Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FAYDALARI VE ZARARLARI  bilgisayar artık günümüz ko ş ullarında bir lüks de ğ il ihtiyaç durumuna gelmi ş tir. Alı ş veri ş, ders, çalı ş ma, e ğ lence.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FAYDALARI VE ZARARLARI  bilgisayar artık günümüz ko ş ullarında bir lüks de ğ il ihtiyaç durumuna gelmi ş tir. Alı ş veri ş, ders, çalı ş ma, e ğ lence."— Sunum transkripti:

1

2 FAYDALARI VE ZARARLARI

3  bilgisayar artık günümüz ko ş ullarında bir lüks de ğ il ihtiyaç durumuna gelmi ş tir. Alı ş veri ş, ders, çalı ş ma, e ğ lence ve daha akla gelebilecek birçok alanda bilgisayarın faydalarından söz etmek mümkündür.

4  Bilgisayar bilgiye ula ş maya kolayla ş tırır.  Bilgiye hızlı ula ş mayı sa ğ lar.  Bilginin kolay yayılmasını sa ğ lar.  Okur yazarlı ğ ı arttırır.  Dünyanın her yeri hakkında bilgi edinmemizi sa ğ lar.

5  Film, Müzik, Video, Oyun vb. içerikler sayesinde e ğ lenceyi aya ğ ımıza kadar getirir.  Büyük bir yer olan dünyayı küçük bir yer haline getirir. (ileti ş imi kolayla ş tırır)  Günlük hayatta çok uzun vakit alacak i ş lemleri kısa sürede yapabilmemizi sa ğ lar.

6  Çocukların bilgi toplarken çe ş itli becerilerini (okuma, yazma, seçme, sınıflandırma vb.) kullanmalarını sa ğ lar. Bilgisayar çocuklar için çok etkileyici ve ilgi çekici oldu ğ undan; tüm ilgilerini toplamalarını ve konsantre olmalarını sa ğ layabilir.

7  Bilgisayar ba ğ ımlılı ğ ının etkileri sonucunda: Uyku düzensizli ğ i, i ş yerindeki ba ş arı ve performansın dü ş mesi, randevulara gecikme, sosyal ili ş kilerin zayıflaması, kaygı, tek ba ş ına vakit geçirme e ğ iliminin artması, aile ili ş kilerinde bozulma vb. sorunlar tespit edilmi ş tir.

8  1. Ba ğ ımlılık yapar.  2. Kötü insanlarla da tanı ş maya olanak sa ğ lar.  3. kötü içeriklerde bulunur

9  Fiziksel olarak: Disk kayması, Boyun fıtı ğ ı, Bel fıtı ğ ı, Bilek, diz ve dirsek kireçlenmesi, Omuz ve boyun tutulması, ba ş, boyun ve sırt a ğ rıları, yorgunluk, sinirlilik ve göz yorgunlu ğ u görülmektedir

10

11  M BERK SEMERC İ  İ SMAL EMRE BOZYAKA  AHMET KAM İ L SER İ N  FAT İ H SEV İ ML İ


"FAYDALARI VE ZARARLARI  bilgisayar artık günümüz ko ş ullarında bir lüks de ğ il ihtiyaç durumuna gelmi ş tir. Alı ş veri ş, ders, çalı ş ma, e ğ lence." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları