Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

19.FASIL : Sosyal Polİtİka ve İstİhdam “AçIlIş Krİterlerİnde Gelİnen Son Aşama” ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "19.FASIL : Sosyal Polİtİka ve İstİhdam “AçIlIş Krİterlerİnde Gelİnen Son Aşama” ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON."— Sunum transkripti:

1 19.FASIL : Sosyal Polİtİka ve İstİhdam “AçIlIş Krİterlerİnde Gelİnen Son Aşama”
ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 19.FASIL : "Sosyal Polİtİka ve İstİhdam”
Bu müzakere başlığı: İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kadın ve Erkek Arasında Eşit Muamele, Ayrımcılıkla Mücadele, Sosyal Diyalog, İstihdam Sosyal Koruma konularından oluşmaktadır. 19. Fasıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) sorumluluğu altında yürütülmektedir. Bu Faslın tarama süreci; 8–10 Şubat 2007 tarihlerinde yapılan tanıtıcı tarama toplantısı ile başlamış, 20–22 Mart 2007 tarihlerinde yapılan ayrıntılı tarama toplantısı ve sonrasında Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Tarama Sonu Raporu” ile tamamlanmıştır. Açıklanan rapora göre Türkiye’nin yapılacak müzakerelere yeterince hazır olmadığı ve söz konusu müzakerelerin iki kriterin yerine getirilmesi halinde açılabileceği belirtilmiştir. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 19.FASIL : "Sosyal Polİtİka ve İstİhdam”
AB Konseyi'nde Onaylanan Açılış Kriterleri Sendikal Haklarda Düzenleme: Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde, etkili bir sosyal diyalog için koşulların oluşturulması. (Bu bağlamda, sendikal hakların AB Standartları ve ilgili ILO Sözleşmeleri ile uyumu istenmektedir. Bu kapsamda ise 2821, 2822 ve 4688 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması söz konusudur.) Eylem Planı: Türkiye’deki kayıtdışı çalışmayla ilgili bir analiz yapılması ve müktesebatın tüm iş gücünü kapsayacak şekilde uygulanması için genel bir eylem planı çerçevesinde bu problemi çözmek için bir plan tasarlanması. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4 19.FASIL : "Sosyal Polİtİka ve İstİhdam”
1. KRİTER: Sendikal Haklarla İlgili Olarak 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile ilgili olarak 24 Haziran 2009’da gerçekleştirilen Üçlü Danışma Kurulu’da bir Çalışma Grubu oluşturulması kararlaştırılmıştır. Çalışma Grubunun 29 Temmuz’da Üçlü Danışma Kuruluna sunacağı rapor doğrultusunda kanun tekliflerinin meclis açıldığında kanunlaşmaları beklenmektedir. Kanun teklifleri halen TBMM Genel Kurulunda beklemektedir. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda değişiklik getiren tasarı 18 Mart 2009’da Başbakanlığa gönderilmiş, Başbakanlık kanun tasarısını üzerinde çalışılması için tekrar Bakanlığımıza göndermiştir. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5 19.FASIL : "Sosyal Polİtİka ve İstİhdam”
2821 sayılı Sendikalar Kanunu Sendika kuruculuğu için Türk vatandaşı olma koşulu kaldırılmıştır. İş kolları sayısı 28’den 19’a indirilmiştir. Sendikaya üyelikte ve istifada noter şartı kaldırılmıştır. Sendika üyelik yaşı 16’dan 15’e indirilmiştir. Uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilmelerine, yurtdışında temsilcilik açabilmelerine imkan sağlanmıştır. 2822 sayılı TİS, Grev ve Lokavt Kanunu Yetkili sendikanın belirlenmesinde %10 barajı tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Uyuşmazlıkta Resmi Arabulucuya başvurma ihtiyari hale getirilmiştir. Grev yasağına girmeyen işyerlerinde Toplu İş Uyuşmazlıklarında tarafların mutabakatı ile Yüksek Hakem Kuruluna müracaat edilebileceği öngörülmüştür. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6 19.FASIL : "Sosyal Polİtİka ve İstİhdam”
2. KRİTER: Eylem Planı ile İlgili Olarak 19.Faslın açılmasına yönelik ikinci kriter olan Eylem Planı çalışmaları Bakanlığımız sorumluluğu altında yürütülmektedir. Birçok farklı alanı kapsamaktadır. Çalışmalarda birçok kurumun işbirliği ve katkısına ihtiyaç duyulmuştur. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7 19.FASIL : "Sosyal Polİtİka ve İstİhdam”
2. KRİTER: Eylem Planı ile İlgili Olarak HEDEF: 19. Faslın katılım müzakerelerinin açılması için ikinci açılış kriterini karşılamak için ihtiyaç duyulan önlemleri sunmak. KAPSAM: a)Türkiye’deki kayıtdışı istihdama yönelik bir ekonomik ve sosyal analiz, b)Tasarlanan önlemler hakkında bir zaman çizelgesi, c) Tahsis edilen kaynakların tespiti, d) İlgili kurumların ve sosyal tarafların tespiti. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

8 19.FASIL : "Sosyal Polİtİka ve İstİhdam”
Eylem Planının Bölümleri Arka planı oluşturan ilk üç bölümde Eylem Planı’nın hedefi ve kapsamı, hazırlanma sürecindeki kurumsal işbirliği, planın izlenmesi ve kayıtdışı çalışma da dâhil olmak üzere sosyal politika ve istihdam alanındaki temel sorunlar yer almaktadır. Temel sorunlar olarak: İlgili Topluluk müktesebatı karşısında Türk mevzuatının kapsama ilişkin eksiklikleri, Kadının ekonomik ve sosyal hayattaki yeri, Kayıtdışı çalışma konusu, kavramsal olarak, boyutları itibarıyla, ekonomik, sosyal ve kurumsal boyutlarıyla detaylı olarak incelenmiştir. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

9 19.FASIL : "Sosyal Polİtİka ve İstİhdam”
Eylem Planının Bölümleri Dördüncü bölümde İş Hukuku İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Diyalog, İstihdam Politikası (JAP), Avrupa Sosyal Fonu (ESF) / Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), Sosyal İçerme (JIM), Sosyal Koruma, Ayrımcılıkla Mücadele Eşit Fırsatlar Alanlarındaki Mevcut Durum Ayrıca; daha ileri düzeyde uyumun sağlanması için öngörülen eylemler ve Eylem Planı’nın ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini amaçlayan eylemlerin uygulanması konularında ana sorumlu kamu kurumlar ve sosyal taraflar belirlenmektedir. Beşinci bölümde Müktesebata uyum sağlanması amacıyla Plan için hazırlanan EKLER yer almaktadır. EKLERDE ; finansal ihtiyaçlar, belirlenen eylemler, eylem takvimi, sorumlu ve ilgili kuruluşlar ve sosyal taraflar, eylemleri yürütmek için gerekli insan kaynaklarını ve idari yapılanma, yürütülen projeler ve faaliyetler, AB Müktesebatı ile uyum konusunda ulusal mevzuatın güncel durumunu gösteren tablolar yer almaktadır. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

10 19.FASIL : "Sosyal Polİtİka ve İstİhdam”
EYLEM PLANI İLK TASLAK 16 OCAK 2009’DA GÖNDERİLMİŞTİR: Şubat 2009’da yapılan Alt Komite Toplantısında Komisyon yetkilileri ve ilgili taraflarla Taslak Eylem Planı hakkında görüşülmüştür. REVİZE EYLEM PLANI 22 NİSAN 2009’DA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. AB KOMİSYONU’NUN EYLEM PLANINA İLİŞKİN YORUMLARI BEKLENMEKTEDİR. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

11 19.FASIL : "Sosyal Polİtİka ve İstİhdam”
TEŞEKKÜRLER ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI


"19.FASIL : Sosyal Polİtİka ve İstİhdam “AçIlIş Krİterlerİnde Gelİnen Son Aşama” ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları