Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

’Hiç kimse senden daha iyi değildir; ama sen ortaya bir şey koymazsan, sen de hiç kimseden iyi olamazsın… ‘’ ( D.Laird )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "’Hiç kimse senden daha iyi değildir; ama sen ortaya bir şey koymazsan, sen de hiç kimseden iyi olamazsın… ‘’ ( D.Laird )"— Sunum transkripti:

1

2 ’Hiç kimse senden daha iyi değildir; ama sen ortaya bir şey koymazsan, sen de hiç kimseden iyi olamazsın… ‘’ ( D.Laird )

3 ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKV İ M İ

4 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMU DERS ADI BA Ş LAMA SAAT İ SORU SAYISI SÜRES İ Türkçe09.0020 40 DAK İ KA Matematik10.1020 40 DAK İ KA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.202040 DAK İ KA ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMU DERS ADI BA Ş LAMA SAAT İ SORU SAYISI SÜRES İ Fen ve Teknoloji09.0020 40 DAK İ KA T.C. İ nkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.1020 40 DAK İ KA Yabancı Dil11.2020 40 DAK İ KA

5 UYGULAMA Ortak sınavlar her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde sınav yapılacak okullarda ders i ş lenmeyecek, Dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere, her dönem ortak sınavlar yapılacaktır. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak, Yanlı ş do ğ ruyu götürmeyecektir. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçı ğ ı olmak üzere dört çe ş it kitapçık verilecek.

6 Ö ğ renciler ortak sınavlara ola ğ anüstü haller ve özel durumlar dı ş ında kendi okullarında girecek, Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen ö ğ renciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacaktır. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacaktır. UYGULAMA

7 Sınava katılmak için ba ş vuru yapılmayacak, ücret yatırılmayacak. Ayrı bir PYBS sınavı olmayacak. Sınav yapılan okullarda sınav günleri ders yapılmayacak. Standart saat dı ş ında sözlük, hesap makinesi, cep telefonu... vb yanlarında olmayacak. Sınıf yoklama listesi sırasına göre oturulacak. UYGULAMA

8 Yanlarında kur ş un kalem, silgi, kalemtıra ş bulunduracaklar. Kur ş un kalemle cevap ka ğ ıdında kodlama yapacaklar. Sadece cevap ka ğ ıdındaki imza bölümünü ve yoklama listesindeki imzalarını tükenmez kalemle atacaklardır. Ö ğ renci adına düzenlenmi ş cevap ka ğ ıdı olacak. UYGULAMA

9 Cevap ka ğ ıdına kitapçık türünü kodlayacaklar. Her ders için ayrı oturum, 20 soru 40 dk. Geç gelen 15 dk’ya kadar sınava girecek. 20 dk dolmadan sınavdan çıkılmayacak. Oturumlar arası 30 dk bo ş luk. Son 5 dk kala salondan çıkılmayacak. Sınav bitiminde cevap ka ğ ıtları teslim edilecek. 3 oturum bittikten sonra kitapçıkları okuldan alınabilecek. UYGULAMA

10 Yerle ş tirme puanı 500 tam puan üzerinden yapılacak. Yılsonu ba ş arı puanı 100 tam puan üzerinden yapılacaktır 6,7,8. sınıf ba ş arı puanları tam puan 300 Merkezi sistem sınavları tam puan 700 İ kisinin aritmetik ortalaması yerle ş tirme puanı. 300 700 6,7,8. sınıf ba ş arı puanları tam puan Merkezi sistem sınavları tam puan Yerle ş tirme Tam Puanı 500 DE Ğ ERLEND İ RME

11

12 Tek puan türü hesaplanacak. Her test kendi içinde e ş it a ğ ırlı ğ a sahip olacak. Ancak testler arasında katsayı farkı olacak. Tüm hesaplamalar virgülden sonra 4 basamak olarak hesaplanacak. Ders NuDers AdıA ğ ırlık Katsayıları 1Türkçe4 2Matematik4 3Fen ve Teknoloji4 4Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi2 5T.C. İ nkılâp Tarihi ve Atatürkçülük2 6Yabancı Dil2 DE Ğ ERLEND İ RME

13 Sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. E-okul veli bilgilendirme sisteminden sonuçlar görülebilecek. Sonuçlara itiraz 5 takvim günü içerisinde, YE Ğ İ TEK’ e yazılı olarak yapılacak. Her bir ders için 10 TL yatırılıp, banka dekontu ile beraber itiraz dilekçesi. DE Ğ ERLEND İ RME

14 TERC İ H OKULLAR YERLE Ş T İ RME PUANIYLA EN FAZLA 25 OKUL TERC İ H İ YAPILACAK 1-Anadolu Liseleri 2-Anadolu Mesleki ve Teknik Liseleri 3-Çok programlı liseleri 4-Fen Liseleri 5-Sosyal Bilimler Liseleri 6- İ mam Hatip Liseleri

15 Önceki sene 15 tercihle sınırlı olan tercih listesi bu sene 25’e çıkartıldı. Adaylar tek listede 25 tercihe kadar tercih yapabilecek. Özel okulları tercih eden adaylar ‘Özel Okula Kayıt Yaptırdım, Tercih Yaptırmayacağım’ butonunu tercih ederek o okullara kayıtlarını yaptıracak. Yerleşemedikleri takdirde Anadolu Liselerinde olan boş kontenjanlara ya da açık liselere başvuru imkanları olacak. Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 15 tercihle sınırlı olan TEOG tercih listesi bu sene yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 25 tercihe çıkarıldı. Adayların tek bir listede yaklaşık 25 tercih yapma hakkı bulunacak. Eğer özel okullarda kaydı olan öğrenciler varsa veya özel okulları yeni kayıt yaptıran öğrenciler varsa bu öğrencilerde ‘Özel Okula Kayıt Yaptırdım, Tercih Yaptırmayacağım’ butonuna tıklayarak kayıtlarını o okullardan yana kullanabilecekler. En olumsuz koşulda TEOG tercihlerinde herhangi bir yerleşme olmazsa Anadolu Liselerinde bulunan boş olan kontenjanlara yada açık liselere TEOG başvuru imkanlarınız doğabilecek. Bu durumda herkesin çok iyi ve çok mantıklı bir tercih yapması öneriliyor. Geçtiğimiz yıllara bakacak olursak, evi ile okulu arasında kilometrelerce mesafe olan öğrenciler, kendi istekleri dışında İmam Hatip Liselerine yerleştirilmiş ve bu durum söz konusu olduktan sonra sistem ağır bir şekilde eleştirilmişti. Sistem öyle karışıktı ki şuan bile pekte düzeldiği söylenmesi güç, tercihlerini özel okuldan yana kullanan öğrenciler olduğu halde devlet okuluna yerleştirilmiş görünen öğrenciler nedeniyle de boş kontenjan kalmamıştı. Bu yıl Milli eğitim Bakanlığı, tercih sistemini değiştirdi.

16 Yerle ş meye hak kazandıkları okullar belirlenmi ş olup kesin kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Yerle ş tirme i ş lemi bir defa yapılacak olup yedek yerle ş tirme yapılmayacaktır. YERLE Ş T İ RME/KAYIT

17 NAK İ L 9’uncu sınıfa kesin kaydı yapılmı ş olan ö ğ rencilerin, açık kontenjan bulunan ba ş ka bir okula yerle ş tirmeye yönelik nakil talebinde bulunmaları hâlinde yerle ş tirme sonrası okullarda olu ş an taban puana bakılmaksızın, ba ş vuranlar arasında puan üstünlü ğ ü esas alınarak sistem üzerinden otomatik olarak yerle ş tirme i ş lemleri gerçekle ş tirilecektir.

18


"’Hiç kimse senden daha iyi değildir; ama sen ortaya bir şey koymazsan, sen de hiç kimseden iyi olamazsın… ‘’ ( D.Laird )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları