sonra µg/kg/dk, µg/kg/dk 5-10 dakikada arttır. Maksimum 1000 µg/kg/dk. AMİODARONE

38 Ventriküler Taşikardi
Normal kalpli çocuklarda nadirdir. Bazı kardiyak cerrahi tedaviler sonrası görülebilir. İyon kanal hastalıklarında gözlenir.

39 Uzun QT Sendromu Senkop !!! Aile Öyküsü EKG Bulguları
Epilepsi benzeri semptomlar Aile Öyküsü EKG Bulguları QT Süresi T Morfolojisi Kalp Hızı

40 EKG Bulguları Uzun QT T Dalga Anormallikleri T Alternansı
Yaş için düşük kalp hızı AV Bloklar Torsade de Pointes

41 QT İntervalinin Ölçümü
Bazzet Formülü QTc= QT intervali RR QTc= 0.52 saniye  1.21saniye 0.48 saniye “Torsade de Pointes” Polimorfik, aksı değişen VT

42 Ventriküler prematür atım
Prematür Atımlar Supraventriküler prematür atımlar Ventriküler prematür atımlar Ventriküler prematür atım

43 KARDİYOVERSİYON Antiaritmiklere yanıt vermeyen veya taşikardiye bağlı hemodinamik yönden kötü hastalarda endikedir. Genel anestezi veya sedasyon gereklidir. Kullanılmakta olan antiaritmikler ciddi ventriküler aritmilere neden olabilir! Doz Joule/kg Sadece VF’ da defibrilasyon kullanılmalıdır! Embolizasyon riski yönünden dikkat!!!

44 Tedavide Genel Prensipler
Hastanın hemodinamik durumu QRS morfolojisi Altta yatan kalp hastalığı Daha önce kullanılan antiaritmikler Tedavi öyküsü

45 AKUT TEDAVİ ALGORİTMASI
Kan Basıncı Bilinç Durumu ŞOK Hipotansiyon Senkop Kalp Yetmezliği İyi Dar QRS Geniş QRS ADENOZİN DC KARDİYOVERSİYON Vagal Manevra ADENOZİN, AAİ AAİ

46


"Pediatrik Kardiyak Aciller" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları