Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 5.SINIFLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 5.SINIFLAR"— Sunum transkripti:

1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 5.SINIFLAR
ŞERİF REMZİ ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 5.SINIFLAR SINAVA HAZIRLIK SORULARI HAZIRLAYAN ABDURRAHMAN UÇAR

2 Aşağıdakilerden hangisi evrende bir düzenin olduğunu gösteren bir örnek değildir?
a)Sonbaharda yaprakların dökülmesi b)Gece ve gündüzün olması c)Teknolojinin gelişmesi d)Gezegenlerin güneş etrafında dönmesi

3 Allah her zaman bizimledir diyen birisi aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?
a)Her zaman Allah’a dua eder b)Allah’ın isteklerini yerine getirir c)Her işine Allah’ın adıyla başlar d)Yalnız kaldığı zaman kötülük yapar

4 Deki: O Allah, birdir, her şey O’na muhtaçtır” Ayetinde aşağıdakilerden hangisi özellikle anlatılmak istenmiştir? a) Allah’ın her şeyi bilir b) Allah’ın her şeye gücü yeter c) Her şeyi Allah yaratmıştır d) Allah’ın hiç kimseye hiçbir şeye gereksinimi olmadığı

5 “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (tanrılar)olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” ayetiyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? a) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur. b) Allah’ın her şeye gücü yeter. c) Allah’ın her şeyi bilir. d) Allah bizimle beraberdir.

6 Allah’ın sadece kendine ait olan özelliği
aşağıdakilerden hangidir? a)Görme b)İşitme c)Bilme d)Yaratma

7 6--“Allah’ın bir olduğuna eşi, benzeri ve dengi olmadığına inanmaya
6--“Allah’ın bir olduğuna eşi, benzeri ve dengi olmadığına inanmaya denir. Bu inanış İhlas suresinde de vurgulanmaktadır.” Yukarıdaki noktalı boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? a)Tevhid b)Tebliğ c)Tesbih d)Tevbe

8 8-“. Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim; işitir ve görürüm
8-“ ... Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim; işitir ve görürüm.” (Taha-46) ayetinde özellikle ne anlatılmak istenmektedir ? a)Zorluklar karşısında korkmalıyız b)Allah her zaman bizi işitir. c) Allah her zaman bizim yardımcımızdır. d)Allah her şeyi görmektedir.

9 “Dünya üzerinde yaşayan Allah’ın farklı yapıda
yarattığı bir çok canlı vardır. Bu canlılar arasında insanın ayrı bir yeri vardır. İnsan bazı özellikleriyle diğer canlılardan üstün kılınmıştır. ” İnsanı diğer canlılardan farklı ve üstün kılan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a)İnsanın kusursuz beden yapısı b)İnsan akıllı ve inanan bir varlıktır c)İnsan konuşması d)İnsan gülüp, ağlayabilir.

10 “Ağaçlara, kuşlara, aya, güneşe bakınca bir düzen
olduğunu görüyorum. Bu düzeni yaratan ve bu düzenin devam etmesini sağlayan bir yaratıcının olduğunu düşünüyorum.” Yukarıdaki görüşleri savunan birisi aşağıdakilerden hangisini söylerse bu görüşüyle çelişmiş olur? a)Evrendeki düzeni Allah koymuştur b)Evreni bu düzenle yaratan Allah’ın her şeye güce yeter c)Evrendeki düzen rast gele kendiliğinden oluşmuşta olabilir d)Evrendeki düzenini koyan yaratıcının gücü her şeye yeter

11 I-Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir
II-De ki: O Allah, birdir III-O doğmamıştır ve doğurulmamıştır IV-Allah, Samed’dir. (Her şey ona muhtaçdır, O hiçbir şeye muhtaç değildir) İhlas suresinin anlamının doğru sıralanışı aşağıdaki şıklardan hangisindedir? a)III-I-II-IV b)IV-II-I-III c)II-IV-III-I d)II-I-III-IV

12 Kul hüvallahü ehad Allahussamed Lem yelid ve ..............Ve lem yekün lehû ............ ehad”
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a)Lem yûled-Kul b)Samed-Kufuven c)Kevser-Ebter d)Lem Yûled-Kufuven

13 Peygamberimiz yüksek sesle dua eden bir grup insanı görünce ,”Sizler sağır ve uzaktaki birine değil,her şeyi duyan ve gören Allah’a dua ediyorsunuz.” demiştir. Peygamberimiz (s.a.v)’nin bu hadisine göre nasıl Allah’a dua etmeniz gerekir? a)Çevremizdekilerin duyacağı şekilde b)Yüksek sesle yapmalıyız c)Gizli ve samimi bir şekilde d)Oturarak yapmalıyız

14 Yukarıda ki fıkrada ne anlatılmak istenmektedir?
Nasrettin Hoca bir gün köyden şehre giderken yorulmuş tarlanın kenarındaki ceviz ağacının altındadinleneyim demiş. Şöyle bir etrafına bakınıp ağacın altına uzanmış ve derin düşüncelere dalmış. - Ey Allah'ım gücüne sual olmaz amma, incecikkabak sapında kocaman kabak var, koskocamanağaçta küçücük ceviz var, bu nasıl iş?,deyip uykuya dalmış ki tam bu sırada ağaçtan birceviz, hocanın kafasına düşüvermiş.Hoca acı ve şaşkınlıkla uyanmış, sağına soluna baktıktan sonra cevizin ağaçtan düştüğünü anlamış. Bunun üzerine şöyle demiş: - Ya Rabbi sen en iyisini bilirsin. Şimdi bu ağaçtan başıma düşen ceviz değilde kabak olsaydı benim hâlim ne olurdu? Yukarıda ki fıkrada ne anlatılmak istenmektedir? a)Hocanın tembel olduğu b)Evrenin bir yaratıcısı ve düzeninin olduğu c)Evrende hayret edilecek olaylar olduğu d)Evrenin mükemmel olduğu

15 Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Allah’ın yaratılmışlara benzemediği vurgulanmaktadır?
a)De ki: O, Allah’tır, bir tektir.” İhlâs-1 b)Onun benzeri hiçbir şey yoktur Şûrâ-11 c)O, her şeyi hakkıyla bilendir.”Hadîd-3 d) Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.” Bakara-110

16 Allah’ın Kuran’da geçen güzel isimleri vardır
Allah’ın Kuran’da geçen güzel isimleri vardır. Allah’ın güzel isimlerine ne ad verilir? a)Esma-ül Hüsna b)Siyer c)Münacat d)Zati Sıfatlar

17 Bu aşağıdakilerden hangisidir? a)Kelime-i Şehadet b)Oruç Tutmak
Şartlar İmanın İslamın Namaz Kılmak Oruç Tutmak Kitaplara inanmak Kelime-i Şehadet Hacca Gitmek Din Kültürü dersinde öğretmen öğrencilerinden ev ödevi olarak yukarıdaki etkinliği yapmalarını istemiştir. Zeynep etkinliği yaparken bir tanesini yanlış işaretlemiştir. Bu aşağıdakilerden hangisidir? a)Kelime-i Şehadet b)Oruç Tutmak c)Kitaplara İman d)Hacca gitmek

18 Aşağıdakilerden hangisi sahabe kavramının doğru tanımıdır?
Aşağıdakilerden hangisi sahabe kavramının doğru tanımıdır? a)Peygamberimizi gören kişilere denilir b)Peygamberimizle savaşanlara denir c)Peygamberimizin akrabalarına denilir d)Peygamberimizi görüp ona iman etmiş kişilere denilir ŞERİF REMZİ İ.O.

19 Peygamberimize (as) İslâm’dan önce güvenilirliğinden dolayı Mekkelilerin verdikleri isim aşağıdakilerden hangisidir? Muhammed Mustafa b) Muhammedü’l- Emin c) Muhammed Resûlullah d) Ebu Kasım Muhammed

20 “ Her resmin bir ressamı, her binanın bir ustası vardır
“ Her resmin bir ressamı, her binanın bir ustası vardır. Bu içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir _______________vardır. “ Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? Yaratanı b) İklimi c) Güzelliği d) Havası

21 “ Siz hiç lâle soğanından gül açtığını duydunuz mu
“ Siz hiç lâle soğanından gül açtığını duydunuz mu? Portakal ağacında zeytin oluştuğunu gördünüz mü? Yazın kar yağdığını düşünebilir misiniz? Sular hep aşağı doğru akıyor. Bunun aksini söyleseler inanabilir misiniz? Kuşkusuz böyle şeyler düşünmeyiz Bunlardan_________________anlaşılmaktadır. “ Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? Evrende her şeyin bir düzen içinde akıp gittiği b)Dünya’nın su kaynaklarının yok olduğu c) Evrende çok çeşitli bitkilerin var olduğu d) Doğal güzelliklerin insanı büyülediğini

22 Aşağıdakilerden hangisi insanı hayvandan ayıran en önemli özelliktir?
Konuşabilmek b) Koşabilmek c) yürüyebilmek d) Akıl

23 Nasreddin Hocamızın fıkrasında Cevizin ağaçta, Kabağın yerde olması Allahın hangi özelliğini gösterir? a) Allahın her şeyi yarattığını b) Allahın her şeyi bilerek yaptığını c) Kabağın yerde daha vitaminli olduğunu d) Düşünülmeden yaratıldığını

24 Allah’ın varlığı ve birliği, eşi, benzeri ve ortağı olmadığından bahseden sure hangisidir?
A)Bakara suresi B) Yasin suresi C) İhlâs suresi D) Fatiha suresi

25 Cenab-ı Allah’ın bütün varlıkları yoktan yarattığını ifade eden sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
İrade b) Kudret c) Tekvin d) Kelam

26 Cenab-ı Allahın sonradan yarattıklarına hiçbir şekilde benzemediğini belirten zati sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? a)Kıdem b) Kıyam bi Nefsihi c) Vahdaniyyet d) Muhalefetün lil Havadis

27 Aşağıdakilerden hangisi Cenab-ı Allah’ın subuti sıfatlarından birisi değildir?
Vucud b) İlim c) İrade d) Kudret

28 “ Allah sıfatlarında, fiillerinde ve niteliklerinde tektir, eşi ve benzeri yoktur. Allah’ın eşi ve benzeri olduğunu kabul etmek, şirktir.( Allah’a ortak koşmaktır.) Bu da Allah’ın affetmeyeceği büyük bir günahtır.” Cenab-ı Allahın bir olduğunu belirten zati sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? a)Kıdem b) Kıyam bi Nefsihi c) Beka d) Vahdaniyyet

29 İhlas suresinde Allah’ın hangi özelliğinden söz edilmemektedir?
a) Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmaması b) Bir olması c) Doğmaması, doğrulmaması d) Evrene düzen vermesi

30 Yağmur ve karın oluşumu, güneş ve ayın hareketi, gece ve gündüzün birbirini izlemesi, mevsimlerin oluşumu, toprağın yeşermesi, meyve ve sebzelerin farklı tat ve renklerinin olması gibi birçok olayı gözlemlediğimizde aşağıdaki sonuçlardan hangisini söyleyebiliriz? a) Evrende bir ölçü, düzen ve uyum vardır. b) Bütün bunlar tesadüfen olmuştur. c) Bu olaylar kendiliğinden olur. d) Evrende bir ölçü, düzen ve uyum yoktur

31 İnsanı Diğer varlıklardan ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Yeme- içme b) Konuşma c) Akıl ve düşünme d) Çalışma

32 Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirmek için, onun emir ve yasaklarına uygun yapılan iş ve davranışlara ne denir? a)İbadet b) Ayin c) Dua d) Dilek

33 İLİM BASAR Allah’ın “Her şeyi bilen” anlamına gelen sıfatı hangisidir?
…………………………………………………………………………… Allah’ın “Basar” sıfatının anlamı nedir? Allah’ın “Her Şeyi İşiten” anlamına gelen sıfatı hangisidir? İLİM HER ŞEYİ GÖRÜR BASAR

34 Allah’ın özelliklerinden (Sıfatlarından) beşini yazınız?
1………………………………………………………………… 2………………………………………………………………… 3………………………………………………………………… 4………………………………………………………………… 5………………………………………………………………… VUCUT KIDEM BEKA İLİM BASAR

35 İhlas suresini tamamlayınız.
KulHuvallahu…………………………………………………………… Allahüs………………………………………………………………… Lem…………………………………………………………………………… Velem……………………………………………………………………… Velemyekün……………………………………………………………

36 İslamın Başlıca ibadetleri nelerdir? Yazınız.
namaz oruç hac zekat

37 Allahın güzel isim ve sıfatları Kesinlikle yapılması gereken işler
Asağıda solda verilen kelimeleri, sağda verilen cümlelerle uygun olarak eslestiriniz? Dinin direği Allahın güzel isim ve sıfatları Kesinlikle yapılması gereken işler İyi ile kötüyü ayırt etme yeteneği Allah’ın her şeyi işitmesi 1 Farz Semi Akıl Esmaul Husna Namaz 11 2 44 3 4 5

38 Dua ile ilgili asağıdaki cumlelerden hangisi yanlıştır?
a) Dua, her zaman ve her yerde yapılabilir. b) Dualarımızı sadece kendimiz icin ederiz. c) Dua, insanlar arasında sevgi ve yakınlığı artırır. d) Dua, yalnızca Allah’a yapılır.

39 Asağıdakilerden hangisi farz bir ibadet değildir?
Bes vakit namaz b) Oruc c) Kurban kesmek d) Zekat vermek

40 Peygamberimizin farz ibadetler dışında yaptığı ve bizlere de yapmamızı öğütlediği iş ve davranışlar sünnet olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi bu tür davranışlara örnek teşkil etmez? a) Dişleri temizlemek b) Cuma namazı kılmak c) Yemekten önce elleri yıkamak d) Teravih namazı kılmak

41 Hicbir zaman yalan söylemeyen, her zaman doğru ve dürüst olan bir insan, Allah’ın hangi özelliğine inandığı için böyle davranır? a) Allah eşsizdir b) Allah bir ve tektir c) Allah her seyi bilir, görür ve işitir d) Allah merhametlidir

42 Metin: Allah söylediğimiz bir yalan varsa duymaktadır
Leyla: Allah, benim gizlice söylediklerimi duymaz. Didem: Allah hepimizi aynı anda duyar Murat: Allah her şeyi işitir Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez? a) Metin b) Murat c) Didem d) Leyla

43 “Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık
“Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. (bunlar bir tesadüf eseri değildir.)” Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? a) Evrendeki her şeyi Allah yaratmıştır. b) Bazı şeylerin yaratılmasının bir amacı yoktur. c) Hiçbir şey tesadüf eseri değildir d) Yaratılan her şeyin bir amacı vardır.

44 Hırsızlık yapan ve “nasıl olsa kimse beni görmüyor” diyen bir kişi, Allah’ın hangi sıfatını bilmiyor olabilir? a)İşitir b)Görür c) Bilir d)Merhamet

45 Ozan: Akıl anlamamızı ve düşünmemizi sağlar.
Tugay: Akıl kendimizi ve çevremizi anlamamızı sağlar Rıdvan: Akıl herhangi bir problemi çözmemizi sağlar. Orhan: Akıl bütün canlıların ortak özelliğidir. Yukarıda bazı öğrencilerin akıl ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez? a)Rıdvan b)Orhan c)Ozan d)Tugay

46 Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişinin özelliklerinden biri olamaz?
a) Davranışlarında bilinçlidir b) Doğru davranışlar yapmaya isteklidir c) İnsanları aldatır d) Kötü davranışlardan uzak durur

47 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Allah her şeyi en iyi şekilde görür b) Allah yaptığımız her şeyi görmektedir c) Allah her şeyi aynı anda görmektedir d) Allah gizlice yaptıklarımızı görmez.

48 Çalışmakla ilgili olarak aşağıdaki-lerden hangisi yanlıştır?
a) Çalışmasak da başarılı olabiliriz b) Çalışmak kişiye sevap kazandırır c) Çalışan insan daha mutlu olur d) Dinimiz çalışmayı ibadet saymıştır

49 “Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır.” (Rum Suresi 8. Ayet.) Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız? a) Her şeyi Allah yaratmıştır b) Allah’ın yarattığı her şey ölümsüzdür c) Allah’ın yarattığı her şey belirli bir süre sonrasında yok olacaktır d) Allah her şeyi bir amaç için yaratmıştır.

50 c) Allah’tan başka İlah yoktur. d) Allah’a şükür.
“Lâ ilâhe illallah” ın anlamı nedir? a) Allah’ın adıyla. b) Allah en büyüktür. c) Allah’tan başka İlah yoktur. d) Allah’a şükür.

51 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Allah’tan başka ilah yoktur b) Allah vardır ve birdir c) Evrende var olan her şey Allah’ın var olduğunu ve bir olduğunu kanıtlar d) Allah’ın varlığını düşünerek bulamayız

52 Evrendeki düzenle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Evrende bir düzen vardır b) Evrendeki düzen bize, Allah’ın varlığını gösterir c) Evren bizim yaşamamıza olanak verecek şekilde yaratılmıştır d) Evrendeki düzen kendiliğinden olmuştur

53 Aşağıdakilerden hangisi İslam’da belli zamanlarda yerine getirilen ibadetlerden biri değildir?
A) Namaz B) Hac C) Oruç D) Dua

54 Aşağıdaki kelimeler gruplandırıl-dığında hangisi dışarıda kalır?
A)Kurban B Mihrap C) Minber D) Kürsü

55 Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Kur’an’da insanlardan kesinlikle yapılmasını istediği iş ve davranışlara verilen addır? Sünnet B) Farz C) Vacip D) Sadaka

56 Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirmek için, onun emir ve yasaklarına uygun yapılan iş ve davranışlara ne denir? A)İbadet B) Ayin C) Dua D) Dilek

57 Aşağıdakilerden hangisi farz olan ibadetlerdendir?
A) Oruç tutmak B) Teravih namazı kılmak C) Kurban Kesmek D) Bayram namazı

58 Aşağıdakilerden hangi davranış ibadet olarak nitelendirilemez?
A) Helal yoldan çalışıp kazanmak B) Anne-babaya saygı göstermek C) Çalışmadan öğretmenden not istemek D) Milletimize faydalı olmak için ders çalışmak

59 Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve onun çevresindeki kutsal yerleri ziyaret ederek yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? A) Sadaka B) Hac C) Zekât D) Fitre

60 Müslümanların toplu halde namaz kıldıkları büyük yapılara ne ad verilir? A) Kilise B) Medrese C) Cami D) Sinagog ŞERİF REMZİ İ.O.

61

62 “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara suresi, 183. ayet) Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Oruç müslümanlar için farz olan bir ibadettir. B) Önceki Peygamberler zamanında da oruç ibadeti vardır. C) Oruç tutmak kişiyi Allah’a karşı gelmekten alıkoymalıdır. D) Peygamberimizden önceki dönemde oruç nafile bir ibadetti.

63 • Farz olanı Ramazan ayında tutulur.
• Mümin için bir kalkandır. • Kişiyi kötülüklerden korur. Bu özellikler aşağıdaki ibadetlerden hangisini anlatmaktadır? Namaz B) Zekât C) Oruç D) Hac

64 “(Zenginlerin) Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için de bir hak vardır.” (Zâriyât suresi, 19. ayet) Bu ayette söz edilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Zekât B) Namaz C) Oruç D) Hac

65 • Camide namaz kıldırmak ve hutbe okumakla görevli kişidir.
• Camide, namazdan önce cemaati bilgilendirmek amacıyla yapılan bir konuşmadır. • Namaz vaktinin geldiğini bildirmek amacıyla ezan okuyan kişidir. Özellikleri anlatılan cami görevlileri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? İmam – Vaiz – Müezzin B) Müezzin – Vaaz – İmam C) İmam – Vaaz – Vaiz D) İmam – Vaaz – Müezzin

66 Aşağıdakilerden hangisi caminin içindeki bölümlerden biri değildir?
Mihrap B) Minber C) Vaaz kürsüsü D) Şadırvan

67 Camiler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Kullanımı herkese açıktır. B) Müslümanların ibadethanesidir. C) Kadınlar Ramazan ayı dışında camiye giremez. D) Ülkemizde tarihi öneme sahip birçok cami vardır.

68 • Müslümanların kıblesidir.
• Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yeniden yapılmıştır. Özellikleri verilen mekân aşağıdakilerden hangisidir? Cami B) Kâbe C) Kubbetü-s Sahra D) Mescid-i Nebi

69 Aşağıdakilerden hangisi caminin işlevlerinden biri değildir?
Müslümanlar arasında yeni dostluk ve arkadaşlıkların oluşmasını sağlar. B) Farklı görüşteki Müslümanlar arasında ayrışmalara yol açar. C) Müslümanlar arasında paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirir. D) Cemaatin, birbirlerinin dert ve sıkıntılarından haberdar olmasını sağlar.

70 A tablosundaki ibadetlerle B tablosundaki açıklamalar eşleştirildiğinde aşağıdaki ibadetlerden hangisi dışarıda kalır? A) Zekat B) Namaz C) Hac D) Oruç

71 Aşağıdakilerden hangisi caminin dışındaki bölümlerden biridir?
Minare B) Mihrap C) Minber D) Vaaz kürsüsü

72 İhram, Vakfe ve Tavaf kavramları aşağıdaki ibadetlerden hangisi ile ilgilidir?
Kurban B) Namaz C) Hac D) Oruç

73 • Allah ile iletişim kurmaktır.
• Sevinç ve üzüntüleri Allah ile paylaşmaktır. • İstekleri Allah’a iletmektir. Verilen özellikler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle daha çok ilgilidir? Namaz B) İbadet C) Oruç D) Dua

74 • Hasta ziyaretine gittiğimizde
• Sınava girecek olan bir arkadaşımıza • Vefat eden birinin ardından Verilen durumlarda, sırasıyla aşağıdaki dua ifadelerinden hangileri kullanılır? Allah şifa versin - Allah yardımcın olsun - Allah rahmet eylesin B) Allah rahmet eylesin - Allah yardımcın olsun - Allah şifa versin C) Allah şifa versin - Allah rahmet eylesin - Allah yardımcın olsun D) Allah yardımcın olsun - Allah rahmet eylesin - Allah şifa versin

75 A ve B tablosu eşleştirildiğinde aşağıdaki kavramlardan hangisi dışarıda kalır?
Dua B) Sabır C) Tövbe D) Şükür

76 Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Dua ibadetin özüdür. B) Dua sadece Arapça olarak yapılmalıdır. C) Dua etmek Allah katındaki değerimizi artırır. D) Allah katında duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur.

77 “Herhangi bir Müslüman; bir dua ile Allah’a yalvarırsa bu dua (günah işlemek ve akraba ile ilgiyi kesmek için olmadıkça) Yüce Allah, ona şu üç şeyden birini verir: Ya duasını kabul edip istediğini dünyada verir. Yahut ona vereceğini ahireti için saklar veya duasına karşılık ondan dengi bir kötülüğü uzaklaştırır. Bunun üzerine sahabeden bazıları, ‘Öyleyse biz çok dua ederiz.’ dediler. Peygamberimiz de ‘Allah’ın lütfu, ihsanı istediğinizden daha çoktur.’ buyurdu.” (Hadis-i şerif) Bu hadisten dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Duadaki isteğimiz dünyadayken gerçekleştirilir. B) Duadaki isteğimiz yerine ahirette bize daha büyük bir mükâfat verilir. C) Duadaki isteğimiz yerine başımıza gelebilecek bir bela önlenir. D) Duamız reddedilip daha güzel bir şey istememiz beklenir.

78 Önce üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeli daha sonra dua etmeliyiz.
2. Mutlaka cami, mescid, türbe gibi mekânlarda Allah’a yalvarmalıyız. 3. Sadece kederli anlarımızda değil, sevinçli zamanlarımızda da Allah’ı anmalıyız. 4. Sadece kendimiz için değil başkaları için de dua etmeliyiz. Yukarıdakilerden hangisi dua ederken uymamız gereken ilkelerden biri değildir? 1. B) 2. C) 3. D) 4.

79 “Gerçek dua ancak Allah’adır” (Ra’d suresi, 14. ayet)
Bu ayetten çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Allah’tan başkasına asla dua etmemeliyiz. B) Peygamberimiz hariç hiçbir kula dua etmemeliyiz. C) Dua ederken günahsız insanları aracı yapmalıyız. D) Duayı belirli gün ve gecelerde etmeliyiz.

80 • “Rabb’imiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver
• “Rabb’imiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver.” (Bakara suresi, 201. ayet) • “Ey Rabb’im yüreğime genişlik ver işimi bana kolaylaştır.” (Tâ-hâ suresi, 25 ve 26. ayetler) • “Ey Rabb’imiz üzerimize sabır yağdır.” (Bakara suresi, 250. ayet) Verilen ayetlerin hepsinin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir? Tevhid ile ilgili ayetler olması B) Peygamberimizi anlatması C) Kur’an’dan dua örnekleri olması D) Dünya ve ahiret dengesinden bahsetmesi

81 • “Allah’ım üzüntüden ve kederden sana sığınırım”
• “Bizi yediren, içiren, koruyan ve barındıran Allah’a şükürler olsun.” • “Allah’ım yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir.” • “Allah’ım beni doğru yola ilet ve bütün işlerimde ba- şarılı kıl.” Peygamberimizin yapmış olduğu bu dualardan aşa- ğıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Sıkıntılardan ve musibetlerden korunmak için Allah’a sıgınmalıyız. B) Duanın bir amacı da verdiği nimetler için Allah’a şükretmektir. C) Sadece ahlaklı kişiler Allah’tan yardım isteyebilir. D) Doğru yolu bulmak için Allah’tan yardım istemeliyiz

82 “Ey Rabb’imiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Ey Rabb’imiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.” (Haşr suresi, 10. ayet) Bu ayetteki dua örneğinde vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Günah işleyenlerin affolunacağının müjdelenmesi B) Ana babaya merhamet edilmesinin gerekliliği C) Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin önemi D) Akrabalık ilişkilerine önem verilmesinin gerekliliği

83 1.Kardeşine güler yüz göstermek
2. Hayvanlara zarar vermek 3. Allah için sevmek ve hoş görmek 4. İnsanların kusurlarını araştırmak Yukarıda verilen davranışlardan hangileri salih amel olarak değerlendirilebilir? 1. ve 2. B) 1. ve 3. C) 2. ve 4. D) 3. ve 4.

84 Öğretmenlerinin “Salih amel nedir?” sorusuna;
Ahmet: Allah’tan başka ilah olmadığını kabul etmektir. Mehmet: Allah’a kulluk etmektir. Ali: Bir iş için elimizden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah’a bırakıp O’na güvenmektir. Hasan: Kişinin kendisine ve çevresine yararlı olmak için yaptığı her türlü güzel iş ve davranıştır. cevaplarını vermişlerdir. Öğrencilerden hangisi “salih amel” kavramının tanımını doğru cevaplamıştır? Hasan B) Ali C) Mehmet D) Ahmet

85 “Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler var ya; işte onlar yaratılanların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükâfatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur” (Beyyine suresi, 7 ve 8. ayetler) Verilen ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz ? İman ve salih amel, yaratılmışların değerini artırır. B) Dua etmek salih ameller içinde en önemli olanıdır. C) Salih amel işleyenlerin mükâfatı adn cennetleridir. D) Allah iman edip salih amel işleyenlerden razı olmuş- tur.

86 “Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ‘Kuşkusuz ben Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kim vardır.” (Fussilet suresi, 33. ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayette söz edilen kişilerin özelliklerinden biri değildir? Müslüman olduğunu gururla söylemek B) İnsanları Allah’a davet etmek C) Hayırlı iş ve davranışlar yapmak D) Yaptığı ibadetlerle gurur duymak

87 “Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka (zekât) al.” (Tevbe suresi, 103. ayet) Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Zekât, mallarımızda arınma ve temizlik sağlar. B) Zekât, malın kırkta birinden verilir. C) Zekat, dinen zengin sayılan Müslümanlardan alınır. D) Zekât, yoksullarla dayanışma ve beraberlik sağlar.

88 “Ne dersiniz, birinizin kapısının önünden bir ırmak geç- se ve o kimse orada günde beş kere yıkansa bedeninde hiç kir kalır mı? İşte ---- buna benzer” (Hadis-i şerif) Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdaki ibadetlerden hangisinin gelmesi gerekir? Hac B) Oruç C) Namaz D) Zekât

89 Yukarıdaki tabloda yer alan hangi iki ibadet yanlış eşleştirilmiştir?
Namaz ve Oruç B) Namaz ve Zekât C) Hac ve Zekât D) Oruç ve Hac

90 Zengin ve fakir ayrımı ortadan kalkar.
2. İnsanın yardımsever olmasına katkı sağlar. 3. Malın, manen temizlenmesini sağlar. 4. Kişinin duygu dünyasını zenginleştirir. Yukarıdakilerden hangisi hac ibadetinin kişiye sağladığı faydalardan biridir? 1. B) 2. C) 3. D) 4.

91 Aşağıdaki ayetlerden hangisinin verdiği mesaj diğerlerinden farklıdır?
“O gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Her şeyi o yarattı” (En’am suresi, 101. ayet) B) “İman edip salih amel işleyenler, işte öyleleri de cennet ehlidirler ve orada ebedi kalıcıdırlar” (Bakara suresi, 82. ayet) C) “Kim Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın” (Kehf suresi, 110. ayet) D) “Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ‘Kuşkusuz ben Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kimdir?” (Fussilet suresi, 33. ayet)

92 A ve B tablosu eşleştirildiğinde aşağıdaki kavramlardan hangisi dışarıda kalır?
Salih amel B) İbadet C) Tevekkül D) İman

93 Hz. Muhammed (sav. ) dürüst ve güvenilir bir kişiliğe sahipti
Hz. Muhammed (sav.) dürüst ve güvenilir bir kişiliğe sahipti. Bundan dolayı da insanlar ona ---- diyorlardı. Bu cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken, Peygamberimizin sahip olduğu unvan aşağıdakilerden hangisidir? Adaletli Muhammed B) Güvenilir Muhammed C) Dürüst Muhammed D) Akıllı Muhammed

94 Hz. Muhammed (sav.), Hz. Hatice’nin Şam’a gidecek olan kervanının başına geçti. Hz. Hatice, kervanla beraber yardımcısı Meysere’yi, Hz. Muhammed (sav.)’e yardım etmesi için gönderdi. Hz. Muhammed (sav.) Şam’a ulaştı, malları sattı ve yeni mallar alarak Mekke’ye döndü. Yaptığı ticarette dürüst ve başarılı bir alış-veriş ortaya koydu. Meysere, Hz. Hatice’ ye olan biteni anlattı. Durumu öğrenen Hz. Hatice ona yardımcısı aracılığıyla evlilik teklifinde bulundu. Hz. Muhammed (sav.) bu teklifi bir süre düşündükten sonra kabul etti. Hz. Hatice ile Hz. Muhammed (sav.) sade bir törenle evlendiler. Bu parçaya göre Hz. Hatice’nin, Peygamberimizin en çok aşağıdaki hangi yönünden etkilendiği söylenebilir? Ticari zekâsından ve çalışkanlığından B) Kendisine para kazandırmasından C) İnsanlar tarafından çok sevilmesinden D) Güzel ahlâklı ve dürüst olmasından

95 Abdullah B) Kasım C) İbrahim D) Ümmü Gülsüm

96 Peygamberimizin aile içindeki davranışlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aile bireyleriyle çok ilgilenirdi. B) Sevgisini söz ve davranışlarıyla belli ederdi. C) Çocukları ve torunlarıyla oyunlar oynardı. D) Yoğun işleri dolayısıyla çocuklarına zaman ayıramazdı.

97 Hz. Peygamber bir gün torunlarından birini kucağına almış, onunla şakalaşarak oynuyor ve onu öpüyordu. Bir arkadaşı, onun bu davranışlarını şaşkınlıkla seyrediyordu. Sonunda dayanamayarak “Ey Allah’ın Resulü! Benim on tane çocuğum var ama bugüne kadar hiçbirini öpmedim.” dedi. Hz. Peygamber onun bu sözlerini hayretle dinledikten sonra şöyle buyurdu: ‘‘ ---- ‘‘ Paragraftaki boşluğa aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi gelmelidir? Bizi aldatan bizden değildir. B) Merhamet etmeyene merhamet edilmez. C) Çocuklarınız arasında adaletli olun. D) Fatıma benim parçamdır. Ona eziyet veren bana eziyet vermiştir.

98 • İlk vahyi aldığı zaman eve gelmiş olayı eşine anlatmış ve heyecanını onunla paylaşmıştır.
• Kızlarının evliliklerinde onların rızasını almıştır. • Hem ticaret hem de ev işleriyle ilgili konularda ailesiyle konuşmuştur. Peygamberimizin bu davranışlarından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? Aile bireylerinin görüşlerine değer vermiştir. B) Peygamberlik görevini ailesinden onay aldıktan sonra kabul etmiştir. C) Aile bireylerinin her isteklerini yerine getirmiştir. D) Çocukları arasında ayrım yapmıştır.

99 Peygamberimizin Hz. Hatice’den sonra çocuk sahibi olduğu tek eşidir
Peygamberimizin Hz. Hatice’den sonra çocuk sahibi olduğu tek eşidir. Yukarıdaki cümlede peygamberimizin hangi eşinden söz edilmektedir? Hz. Ayşe B) Hz. Hafza C) Hz. Mariye D) Hz. Ümmü Seleme

100 • Enes b. Mâlik ve Hz. Ali’yi küçük yaşlarında yanına alması
• Küçükleri gördüğünde hal hatır sorup onlarla şakalaşması • Enes’in kardeşinin ölen kuşu için ona taziyeye gitmesi Bu bilgiler Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıda verilen özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? Ailesine önem vermesi. B) Çocuklara değer vermesi. C) Amcasının emanetine sahip çıkması. D) Kimsesizleri koruyup gözetmesi.

101 Peygamberimiz bir gün kızı Fatıma’yı ziyarete gitti ve geceleyin onun evinde kaldı. Bir ara torunu Hasan uyanıp su istedi. Hz. Muhammed (sav.) hemen yerinden kalkarak bardağa su koyup getirdi. Bu arada diğer torunu Hüseyin de uyandı ve suyu içmek istedi. Hz. Muhammed (sav.) suyu Hasan’a verdi. Bunun üzerine kızı Fatıma, “Hasan’ı Hüseyin’den çok seviyor gibisiniz babacığım.” deyince Hz. Muhammed (sav.), ‘Hayır, olur mu öyle şey? Önce Hasan su istediği için ona verdim.’ buyurdu. Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? Çocuklar arasında ayrım yapılmaması gerekir. B) Öncelik küçük çocuklara verilmelidir. C) Erkek çocuklar kız çocuklara göre daha değerlidir. D) Çocukların her istediğini yapmamız gerekir.

102 Peygamberimiz (sav.)’in çocuklarından altısı, kendisi hayattayken vefat etmiştir. Peygamberimizden sonra vefat eden çocuğu aşağıdakilerden hangisidir? Zeynep B) İbrahim C) Rukiye D) Fatıma

103 وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
Ve en leyse lil insâni illâ mâ seâ. ‘’İnsan için ancak çalıştığı vardır.’’ Necm suresi 39 Çok kıymetli öğrencilerim sizleri çok seviyorum, onun için emek harcadım sizler için bu çalışmayı hazırladım. Sizde emek harcar çalışırsanız karşılığını mutlaka alırsınız. Abdurrahman Uçar


"DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 5.SINIFLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları