Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ki ş inin ya ş amı boyunca edindi ğ i i ş e yönelik deneyim ve faaliyetlerle ilgili algıladı ğ ı tutum ve davranı ş lar dizisidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ki ş inin ya ş amı boyunca edindi ğ i i ş e yönelik deneyim ve faaliyetlerle ilgili algıladı ğ ı tutum ve davranı ş lar dizisidir."— Sunum transkripti:

1 Ki ş inin ya ş amı boyunca edindi ğ i i ş e yönelik deneyim ve faaliyetlerle ilgili algıladı ğ ı tutum ve davranı ş lar dizisidir

2 .Yüksek gelir arzusu.Sorumluluk alma.Toplumsal statü.Saygınlık.Güç elde etme

3 Ki ş inin yetenek ve ilgilerindeki de ğ i ş meler ile i ş ortamındaki de ğ i ş meler ve de ğ erlendirmelere göre de ğ i ş en kariyerlerdir

4 Meslek seçimi için iki temel veriye ihtiyaç vardır. 1.Ki ş ilik özellikleri 2.Mesleklere ili ş kin bilgiler

5  Sosyal geçmi ş  Ki ş ilik geli ş imi  De ğ er geli ş imi  Bireysel beklentiler  İ lgi  Yetenek  Cinsiyet

6  Aile Ailenin sosyo-ekonomik yapısı Aile çevresi Anne-babanın e ğ itim düzeyi  Alınan e ğ itim

7  Karakter  Mizaç (Huy)  Yetenek faktörleri  Kurallara uyma  Bireysel beklentiler  Örgütsel etkinlik,ba ğ lılık

8  Aile  Ö ğ retmenler  Toplumsal etkiler

9  Ba ş arılı olmak  Meslekte bir yer edinme beklentisi  Ödül  Ekonomik gelir

10  İş doyumu  İş ten ho ş lanma

11  Birey yetenekleri ölçüsünde kariyer tercihi yapmalı

12  Biyolojik özellikler  Duygusal özellikler

13  İş in özelli ğ i Kısa süreli yapılabilen meslekler(spor v.b.)  Mesle ğ in basamak olarak kullanılması Di ğ er bir mesle ğ e geçmek için sürdürmek  Mesleki sistemde de ğ i ş meler Mesleklerde meydana gelen de ğ i ş imler

14  Örgüt ihtiyaçlarını sa ğ lamak  Deneyim ve e ğ itime sahip bireyleri sa ğ lamak  Bireylere rehberlik etmek ve cesaret vermek

15  Bireylerin ihtiyaç duyacakları nitelik ve becerileri geli ş tirmelerine yardımcı olmak  Örgüt amaçları ile personel beklentilerini bütünle ş tirmek.  Yeni kariyer yolları geli ş tirmek  Kariyer durgunlu ğ u gösteren çalı ş anları yeniden güdülemek  Çalı ş anlara kariyerleri ve geli ş imleri için fırsat tanımak

16  E ş it istihdam fırsatı; kariyer geli ş tirme programı çalı ş anlara ilerleme fırsatı sa ğ lar.  İş ya ş amında kalite; çalı ş anlar i ş memnuniyeti ve daha çok kariyer fırsatı beklentisi içindedir.  Yetenekli personel rekabeti sa ğ lama; profesyoneller kariyerlerini destekleyen ve kariyer geli ş tirme programları bulunan kurumları tercih ederler.  Eskimeden sakınma; teknolojide hızlı de ğ i ş meler, ekonomik ini ş ve çıkı ş lar, tüketici taleplerindeki de ğ i ş meler bilgi ve beceride eskimeye neden olur.  Personel kaybetmeme; kariyer geli ş tirme programları, çalı ş anın örgütten ayrılmasını engelleyebilir.  Personelden yararlanmayı geli ş tirme; çalı ş anlar kendilerine uygun, sevdikleri bir i ş te çalı ş tıklarında performansları daha yüksek olmaktadır.

17  Ki ş isel gereksinimleri, yetenekleri ve ilgileri de ğ erlendirme  Ki ş isel ba ş arımı de ğ erlendirme,  Geli ş mekte etkinliklerini planlama

18  Örgütün kariyer planlarına ve amaçlarına uygun olmalı,  Tepe yöneticiler sürekli destek vermeli,  Yöneticiler sürece olumlu bakmalı,  Yöneticiler sonuçları objektif olarak de ğ erlendirmelidir.

19  Kısa vadeli performans; (Burada ve ş imdi ilkesi benimsenir)  Uzun vadeli planlama; bürokratik ve mekanik örgüt tiplerinde yaygındır.  Uzun vadeli esneklik; uzun vadeli bir kariyer planlama-stratejik planlamaya dayalı, örgütlerde izlenen bir yakla ş ım.

20  Örgütsel Kariyer Yönetim Süreci  Bireysel Kariyer Yönetimi Süreci

21  İş gören ihtiyaçlarını tatmin etmek kariyer hedeflerine ula ş maları için gerekenleri planlama stratejileri saptama ve bunları uygulama sürecidir.

22  Bireysel vizyonu belirleme  Kariyer yönetim politikalarına uygun davranı ş sergileme  İş ili ş kilerini yönlendirme  Bireysel kariyer yönetiminde güncel olan bir uygulama Networking uygulamasıdır.

23  Kariyer planlama, bireysel kariyer amaçlarının ve bu amaçları ba ş armada gerekli ko ş ulların belirlenmesi sürecidir.  Kariyer planlama, bireyin bilgi, beceri ve yeteneklerinin geli ş tirilmesi ve motivasyonunun arttırılarak, kariyerinde ilerlemesinin planlanmasıdır.

24  Kariyer düzeyine ula ş abilmek için, hedeflerin belirlenmesi sürecidir.  Kariyer hedeflerinin belirlenmi ş olması, i ş olanaklarının de ğ erlendirilmesini sa ğ lar.  Ki ş isel geli ş imde bireye yön verir.  Ki ş i güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve de ğ erlerini bilmelidir.

25  Kariyer düzeyine ula ş abilmek için belirlenen hedeflere yönelik planların olu ş turulması sürecidir.  E ğ itim, kurs, seminerlere katılma, yeni i ş imkanlarına ba ş vurmayı kapsar.  Yetenek ve deneyimler hesaba katılmalıdır.  Planların uygulanması, i ş zenginle ş tirme, i ş rotasyonu, geçici i ş transferleri içerebilir.

26  Kariyer seçimi, bu seçime uyum sa ğ lama ve bu yolla çalı ş anın yeterlilik ve kendine saygı ihtiyaçlarının giderilmesini sa ğ layan bilinçli etkinlikler sürecidir.  Örgütlerin ellerindeki de ğ erli elemanları korumasının bir yoludur.

27  Analiz a ş aması  Tasarım a ş aması  Geli ş tirme a ş aması  De ğ erlendirme a ş aması

28  Analiz a ş aması Örgütsel ve bireysel hedeflerin belirlenmesi

29  Tasarım a ş aması Takım, yönetici ve çalı ş anların ihtiyaç duydu ğ u e ğ itimin belirlenmesi

30  Geli ş tirme a ş aması Amaç ve yeteneklerin belirlenerek, strateji ve planların saptanması

31  De ğ erlendirme a ş aması Hazırlanan planların uygulamaya konulması ve sorunların giderilmeye çalı ş ılması

32  KAR İ YER VE KAR İ YER KAVRAMI NED İ R?  KAR İ YER SEÇM İ N İ ETK İ LEYEN UNSURLAR NELERD İ R?  KAR İ YER YÖNET İ M İ NDE GÖRÜLÜCEK OLUMLU VE OLUMUZLUKLAR NED İ R?

33   EMRE ÖNCÜLOKUR 


"Ki ş inin ya ş amı boyunca edindi ğ i i ş e yönelik deneyim ve faaliyetlerle ilgili algıladı ğ ı tutum ve davranı ş lar dizisidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları