Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-devlet uygulamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-devlet uygulamaları"— Sunum transkripti:

1 E-devlet uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik

2 E-devlet uygulamaları
BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE 1990'lı yılların özellikle ikinci yarısından itibaren tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgi toplumu olma yönünde çabaların arttığı gözlenmektedir. Ülkemizde bu dönemde, bilgi toplumuna geçiş amacıyla ön plana çıkan rapor ve araştırmaların yanı sıra bilgi toplumunun belli unsurlarının koordinasyonuna yönelik çalışmalar planlanmıştır.

3 E-devlet uygulamaları
Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Raporu 1993 yılında yayınlanan raporda Türkiye'de bilgi toplumuna yönelik bilgisayar kullanımı, yazılım pazarı, bilgi ekonomisinde insan kaynağı, iletişim ağları ve yasal altyapı alanında tespitler yapılmış önerilerde bulunulmuş, ancak Dünya Bankası ile kredi anlaşması tamamlanamamış ve rapor önerileri uygulanamamıştır.

4 E-devlet uygulamaları
Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana planı (TUENA)-1999 Türkiye'nin enformasyon politikalarının belirlenmesi amacıyla enformasyon teknolojileri altyapı ve kullanımı, bu alandaki düzenlemeler ve yönelimler gibi alanlarda dünyadaki genel eğilimler, Türkiye'deki mevcut durum, geleceğe dönük vizyon ve hedefler ile kurumsal yapılanma önerileri sunulmuştur.

5 E-devlet uygulamaları
Bir sonraki dönemde ise; ülkemizde elektronik ticaretin yaygınlaştırılması amacıyla yılları arasında çalışmalarını sürdüren, “Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur. Kurul bünyesinde oluşturulan hukuk, teknik ve finans çalışma grupları tarafından elektronik ticaretin geliştirilmesine yönelik raporlar hazırlanarak öneriler ortaya konmuştur.

6 E-devlet uygulamaları
Yine aynı dönemlerde, e-ticaretin yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların paralelinde, kamu bilgisayar ağları konusunda yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, koordinasyonu, izlenmesi ve finansmanı konusunda karşılaşılan darboğazların aşılması amacıyla “KamuNet/Kamu-Net Teknik Kurulu” oluşturulmuştur. Çalışmalar kapsamında 1998 yılında Kamu Bilgisayar Ağları Konferansı düzenlenmiş ve bir eylem planı önerisi getirilmiştir.

7 E-devlet uygulamaları
Rekabetçi, dinamik ve bilgiye dayalı ekonomiye sahip olunması ve bilgi toplumuna dönüşümün sağlanması ve eAvrupa + Eylem Planının ülkemize uyarlanması hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak e- Türkiye Girişimi başlatılmıştır. Girişim kapsamında aşağıda verilen çalışma Gruplarının katkılarıyla taslak eylem planı hazırlanmıştır.

8 E-devlet uygulamaları
Çalışma grupları ve koordinasyonundan sorumlu kuruluşlar; Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu: Milli Eğitim Bakanlığı Altyapı Çalışma Grubu: Ulaştırma Bakanlığı Hukuki Altyapı Çalışma Grubu: Adalet Bakanlığı Standartlar Çalışma Grubu: Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı Güvenlik Çalışma Grubu: Genelkurmay Başkanlığı e-Ticaret Çalışma Grubu: Dış Ticaret Müsteşarlığı

9 E-devlet uygulamaları
Yatırımlar ve Planlama Çalışma Grubu: Devlet Planlama Teşkilatı Arşiv ve Dijital Depolama Çalışma Grubu: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Uluslararası İzleme ve eAvrupa + Çalışma Grubu: AB Genel Sekreterliği Özel Projeler Çalışma Grubu: Türkiye Bilişim Vakfı Mevcut Durumun Tespiti Çalışma Grubu: KAMUNET Teknik Kurulu Ulusal Bazda Takip, Koordinasyon ve İzleme Grubu: Türkiye Bilişim Derneği Çevre-Sağlık Çalışma Grubu: Başbakanlık

10 E-devlet uygulamaları
Ancak siyasi ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle Eylem Planının uygulanması mümkün olmamış ve e- Türkiye Girişimi, e-Dönüşüm Türkiye Projesinin başlatılmasıyla son bulmuştur. Daha sonra “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” projesinin koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili olarak DPT Müsteşarlığı görevlendirilmiştir.

11 E-devlet uygulamaları
E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİ Geçmiş yıllarda, farklı isimler altında yürütülen çalışmalar, genellikle birbirinden bağımsız ve ülkenin öncelikli ihtiyaçlarının yerine, kurumsal öncelik ve ihtiyaçlara dayalı olarak ön plana çıkmış ve çoğunlukla ekonomik ve sosyal istikrarsızlık ortamında uygulanması mümkün olmamıştır. Bilgi toplumu olma yolundaki çalışmaların daha somut hedefleri olan ve katılımcı bir yaklaşımla ele alınarak yürütülmesi ihtiyacı, yeni bir kurumsal yapının oluşturulması gereğini ortaya çıkarmıştır.

12 E-devlet uygulamaları
Bu amaçla, “e-Dönüşüm Türkiye Projesi”ne yer verilmiş ve tüm sorumluluğu “Devlet Planlama Müsteşarlığı”na verilmiştir. e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 2003 yılı Mart ayında DPT bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi (BTD) oluşturulmuştur.

13 E-devlet uygulamaları
e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin Amaçları ve Gerçekleştirilen Çalışmalar e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin başlıca hedefi; vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı oluşturacak koşulların hazırlanması şeklinde özetlenebilir.

14 E-devlet uygulamaları
Bu proje ile; Bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları ve mevzuatının, öncelikle Avrupa Birliği çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi ve öngörülen eylem planının Ülkemize uyarlanması, Vatandaşın, bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla, kamusal alandaki karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi, Kamu idaresinin, şeffaf ve hesap verebilir hale getirilmesi,

15 E-devlet uygulamaları
Kamu hizmetlerinin sunumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılarak iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesi, Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, Bilgi ve iletişim teknolojisi alanında kaynak israfını azaltmak amacıyla, kamunun tekrar arz eden veya örtüşen projelerinin bütünleştirilmesi ve yatırımcı kamu kuruluşları arasında gerekli koordinasyonun sağlanması, Sektördeki özel sektör faaliyetlerine yukarıdaki ilkeler ışığında yol gösterilmesi amaçlanmaktadır.

16 E-devlet uygulamaları
e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin yürütülmesinde, günümüze kadar yapılan çalışmalardan, bilgi birikiminden ve oluşumlardan yararlanma yaklaşımı benimsenmiş, proje kapsamında oluşturulan çalışma grupları 8'e düşürülmüştür. Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu: Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu: Ulaştırma Bakanlığı Hukuki Altyapı Çalışma Grubu: Adalet Bakanlığı e-Devlet Çalışma Grubu: Devlet Planlama Teşkilatı e-Ticaret Çalışma Grubu: Dış Ticaret Müsteşarlığı Standartlar Çalışma Grubu: Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı e-Sağlık Çalışma Grubu: Sağlık Bakanlığı İzleme Çalışma Grubu: Türkiye Bilişim Derneği

17 E-devlet uygulamaları
Çalışma gruplarıyla yapılan çalışmalar sonucunda; e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı uygulamaya konmuştur. Kısa Dönem Eylem Planının uygulamasının tamamlanmasından sonra, bir yıl süreli 2005 Eylem Planı hazırlanmış ve uygulanmıştır Eylem Planının uygulanması sonrasında yıllarında Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak döneminde uygulanmaya başlamıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde oluşturulan, e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu; toplumun tüm kesimlerinin bilgi toplumuna geçiş sürecine etkin katılım ve desteğini sağlamak, birikimlerinden istifade etmek ve gerekli dayanışma ve işbirliği ortamını tesis etmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

18 E-devlet uygulamaları
TÜRKİYE e-DÖNÜŞÜMÜN NERESİNDE? Uluslararası Karşılaştırmalar Dünya Ekonomi Forumu tarafından 2001 yılından bu yana hazırlanan "Küresel Bilgi Teknolojisi" raporlarında, ülkelerin bilgi toplumuna geçişteki hazırlıkları ve bu konudaki çeşitli göstergeleri dikkate alarak bir sıralama yapılmaktadır. Ülkelerin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu (Networked Readiness) SIRA ÜLKE PUAN 1 Danimarka 5.78 5.85 2 İsveç 5.72 5.84 3 İsviçre 5.53 ABD 5.68 4 5.49 Singapur 5.67 5 5.58 6 Finlandiya 5.47 7 Hollanda 5.44 İzlanda 5.50 8 Norveç 9 Güney Kore 5.43 5.48 10 5.38 Kanada 5.41 ... 55 TÜRKİYE 3,96 61 3,91 Toplam 127 ülke Toplam 134 ülke

19 E-devlet uygulamaları
TÜRKİYE e-DÖNÜŞÜMÜN NERESİNDE? Uluslararası Karşılaştırmalar Dünya Ekonomi Forumu tarafından 2001 yılından bu yana hazırlanan "Küresel Bilgi Teknolojisi" raporlarında, ülkelerin bilgi toplumuna geçişteki hazırlıkları ve bu konudaki çeşitli göstergeleri dikkate alarak bir sıralama yapılmaktadır. Ülkelerin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu (Networked Readiness)

20 E-devlet uygulamaları
Bu sıralamanın yapılmasında, teknik altyapı göstergeleri kadar, ülkelerin hizmetlerin sunumu ve geliştirilmesindeki durumu, teknoloji üretme yetenekleri, insan sermayesi, hukuki düzenlemeleri gibi pek çok kriter değerlendirilmektedir. Türkiye'nin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu (Networked Readiness) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Değerlendirilen Ülke Sayısı 80 102 104 115 122 127 134 e-Hazırlık Sırası - Türkiye 50 56 52 48 55 61

21 E-devlet uygulamaları
Bilgi ve İletişim Teknolojilerine İlişkin Temel Göstergeler Sabit telefon sayısı doyuma ulaşmış olmasına karşın mobil telefon abone sayısında artış sürmektedir. Geniş bant abone sayısında oldukça hızlı bir büyüme yaşanmaktadır. Ancak, ulaşılan abone yoğunluk oranı henüz AB ve OECD ortalamalarının oldukça altında kalmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında önemli ve temel göstergeler olarak kabul edilen sabit telefon, mobil telefon, Internet kullanıcı yoğunluğu ve geniş bant abone yoğunluğuna ait Türkiye ve Avrupa Birliği üye ülkelerine ait değerler aşağıda verilmektedir.

22 E-devlet uygulamaları
Sabit Telefon Abone Yoğunluğu: Ülkemizde, Avrupa genelinde de yaşanan sabit telefon aboneleri sayısında doygunluk seviyesine ulaşılması ve mobil haberleşmenin daha yaygın olarak kullanılması eğilimi etkili olmakta ve büyük bölümünde Türk Telekom'un hakim işletici olarak hizmet sunduğu ses iletimi piyasasında abone sayısı durağanlık göstermektedir yılında Türkiye'de yüzde 24,5 olarak gerçekleşen sabit telefon abone yoğunluğu 2009 yılında düşmeye devam ederek yüzde 23,1 seviyesine gerilemiştir yılı sonunda sabit telefon abone yoğunluğu AB üyesi ülkelerde yüzde 47'dir.

23 E-devlet uygulamaları
Mobil Telefon Abone Yoğunluğu: 1994 yılından bu yana faaliyette olan GSM şebekesi 2000'li yılların başından itibaren hızlı bir büyüme göstermiştir yılı sonu itibarıyla 62,8 milyon abone sayısına ulaşılmış ve abone yoğunluğu yüzde 88 seviyesinde gerçekleşmiştir. Avrupa Birliğinde bu oran yılında yüzde 119 seviyesindedir.

24 E-devlet uygulamaları
İnternet Kullanıcı Yoğunluğu: Geniş bant altyapısındaki gelişmeler ile eğitim, e-Devlet ve e-Ticaret gibi alanlarda yaygınlaşan uygulamalar, internet kullanımına olan talebi artırmaktadır. İşyeri, internet cafe ve okul gibi internetin yaygın kullanıldığı mekanların yanı sıra düşen kişisel bilgisayar fiyatları ve düzenlenen ADSL kampanyaları ile özellikle evlerde internet kullanımımın yaygınlaştığı ve AB gösterge ortalamaları ile farkın giderek daraldığı görülmektedir.

25 E-devlet uygulamaları
Genişbant Abone Yoğunluğu: 2004 yılından bu yana hızla gelişen ADSL altyapısının yanı sıra internete erişim talebindeki artış genişbant kullanıcı sayısını hızla artırmıştır yılı sonu itibarıyla yaklaşık 6,8 milyona erişen genişbant abone sayısı ile yüzde 9 genişbant abone yoğunluğuna ulaşılmıştır. Genişbant abone yoğunluğu AB-27 üyesi ülkelerde 2009 yılında yüzde 23,9 düzeyine ulaşmıştır. Ülkemizde yerel ağın paylaşıma açılması ile alternatif işletmecilerin de faaliyet göstereceği genişbant pazarının önümüzdeki dönemde de hızlı büyümesini devam ettirmesi beklenmektedir.

26 E-devlet uygulamaları
Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları döneminde kamunun BİT yatırımlarına tahsis etmiş olduğu ödenekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları ( ) Yıl Proje Sayısı 2010 Yılı Fiyatlarıyla Ödenek (Milyon TL) Değişim (%) 2002 203 478 - 2003 204 536 +12 2004 211 588 +10 2005 200 815 +39 2006 901 +11 2007 237 928 +3 2008 271 836 -10 2009 244 890 +6 2010 177 1 084 +22 

27 E-devlet uygulamaları
Girişimlerin % 90,9’u İnternet erişimine sahip 2010 yılı Ocak ayında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %90,9’u İnternet erişimine sahip olup, bu oran 2009 yılının aynı döneminde %88,8’dir. İnternet erişim oranı 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %98,4 iken, çalışanı olan girişimlerde %96,9, çalışanı olan girişimlerde ise %89,7’dir. Girişimlerde bilgisayar kullanımı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 90,7’den %92,3’e yükselmiş, web sayfası sahiplik oranı ise İnternet erişimi olan girişimlerde %58,7’den %57,8’e düşmüştür.

28 E-devlet uygulamaları
On girişimden dokuzu İnternete erişimde genişbant bağlantı kullanmakta 2010 yılı Ocak ayında girişimlerin %90,9’u İnternete erişimde genişbant bağlantı kullanmıştır. DSL bağlantı (ADSL, VDSL vb.) %87,3 ile girişimler tarafından İnternete erişimde en çok kullanılan geniş bant bağlantı tipidir. Telefon hattı ile çevirmeli bağlantı veya ISDN gibi darbant bağlantı tipleri ise girişimlerin %18,0’ı tarafından kullanılmıştır.

29 E-devlet uygulamaları
İnternet %78,1 ile bankacılık ve finansal hizmetler için kullanıldı 2010 yılı Ocak ayında, İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1’i İnterneti “bankacılık ve finansal hizmetler” için, %28,3’ü ise “eğitim ve öğretim” için kullanmıştır.

30 E-devlet uygulamaları
Girişimlerin %66,1’i kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde İnternet kullandı 2009 yılında girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnterneti kullanma oranı %66,1’dir. İnternet erişimine sahip girişimlerde ise bu oran %72,8’dir. İnternet erişimine sahip girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnterneti en çok %91,0 ile form almak/indirmek ve %89,6 ile bilgi almak için kullanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnterneti kullanmayan girişimlerin belirttiği en önemli neden ise %66,6 ile yüzyüze görüşmeyi tercih etmeleridir.

31 E-devlet uygulamaları
İnternet erişimine sahip girişimlerin %57,8’i web sayfasına sahiptir 2010 yılı Ocak ayında İnternet erişimine sahip girişimlerin %57,8’i web sayfasına sahiptir. Web sayfasına sahip olan girişimlerin, bu sayfalar üzerinden sundukları hizmetler sırasıyla %78,4 ile “ürün katalogları ve fiyat listesi”, %33,5 ile “web sitesinin güvenliği ile ilgili olarak güvenlik politikası beyanı, gizlilik mührü veya sertifikası” ve %28,1 ile “açık iş pozisyonları için ilanlar ve çevrimiçi (online) iş başvurusu”dur. Araştırma sonuçlarına göre ayrıca 2009 yılında girişimlerin %15,0’ı bilgisayar ağları üzerinden ürün/hizmet siparişi vermiş, %8,4’ü ise ürün/hizmet siparişi almıştır. 2010 yılı Ocak ayında girişimlerin %10,1’inin elektronik imza kullandığı, %21,9’unun Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) güvenliği politikasına sahip olduğu belirlenmiştir.

32 E-devlet uygulamaları
İnternet erişimine sahip girişimlerin %57,8’i web sayfasına sahiptir 2010 yılı Ocak ayında İnternet erişimine sahip girişimlerin %57,8’i web sayfasına sahiptir. Web sayfasına sahip olan girişimlerin, bu sayfalar üzerinden sundukları hizmetler sırasıyla %78,4 ile “ürün katalogları ve fiyat listesi”, %33,5 ile “web sitesinin güvenliği ile ilgili olarak güvenlik politikası beyanı, gizlilik mührü veya sertifikası” ve %28,1 ile “açık iş pozisyonları için ilanlar ve çevrimiçi (online) iş başvurusu”dur. Araştırma sonuçlarına göre ayrıca 2009 yılında girişimlerin %15,0’ı bilgisayar ağları üzerinden ürün/hizmet siparişi vermiş, %8,4’ü ise ürün/hizmet siparişi almıştır yılı Ocak ayında girişimlerin %10,1’inin elektronik imza kullandığı, %21,9’unun Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) güvenliği politikasına sahip olduğu belirlenmiştir.

33 E-devlet uygulamaları
Bilgisayar ve İnternet kullanımı artıyor Araştırma sonuçlarına göre yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve İnternet kullanım oranları sırasıyla erkeklerde %53,4 ve %51,8, kadınlarda %33,2 ve %31,7’dir. Bu oranlar önceki yılın aynı dönemi için sırasıyla erkeklerde %50,5 ve %48,6, kadınlarda %30,0 ve %28,0’dir.

34 E-devlet uygulamaları
İnternet kullanan beş bireyden üçü her gün İnternet kullanıyor Son üç ay içerisinde (Ocak-Mart 2010) bireylerin %39,1’i bilgisayar, %37,6’sı İnternet kullanmıştır. Bilgisayar kullanan bireylerin %60,8’i bilgisayarı, İnternet kullanan bireylerin %59,3’ü ise İnterneti hemen hemen her gün kullanmıştır.

35 E-devlet uygulamaları
Bilgisayar ve İnternet kullanımında ev ilk sırada Bilgisayar kullanılan yerler; %70 ile ev, %31,3 ile işyeri, %17,5 ile İnternet kafe, İnternet kullanılan yerler ise; %62,8 ile ev, %31,6 ile işyeri, %20 ile İnternet kafe olarak sıralanmaktadır. Bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu yaş grubudur. Bu oranlar tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir. Eğitim durumuna göre en yüksek bilgisayar ve İnternet kullanım oranı yüksekokul, fakülte ve üstü mezunlarındadır.

36 E-devlet uygulamaları
İşverenler bilgisayar ve İnternet kullanımında önde İşgücü durumu dikkate alındığında, işverenlerde bilgisayar ve İnternet kullanım oranları sırasıyla %69,2 ve %67,8 iken, ücretli ve maaşlı çalışanlarda %62,6 ve %60,5’dir. Aynı oranlar işsizlerde sırasıyla %50 ve %48,2’dir.

37 E-devlet uygulamaları
İnternet en çok e-posta için kullanılıyor Son üç ay içerisinde İnternet kullanan bireylerin %72,8’i e-posta göndermek-almak, %64,2’i sohbet odalarına, haber gruplarına veya çevrimiçi tartışma forumlarına mesaj göndermek, anlık ileti göndermek, %58,8’i haber, gazete ya da dergi okumak, haber indirmek, %55,7’si mal ve hizmetler hakkında bilgi aramak, %51,2’si oyun, müzik, film, görüntü indirmek ya da oynatmak için İnterneti kullanmıştır.

38 E-devlet uygulamaları
Giyim ve spor malzemelerini İnternet üzerinden alıyoruz İnternet kullanan bireylerin kişisel kullanım amacıyla İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %15’dir. Sipariş verme ya da satın alışın en son yapıldığı zamana göre % 9,0’ı son üç ay içerisinde, %3,6’sı üç ay ile bir yıl arasında, %2,5’i ise bir yıldan uzun süre önce gerçekleştirilmiştir. İnternet kullanan bireylerin %85,0’ı ise İnternet üzerinden hiç mal veya hizmet siparişi vermemiş ya da satın almamıştır. Son 12 ayda (Nisan 2009-Mart 2010) İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireyler %24,3 oranı ile en fazla giyim ve spor malzemeleri almışlardır. Bunu %23,8 ile elektronik araçlar, %19,3 ile ev eşyası, %15,2 ile seyahat bileti alma, araç kiralama, %13,3 ile gıda maddeleri ile günlük gereksinimler izlemektedir. Bir önceki yıl aynı dönemde elektronik araçlar %32,2 ile (cep telefonu, kamera, TV, DVD oynatıcı v.b) ilk sırayı almıştı.

39 E-devlet uygulamaları
Internet kullanan iki kişiden birisi bilişim güvenliği sorunu ile karşılaştı Son on iki ay içinde kişisel amaçla İnternet kullanan bireylerin %46,8’i güvenlik sorunu ile karşılaşmıştır. Bireylerin karşılaştığı en önemli sorunlar; %36,4 ile bilgi veya zaman kaybına neden olan virüs ya da diğer bilgisayar sorunları ve %32 ile istenmeyen e-postaların (Spam) gelmesidir. İnternet kullanan bireylerin %58,1’i kişisel amaçla kullandığı bilgisayarını ya da verisini korumak için bir güvenlik yazılımı ya da aracı kullanmıştır.

40 E-devlet uygulamaları
Basında e-Dönüşüm ve e-Devlet Oldukça güncel olan bu konu basında da yer bulmakta ve gerek olumlu gerekse olumsuz yönleriyle gündeme gelmektedir.

41 E-devlet uygulamaları
Bunlardan ilki PTT aracılığı ile alınabilen, sertifikasyon. PTT, son dönemde mektup taşıma işinin azalmasıyla başka başka birçok işle uğraşmaya başladı. Ancak çok fazla iş kolunun onları sıkıntıya soktuğunu da çok net görüyoruz. İkinci yöntem ise hiç PTT’ye uğramaya gerek kalmaksızın, imza sağlayıcılardan alınacak e-imza. Üçüncü adım ise her an elimizin altındaki, cep telefonu. İki operatör bu konuda çalışmaya başlamış. Turkcell ve Avea. Turkcell’in evlere ücretsiz gelen sistemi bu konudaki en zahmetsiz olanı...

42 E-devlet uygulamaları
Yıllardır bankacılık işlemlerini bile cep telefonundan halleden biri olarak, bu işimi de aynı mecradan halletmeyi tercih ediyorum. Ayrıca işin maliyetlerine bakınca da zaten en ucuz yöntem bu gibi görünüyor. Yazılarımı takip eden herkes çok net bir şekilde hatırlayacaktır ki; internet’in “sanal bir dünya” olmadığını, normal hayattaki kimliklerin yansımasının siber ortamda (internet) geçerli olduğunu her imkanda belirtmişimdir. İşte artık internet bize bunu doğrulamayı zorunlu kılmaya başladı. Dikkat ederseniz, internette yaşanan büyük suçların çoğunun sebebi, gerçek kimlikleri ile olmayan kişilerdir.


"E-devlet uygulamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları